Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế 2024

Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế là văn bản thuế được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính, đây là biểu mẫu mới nhất về miễn giảm thuế mà Hoatieu.vn muốn gửi tới các bạn, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế là gì?

Mẫu văn bản miễn giảm thuế số là mẫu văn bản do người nộp thuế (tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế) lập ra gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp, với mục đích xin được miễn giảm thuế vì một lý do cụ thể nào đó. Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế số nêu rõ thông tin về người nộp thuế, lý do để được miễn giảm thuế, nội dung văn bản.

2. Các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế

Căn cứ theo khoản 2 Điều 52 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cơ quan thuế thông báo, quyết định miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp sau:

- Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập sau:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

+ Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

+ Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

+ Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

+ Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

- Giảm thuế theo quy định đối với cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế;

- Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ theo pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Miễn, giảm thuế tài nguyên cho người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế;

- Miễn thuế, giảm thuế đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

- Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và các Nghị quyết của Quốc hội;

- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất;

- Miễn lệ phí trước bạ.

3. Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế 2023

Dưới đây là mẫu văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Đây là mẫu mới nhất và đang có hiệu lực hiện hành.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày..........tháng ........năm ......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM)

<tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)>

Kính gửi: ...<Tên cơ quan thuế>.....

[01] Tên người nộp thuế: …………………………

[02] Mã số thuế: ……………………………………

[03] Địa chỉ: …………………………………………

[03a] Phường/xã..............[03b] Quận/huyện: .......... [03c] Tỉnh/thành phố:.........................

[04] Điện thoại: ……………… [05] Fax: ………...…… [06] E-mail: ……….......……………

Đề nghị được miễn (giảm) < tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)> với lý do và <số tiền miễn (giảm)> cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm):

- ...................................................................

<Ghi rõ loại khoản thu đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)... Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ>.

2. Xác định số thuế được miễn (giảm):

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên khoản thu thuộc NSNN được miễn (giảm)

Kỳ tính thuế/Khoảng thời gian đề nghị miễn (giảm)

Số tiền đề nghị miễn (giảm)

Số tiền đã nộp (nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

....

.........

Cộng

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …………......

(2) .........................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

<Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như UBND xã, phường, thị trấn/ cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng/....)>

Ghi chú: Phần nội dung ghi trong dấu < > chỉ là trường hợp ví dụ, người nộp thuế căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xác nhận theo quy định.

4. Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo thông tư 156

Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC dưới đây là mẫu đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu chỉ liệt kê vào bài để các bạn tham khảo.

Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế 2022

Mẫu số 01/MGTH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

............, ngày .......... tháng ........ năm .....

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Kính gửi: ... (tên cơ quan thuế) .................................

Tên người nộp thuế: ……………………………

Mã số thuế: ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Quận/huyện: ........... Tỉnh/thành phố: ..............

Điện thoại: ….……… Fax: ……… E-mail: ……

Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:

- .....................................................................................................................................

(Ghi rõ loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thu nhập thấp, nghỉ kinh doanh, thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ, bị lỗ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)... Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ).

2. Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTLoại thuế đề nghị miễn (giảm)
Kỳ
tính thuế
Số tiền thuế đề nghị miễn (giảm)
Số tiền thuế đã nộp (nếu có)
(1)(2)(3)(4)(5)
1.Thuế Thu nhập doanh nghiệp
2.Thuế Tiêu thụ đặc biệt
.......
Cộng

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …………...........

(2) .........................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

Xác nhận của cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng:
(đối với cá nhân, hộ gia đình)

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu số 01/MGTH: Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế 2024 mới nhất dành cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu

Đánh giá bài viết
13 29.269
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo