Mẫu C3-03/NS giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư

Mẫu C3-03/NS - Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTCBiểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

1. Mẫu C3-03/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

GIY Đ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng □

Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi □

Mẫu số C3-03/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ….. Năm NS: ……

Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm ……. đến ngày …./…/…… và Quyết định giao kế hoạch vốn số: …………..ngày ………………… của …………………………

Đề nghị Kho bạc Nhà nước ……………………………. chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT □ / Ứng trước đủ ĐKTT □ thành Tạm ứng □ / Thực chi □ theo chi tiết sau:

Tên dự án: ………………………………………………………………………………………

Chủ đầu tư: ………………………………… Mã ĐVQHNS: ……………………………………….

Tài khoản: …………………………………Tại KBNN: ……………………………………………..

Tên CTMT, DA: ……………………………………………………………………………………….

……………………. Mã CTMT, DA: …………… Số CKC, HĐK: ………. Số CKC, HĐTH: ....

STT

NDKT

chương

ngành KT

Mã nguồn NSNN

Năm KHV

S ứng trước

S chuyển sang tạm ứng/thực chi

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………


K TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …tháng ….năm……
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Tổng số tiền ghi bằng số: ……………………………………………

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………

…………………………………..………………………………………

Nợ TK ………………………..

Có TK ………………………..

Nợ TK ………………………..

Có TK ………………………..

Mã ĐBHC: …………………..

Ngày ... tháng ... năm .....

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

2. Mẫu C3-03/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư như sau:

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng

Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi

Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm.....................đến ngày....... /....... /…….. và Quyết định giao kế hoạch vốn số:.................ngày.....................của...............................

Đề nghị Kho bạc Nhà nước chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT.................Ứng trước đủ ĐKTT......................thành Tạm ứng...............Thực chi..................theo chi tiết sau:

Tên dự án:............................................................................................................................

Chủ đầu tư:...................................Mã ĐVQHNS:....................................................................

Tài khoản:..........................................Tại KBNN:......................................................................

Tên CTMT, DA:..........................................................................................................................

Mã CTMT, DA:.........................Số CKC, HĐK :.......................Số CKC, HĐTH:.........................

STT

NDKT

chương

ngành KT

Mã nguồn NSNN

Năm

KHV

Số dư

ứng trước

Số chuyển sang tạm ứng/thực chi

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:......................................................................................................

Ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Tổng số tiền ghi bằng số:............................................................................

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...........................................................................

Bộ phận kiểm soát chi Bộ phận kế toán

Ngày....... tháng...............năm............ Ngày....... tháng.........năm............

Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.358
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo