Thông báo nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế iTaxViewer 2.1.2

Thông báo nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế iTaxViewer 2.1.2 cập nhật chi tiết mời các bạn tham khảo.

Mẫu thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 2.1.2 thuộc chuyên mục Biểu mẫu (Chuyên mục con Thuế - Kế toán - Kiểm toán) và Phổ biến pháp luật trên trang Hoatieu.vn. Mời các bạn theo dõi.

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 2.1.2

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

- Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến đối với các tờ khai bổ sung có phụ lục phân bổ đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng: 01/GTGT (TT26/2015), 05/GTGT (TT156/2013)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 03/TNDN (TT151/2014)

+ Tờ khai tiêu thụ đặc biệt: 01/TTĐB (TT195/2015)

+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường: 01/TBVMT (TT156/2013)

+ Tờ khai thủy điện: 01/TĐ-GTGT (TT156/2013), 03/TĐ-TAIN (156/2013), 03A/TĐ-TAIN (156/2013)

- Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/GTGT (TT80/2021):

+ Bổ sung thêm ràng buộc: Tổng số thuế trên các bảng kê phân bổ (01-2/GTGT, 01-6/GTGTCSSX, 01-6/GTGTVTCTS) phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [40] trên tờ khai. Sai khác cảnh báo đỏ

+ Tại phụ lục 01-3/GTGT: UD thực hiện chuyển chỉ tiêu [18] số tại trụ sở chính khi có chênh lệch được tổng hợp lên trên 01/KHBS

+ Tại phụ lục 01-6/GTGTVTCTS, 01-6/GTGTCSSX: UD thực hiện chuyển chỉ tiêu [20] hoặc [24] Số thuế phải nộp cho nơi NNT đóng trụ sở chính khi có chênh lệch được tổng hợp lên trên 01/KHBS

+ Cập nhật cảnh báo vàng nếu sửa chỉ tiêu [31] <= [30], [33] <= [32]. Cảnh báo đỏ nếu sửa chỉ tiêu [31] > [30], [33] > [32]

+ Sửa công thức số ngày nhận được tiền hoàn và số tiền chậm nộp trên tờ khai 01/KHBS như sau:

i) Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: Ứng dụng hỗ trợ tính = ngày kê khai tờ khai bổ sung – ngày lệnh hoàn thuế, cho phép sửa

ii) Số tiền chậm nộp: Ứng dụng hỗ trợ tính = Số tiền thu hồi hoàn x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức chậm nộp, không cho sửa

- Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 02/GTGT (TT156/2013 và TT80/2021):

+ Sửa công thức số ngày nhận được tiền hoàn và số tiền chậm nộp trên tờ khai 01/KHBS như sau:

i) Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: Ứng dụng hỗ trợ tính = ngày kê khai tờ khai bổ sung – ngày lệnh hoàn thuế, cho phép sửa

ii) Số tiền chậm nộp: Ứng dụng hỗ trợ tính = Số tiền thu hồi hoàn x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức chậm nộp, không cho sửa

- Nâng cấp chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/TNDN (TT80/2021): Bổ sung ràng buộc đối với phụ lục 03-8C, kiểm tra chỉ tiêu [04] phải bằng chỉ tiêu E1 trên tờ khai tương ứng tiểu mục 1057

- Nâng cấp phân hệ Hoàn thuế: Nấng cấp đối với Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng yêu cầu Thông tư số 111/2021/TT-BTC

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.3 nêu trên

Từ ngày 31/12/2022, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 2.1.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxViewer 2.1.1 cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

- Nâng cấp phân hệ nộp thuế: Bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điên tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

- Nâng cấp bổ sung phân hệ nộp thuế để bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

3. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile)

- Nâng cấp phân hệ nộp thuế: Bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

4. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewe Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

- Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile) phiên bản 3.0.2.

Từ ngày 24/12/2022, Người nộp thuế sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxvviewer 2.1.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 2.0.8

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6, iTaxViewer phiên bản 2.0.8, HTKK phiên bản 4.9.6, bổ sung phụ lục phiếu tổng hợp doanh thu đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017, cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với danh mục mặt hàng xe ô tô điện chạy bằng pin nhập khẩu bán ra trong nước và một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

- Nâng cấp phụ lục phiếu tổng hợp doanh thu đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 trên các ứng dụng HTKK, eTax, như sau:

+ Đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB (Thông tư số 195/2015): Nâng cấp phụ lục “Phiếu Tổng hợp doanh thu” đính kèm tờ khai khi chọn ngành nghề là “Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường”

+ Đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB (Thông tư số 80/2021): Nâng cấp ngành nghề “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bao gồm casino” và phụ lục “Phiếu Tổng hợp doanh thu” nếu chọn ngành nghề này

- Nâng cấp danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với danh mục mặt hàng 4 bổ sung vào danh mục hàng hóa, hiệu lực từ ngày 01/03/2022 đến ngày 28/02/2027 trên các ứng dụng HTKK, Etax như sau:

+ Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040755): thuế suất 3%

+ Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040756): thuế suất 2%

+ Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040757): thuế suất 1%

+ Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040758): thuế suất 2%

- Nâng cấp thuế suất các hàng hóa xe ô tô điện chạy bằng pin nhập khẩu bán ra trong nước từ ngày 01/03/2027 như sau:

+ Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống (Mã 104040751): thuế suất 11%

+ Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ (Mã 104040752): thuế suất 7%

+ Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ (Mã 104040753): thuế suất 4%

+ Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng (Mã 104040754): thuất suất 7%

+ Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040755): thuế suất 11%

+ Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040756): thuế suất 7%

+ Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040757): thuế suất 4%

+ Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040758): thuế suất 7%

- Nâng cấp tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN (Thông tư số 80/2021) trên ứng dụng HTKK: kiểm tra ràng buộc “Chỉ tiêu [12] phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị làm tròn của chỉ tiêu ([10] x [11])”.

- Nâng cấp Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên ứng dụng HTKK: Cho phép hoàn thành và kết xuất tờ khai khi nhập <Ngày cấp> bằng <Ngày sinh>.

- Nâng cấp tờ khai bổ sung mẫu theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 trên ứng dụng Etax đáp ứng tổng hợp dữ liệu bổ sung trên tờ khai (01/GTGT, 01/TĐ-GTGT, 03/TNDN, 01/TTĐB, 01/TBVMT, 03/TĐ-TAIN).

- Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6 nêu trên.

Từ ngày 24/11/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.4.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Đánh giá bài viết
4 6.442
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo