Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet - Mẫu 01/ĐK-iHTKK

Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet - Mẫu 01/ĐK-iHTKK

Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet - Mẫu 01/ĐK-iHTKK hoatieu.vn cập nhật gửi đến các bạn tham khảo, hiện giờ thì Tờ khai đăng ký nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng - Mẫu 01/ĐK-iHTKK được gửi trực tiếp phần mềm HTKK - phần mềm miễn phí hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch mới nhất do Tổng cục thuế ban hành.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử iHTKK 3.4.1

Thủ tục kê khai thuế qua mạng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.6

Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet
Mẫu 01/ĐK-iHTKK - Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng

Nội dung mẫu tờ khai đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------------------

TỜ KHAI
Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet

Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

Tên người nộp thuế: ..................................................................................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................................................

Qua xem xét và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ các điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng phương pháp nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Thời gian đề nghị được áp dụng: kể từ ngày….. tháng..... năm............

3. Thông tin liên quan đến giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau:

Số seria chứng thư số: ....................................................................................................................

Tên tổ chức chứng thực chữ kỹ số công cộng: …………………...........................................................

........................................................................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử: ...........................................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Đánh giá bài viết
1 9.695
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo