Hướng dẫn xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế

Cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế

Ngày 24/8/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế 2021 được quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP.

Theo đó, đối với những đối tượng nghỉ hưu sớm do thuộc diện tinh giản biên chế, Bộ nội vụ hướng dẫn cách xác định tuổi nghỉ hưu nghỉ hưu như sau:

1. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường:

Trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Ví dụ:

Nam, sinh tháng 10/1964, có 21 năm đóng BHXH. Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 8/2021 (tuổi đời là 56 tuổi 10 tháng), thấp hơn 03 năm 05 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2021 (60 tuổi 03 tháng) thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP).

2. Đối tượng có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường:

Trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định, trong đó:

+ Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc

+ Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021)

Ví dụ:

Nữ, sinh tháng 11/1973, có 20 năm đóng BHXH, trong đó có 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 11/2021 (có tuổi đời là 48 tuổi) thấp hơn 02 năm 04 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2021 (50 tuổi 4 tháng) thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định.

Ngoài ra, đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành văn bản này thì không đặt vấn đề xem xét lại.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo