Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên

Ở bất cứ thời kỳ nào, Đoàn viên thanh niên được coi là trụ cột của quốc gia. Vậy vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể của người đoàn viên như thế nào, HoaTieu.vn xin giải đáp cho các bạn thông qua bài viết dưới đây.

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lớp thanh niên có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Đoàn viên được coi là hạt nhân của tổ chức Đoàn, được đứng trong hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi thanh niên. Chính vì vậy, khi trở thành đoàn viên, mỗi người cần xác định được vị trí, vai trò của mình trong tự rèn luyện và phấn đấu phát triển tổ chức đoàn, thực hiện nhiệm vụ của mình trong giai đoạn đất nước hội nhập, đổi mới. Dưới đây là nội dung chi tiết về vị trí, nhiệm vụ, vai trò xung kích của cách mạng của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay:

1. Đoàn viên là gì

Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản là thanh niên Việt Nam là những thanh niên Việt Nam tiên tiến, có tinh thần yêu nước, có tính tự cường dân tộc, lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung trực, tích cực và gương mẫu trong học tập, lao động cũng như trong các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc, có mối quan hệ mật thiết với thanh niên và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của Đoàn.

Đoàn viên là những thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, có vị trí, vai trò nhất định trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đoàn viên là những người từ 16 đến 30 tuổi, đủ điều kiện và có nguyện vọng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ được kết nạp theo các bước như sau:

– Thanh niên tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch và được tập thể, cá nhân sau giới thiệu và bảo đảm: một đoàn viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất 03 tháng; tập thể chi hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ban chấp hành chi hội Sinh viên Việt Nam; tập thể chi đội.

– Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết nạo với sự tán thành của trên ½ tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên ra quyết định kết nạp.

Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên

2. Vị trí, vai trò của người đoàn viên:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến phát và Pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.

- Đối với Đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

- Đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.

- Đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

3. Nhiệm vụ của người đoàn viên:

Vinh dự, tự hào được đứng trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên phải có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn.

Một là: Phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng, Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, do đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đoàn luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu của mình, đó là: Phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”. Tích cực học tập và rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là: Phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng của Đảng của dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là: Tiên phong trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Tích cực tham gia thực hiện xuất sắc các nội dung của phong trào thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tài năng với tinh thần trách nhiệm cao các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho tập thể và cộng đồng.

Bốn là: Chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho thanh niên.

Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, trong đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, giúp cho thanh niên bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, giúp cho thanh niên tự khẳng định bản thân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu, tiến bộ.

Năm là: Tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn

Tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên nhận thức, hiểu biết cơ bản về Đoàn, giúp đỡ họ rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Sáu là: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

Mỗi đoàn viên gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chấp hành điều lệ, các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng qui định. Đặc biệt mỗi đoàn viên thanh niên cần nỗ lực học tập, rèn luyện tham gia hưởng ứng cuộc vận động: “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, góp phần quan trọng vào chủ trương liên tục bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cao cho Đảng.

Đoàn viên có mấy nhiệm vụ? Như vậy trả lời cho câu hỏi này thì một đoàn viên có 6 nhiệm vụ cụ thể nêu trên.

4. Quyền của đoàn viên:

Đoàn viên có mấy quyền?

Mỗi đoàn viên có 3 quyền như sau:

1. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn .

3. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.

5. 5 tiêu chí rèn luyện của Đoàn viên

- Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.

- Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.

- Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.

- Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

6. 10 tiêu chí hành động của Đoàn viên

- Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.

- Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

- Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.

- Thường xuyên chấp hành pháp luật.

- Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.

- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

- Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.

7. Nhiệm vụ của đoàn viên trong thời đại mới

Đối với một đoàn viên khi đi theo lý tưởng của Đảng và nhà nước thì cần thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ được nêu cụ thể ở mục 3 với 6 nhiệm vụ cơ bản. Những nhiệm vụ đó đi theo đoàn viên xuyên suốt mọi thời đại. Cũng như trong chiến tranh thì những đoàn viên có nhiệm vụ quan trọng cốt yếu là phải bảo vệ tổ quốc giành lại độc lập dân tộc để nhân dân được sống trong đất nước yên bình. Thì trong thời đại mới, thời đại công nghệ, thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì thanh niên cần có những nhiệm vụ lớn để phát triển đất nước vững mạnh hơn:

- Trong thời đại này những thanh niên, đoàn viên cần phát huy tinh thần học tập, rèn luyện, tìm tòi, trở thành những người mang lại lợi ích cho đất nước. Thanh niên cần có trình độ chuyên môn tốt nhất để ứng dụng vào giải quyết vấn đề của đất nước. Thế hệ trẻ cần vươn cao hơn, phát triển hơn, tài năng hơn những thế hệ đi trước thì đất nước mới hưng thịnh.

- Kế tiếp là cần có đạo đức, lối sống trong sáng. Thanh niên, đoàn viên cần biết gìn giữ những nét đẹp văn hoá và đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, không để bị tha hoá do sự du nhập của thời đại. Như Bác Hồ đã nói "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó", cho nên thanh niên cần ghi nhớ chữ đức là điều đầu tiên và tài là cần được học tập trau dồi. Đạo đức cũng chính là nét đẹp của con người Việt Nam cần gìn giữ và phát huy trong mọi thời đại. Đạo đức là nét văn hoá đặc trưng của người Việt được bạn bè quốc tế biết đến.

- Cuối cùng thanh niên, đoàn viên cần chú trọng đến sức khoẻ. Có sức khoẻ thì mọi thứ cũng thành hiện thực. Vì vậy thanh niên luôn phải rèn luyện, tập luyện để có sức khoẻ dẻo dai, cường tráng để thực hiện điều mình mong muốn.

Như vậy trách nhiệm và nhiệm vụ của thanh niên ở bất kỳ thời đại nào cũng đều cần có sự nỗ lực và cố gắng. Từ trong chiến tranh thì nhiệm vụ bảo vệ đất nước và phát triển đất nước luôn tồn tại song song nhưng khi ấy nhiệm vụ bảo vệ đất nước được đề cao hơn cả. Còn thời nay khi đất nước đã hoà bình thì nhiệm vụ phát triển đất nước lại đi đầu nhưng không quên phải bảo vệ đất nước gìn giữ nền hoà bình.

8. Em phải làm gì để thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đoàn viên để trở thành một đoàn viên ưu tú?

Đối với mỗi quốc gia, lực lượng thanh niên luôn được xem là trụ cột, thế hệ tương lai tiếp nối phát triển quốc gia. Tại Việt Nam, Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh
đạo và rèn luyện. Tổ chức Đoàn tập hợp những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đây cũng là nguồn bổ sung đảng viên trẻ quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển của Đảng. Bởi đoàn viên thanh niên hoạt động trong tổ chức Đoàn các cấp được thừa hưởng nhiều giá trị tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, đò là truyền thống yêu nước nồng nàn, cần cù, sáng tạo, lạc quan, hết mình vì lý tưởng cách mạng... Chính vì vậy, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn thanh niên, em cho rằng, bản thân mỗi cá nhân đoàn viên thanh niên cần ý thức rõ hơn ai hết vai trò và trách nhiệm của mình trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

+ Về tư tưởng, đạo đức cách mạng: Mỗi đoàn viên cần chú trọng tự bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị; chủ động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là lứa đội viên măng non. Có ý thức rèn luyện, cống hiến, xứng đáng là đoàn viên ưu tú thông qua các chương trình rèn luyện đoàn viên.

+ Tích cực, xung kích trong tham gia các phong trào hành động cách mạng. Thông qua các phong trào, thanh niên trẻ không chỉ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần sáng tạo trong tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, mà bản thân họ còn được tôi luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, là lực lượng nòng cốt được cấp ủy Đảng giới thiệu để xem xét kết nạp Đảng.

+  Mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động.

“... Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội.
Vậy qua năm mới, các cháu phải xung phong thực hành “đời sống mới”.
Đời sống mới là:
- Hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ.
- Phải siêng học, phải siêng làm, phải tiết kiệm.
- Việc nên làm (như ủng hộ kháng chiến, tăng gia sản xuất) thì ta không chờ ai nhắc nhủ.
- Việc nên tránh (như tự tư tự lợi) thì ta không đợi ai ngăn ngừa”

Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến năm 1946. Gần 80 năm trôi qua nhưng lời dạy ấy vẫn mang giá trị thực tiễn lớn lao, là động lực để lớp trẻ tương lai tích cực phấn đấu, học tập, xây dựng non sông Việt Nam hùng cường, sánh ngang với các cường quốc năm châu.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết giúp các bạn hiểu thêm về vị trí, nhiệm, quyền lợi và trách nhiệm của Đoàn viên như Hướng dẫn cách viết đơn xin vào đoàn, Phấn đấu như thế nào để trở thành Đoàn viên.

Đánh giá bài viết
40 113.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo