Hướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm 2024

Hướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm cập nhật mới nhất 2024. Xếp loại Đoàn viên, đánh giá Đoàn viên, nhận xét sổ Đoàn như thế nào? Đây là câu hỏi được nhiều Đoàn viên quan tâm khi mà Hướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên năm 2023 vẫn chưa có.

Vào cuối mỗi năm các nhà trường hay tổ chức đoàn thể tiến hành đánh giá phân loại đoàn viên và các chi đoàn. Theo đó có các mức đánh giá như: Đoàn viên xuất sắc, đoàn viên khá, đoàn viên trung bình, đoàn viên kém... Bài viết dưới đây của HoaTieu.vn sẽ cung cấp thông tin về Hướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm 2024. Mời bạn đọc tham khảo.

Quy định về đánh giá xếp loại Đoàn viên 2022
Quy định về đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm

1. Hướng dẫn đánh giá, nhận xét, xếp loại Đoàn viên cuối năm 2024

Hướng dẫn 33-HD/TWĐTN-BTC

Để thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, ngày 30/10/2020 Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 33-HD/TWĐTN-BTC hướng dẫn Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022.

Lưu ý: Năm 2023, do chưa có hướng dẫn mới nên việc kiểm điểm, đánh giá, nhận xét, xếp loại Đoàn viên cuối năm vẫn được thực hiện theo Hướng dẫn 33-HD/TWĐTN-BTC. Ngay khi có hướng dẫn mới, chúng tôi sẽ cập nhật gửi đến bạn đọc.

Hướng dẫn 33-HD/TWĐTN-BTC đã được HoaTieu đăng tải tại bài viết này, mời bạn đọc tham khảo và tải file về máy để sử dụng.

2. Nguyên tắc kiểm điểm đánh giá, xếp loại Đoàn viên 2024

Căn cứ Hướng dẫn 33-HD/TWĐTN-BTC, có 5 nguyên tắc kiểm điểm đánh giá, xếp loại Đoàn viên, cụ thể như sau:

- Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đoàn Thanh niên.

- Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống tổ chức Đoàn.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

- Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

- Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể; trách nhiệm của Bí thư Đoàn các cấp với kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

3. Căn cứ kiểm điểm đánh giá, xếp loại

- Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân.

- Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; các quy định về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân.

- Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.

- Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.

- Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới.

4. Tiêu chuẩn đánh giá, phân loại Đoàn viên 2024

Chất lượng đoàn viên được xếp thành 4 mức:

4.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luât của Nhà nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôi quy, quy định của địa phương, đơn vi ̣nơi sinh hoạt, hoc̣ tâp, lao động, công tác; là tấm gương mẫu mực trong tập thể về nội dung này.

- Tham gia từ 90% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ chức trở lên; là nhân tố tích cực, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Đạt mức “Hoàn thành xuất sắc” Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Tích cực, chủ động tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

4.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôi quy, quy định của địa phương, đơn vi ̣nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

- Tham gia tối thiểu 80% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ chức trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đạt mức “Hoàn thành tốt” Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Có tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

4.3  Hoàn thành nhiệm vụ

- Chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà  nước; Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; các nôi quy, quy định của địa phương, đơn vi ̣nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

- Tham gia tối thiểu 50% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ chức trở lên; hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đạt mức “Hoàn thành” Chương trình rèn luyện đoàn viên.

4.4. Không hoàn thành nhiệm vụ

Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ:

- Đang trong thời gian áp dụng các hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

- Vi phạm quy định của Điều lệ Đoàn, nghị quyết của Đoàn; các nôi quy, quy điṇh của địa phương, đơn vi ̣nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.

- Tham gia dưới 50% các hoạt động do tổ chức Đoàn quản lý mình tổ chức; không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đạt mức “Không hoàn thành” Chương trình rèn luyện đoàn viên.

5. Tiêu chuẩn đánh giá tổ chức Đoàn 2024

5.1. Đối với chi đoàn, chi đoàn cơ sở

Việc đánh giá chất lượng chi đoàn, chi đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là chi đoàn) căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.

a. Đối tượng đánh giá

Đối tượng đánh giá là chi đoàn, chi đoàn cơ sở có thời gian sinh hoạt từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá.

b. Xếp loại chất lượng

Chất lượng chi đoàn được xếp thành 4 mức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 3 tháng 1 lần); sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện tốt 100% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.

- Có sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.

- 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao.

- Ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

- Không có đoàn viên bị kỷ luật dưới mọi hình thức.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 3 tháng 1 lần; thực hiện đảm bảo 100% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.

- Có sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.

- Có từ 80% đến dưới 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao.

- Từ 60% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 tháng 1 lần (Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 3 tháng 1 lần); thực hiện đạt 70% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao trở lên.

- Có sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

- Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định hoặc thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có nhắc nhở.

- Có từ 50% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao.

- Từ 50% đến dưới 60% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỉ lệ đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ không quá 20%.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Chi đoàn vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ:

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn không đủ 1 tháng 1 lần (đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận nhưng tổ chức sinh hoạt chi đoàn vẫn không đảm bảo 3 tháng 1 lần); thiếu chủ động và thực hiện đạt dưới 70% nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.

- Không có sổ chi đoàn hoặc có Sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

- Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy định.

- Trên 50% đoàn viên trong chi đoàn không đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do cấp ủy giao.

- Trên 20% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

5.2. Đối với Đoàn cơ sở

a. Đối tượng đánh giá: Đối tượng đánh giá là các Đoàn cơ sở được thành lập được ít nhất 6 tháng trở lên tính đến thời điểm đánh giá.

b. Xếp loại chất lượng

Chất lượng Đoàn cơ sở được xếp thành 4 mức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

- Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.

- Ít nhất 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi đoàn không hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

- Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; hoàn thành các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.

- Thu, nộp đoàn phí đúng quy định.

- Từ 60% đến dưới 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ

- Có xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý và cả năm nhưng còn chưa cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao vào nhiệm vụ tự thân của đơn vị mình.

- Chưa chủ động hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động; thực hiện các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao còn bị động, không đầy đủ, kết quả chưa cao.

- Có sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc hệ thống sổ sách nêu trên không đầy đủ.

- Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng chưa đúng thời gian quy định hoặc thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có phê bình.

- Từ 50% đến dưới 60% chi đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỉ lệ chi đoàn xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ không quá 20%.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Đoàn cơ sở vi phạm một trong các trường hợp sau thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ:

- Không xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý và cả năm.

- 3 tháng liên tục không có hướng dẫn các chi đoàn sinh hoạt, hoạt động; thiếu chủ động và thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao.

- Không có sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn hoặc có các loại sổ trên nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.

- Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy định.

- Trên 20% chi đoàn trực thuộc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

..................

6. Phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên

Tham khảo bài viết dưới đây để tải file mẫu Phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cập nhật mới nhất:

7. Để xếp loại chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì chi đoàn cần đáp ứng đủ mấy tiêu chí?

Để xếp loại chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì chi đoàn cần đáp ứng đủ 7 tiêu chí đã nêu tại mục 5.1 bài viết: Tiêu chuẩn đánh giá tổ chức Đoàn 2024 đối với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.

8. Nhận xét sổ đoàn

Tham khảo chi tiết:

Trên đây là những nguyên tắc, tiêu chí đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm. Để nắm bắt thông tin chi tiết hơn, bạn đọc nên tham khảo thêm Hướng dẫn 33-HD/TWĐTN-BTC tại file tải miễn phí đã được đăng tải trong bài viết.

Trường hợp nếu bạn là Đoàn viên thì có thể tham khảo nội dung trên để tự đánh giá bản thân, đồng thời lấy làm căn cứ để nỗ lực, cố gắng hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được bình chọn trở thành Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào cuối năm.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Hành chính của phần Hỏi đáp pháp luật. và Văn bản pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
10 43.419
0 Bình luận
Sắp xếp theo