Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 2023

Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các bạn Đảng viên hoặc đang trong quá trình học tập cảm tình Đảng, phấn đấu trở thành Đảng viên. Dưới đây là các câu hỏi tự luận về Đảng, câu hỏi kiểm tra nhận thức về Đảng trước khi kết nạp, bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, câu hỏi kiểm tra nhận thức đảng viên mới,.... Qua đó các bạn có thể nâng cao và hiểu sâu về đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm mẫu  mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII của Đảng với nội dung khoa học, được tổng hợp theo tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng mới nhất.

1. Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng số 1

Câu 1. Trình bày vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị? Anh/chị cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Gợi ý làm bài:

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo vô cùng quan trọng trong hệ thống chính trị. Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đây là một tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan. Sự lãnh đạo ấy vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý.

Khi trở thành một Đảng duy nhất cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện trong mối quan hệ khá phức tạp và nhạy cảm với cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước pháp quyền và trong các điều kiện xây dựng, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự tồn tại và hoạt động của Nhà nước, mà biểu hiện tập trung nhất là bộ máy nhà nước, đòi hỏi phải phân định sự lãnh đạo của Đảng đối với vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước.

Trong tổ chức của hệ thống chính trị, Đảng ta vừa là lực lượng lãnh đạo toàn bộ hệ thống, vừa là thành viên trong hệ thống chính trị. Trong thực tiễn, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng luôn luôn được xác định trong từng mối quan hệ với từng thiết chế, tổ chức cụ thể trong hệ thống chính trị.

Sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị hiện nay đặt trong điều kiện mới, đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy mạnh mẽ nền dân chủ trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng phải tự đổi mới và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tăng cường mối quan hệ của Đảng với các thành tố của hệ thống chính trị là một nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên:

Có 5 mục tiêu cơ bản mà bất kỳ ai đang phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng cần phải làm. Cụ thể:

– Thứ nhất: Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.

Vậy động cơ vào Đảng của bạn là gì? Bạn đã xác định được động cơ đúng đắn cho mình hay chưa? Việc xác định động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Chỉ khi bạn thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, bạn thực sự mới có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng CSVN không thu nhận vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc; càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Tất cả những người mong muốn phấn đấu vào Đảng là những người dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, mỗi người chúng ta nói chung, người đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách là những cám dỗ của quyền lực, tiền tài… Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

– Thứ hai: Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định lập trường, quan điểm chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.

– Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, không để mất phương hướng chính trị.

– Luôn nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao trình độ về mọi mặt, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua hoạt động thực tiễn. Muốn trở thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị – xã hội.

– Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú, nhưng như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng chí đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, được nhân dân quý mến, tin cậy. Xây dựng đạo đức cách mạng phải đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân.

– Đường lối của Đảng là kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, trong đó, lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, nhưng kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên

– Thứ 3: Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

– Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức đảng, đoàn thể giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

– Thứ 4: Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Đảng viên phải thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Phải hoà mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

– Thứ 5: Tích cực tham gia xây dựng đảng cơ sở

Đây là một trong những mục tiêu vô cùng quan trọng. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn dấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, tích cực đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau:

+ Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc sống.

+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng.

+ Tích cực và mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

+ Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

+ Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.

+ Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch.

Câu 2 : Anh/chị hãy phân tích sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên hệ việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị anh/chị công tác?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về nhân cách mẫu mực, điều đó thể hiện qua tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Người. Tất cả những điều này liên quan chặt chẽ tới nhau, tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong là sự thể hiện cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức.

Do vậy, việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Học tập và làm theo phong cách của Người để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.

Ở đơn vị tôi đang công tác hiện nay, việc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được đề cao trong toàn Chi bộ cũng như toàn đơn vị. Việc vận động này cũng cho kết quả tốt và ngày càng đi lên.

Cụ thể, như lời dặn của Bác trong Di chúc: “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân tại đơn vị với sự đôn đốc, kiểm tra giám sát của chi bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được bắt đầu ngay từ những điều bé nhất, đời thường nhất, như những câu chuyện nhỏ về việc tuân thủ kỷ luật của Bác mà ai cũng có thể học và làm theo.

Tại cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên, thường xuyên cập nhật và nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự rèn luyện đạo đức cách mạng, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thẳng thắn, trung thực, và tận tụy mọi công việc không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, luôn tích cực và tự giác trong việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao tính chuyên nghiệp, tính thực tiễn trong công việc, thường xuyên chia sẻ lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, động viên, giúp đỡ trên tinh thần xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ, thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.

Đặc biệt, đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là để “mắt sáng, bút sắc, lòng trong”. Hơn bao giờ hết, các phóng viên cần tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường những bài viết về đấu tranh chống các biểu hiện: lệch lạc tư tưởng, suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và xa dân.

Mỗi chúng ta hằng ngày chỉ cần dành ít thời gian đọc lại và suy ngẫm những lời dạy bảo, những câu chuyện, những bài viết, bài nói chuyện và những việc làm của Bác, để học tập và làm theo tấm gương đạo đức mẫu mực của Người là cách tốt nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện mình trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. để góp phần sự thành công chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

2. Câu hỏi thường gặp trong bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng số 2

PHẦN I. NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Phân tích truyền thống quý báu của Đảng cộng sản Việt Nam? Nêu những mặt làm được và chưa làm được trong giai đoạn hiện nay với việc giữ và phát huy những truyền thống đó?

Trước tình hình cách mạng Việt Nam, cũng như nhằm thực hiện một nhiệm vụ mới do Đảng cộng sản Đông Dương giao phó, sự ra đời của một tổ chức Đảng thống nhất là một tất yếu. Mặt khác tình hình trong nước, sự ra đời 3 Đảng cộng sản ở Việt Nam hoạt động riêng rẽ, có những mâu thuẫn về đường lối cách mạng. Ngày 3-2-1930 Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ra triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất 3 Đảng thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam, thống nhất về đường lối cách mạng. Đó là quá trình chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức không những về lượng mà còn về chất cho sự ra đời của Đảng.

Trong những năm đầu thành lập, Đảng ta đã thể hiện những bản chất tốt đẹp của giai cấp lãnh đạo trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân Việt Nam. Và sự ra đời đó đánh dấu bước chuyển biến của cách mạng Việt Nam sang một giai đoạn mới. Một cuộc cách mạng mang tính dân tộc, phù hợp với thời đại mới, thời đại của cách mạng vô sản bùng nỗ trên thế giới. Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam liên tiếp đi từ những thắng lợi này đến thắng lợi khác như: Cách mạng Tháng 1945 thành công, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ thành công...

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam, Đảng ta không ngừng tôi luyện, trưởng thành, đã xây dựng nên truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng. Những truyền thống quý báu như: bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng; tinh thần dân tộc, tự chủ và sáng tạo; kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với cách mạng của giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định trong nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế...

Đối với truyền thống bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Đây là một trong những truyền thống mang tính quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kì. Một người làm cách mạng hơn nữa là một Đảng làm cách mạng thì phải hết sức kiên định mục tiêu của cách mạng tới cuối cùng, trong bất kì tình huống nào cũng không dao động, không thoái chí. Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng của người làm cách mạng, phải được trao dồi thường xuyên về tư tưởng, lập trường vững chắc luôn đứng trên quan điểm của Đảng, của giai cấp công nhân, tránh bị sự lôi kéo, mua chuộc từ các thế lực thù địch làm chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, làm xâm hại đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân.

Điều này, buộc người Đảng Viên không ngừng phấn đấu học tập, trưởng thành trong nhận thức, tư tưởng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ các mạng được giao. Sau khi đã xây dựng tốt về mặt bản lĩnh chính trị, để làm tốt nhiệm vụ cách mạng ấy thì người làm cách mạng phải có tinh thần dân tộc, tự chủ và sáng tạo nhằm nuôi dưỡng ý chí cách mạng, bình tĩnh, sáng suốt phân tích đánh giá đúng tình hình, kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn, chủ trương, giải pháp hiệu quả vượt qua những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Truyền thống quý báu này được thể hiện rõ trong các giai cách mạng như cuộc kháng chiến chống Mỹ, Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam - đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam.

Từ khi được thành lập, Đảng đã có sự chuẩn bị vể mặt tư tốt về mặt tư tưởng, đã nhận định cách mạng Việt Nam phải được tiến hành theo con đường cách mạng vô sản. Đường lối cách mạng lấy chủ nghĩa Mac-Lenin làm kim chỉ nam, tư tưởng Hồ Chi Minh làm nòng cốt cho mọi hành động cách mạng.

Thực tiễn đã minh chứng tính đúng đắn của đường lối qua các cuộc kháng chiến chống đế quốc của dân tộc, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và đường lối được vận dụng, sáng tạo, đúng đắn từ học thuyết Mác-Lenin tạo nên những thành công to lớn cho cách mạng. Điều này, như Lê-nin đã chỉ rõ: chỉ có giai cấp nào, Đảng nào đi theo con đường của mình mà không do dự, không chán nản và không sa vào tuyệt vọng trong những bước ngoặt khi khó khăn nhất, gay go và nguy hiểm nhất thì mới có thể lãnh đạo được quần chúng, đưa phong trào cách mạng tiến lên.

Nên người Đảng viên cần phải nắm vững học thuyết chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó làm lớn mạnh vai trò của Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử. Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, tiến lên chế độ Cộng sản nguyên thuỷ, một chế độ hoàn toàn tiến bộ, giàu đẹp nhất.

Trong quá trình xây dựng Đảng về mặt tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, Hồ Chí Minh đã nhận thấy và khẳng định sức mạnh của tổ chức Đảng được hình thành từ tổ chức, một tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân. Hệ thống của tổ chức Đảng phải được tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ trung ương đến địa phương và cần có tính kỉ luật nghiêm minh để thực hiện tốt chức năng của mỗi cấp trên nguyên tắc xây dựng Đảng.

Trong các nguyên tắc xây dựng Đảng, nguyên tắc tập trung là một công tác tập trung dân chủ được đề cập và đánh giá cáo. Giữa nguyên tắc "tập trung" và "dân chủ" có mối quan hệ khăng khít hữu cơ với nhau đó là hai vế của một nguyên tắc. Hồ Chí Minh viết vế mối quan hệ đó: Tập trung trên nền tảng dân chủ; dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung.

Đối với mọi vấn đề mọi người được, mọi người được bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi cũng như một nghĩa vụ của mỗi người. Và trong quá trình phát triển, Đảng luôn luôn kiên trì từng bước cụ thể hoá nguyên tắc cho phù hợp với tình hình cách mạng Việt Nam.

Một vấn đề quan trọng không kém, đoàn kết nội bộ luôn được Đảng ta quan tâm nhằm một Đảng trong sạch, vững mạnh, là người lãnh đạo chân chính của cách mạng Việt. Đòi hỏi người Đảng viên ra sức gắn kết với nhau, đoàn kết chăm lo cho các vấn đề, công việc của Đảng phụ vụ tốt cho lợi ích của nhân dân. Cần xoá bỏ tư tưởng cá nhân, tư tưởng chia rẽ nội bộ, vì các tư tưởng này làm mất đi sức mạnh vốn có của Đảng, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước nhà. Chính vì vậy trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc và dân tộc có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng.

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công!"

Nêu những mặt làm được và chưa làm được trong giai đoạn hiện nay với việc gìn giữ, phát huy những truyền thống đó.

Trong tình hình giai đoạn hiện nay, truyền thống quý báu của Đảng ta ngày càng được phát huy mạnh mẽ trên nhiều mặt, được lên nâng tầm cao mới, góp phần xây dựng sự lớn mạnh, trong sạch và uy tín của tổ chức Đảng. Công tác nâng cao nhận thức cách mạng Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy Đảng ta làm được tốt. Việc giảng dạy các môn học về học thuyết Chủ Nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam đang được Đảng ta đẩy mạnh mở rộng đối với các thành phần, tầng lớp trong xã hội từ Đảng viên, cán bộ nhà, tri thức, sinh viên, học sinh nhằm giáo dục nâng cao về chất và lượng, giúp nhận thức về tư tưởng cách mạng dân tộc, đào tạo, tìm tòi thế hệ lãnh đạo, làm chủ đất nước mai sau. Đảng luôn phấn đấu không ngừng nhằm làm trong sạch nội bộ, xứng đáng là người làm lãnh đạo. Đưa ra phong trào thi đua đối với các bộ, Đảng viên như phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh với chủ đề theo từng năm, phấn đấu xây dựng người Đảng viên chân chính, mẫu mực cho mọi người noi theo. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vê tổ quốc suốt hơn 80 năm qua, dẫn dắt đất nước qua các cuộc chiến tranh, giành thắng lợi, xây dựng đất nước này càng phát triển, bộ mặt đất nước thay đổi, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Nhưng bên cạnh đó, vấn đề trung thành với lợi ích của giai cấp, lợi ích dân tộc và gắn bó mặt thiết với nhân dân, theo tôi thì làm chưa làm tốt. Hiện nay, nổi cộm nhiều vấn đề thời sự đáng quan tâm như nạn tham nhũng của công, làm sai quy định nhà nước nhằm thu lợi bất chính làm xâm hại đến quyền lợi của nhân dân hay cán bộ nhà nước lạm dụng chức vụ quyền hành, quan liêu, coi thường nhân dân làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cụ thể như một số tập đoàn là tập đoàn Nhà nước nhưng hoạt động kinh doanh, sản xuất thua lỗ trong thời gian dài làm thất thoát một lượng tài sản lớn của Nhà nước, của nhân dân. Do làm trái quy định của pháp luật Nhà nước, sau khi sự việc được phát hiện thì trách nhiệm đùn đẩy lẫn nhau, không ai đứng ra nhận trách nhiệm. Hay việc cán bộ công chức Nhà nước, lạm dụng chức vụ hắc dịch, chèn ép người dân, gây khó khăn trong công tác hành chính, thiếu lịch sự, tôn trọng nhân dân, tạo khoảng cách với nhân dân. Ngoài ra, trong thực tế xã hội còn tồn tại những người cán bộ, những người Đảng viên, có tư tưởng biến chất, lệch lạc về nhận thức cách mạng làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của Đảng.

Một số người cán bộ, suy thoái đạo đức, lối sống thiếu lành mạnh, hay coi trọng vật chất, tiền bạc, hắc dịch đối với dân làm mất đi một hình mẫu của người cách mạng. Đây là những điều tối kị với người Đảng viên, người cán bộ Nhà nước không thực hiện đúng tư tưởng đạo đức cách mạng. Một người làm cách mạng là phải gần dân hiểu dân, phục vụ cho nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, hơn hết người cán bộ phải "là người đầy tớ của dân", trung thành với cách mạng, lợi ích của nhân dân.

Trong công tác nâng cao trình độ nhận thức cách mạng, luôn được Đảng chú trọng nhưng vẫn còn một số nhỏ bộ phận cán bộ, có tư tưởng cách mạng, nhận thức về chính trị chưa vững vàng. Không chịu tự trao dồi nhận thức, đã bị lôi kéo mua chuộc từ các thế lực tay say, thù địch thực hiện ý đồ xâm hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Tuyên truyền, xuyên tạc những tư tưởng của Đảng ta, gây hiểu nhằm về Đảng và Nhà nước, âm mưu hòng lật đổ chế độ mà nhân dân ta xây dựng.

Câu 2: Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa và nhân dân ta. Nêu những mặt làm được và chưa làm được trong giai đoạn việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ đầu Đảng ta đã nhận thức, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Xây dựng một nhà nước tiến bộ loài người, một nhà xã hội xoá bỏ chế độ người bốc lột người, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và trong xã hội đó con người được phát triển toàn diện. Một nhà nước xã hội chủ nghĩa mang những đặc trưng riêng, mà nhân dân ta phấn đấu xây dựng nhằm tránh đi vào những lối mòn từ sự sụp đổ của các nước khối xã hội chủ nghĩa 1991. Mô hình mới với các đặc trưng cơ bản sau:

Dân giàu nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh. Đây là khẩu hiệu rút gọn của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhà nước ta, tạo cho các cá nhân, tổ chức có điều kiện tự do sản xuất, kinh doanh nâng cao nguồn kinh tế. Con người trong chế độ xã hội chủ nghĩa được ấm no, hạnh phúc, được đối xử công bằng như mọi người, không bị phân biệt đối xử. Công dân được nhà nước tạo mọi điều kiện để thực hiện quyền dân chủ của mình bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm chung sức xây dựng chế độ mà Đảng, Nhà nước định hướng.

Về đặc trưng Nhà nước do nhân dân làm chủ. Một nhà nước được thành lập từ thành quả của cách mạng Vô sản bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc thì Nhà nước đó phải do nhân dân làm chủ thông qua sự lãnh đạo Đảng. Thêm nữa trong giai đoạn phong kiến, người làm chủ nhà nước là Vua, ở xã hội chủ nghĩa thì do tính chất chế độ xã hội, nhân dân phải làm chủ.

Nhà nước có nền kinh tế dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Một Nhà nước có nền kinh tế sản xuất tiến bộ là cộng cụ hữu hiệu nhằm tạo một lượng của cải vật chất lớn trong xã hội để thiết lập chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất. Vấn đề này tuân theo quy luật phù hợp giữa tính chất và trình độ phát triển của lực sản xuất với quan hệ sản xuất.

Nhà nước chăm lo mọi đời sống, nhằm tạo mọi điều kiện cho con người phát triển toàn diện không chỉ được cơm no, áo ấm mà được quan tâm về mặt tinh thần trong xã hội tiến bộ. Luôn quan tâm vào vấn đề đoàn kết dân tộc, xây dựng cộng đồng dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Về văn hoá, Đảng ta hướng tới xây dựng nền văn hoá mới, nền văn hoá tiên tiến mang những nét riêng của dân tộc Việt Nam. Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thu những giá trị của tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa của các tộc người Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nhất.

Sự kết hợp hài hòa những giá trị tiên tiến với những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc thể hiện tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng trên lĩnh vực văn hóa, làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển.

Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng Sản lãnh đạo. Nhà nước pháp quyền đề cao vai trò của pháp luật hướng công dân tới việc sống, làm việc theo pháp luật. Nhà nước Việt Nam nhà nước của dân, luôn vì dân, bảo vệ quyền lợi cho mọi công dân, đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu trong mọi công liên đất nước. Mọi vấn đề của đất nước, phải được thông qua nhân dân, cùng giải quyết, kiểm soát.

3. Bài thu hoạch cảm tình Đảng năm 2023

Tham khảo bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bài thu hoạch cảm tình Đảng tại các bài viết sau:

4. Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên liên hệ bản thân?

5. Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

6. Bài thu hoạch Đảng viên mới liên hệ bản thân

Trên đây là Bộ Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mới nhất và Bài thu hoạch cảm tình Đảng năm 2023. Tài liệu thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng hiện đang được HoaTieu.vn cập nhật liên tục. Các bạn nhớ theo dõi thường xuyên để nhận tài liệu học tập và rèn luyện tại lớp cảm tình Đảng mới nhất nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
19 24.644
0 Bình luận
Sắp xếp theo