Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 2024

Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các bạn Đảng viên hoặc đang trong quá trình học tập cảm tình Đảng, phấn đấu trở thành Đảng viên. Dưới đây là các câu hỏi tự luận về Đảng, câu hỏi kiểm tra nhận thức về Đảng trước khi kết nạp, bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, câu hỏi kiểm tra nhận thức đảng viên mới,.... Qua đó các bạn có thể nâng cao và hiểu sâu về đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm mẫu  mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII của Đảng với nội dung khoa học, được tổng hợp theo tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng mới nhất.

1. Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng số 1

Câu 1. Trình bày vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị? Anh/chị cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Gợi ý làm bài:

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo vô cùng quan trọng trong hệ thống chính trị. Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đây là một tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan. Sự lãnh đạo ấy vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý.

Khi trở thành một Đảng duy nhất cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện trong mối quan hệ khá phức tạp và nhạy cảm với cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước pháp quyền và trong các điều kiện xây dựng, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự tồn tại và hoạt động của Nhà nước, mà biểu hiện tập trung nhất là bộ máy nhà nước, đòi hỏi phải phân định sự lãnh đạo của Đảng đối với vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước.

Trong tổ chức của hệ thống chính trị, Đảng ta vừa là lực lượng lãnh đạo toàn bộ hệ thống, vừa là thành viên trong hệ thống chính trị. Trong thực tiễn, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng luôn luôn được xác định trong từng mối quan hệ với từng thiết chế, tổ chức cụ thể trong hệ thống chính trị.

Sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị hiện nay đặt trong điều kiện mới, đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy mạnh mẽ nền dân chủ trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng phải tự đổi mới và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tăng cường mối quan hệ của Đảng với các thành tố của hệ thống chính trị là một nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên:

Có 5 mục tiêu cơ bản mà bất kỳ ai đang phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng cần phải làm. Cụ thể:

– Thứ nhất: Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.

Vậy động cơ vào Đảng của bạn là gì? Bạn đã xác định được động cơ đúng đắn cho mình hay chưa? Việc xác định động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Chỉ khi bạn thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, bạn thực sự mới có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng CSVN không thu nhận vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc; càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Tất cả những người mong muốn phấn đấu vào Đảng là những người dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, mỗi người chúng ta nói chung, người đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách là những cám dỗ của quyền lực, tiền tài… Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

– Thứ hai: Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định lập trường, quan điểm chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.

– Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, không để mất phương hướng chính trị.

– Luôn nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao trình độ về mọi mặt, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua hoạt động thực tiễn. Muốn trở thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị – xã hội.

– Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú, nhưng như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng chí đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, được nhân dân quý mến, tin cậy. Xây dựng đạo đức cách mạng phải đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân.

– Đường lối của Đảng là kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, trong đó, lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, nhưng kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên

– Thứ 3: Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

– Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức đảng, đoàn thể giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

– Thứ 4: Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Đảng viên phải thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Phải hoà mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

– Thứ 5: Tích cực tham gia xây dựng đảng cơ sở

Đây là một trong những mục tiêu vô cùng quan trọng. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn dấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, tích cực đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau:

+ Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc sống.

+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng.

+ Tích cực và mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

+ Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

+ Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.

+ Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch.

Câu 2 : Anh/chị hãy phân tích sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên hệ việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị anh/chị công tác?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về nhân cách mẫu mực, điều đó thể hiện qua tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Người. Tất cả những điều này liên quan chặt chẽ tới nhau, tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong là sự thể hiện cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức.

Do vậy, việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Học tập và làm theo phong cách của Người để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.

Ở đơn vị tôi đang công tác hiện nay, việc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được đề cao trong toàn Chi bộ cũng như toàn đơn vị. Việc vận động này cũng cho kết quả tốt và ngày càng đi lên.

Cụ thể, như lời dặn của Bác trong Di chúc: “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân tại đơn vị với sự đôn đốc, kiểm tra giám sát của chi bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được bắt đầu ngay từ những điều bé nhất, đời thường nhất, như những câu chuyện nhỏ về việc tuân thủ kỷ luật của Bác mà ai cũng có thể học và làm theo.

Tại cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên, thường xuyên cập nhật và nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự rèn luyện đạo đức cách mạng, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thẳng thắn, trung thực, và tận tụy mọi công việc không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, luôn tích cực và tự giác trong việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao tính chuyên nghiệp, tính thực tiễn trong công việc, thường xuyên chia sẻ lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, động viên, giúp đỡ trên tinh thần xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ, thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.

Đặc biệt, đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là để “mắt sáng, bút sắc, lòng trong”. Hơn bao giờ hết, các phóng viên cần tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường những bài viết về đấu tranh chống các biểu hiện: lệch lạc tư tưởng, suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và xa dân.

Mỗi chúng ta hằng ngày chỉ cần dành ít thời gian đọc lại và suy ngẫm những lời dạy bảo, những câu chuyện, những bài viết, bài nói chuyện và những việc làm của Bác, để học tập và làm theo tấm gương đạo đức mẫu mực của Người là cách tốt nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện mình trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. để góp phần sự thành công chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

2. Câu hỏi thường gặp trong bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng số 2

PHẦN I. NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Phân tích truyền thống quý báu của Đảng cộng sản Việt Nam? Nêu những mặt làm được và chưa làm được trong giai đoạn hiện nay với việc giữ và phát huy những truyền thống đó?

Trước tình hình cách mạng Việt Nam, cũng như nhằm thực hiện một nhiệm vụ mới do Đảng cộng sản Đông Dương giao phó, sự ra đời của một tổ chức Đảng thống nhất là một tất yếu. Mặt khác tình hình trong nước, sự ra đời 3 Đảng cộng sản ở Việt Nam hoạt động riêng rẽ, có những mâu thuẫn về đường lối cách mạng. Ngày 3-2-1930 Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ra triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất 3 Đảng thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam, thống nhất về đường lối cách mạng. Đó là quá trình chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức không những về lượng mà còn về chất cho sự ra đời của Đảng.

Trong những năm đầu thành lập, Đảng ta đã thể hiện những bản chất tốt đẹp của giai cấp lãnh đạo trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân Việt Nam. Và sự ra đời đó đánh dấu bước chuyển biến của cách mạng Việt Nam sang một giai đoạn mới. Một cuộc cách mạng mang tính dân tộc, phù hợp với thời đại mới, thời đại của cách mạng vô sản bùng nỗ trên thế giới. Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam liên tiếp đi từ những thắng lợi này đến thắng lợi khác như: Cách mạng Tháng 1945 thành công, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ thành công...

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam, Đảng ta không ngừng tôi luyện, trưởng thành, đã xây dựng nên truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng. Những truyền thống quý báu như: bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng; tinh thần dân tộc, tự chủ và sáng tạo; kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với cách mạng của giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định trong nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế...

Đối với truyền thống bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Đây là một trong những truyền thống mang tính quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kì. Một người làm cách mạng hơn nữa là một Đảng làm cách mạng thì phải hết sức kiên định mục tiêu của cách mạng tới cuối cùng, trong bất kì tình huống nào cũng không dao động, không thoái chí. Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng của người làm cách mạng, phải được trao dồi thường xuyên về tư tưởng, lập trường vững chắc luôn đứng trên quan điểm của Đảng, của giai cấp công nhân, tránh bị sự lôi kéo, mua chuộc từ các thế lực thù địch làm chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, làm xâm hại đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân.

Điều này, buộc người Đảng Viên không ngừng phấn đấu học tập, trưởng thành trong nhận thức, tư tưởng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ các mạng được giao. Sau khi đã xây dựng tốt về mặt bản lĩnh chính trị, để làm tốt nhiệm vụ cách mạng ấy thì người làm cách mạng phải có tinh thần dân tộc, tự chủ và sáng tạo nhằm nuôi dưỡng ý chí cách mạng, bình tĩnh, sáng suốt phân tích đánh giá đúng tình hình, kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn, chủ trương, giải pháp hiệu quả vượt qua những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Truyền thống quý báu này được thể hiện rõ trong các giai cách mạng như cuộc kháng chiến chống Mỹ, Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam - đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam.

Từ khi được thành lập, Đảng đã có sự chuẩn bị vể mặt tư tốt về mặt tư tưởng, đã nhận định cách mạng Việt Nam phải được tiến hành theo con đường cách mạng vô sản. Đường lối cách mạng lấy chủ nghĩa Mac-Lenin làm kim chỉ nam, tư tưởng Hồ Chi Minh làm nòng cốt cho mọi hành động cách mạng.

Thực tiễn đã minh chứng tính đúng đắn của đường lối qua các cuộc kháng chiến chống đế quốc của dân tộc, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và đường lối được vận dụng, sáng tạo, đúng đắn từ học thuyết Mác-Lenin tạo nên những thành công to lớn cho cách mạng. Điều này, như Lê-nin đã chỉ rõ: chỉ có giai cấp nào, Đảng nào đi theo con đường của mình mà không do dự, không chán nản và không sa vào tuyệt vọng trong những bước ngoặt khi khó khăn nhất, gay go và nguy hiểm nhất thì mới có thể lãnh đạo được quần chúng, đưa phong trào cách mạng tiến lên.

Nên người Đảng viên cần phải nắm vững học thuyết chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó làm lớn mạnh vai trò của Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử. Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, tiến lên chế độ Cộng sản nguyên thuỷ, một chế độ hoàn toàn tiến bộ, giàu đẹp nhất.

Trong quá trình xây dựng Đảng về mặt tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, Hồ Chí Minh đã nhận thấy và khẳng định sức mạnh của tổ chức Đảng được hình thành từ tổ chức, một tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân. Hệ thống của tổ chức Đảng phải được tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ trung ương đến địa phương và cần có tính kỉ luật nghiêm minh để thực hiện tốt chức năng của mỗi cấp trên nguyên tắc xây dựng Đảng.

Trong các nguyên tắc xây dựng Đảng, nguyên tắc tập trung là một công tác tập trung dân chủ được đề cập và đánh giá cáo. Giữa nguyên tắc "tập trung" và "dân chủ" có mối quan hệ khăng khít hữu cơ với nhau đó là hai vế của một nguyên tắc. Hồ Chí Minh viết vế mối quan hệ đó: Tập trung trên nền tảng dân chủ; dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung.

Đối với mọi vấn đề mọi người được, mọi người được bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi cũng như một nghĩa vụ của mỗi người. Và trong quá trình phát triển, Đảng luôn luôn kiên trì từng bước cụ thể hoá nguyên tắc cho phù hợp với tình hình cách mạng Việt Nam.

Một vấn đề quan trọng không kém, đoàn kết nội bộ luôn được Đảng ta quan tâm nhằm một Đảng trong sạch, vững mạnh, là người lãnh đạo chân chính của cách mạng Việt. Đòi hỏi người Đảng viên ra sức gắn kết với nhau, đoàn kết chăm lo cho các vấn đề, công việc của Đảng phụ vụ tốt cho lợi ích của nhân dân. Cần xoá bỏ tư tưởng cá nhân, tư tưởng chia rẽ nội bộ, vì các tư tưởng này làm mất đi sức mạnh vốn có của Đảng, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước nhà. Chính vì vậy trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc và dân tộc có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng.

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công!"

Nêu những mặt làm được và chưa làm được trong giai đoạn hiện nay với việc gìn giữ, phát huy những truyền thống đó.

Trong tình hình giai đoạn hiện nay, truyền thống quý báu của Đảng ta ngày càng được phát huy mạnh mẽ trên nhiều mặt, được lên nâng tầm cao mới, góp phần xây dựng sự lớn mạnh, trong sạch và uy tín của tổ chức Đảng. Công tác nâng cao nhận thức cách mạng Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy Đảng ta làm được tốt. Việc giảng dạy các môn học về học thuyết Chủ Nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam đang được Đảng ta đẩy mạnh mở rộng đối với các thành phần, tầng lớp trong xã hội từ Đảng viên, cán bộ nhà, tri thức, sinh viên, học sinh nhằm giáo dục nâng cao về chất và lượng, giúp nhận thức về tư tưởng cách mạng dân tộc, đào tạo, tìm tòi thế hệ lãnh đạo, làm chủ đất nước mai sau. Đảng luôn phấn đấu không ngừng nhằm làm trong sạch nội bộ, xứng đáng là người làm lãnh đạo. Đưa ra phong trào thi đua đối với các bộ, Đảng viên như phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh với chủ đề theo từng năm, phấn đấu xây dựng người Đảng viên chân chính, mẫu mực cho mọi người noi theo. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vê tổ quốc suốt hơn 80 năm qua, dẫn dắt đất nước qua các cuộc chiến tranh, giành thắng lợi, xây dựng đất nước này càng phát triển, bộ mặt đất nước thay đổi, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Nhưng bên cạnh đó, vấn đề trung thành với lợi ích của giai cấp, lợi ích dân tộc và gắn bó mặt thiết với nhân dân, theo tôi thì làm chưa làm tốt. Hiện nay, nổi cộm nhiều vấn đề thời sự đáng quan tâm như nạn tham nhũng của công, làm sai quy định nhà nước nhằm thu lợi bất chính làm xâm hại đến quyền lợi của nhân dân hay cán bộ nhà nước lạm dụng chức vụ quyền hành, quan liêu, coi thường nhân dân làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cụ thể như một số tập đoàn là tập đoàn Nhà nước nhưng hoạt động kinh doanh, sản xuất thua lỗ trong thời gian dài làm thất thoát một lượng tài sản lớn của Nhà nước, của nhân dân. Do làm trái quy định của pháp luật Nhà nước, sau khi sự việc được phát hiện thì trách nhiệm đùn đẩy lẫn nhau, không ai đứng ra nhận trách nhiệm. Hay việc cán bộ công chức Nhà nước, lạm dụng chức vụ hắc dịch, chèn ép người dân, gây khó khăn trong công tác hành chính, thiếu lịch sự, tôn trọng nhân dân, tạo khoảng cách với nhân dân. Ngoài ra, trong thực tế xã hội còn tồn tại những người cán bộ, những người Đảng viên, có tư tưởng biến chất, lệch lạc về nhận thức cách mạng làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của Đảng.

Một số người cán bộ, suy thoái đạo đức, lối sống thiếu lành mạnh, hay coi trọng vật chất, tiền bạc, hắc dịch đối với dân làm mất đi một hình mẫu của người cách mạng. Đây là những điều tối kị với người Đảng viên, người cán bộ Nhà nước không thực hiện đúng tư tưởng đạo đức cách mạng. Một người làm cách mạng là phải gần dân hiểu dân, phục vụ cho nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, hơn hết người cán bộ phải "là người đầy tớ của dân", trung thành với cách mạng, lợi ích của nhân dân.

Trong công tác nâng cao trình độ nhận thức cách mạng, luôn được Đảng chú trọng nhưng vẫn còn một số nhỏ bộ phận cán bộ, có tư tưởng cách mạng, nhận thức về chính trị chưa vững vàng. Không chịu tự trao dồi nhận thức, đã bị lôi kéo mua chuộc từ các thế lực tay say, thù địch thực hiện ý đồ xâm hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Tuyên truyền, xuyên tạc những tư tưởng của Đảng ta, gây hiểu nhằm về Đảng và Nhà nước, âm mưu hòng lật đổ chế độ mà nhân dân ta xây dựng.

Câu 2: Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa và nhân dân ta. Nêu những mặt làm được và chưa làm được trong giai đoạn việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ đầu Đảng ta đã nhận thức, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Xây dựng một nhà nước tiến bộ loài người, một nhà xã hội xoá bỏ chế độ người bốc lột người, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và trong xã hội đó con người được phát triển toàn diện. Một nhà nước xã hội chủ nghĩa mang những đặc trưng riêng, mà nhân dân ta phấn đấu xây dựng nhằm tránh đi vào những lối mòn từ sự sụp đổ của các nước khối xã hội chủ nghĩa 1991. Mô hình mới với các đặc trưng cơ bản sau:

Dân giàu nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh. Đây là khẩu hiệu rút gọn của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhà nước ta, tạo cho các cá nhân, tổ chức có điều kiện tự do sản xuất, kinh doanh nâng cao nguồn kinh tế. Con người trong chế độ xã hội chủ nghĩa được ấm no, hạnh phúc, được đối xử công bằng như mọi người, không bị phân biệt đối xử. Công dân được nhà nước tạo mọi điều kiện để thực hiện quyền dân chủ của mình bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm chung sức xây dựng chế độ mà Đảng, Nhà nước định hướng.

Về đặc trưng Nhà nước do nhân dân làm chủ. Một nhà nước được thành lập từ thành quả của cách mạng Vô sản bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc thì Nhà nước đó phải do nhân dân làm chủ thông qua sự lãnh đạo Đảng. Thêm nữa trong giai đoạn phong kiến, người làm chủ nhà nước là Vua, ở xã hội chủ nghĩa thì do tính chất chế độ xã hội, nhân dân phải làm chủ.

Nhà nước có nền kinh tế dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Một Nhà nước có nền kinh tế sản xuất tiến bộ là cộng cụ hữu hiệu nhằm tạo một lượng của cải vật chất lớn trong xã hội để thiết lập chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất. Vấn đề này tuân theo quy luật phù hợp giữa tính chất và trình độ phát triển của lực sản xuất với quan hệ sản xuất.

Nhà nước chăm lo mọi đời sống, nhằm tạo mọi điều kiện cho con người phát triển toàn diện không chỉ được cơm no, áo ấm mà được quan tâm về mặt tinh thần trong xã hội tiến bộ. Luôn quan tâm vào vấn đề đoàn kết dân tộc, xây dựng cộng đồng dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Về văn hoá, Đảng ta hướng tới xây dựng nền văn hoá mới, nền văn hoá tiên tiến mang những nét riêng của dân tộc Việt Nam. Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thu những giá trị của tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa của các tộc người Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nhất.

Sự kết hợp hài hòa những giá trị tiên tiến với những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc thể hiện tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng trên lĩnh vực văn hóa, làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển.

Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng Sản lãnh đạo. Nhà nước pháp quyền đề cao vai trò của pháp luật hướng công dân tới việc sống, làm việc theo pháp luật. Nhà nước Việt Nam nhà nước của dân, luôn vì dân, bảo vệ quyền lợi cho mọi công dân, đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu trong mọi công liên đất nước. Mọi vấn đề của đất nước, phải được thông qua nhân dân, cùng giải quyết, kiểm soát.

3. Bài thu hoạch cảm tình Đảng năm 2024

Tham khảo bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bài thu hoạch cảm tình Đảng tại các bài viết sau:

4. Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên liên hệ bản thân?

5. Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

6. Bài thu hoạch Đảng viên mới liên hệ bản thân

7. Nghiên cứu, học tập nội dung của lớp bồi dưỡng lý luận đảng viên mới, đồng chí quan tâm sâu sắc vấn đề nào nhất? Vì sao?

Qua khóa học nghiên cứu, học tập nội dung lớp bồi dưỡng lý luận Đảng viên mới, tôi tâm đắc nhất nội dung “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Thông qua chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới", tôi đã có thêm nhận thức, hiểu biết cơ bản về các nội dung của các nghị quyết như sau:

1. Nghị quyết 27-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới":

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên đây, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, phải luôn luôn bám sát và nắm vững Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước ta theo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sau đây:

+ Một là, Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị;

+ Hai là, Có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp;

+ Ba là, Thể chế hoá kịp thời, đầy đủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng.

+ Bốn là, Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia – dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

+ Năm là, Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì, hiệu quả.

2. Nghị quyết 28-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”:

Thực hiện Nghị quyết 28 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả quản lý của Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, xã hội. Nổi bật là, hệ thống chính trị các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân; khối đại đoàn kết dân tộc và “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc.

3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”:

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, đúng đắn, đồng bộ hơn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

=> Đòi hỏi mỗi cá nhân, tổ chức tùy thuộc vị trí công tác, việc làm của mình thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hướng đến sự năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn nhằm hướng tới xây dựng con người và cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đòi hỏi của thời đại mới.

4. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, mỗi cá nhân, đơn vị cần có sự nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trách nhiệm của bản thân đối với việc thực hiện, triển khai nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và được thể hiện trong một số nội dung sau:

+ Thứ nhất, cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phương pháp làm việc khoa học.

+ Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.

+ Thứ ba, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

+ Thứ tư, trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ, khiêm tốn, không kiêu ngạo.

Bản thân tôi là một giáo viên đang công tác tại Trường..................., sau khi được nghiên cứu, học tập nội dung của lớp bồi dưỡng lý luận đảng viên mới, tôi càng có nhận thức sâu sắc hơn về việc mỗi cán bộ, công chức, viên chức dù ở vị trí nào cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Cụ thể, với vị trí là một giáo viên, một đảng viên, để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, hoàn thành mục tiêu phấn đấu của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, tôi xác định phải thực hiện tốt một số nội dung sau:

Trước tiên, về nhận thức: tôi phải xác định được trách nhiệm của bản thân là gì? Phạm vi trách nhiệm đến đâu? Luôn xác định phải hoàn thành nhiệm vụ, không được ngại khó, ngại khổ, né tránh, đùn đẩy. Đó là:

+ Tích cực, hăng hái trong công việc, nhiệm vụ được giao. Giảng dạy không phải là nhiệm vụ đơn giản, mỗi giáo viên mang trên vai trách nhiệm kèm cặp, truyền thụ thi thức, rèn giữa đạo đức cho học sinh. Vì vậy, nếu thiếu đi sự tâm huyết, không xây dựng được cho bản thân kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, bảo đảm hoàn thành công việc cả về chất và lượng thì khó có thể đào tạo ra lớp thế hệ trẻ đáp ứng đủ mọi yêu cầu của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, khi đã lên kế hoạch thì cần tuân thủ đúng mục tiêu kế hoạch đề ra, không vì lý do việc tư trì hoãn việc công, gương mẫu, sáng tạo, có chính kiến trong công việc, kể cả trong việc phối hợp thực hiện với các đồng nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan, không để chậm trễ, khiến người khác phải chờ đợi sự phối hợp.

Ví dụ như: Trong công tác của tổ chuyên môn, cần chủ động sắp xếp lịch công tác phù hợp, chủ động phối hợp với các giáo viên trong tổ trong soạn giáo án, làm đề thi đúng tiến độ...

- Thứ hai, là một giáo viên phải là người có phẩm chất, đạo đức tốt, là tấm gương cho học sinh noi theo, không vi phạm những điều đảng viên và giáo viên không được làm, có thái độ công tâm, khách quan khi giải quyết công việc của lớp và học sinh, không vì động cơ cá nhân mà làm tổn thương học sinh.

- Thứ ba, phải tự biết soi xét lại bản thân trong mọi việc, biết bản thân có hạn chế như thế nào để chủ động khắc phục; trong công việc đã thực hiện được đến đâu, kết quả như thế nào, có kết quả, sáng kiến gì để phát huy, những gì chưa làm được hay làm với kết quả chưa như mong muốn cần điều chỉnh. Chủ động đề xuất những vấn đề với ban giám hiệu nhà trường, chi bộ để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, tháo gỡ hoặc tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao.

- Thứ tư, có trách nhiệm hướng học sinh đến với mục đích học tập, lý tưởng phấn đấu tốt đẹp; chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc dạy bảo, rèn luyện các em từ nhà đến trường. Bên cạnh đó, tôi luôn cố gắng lồng ghép vào bài giảng của mình nội dung kiến thức, sự kiện trong nước và quốc tế hiện nay nhằm giúp học sinh có cách nhìn tổng quan hơn về áp dụng tri thức được học vào cuộc sống. Tôi cho rằng đây là những việc làm rất cần thiết, để đào tạo ra thế hệ tương lai "vừa hồng vừa chuyên", giỏi về chuyên môn và có đạo đức, lý tưởng sống lành mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập.

Trên đây là quan điểm của tôi sau khi được học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phương thức áp dụng các nghị quyết đã tìm hiểu vào nội dung công việc, vị trí công tác. Tôi cho rằng, mọi việc làm của người cán bộ đảng viên không thể chỉ là lời hô hào trên nghị quyết, bằng lời nói, mà phải từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng ngày. Điều đó thể hiện trách nhiệm của mỗi người với chính bản thân, với tổ chức, với Đảng và trước nhân dân. Đó là biểu hiện sáng nhất của đạo đức công dân, đạo đức đảng viên, sự tâm huyết với nghề, yêu nghề, gắn bó với nghề, hết sức phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng đất nước.

8. Phân tích sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hệ thực tiễn?

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê thanh bình và giản dị, tôi được thừa hưởng cuộc sống hòa bình trong thế kỷ XXI, được chứng kiến sự đổi thay của đất nước, như một bức tranh muôn màu sắc, tôi được học tập được tu dưỡng, trau dồii kiến thức và được tiếp xúc với nhiều bài học quý báu từ lời dạy của thầy từ câu nói của cô. Tất cả những bài học ấy luôn đọng trong tâm trí tôi như trang sách luôn sát cánh bên tôi vậy !

Tôi đặc biệt thích câu nói khi học Lịch sử lớp 12:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”

Câu nói ấy luôn luôn xuất hiện trong tâm chí tôi như một tuyên ngôn cho tôi vậy. khi nhắc tới cấu nói tôi lại cảm thấy cái gì đó thôi thúc tôi càng phải phấn đấu và rèn luyện nhiều hơn nữa.

Các bạn biết câu nói đó của ai không ?

Lãnh tụ, danh nhân Hồ Chí Minh đấy các bạn ạ. Được viết vào 19/12/1946 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Đó chỉ là một câu nói trong rất nhiều câu nói mà tôi thích của Người, tất cả những gì thuộc về người tôi cũng đêu thích và tôn vinh như những ý nghĩa cao cả nhất.

Đã qua hơn .....năm sống trong thế kỷ XXI nhưng tấm gương Hồ Chí Minh vĩ đại luôn được mỗi người dân Việt hướng tới.

Sau .........năm triển khai và thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động. Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tiết kiệm và tinh thần tương thân, tương ái... đã giúp cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, toàn dân trong tất cả các đơn vị có những chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Như vậy chúng ta có thể thấy được sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng trong công cuộc phát triển của đất nước trên tất cả mọi lĩnh vực. Được thể hiện cụ thể như sau:

Trong thời kỳ đổi mới với bao khó khăn và thử thách từ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng. Thực tiễn kinh tế - xã hội và những tình huống chiến lược cũng như những nhiệm vụ cụ thể nhiều khi chúng ta tỏ ra bế tắc chỉ vì việc học. Bế tắc không phải chúng ta không chú ý đến việc học tập đối với nền giáo dục quốc dân và đối với bộ máy nhân lực của Chính phủ chúng ta cũng đã làm được rất nhiều việc.

Nếu không, làm sao chúng ta đứng vững cho đến ngày nay với một nhà nước độc lập tự chủ, kinh tế phát triển đều đặn, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Vì vậy, xin được miễn nói những gì là thành tựu. Chỉ xin nói thêm về những thực trạng cần có đổi mới trong việc học tập cho cán bộ và công chức từ giáo huấn Hồ Chí Minh:

Chưa có chương trình cụ thể để gắn việc học với điều kiện của thực tiễn. Làm cái gì thì học cái đó trước, cái đó nhiều, cái đó suốt đời. Đưa người đã học vào bộ máy công chức là chính, lấy người chưa học là phụ (tránh tình trạng hiện nay: sinh viên thất nghiệp, công chức đi học tại chức!).

Đưa thực tiễn vào tất cả các khâu: phân bổ thời gian; bố trí con người "dạy thực tiễn" (như dạy sinh viên hành chính là trưởng phó phòng, chủ tịch, phó chủ tịch, dạy tiếp dân...).

Tiếp cận cách thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong nước với thế giới để tránh tình trạng bất cập có thể có: một bên là Việt Nam và một bên là thế giới còn lại!

Thiết nghĩ một trong những điều mà giáo huấn Hồ Chí Minh trở thành tư tưởng Hồ Chí Minh chính là giá trị "đi cùng thời đại" của những giáo huấn đó

1. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội

Đạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất, là một hình thái của ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực và thang bậc giá trị được xã hội thừa nhận

Đạo đức có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người sao cho phù hợp với lợi ích của toàn xã hội

Đối với mỗi cá nhân, ý thức và hành vi đạo đức mang tính “bổn phận” diễn ra một cách tự giác, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tinh thần bên trong. Đạo đức của mỗi cá nhân chịu sự tác động của dư luận xã hội, cũng như sự tự kiểm tra bởi chính mình

Đạo đức có chức năng điều chỉnh hành vi, chức năng giáo dục và chức năng phản ánh.

* Chức năng điều chỉnh hành vi

- Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi. Sự điều chỉnh hành vi làm cá nhân và xã hội cùng tồn tại và phát triển, bảo đảm quan hệ lợi ích cá nhân và cộng đồng.

Loài người sáng tạo ra nhiều phương thức điều chỉnh hành vi, trong đó có chính trị, pháp quyền và đạo đức…

- Chính trị điều chỉnh hành vi giữa các giai cấp, các dân tộc, các quốc gia bằng các biện pháp đặc trưng như ngoại giao, kinh tế, hành chính, bạo lực…

- Pháp quyền và đạo đức điều chỉnh hành vi trong quan hệ giữa các cá nhân với cộng đồng bằng các biện pháp đặc trưng là pháp luật và dư luận xã hội, lương tâm. Sự điều chỉnh này, có thể thuận chiều, có thể ngược chiều.

- Điều chỉnh hành vi của đạo đức và pháp quyền khác nhau ở mức độ đòi hỏi và phương thức điều chỉnh.

Pháp quyền thể hiện ra ở pháp luật, là ý chí của giai cấp thống trị buộc mọi người phải tuân theo. Những chuẩn mực của pháp luật được thực hiện bằng ngăn cấm và cưỡng bức (quyền lực công cộng cùng với đội vũ trang đặc biệt, quân đội, cảnh sát, toà án, nhà tù…). Pháp quyền là đạo đức tối thiểu của mỗi cá nhân sống trong cộng đồng.

Đạo đức đòi hỏi từ tối thiểu đến tối đa đối với các hành vi cá nhân. Phương thức điều chỉnh là bằng dư luận xã hội và lương tâm. Những chuẩn mực đạo đức bao gồm cả chuẩn mực ngăn cấm và cả chuẩn mực khuyến khích.

Chức năng điều chỉnh hành vi của đạo đức bằng dư luận xã hội và lương tâm đòi hỏi từ tối thiểu tới tối đa hành vi con người đã trở thành đặc trưng riêng để phân biệt đạo đức với các hình thái ý thức khác, các hiện tượng xã hội khác và làm thành cái không thể thay thế của đạo đức.

- Mục đích điều chỉnh: bảo đảm sự tồn tại và phát triển xã hội bằng tạo nên quan hệ lợi ích cộng đồng và cá nhân theo nguyên tắc hài hòa lợi ích cộng đồng và cá nhân (và khi cần phải ưu tiên lợi ích cộng đồng).

- Đối tượng điều chỉnh: Hành vi cá nhân (trực tiếp) qua đó điều chỉnh quan hệ cá nhân với cộng đồng (gián tiếp).

- Cách thức điều chỉnh được biểu hiện: Lựa chọn giá trị đạo đức; xác định chương trình của hành vi bởi lý tưởng đạo đức; xác định phương án cho hành vi bưỏi chuẩn mực đạo đức; tạo nên động cơ của hành vi bởi niềm tin, lý tưởng, tình cảm của đạo đức, kiểm soát uốn nắn hành vi bởi dư luận xã hội.

Chức năng điều chỉnh hành vi được thực hiện bởi hai hình thức chủ yếu.

- Xã hội và tập thể tạo dư luận để khen ngợi khuyến khích cái thiện, phê phán mạnh mẽ cái ác.

- Bản thân chủ thể đạo đức tự giác điều chỉnh hành vi cơ sở những chuẩn mực đạo đức xã hội.

* Chức năng giáo dục

Con người vươn lên “chân - thiện - mỹ”. Con người là sản phẩm của lịch sử, đồng thời là chủ thể của lịch sử. Con người tạo ra hoàn cảnh đến mức nào thì hoàn cảnh cũng tạo ra con người đến mức ấy.

Con người sinh ra bắt gặp hệ thống đạo đức của xã hội. Hệ thống ấy tác động đến con người và con người tác động lại hệ thống. Hệ thống đạo đức do con người tạo ra, nhưng sau khi ra đời hệ thống đạo đức tồn tại như là cái khách quan hoá tác động, chi phối con người.

Xã hội có giai cấp hình thành và tồn tại nhiều hệ thống đạo đức mà các cá nhân chịu sự tác động. Ở đây, môi trường đạo đức: tác động đến đạo đức cá nhân bằng nhận thức đạo đức và thực tiễn đạo đức. Nhận thức đạo đức để chuyển hoá đạo đức xã hội thành ý thức đạo đức cá nhân. Thực tiễn đạo đức là hiện thực hoá nội dung giáo dục bằng hành vi đạo đức. Các hành vi đạo đức lặp đi lặp lại trong đời sống xã hội và cá nhân làm cả đạo đức cá nhân và xã hội được củng cố, phát triển thành thói quen, truyền thống, tập quán đạo đức.

Hiệu quả giáo dục đạo đức phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, cách thức tổ chức, giáo dục mức độ tự giác của chủ thể và đối tượng giáo dục trong quá trình giáo dục.

- Giáo dục đạo đức gắn với tiến bộ đạo đức:

Nhân đạo hóa các quan hệ xã hội và mức độ phổ biến nhân đạo hóa các quan hệ xã hội; sự hoàn thiện của cấu trúc đạo đức và mức độ phổ biến của nó…sẽ giúp chủ thể lựa chọn, đánh giá đúng các hiện tượng xã hội, đánh giá đúng tư cách của người khác hay của cộng đồng cũng như tự đánh giá đúng thông qua mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, phương thức, hình thức và các bước đi của quá trình giáo dục sẽ giúp mỗi cá nhân và cả cộng đồng tạo ra các hành vi và thực tiễn đạo đức đúng.

Như vậy, chức năng giáo dục của đạo đức cần được hiểu một mặt “giáo dục lẫn nhau trong cộng đồng”, giữa cá nhân và cá nhân, giữa cá nhân và cộng đồng;mặt khác, là sự “ tự giáo dục” ở các cấp độ cá nhân lẫn cấp độ cá nhân lẫn cấp độ cộng đồng.

* Chức năng phản ánh

Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức có chức năng nhận thức thông qua sự phản ánh tồn tại xã hội.

Sự phản ánh của đạo đức với hiện thực có đặc điểm riêng khác với các hình thái ý thức khác.

Đạo đức là phương thức đặc biệt của sự chiếm lĩnh thế giới con người. Nếu xét dưới góc độ bản thể luận, đạo đức là hệ thống tinh thần, được quy định bởi tồn tại xã hội. Nhưng xét dưới góc độ xã hội học thì hệ thống tinh thần (nhận thức đạo đức) không tách rời thực tiễn – hành động của con người. Do vậy, đạo đức là hiện tượng xã hội vừa mang tính tinh thần vừa mang tính hành động hiện thực.

Sự nhận thức của đạo đức có đặc điểm:

- Hành động đạo đức tiếp liền sau nhận thức giá trị đạo đức. Và đa số trường hợp có sự hòa quyện ý thức đạo đức với hành động đạo đức. (Khác những khoa học và ứng dụng nghiên cứu thành tựu khoa học có khoảng cách về không gian và thời gian).

- Nhận thức của đạo đức là quá trình vừa hướng ngoại (hướng ra ngoài) và hướng nội (tự nhận thức – hương vào chính mình, chính chủ thể).

Nhận thức hướng ngoại lấy chuẩn mức, giá trị, đời sống đạo đức của xã hội làm đối tượng. Đó là hệ thống giá trị thiện và ác, trách nhiệm và nghĩa vụ, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống…, những “cách thức và phương tiện” tạo ra các giá trị đạo đức. Nhờ sự nhận thức này mà chủ thể nhận thức đã chuyển hóa đạo đức của xã hội như là cái chung thành ý thức đạo đức của cá nhân như là cái riêng.

Nhận thức hướng nội (tự nhận thức), lấy bản thân mình – chủ thể đạo đức – làm đối tượng nhận thức. Đây là quá trình tự đánh giá, tự thẩm định, tự đối chiếu những nhận thức, hành vi, đạo đức của mình với những chuẩn mực giá trị chung của cộng đồng. Từ cách nhận thức này mà chủ thể hình thành phát triển thành các quan điểm và nguyên tắc sống: sáng tạo hay chủ động, hy sinh hay hưởng thụ, vị tha hay vị kỷ, hướng thiện hay sa vào cái ác…

Trong tự nhận thức, vai trò của dư luận xã hội và lương tâm là to lớn. Dư luận xã hội là sự bình phẩm, đánh giá từ phía xã hội đối với chủ thể, còn lương tâm là sự phê bình. Cả hai đều giúp chủ thể tái tạo lại giá trị đạo đức của mình – giá trị mà xã hội mong muốn.

Từ nhận thức giúp chủ thể ý thức được trách nhiệm của mình và sẵn sàng để ho thành trách nhiệm đó. Trong cuộc sống có vô số những trách nhiệm như vậy. Nó luôn đặt ra trong quan hệ phong phú giữa chủ thể đạo đức với xã hội, gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội, tập thể, dân tộc, gia cấp, tổ quốc.

Nhận thức đạo đức (đạo đức phản ánh hiện thực) ở hai trình độ : trình độ thông thường và trình độ lý luận.

- Nhận thức đạo đức ở trình độ thông thường là ý thức thông thường, những giá trị riêng lẻ. Nó đáp ứng nhu cầu đạo đức thông thường đủ để chủ thể xử lý kịp thời trong cuộc sống và sự phát triển bình thường của xã hội. Mọi cá nhân đều có thể và cần phải ảnh ánh đạo đức ở trình độ này.

- Nhận thức đạo đức ở trình độ lý luận là những nhận thức có tính nguyên tắc được chỉ đạo bởi những giá trị đạo đức có tính tổng quát. Trình độ này đáng ứng những đòi hỏi của sự phát triển đạo đức và tiến bộ xã hội. Đây là yếu tố không thể thiếu được trong hệ tư tưởng và hành vi của các gia cấp cầm quyền.

- Nhận thức đạo đức đưa lại tri thức đạo đức, ý thức đạo đức. Các cá nhân, nhờ tri thức đạo đức, ý thức đạo đức xã hội đã nhận thức (trở thành đạo đức cá nhân). Cá nhân hiểu và tin ở các chuẩn mực, lý tưởng giá trị đạo đức xã hội trở thành cơ sở để cá nhân điều chỉnh hành vi, thực hiện đạo đức (hiện thực hóa đạo đức).

2. Về sự suy thoái đạo đức, lỗi sống trong xã hội hiện nay

Qua........năm đỗi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tự to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có tiến bộ… Đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu năng động, sáng tạo trong công tác, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới

Trong đảng và trong xã hội ta hiện nay xuất hiện tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống. Đó là nguy cơ lớn liên quan tới sự sống còn của Đảng của chế độ.

Sự suy thoái về đạo đức,lối sống được biểu hiện ở các dạng chủ yếu sau đây:

+ Thứ nhất là: chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu xuất hiện trong tất cá các tầng lớp xã hội.

+ Thứ hai là: tệ tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí diễn ra ở nhiều ngành nhiều lĩnh vực đang trở thành “quốc nạn” gây bức xúc cho nhân dân

+ Thứ ba là: hành động cơ hội “chạy chọt” vì lợi ích cá nhân khá phổ biến

+ Thứ tư là: lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, nói nhiểu làm ít; phát ngôn tủy tiện, vô nguyên tắc

+ Thứ năm là: tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạo vô cảm trước những khó khăn bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân

+ Thứ sáu là : tình trạng suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình với quan hệ giữa cá nhân và xã hội, như gia trưởng vũ phu bất hiếu

+ Thứ bảy là: đạo đức nghề nghiệp sa sút ngay cả trong lĩnh vực được xã hội tôn vinh, hiện tượng mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng ảnh hưởng xấu tới thuần phong mĩ tục và trật tự an toàn xã hôi.

Nguyên nhân của tình trạng trên có cả khách quan và chủ quan

+ Về khách quan: trước hết do tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường đặc biệt là khả năng kích thích lối sống thực dụng của cơ chế này. Sự tác động của đạo đưc, lối sống tư sản hưởng thụ phương tây vào nước ta trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và bùng nổ mạng thông tin toàn cầu. các thế lực thù địch phản động đã chủ động khuyến khích lối sốn ích kỷ, hưởng thụ, thực dụng trong cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo và gia đình họ coi đó là một trong những biện pháp thực hiện “ diễn biến hòa bình”:

+ Về nguyên nhân chủ quan: do chúng ta chưa nhận thực đầy đủ sâu sắc vai trò nền tảng của đạo đức trong ổn định, phát triển xã hội và tác động của cơ chế kinh tế thị trường tới đạo đức xã hội trên thực tế chúng ta chưa coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống; thiếu sự tổ chứ, phối hợp cảu các ngành các cấp. một bộ phận cán bộ lãnh đạo, đảng viên và gia đình chưa nêu gương về đạo đức và lối sống

Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống nêu trên đã có tác động lớn đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Nó đang làm thay đổi lệch lạc những chuẩn mực thang bậc giá trị truyền thống giá trị tốt đẹp của dân tộc và cách mạng, có tác hại tới sự trường tồn của dân tộc và sự phát triển của đất nước, sự suy thoái về đạo đức của một số bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu tới uy tín và vai trò lãnh đạo cuả tổ chức đảng, đến việc tổ chức thực hiện đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực trạng đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cùng với các nguy cơ khác dẫn tới bất ổn định chính trị xã hội, liên quan đến “sự sống còn của đảng, của chế độ”

Để năng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trong đảng và trong xã hội, hội nghị trung ương III khóa X của đảng đã ban hành nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí” Ngày 7/11/2006 Bộ Chính Trị Ban Chấp hành TW Đảng ra chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đảng và xã hội. thực hiện tốt cuộc vận động này sẽ góp phấn quan trọng vào cuộc đấu tranh và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong đảng và trong xã hội

  • Sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

- Hiện nay đất nước đang trên đà đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên tất cả các mặt trận, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của người ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đóng vai trò chủ đạo trong suy nghĩ và hành động của các cấp lãnh đạo và toàn dân.

- Như chúng ta đã biết, lúc sinh thời Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định: Đạo đức là gốc của cách mạng. Bác coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội. Bởi vậy, học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Bác Hồ trong giai đoạn hiện nay là điều rất cần thiết và quan trọng.

- Là một cán bộ viên chức, bản thân nhận thức được rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là một trách nhiệm đối với bản thân để từng bước hoàn thiện mình. Trong cuộc sống đời tư cũng như trong công việc, bản thân luôn xác định rằng: “Việc gì có lợi dù nhỏ cũng làm, việc gì có hại dù nhỏ cũng tránh” và tuyệt đối tránh lãng phí cả về tiền bạc và thời gian, luôn phát huy ý thức bảo vệ của công, gần gũi, sâu sát với quần chúng nhân dân, lấy tiêu chuẩn người cán bộ cách mạng để làm mục tiêu phấn đấu.

  • Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo:

+ Những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Trung với nước hiếu với dân là phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, phải “tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân”.

- Tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân. Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình là giúp cho mỗi người ngày càng tiến bộ tốt đẹp hơn, phải thực hiện phê bình, tự phê bình chân thành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm.

- Cần kiệm là phẩm chất của mọi người lao động trong đời sống, trong công tác: biết lao động cần cù, siêng năng và biết tiết kiệm sức lao động, thì giờ, tiền của nhân dân của đất nước và của bản thân.

- Liêm chính là phẩm chất của người cán bộ khi thi hành công vụ phải ngay thẳng, không tà, trong sạch, “luôn chí công vô tư” là rất mực công bằng, không có lòng riêng, thiên tư, thiên vị. Đem lòng chí công vô tư đối với người, đối với việc.

+ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.

- Kiên định mục đích lý tưởng, bảo vệ chân lý, giữ vững quan điểm, khí phách vượt qua khó khăn thử thách.

- Kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nguyện làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

- Nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người, “dành tình thương yêu cho tất cả, chia sẻ với mỗi người nỗi đau”.

- Coi khinh sự sa hoa, sống thật sự cần kiệm giản dị, sống trong sạch, không gợn chút riêng tư.

Đó chỉ là vấn đề lý thuyết còn thực tế thì sao? Gần.........năm thực hiện cuộc vấn động nước ta đã đạt được những thành tựu gì, các cơ chế về đạo đức có được thay đổi các tình trạng quan tham ô liệu có còn, đó là những cấu hỏi mà khồn chỉ riêng tôi đưa ra mà nó là tình trạng chung của tất cả chúng ta

Bấy lâu nay chúng ta chỉ thấy được trên lý thuyết còn phần thực hiện hay không thực sự rất khó, đòi hỏi mỗi địa phương có cái nhìn khái quát và toàn diện nhất chứ nhất định khổng thể nhìn nhận bằng những con số trên giấy tờ mà thực tiễn không phản ánh đúng.

Là người dân Việt, là những đảng viên trẻ tương lai chúng ta hãy cần có sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn sao cho phù hợp học tập theo bác như một chuẩn mực một tiền đề cho chúng ta tiến bước đi lên, phấn đấu nỗ lực vì sự phát triển bền vững của đất nước, hãy tạm gác lại lợi ích cá nhân, hãy bỏ qua những xiềng xích bấy lâu mà vì tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ. hãy thể hiện hành động trước tiên, các nhà lãnh đạo hãy thể hiện bằng tất cả những gì mà họ có đi, đừng lời nói rồi bắt người khác phải làm, đừng chỉ là chuyến thăm quan đơn giản mà làm tốn kém bao nhiêu của cải của địa phương, hãy bỏ qua bớt thủ tục để có sự đơn giản, sự thân thiết giữa “quan” và “dân” hãy thể hiện mình là người bình dị và mến khách.

Liên hệ:

Tôi hiện là sinh viên năm thứ ......... chuyên ngành........................ bản thân tôi cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động của trường đặc biệt là lĩnh vực tình nguyện. Trong quá trình học tập tại trường, Bên phòng công tác – chính trị luôn phát động các cuộc thi liên quan tới Người, về tư tưởng tấm gương và đạo đức Hồ Chí Mình.

Đặc biệt là cuộc thi văn nghệ “ Tiếng hát toàn Học viện với nội dung về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 20.... thu hút được hấu hết tất cả sinh viên toàn trường tham gia

Các cuộc thi không chỉ liên quan tới phòng chính trị dưới sự chỉ đạo của Chi Bộ Đảng nhà trường, còn có sự tham gia tích cực của Đoàn thanh niên Học Viện với các cuộc thi với chủ đề học tấp và làm theo tấm gương đạo đức của Người, gắn kết trong phong trào toàn diện về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao.

Gắn kết trong phòng trào học tập, chống tiêu cực trong thi cử, thi đua học tập tốt theo gương Bác.

Bản thân là bí thư lớp tôi cũng thường xuyên đưa ra những buổi thảo luận ở tại lớp về Tấm gương đạo đức hồ chí mình, đặc biệt là cuộc thi kể chuyện về Bác đã được tất cả thành viên trong chi đoàn tham gia, qua các bài hùng biện về Người chúng tôi càng hiểu thêm về Bác về công lao to lớn, về tư tưởng bất hủ của Người và với nguyện vọng là thế hệ đi sau chúng tôi sẽ cố gắng phát huy tất cả những sở trưởng thế mạnh của mình sao cho hợp với chuẩn mực của đạo đức của tư tưởng của người đã để lại. Tất cả thành viên trong lớp đều học tập đạt kết quả cáo 100% học lực Khá trở lên và cố gắng phấn đấu để trở thành những Đoàn viên tốt để đạt được vào chỉ tiêu học cảm tình Đảng của trường…

Thực hiện đường lối tiết kiệm trong các cuộc thi, các hoạt động, đưa sinh viên tham quan Lăng Chủ Tich để hiểu thêm về lãnh tụ của đất nước….

Từ khi Đảng phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn thể sinh viên Học Viện luôn có ý thức phấn đấu trong công tác học tập, tu dưỡng và rèn luyện bản thân, và đã đạt được nhiều thành tích cao trong công tác của trường, lớp. luôn lấy tư tưởng của người làm ánh sáng soi đường cho chúng ta, tiến bước đi lên như hành trang để tiến tới thành công.

Để thay cho lời kết của mình tôi xin đưa ra hai câu nói bất hủ của Người:

« Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”

“Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng XHCN. Phải có chí khí cao thượng, phải "tiên ưu, hậu lạc", nghĩa là khó khăn thì chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những anh hùng vô danh....”

Tôi, bạn và bạn nữa…cùng chung tay góp sức vì một Việt Nam bừng sáng trên trường quốc tế, cùng học tập thi đua, nỗ lực tất cả, chúng ta có đầy đủ điều kiện để đi lên, chúng ta phải hứa với lòng mình là sẽ thành công. Cùng đoàn kết gắn bó, hợp sức vì ở đó ta mới thấy mình tự tin hơn, vững vàng hơn:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Trên đây là Bộ Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mới nhất và Bài thu hoạch cảm tình Đảng năm 2024. Tài liệu thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng hiện đang được HoaTieu.vn cập nhật liên tục. Các bạn nhớ theo dõi thường xuyên để nhận tài liệu học tập và rèn luyện tại lớp cảm tình Đảng mới nhất nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
30 47.776
0 Bình luận
Sắp xếp theo