Mẫu nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2023

Nghị quyết đại hội đoàn được lập ra sau chương trình đại hội chi đoàn nhằm thông qua các văn kiện và kết quả của đại hội. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu nghị quyết đại hội đoàn dưới đây để nắm bắt được cách viết nghị quyết đại hội chi đoàn sao cho đúng.

Sau dây là mẫu nghị quyết đại hội chi đoàn, nghị quyết đại hội chi đoàn trường, nghị quyết đoàn thanh niên, Nghị quyết đại hội chi đoàn trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT,... và hướng dẫn cách viết nghị quyết đại hội chi đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về để sử dụng.

1. Mẫu nghị quyết đại hội đoàn số 1

Nội dung cơ bản của Mẫu nghị quyết đại hội đoàn như sau:

ĐOÀN TNCS…….

BCH ĐOÀN………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….……, ngày ……. tháng ….năm 20…

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐOÀN BCH ĐOÀN

NHIỆM KỲ………

Đại hội Đoàn TNCS HCM………nhiệm kỳ…………. với …. đoàn viên đã diễn ra vào ngày … Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.

Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ …, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ …, nội dung phương hướng nhiệm kỳ…………. trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ…………..trình đại hội nhiệm kỳ ……………cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.

2. Giao cho Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ……….căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành.

3. Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ…………có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Thư ký

TM. Đoàn chủ tịch

2. Mẫu nghị quyết Đại hội Chi đoàn số 2

ĐOÀN TRƯỜNG..........
ĐOÀN TRƯỜNG .........

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn - lớp ……….
Nhiệm kỳ 20.... - 20....

.........., ngày .....tháng … năm.......

NGHỊ QUYẾT
Đại hội chi đoàn - lớp nhiệm kỳ 20.... - 20....

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm 20...., Đại hội chi đoàn - lớp .......... nhiệm kỳ 20.... - 20.... đã làm việc trong ... giờ đồng hồ.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết đánh giá công tác trong nhiệm kỳ 20.... - 20.... và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20.... - 20....; các tham luận của .... đồng chí và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đại diện ......... và đoàn cấp trên.

Đại hội chi đoàn - lớp .......... nhiệm kỳ 20.... - 20.....

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc công tác đoàn và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 20.... - 20.... (nêu đánh giá khái quát):

-................................................................................

-................................................................................

-................................................................................

2. Thông qua chương trình công tác nhiệm kỳ tới; mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ chủ yếu; các chỉ tiêu phấn đấu đạt được, những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 20.... - 20.... (nêu những nội dung trọng tâm):

-................................................................................

-................................................................................

-................................................................................

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH chi đoàn - BCS lớp nhiệm kỳ 20.... - 20.....

4. Tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội và các ý kiến chỉ đạo của đại biểu dự Đại hội (nêu những nội dung chính):

-................................................................................

-................................................................................

-................................................................................

5. Thông qua kết quả bầu BCH chi đoàn - BCS lớp nhiệm kỳ 20.... - 20.....

Giao cho BCH khoá mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. Đoàn chủ tịch

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Nghị quyết Đại hội Chi đoàn trường số 3

ĐOÀN TRƯỜNG..........
ĐOÀN TRƯỜNG .........

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn - lớp ……….
Nhiệm kỳ 20.... - 20....

.........., ngày .....tháng … năm.......

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ...., NHIỆM KỲ 20....-20....

Hôm nay, ngày..... tháng 10 năm 20..... Đại hội chi Đoàn ............... lần ....., nhiệm kỳ 20....-20...., qua hơn 2 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã nhất trí tán thành phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20....-20.....

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên của BCH lâm thời. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-20...., đã trước Đại hội.

2. Tiếp thu ý kiến đóng góp, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của:

Đồng chí ……………………….và các ý kiến của đại biểu để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện.

3. Đại hội bầu ra 05 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH chi Đoàn ............... lần II, nhiệm kỳ 20....-20.....

4. BCH chi đoàn lớp ............... có nhiệm vụ căn cứ vào nghị quyết để xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện những nhiệm vụ nêu trong phương hướng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. Đoàn chủ tịch

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Cách viết Nghị quyết đại hội Đoàn

Nội dung cơ bản của Mẫu nghị quyết đại hội đoàn cần có:

  • Thời gian diễn ra Đại hội.
  • Đại hội đã thống nhất báo cáo của BCH chi đoàn trình Đại hội.
  • Đại hội nhấn mạnh hoặc bổ sung những vấn đề gì.
  • Đại hội xác định những mục tiêu, chỉ tiêu nào là trọng tâm và giải pháp thực hiện cho các mục tiêu.
  • Đại hội giao cho BCH khóa mới hoàn chỉnh theo tinh thần thảo luận của Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết.
  • Đại hội kêu gọi tất cả đoàn viên, thanh niên phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết. (Nghị quyết Đại hội chi đoàn chỉ nên viết trong phạm vi 1 trang giấy)

Trên đây là những mẫu Nghị quyết đại hội Chi đoàn đúng chuẩn nhất được sử dụng phổ biến hiện nay tại các trường học, đơn vị, cơ quan đoàn thể. Mời bạn đọc tham khảo để chọn ra mẫu phù hợp và tải về sử dụng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 14.108
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo