Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học

Mẫu thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học

Mẫu thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học. Mẫu thông báo nêu rõ nội dung cam kết... Mẫu được ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học như sau:

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học……

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp..

Lớp..

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

..........., ngày...tháng...năm...

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học

Mẫu thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học

Đánh giá bài viết
1 1.303
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo