60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học và giáo vụ mới 2024 + Đáp án 5 đề

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bộ đề 60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục: Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ để bạn đọc cùng tham khảo. Bộ đề 60 đề phỏng vấn lấy Luật viên chức làm căn cứ, qua bộ đề 60 câu mong rằng hoatieu.vn có thể giúp bạn đọc chuẩn bị được những kiến thức cơ bản để tham gia phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trong link tải tài liệu đã có đáp án của 5 bộ đề, bạn đọc cần full đáp án xin liên hệ trực tiếp để tải trọn bộ đáp án 60 đề

60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục: Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước) các yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: lập được kế hoạch dạy học; biết soạn giáo án theo hướng đổi mới trong Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền khác của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương" được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010?(40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày cánh: "Đánh giá, xếp loại học sinh" được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: " Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn" được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không dược sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp" được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày: "Trường tiểu học được thành lập khi có đủ các điều kiện" được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: " Những yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống" được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Khoản 4, Điều 5 Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không dược sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/ 2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT–BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học ở khoản 2, Điều 10 được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của người giáo viên Tiểu học ở khoản 1 được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết thuộc lĩnh vực kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi được ban hành tại Quyết định 14/2007/TT-BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị ) hãy cho biết: "Các quyền khác của viên chức" được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Các hành vi giáo viên không được làm" được quy định tại Thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: "Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm của người giáo viên Tiểu học- Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn thảo giáo án theo hướng đổi mới" được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 14/2007/TT-BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tại Điều lệ trường Tiểu học kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quyền của giáo viên tiểu học như thế nào? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học (yêu cầu 2) thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức quản lí được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trong Điều lệ trường Tiểu học kèm theo thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ giáo viên tiểu học như thế nào? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các hoạt động giáo dục đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 1 (Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới) thuộc lĩnh vực Kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ- CP ngày 06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động) thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức quản lý được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp) thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 19
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về Chấp hành Quy chế của ngành, Quy định của nhà trường, kỷ luật lao động trong lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động giáo dục được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 21

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định về đánh giá, xếp loại học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 22

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động, sáng tạo của học sinh trong lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

(30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định liên quan đến việc thi hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ- CP của Chính phủ ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định như thế nào tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hiểu thế nào là "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ" và "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ xã hội” được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007? (40 điểm)

Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD- ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học bao gồm các tiêu chí nào theo Quyết định số 14/2007/TT-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy nêu các hình thức kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị ) hãy trình bày các hành vi giáo viên không được làm quy định tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu kiến thức cơ bản bao gồm các tiêu chí được quy định tại Quyết định 14/2007/TT-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 27

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nhiệm vụ của Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD-ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Quyết định 14/2007/TT-BGD- ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Nghị định số 27/2012/NĐ-CP có các quy định liên quan khi xem xét xử lý kỷ luật viên chức như thế nào? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD- ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo quyết định 14/2007/TT-BGD- ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Quyền của giáo viên được quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41//2010/QĐ- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại mục 1,2,3,4,5 trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo Quyết định 14/2007/TT-BGD- ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 30

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ- CP, hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật như thế nào? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 31

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lí kỷ luật viên chức tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu cách đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định ở Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí quy định về đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 32

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những nguyên tắc xử lí kỷ luật viên chức tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu nhiệm vụ của tổ chuyên môn theo quy định ở Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí quy định chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 33

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hình thức kỉ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí quy định xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 34

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu quyền của Giáo viên được quy định ở Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí quy định kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 35

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí quy định kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định ở Điều 38, Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 36

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định ở Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc được quy định theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo bao gồm những tiêu chí nào? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 37

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp nào được quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết quyền của giáo viên Tiểu học được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc lĩnh vực kiến thức cơ bản được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 38

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức nào được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết các tiêu chí về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 39

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý trách nhiệm bồi thường hoàn trả được quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết các tiêu chí lập kế hoạch dạy học; cách soạn giáo án theo hướng đổi mới được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 40

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết Quyền của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết các tiêu chí tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 41

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức, không được làm trong ứng xử nơi công cộng được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết Nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 42

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các hình thức kỷ luật được quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết các tiêu chí về công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 43

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định chung những việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm trong quan hệ xã hội được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hay chị) hãy cho biết quyền của người giáo viên tiểu học được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT- BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hay chị) hãy cho biết nêu yêu cầu 1: nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bao gồm những tiêu chí nào được được quy định tại Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 44

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hay chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả đối viên viên chức được quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ- CP ngày 06/4/2012 Quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hay chị) hãy cho biết yêu cầu 3 thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm là: công tác chủ nhiệm; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Bao gồm những tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hay chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên được quy định tại Điều lệ Trường tiểu học theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? ( 30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 45

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hay chị) hãy cho biết Nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hay chị) hãy cho biết các hành vi nào giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hay chị) hãy cho biết yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức cơ bản được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm các tiêu chí nào? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 46

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007của Bộ Nội vụ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Điều lệ trường tiểu học Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu 3: Chấp hành quy chế của nghành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động trong lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bao gồm những tiêu chí nào được quy định tại Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 47

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các qui định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết hoạt động giáo dục ở trường tiểu học được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học bao gồm những hoạt động nào? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết kĩ năng sư phạm về lập kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 48

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các hành vi vi phạm pháp luật nào của viên chức sẽ bị xử lý kỷ luật được quy tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết Nhiệm vụ của tổ chuyên môn ở tiểu học được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết kĩ năng sư phạm về Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 14 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 49

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động giáo dục được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 50

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức quản lý được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ bản của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học bao gồm những tiêu chí nào? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 51

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật theo Nghị định số 27/2012/NĐ–CP ngày 06/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức, bao gồm những trường hợp nào? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi giáo dục học sinh tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bao gồm những tiêu chí nào? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 52

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, bao gồm những quy định nào? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 53

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp buộc cách chức theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức, bao gồm những trường hợp nào? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được Quy định chung tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 54

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức là việc trong bộ máy chính quyền địa phương, bao gồm những quy định nào? (40 điểm) )

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/ TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh bao gồm các tiêu chí nào được Quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 55

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 56

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 57

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lí cấp trên của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 58

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 59

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 60

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

5 kinh nghiệm thi tuyển công chức nhà nước mà bạn cần biết

Thi tuyển vào công chức, viên chức nhà nước là một trong những hướng chọn nghề nghiệp phổ biến hiện nay. Để có thể trúng tuyển bên cạnh việc ôn thi chăm chỉ ta cần phải trang bị thêm những bí kíp, kinh nghiệm ôn thi. Dưới đây là 05 kinh nghiệm xin chia sẻ cho các bạn.

1. Phải tham gia và ghi chép đầy đủ các nội dung ôn thi (nếu có, đơn vị tuyển dụng sẽ tổ chức lớp ôn trước ngày thi khoảng 02 tuần hoặc 01 tháng).

2. Đối với môn Kiến thức chung: Đây là phần thi nhiều người bị điểm thấp nhất. Bạn chỉ cần nắm chắc các kiến thức trong tài liệu ôn. (Chú ý Luật công chức 2008 sẽ chắc chắn ra phần "quyền, nghĩa vụ công chức, những điều công chức nên làm, không nên làm" đây sẽ là 01 câu 30 điểm. Hai câu còn lại một câu 40 và một câu 30 sẽ nằm trong tài liệu ôn, thường xoáy vào Bộ máy HCNN, so sánh QLNN với QLHCNN, Cải cách HCNN....)

3. Phần thi viết môn Kiến thức chuyên ngành: Bạn PHẢI HỌC THUỘC LÒNG về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính và của phòng chuyên môn mà bạn thi vào..chú ý phải liên hệ thực tiễn (nếu bạn không làm việc trong cơ quan Nhà nước thì nên hỏi những người làm việc trong cơ quan bạn thi vào để chuẩn bị sẵn phần liên hệ thực tiễn phần này khoảng 20 điểm). Bên cạnh đó bạn phải đọc Thông tư 01, luyện tập phần soạn thảo Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Tờ trình, Công văn phần này rất quan trọng, nó chiếm đến một nữa số điểm bài thi viết.

4. Phần thi trắc nghiệm Kiến thức chuyện ngành: Đây là phần thi các bạn cần cẩn thận, đặc biệt là các bạn chưa công tác trong cơ quan HCNN. Phần thi này sẽ không được phúc khảo vì do máy chấm. Muốn làm tốt phần thi này, bạn phải có một kiến thức rộng về Quản lý hành chính nhà nước, tốt nhất bạn nên sưu tầm các mẫu câu trắc nghiệm để luyện tập, mình đưa ra ví dụ cho bạn hinh dung: Câu 1 HĐND là: a-Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; b-Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương; c-Cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương; ở đây bạn phải đọc Luật tổ chức HĐND-UBND thì mới làm được. Bạn chú y đọc nghị định 06 quy định những người là cán bộ, công chức, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; luật công chức...vv...

5. Về bài Anh văn và Tin học. Không khó, nhưng không được chủ quan. Đây là 02 môn điều kiện, không cần phải cao điểm vì nó sẽ không tính vào tổng điểm của mình, trên 50 điểm là được. Bài thi trắc nghiệm tin học sẽ cực dễ, nó chỉ hỏi về các chức năng, phím nóng...trong 02 phần mềm Word và Excel và các thao tác trong môi trường Window, phần này đọc tài liệu là làm tốt. Bài thi tiếng Anh thì ở mức trên A một tí, nội dung rất là căn bản bạn nào tốt nghiệp hệ anh văn 7 năm là làm tốt.

Tài liệu ôn thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên mới nhất

Để ôn tập có hiệu quả, các thầy(cô) cần tìm đọc các văn bản pháp luật, thông tư, chỉ thị, nghị định gồm:

– Luật Viên chức ngày 15/11/2010, sửa đổi năm 2019

– Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

– Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

– Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

Trên đây là Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên tiểu học và giáo vụ năm 2024. Mời các bạn đón đọc các nội dung khác tại mục Biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
11 22.353
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu 60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học và giáo vụ mới 2024 + Đáp án 5 đề