Bản đăng ký Dân vận khéo năm 2023

Dân vận khéo là phong trào đang được phát động trên khắp cả nước. Bản đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là mẫu các cá nhân, tổ chức lập ra nhằm đăng ký thi đua, lập thành tích.

“Dân vận khéo” chính là sự đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động của công tác dân vận Đảng nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức, thay vào đó là mô hình cụ thể, có địa chỉ và có cách làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực ở từng cơ quan, đơn vị. Bản đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là mẫu được sử dụng phổ biến trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia.

1. Nội dung phong trào Dân vận khéo

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội:

 • “Khéo” trong vận động Nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; xây dựng đô thị “xanh – sạch –đẹp”.
 • “Khéo” trong vận động xã hội hóa giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm; xây dựng “gia đình văn hóa”, “gia đình hiếu học”, xây dựng “xã hội học tập”.
 • “Khéo” trong đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ, người cao tuổi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da..
 • “Khéo” trong vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu và các nhà hảo tâm trong việc tham gia hoạt động xã hội, từ thiện.
 • “Khéo” trong phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến, xây dựng đời sống văn hóa, loại bỏ các hủ tục lạc hậu; xây dựng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
 • “Khéo” trong tham gia thực hiện vận động tái định cư, đền bù giải tỏa khi thực hiện các dự án gặp phải khó khăn, vướng mắc; trong hòa giải các mối quan hệ ở cộng đồng dân cư.

Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh

 • “Khéo” trong việc nắm tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân, định hướng tư tưởng, hành động, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
 • “Khéo” trong tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh (học viên) và Nhân dân để mọi người hiểu, thực hiện tốt, chấp hành nghiêm.
 • “Khéo” trong vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực tự bảo vệ, tự hòa giải để Nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị

 • “Khéo” trong vận động các cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, đơn vị.
 • “Khéo” trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, với nững việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

Dưới đây là mẫu đăng ký mô hình dân vận khéo trong trường mầm non, đăng ký mô hình dân vận khéo trong trường tiểu học, trường THCS, THPT, trường học các cấp cùng các cơ quan, đơn vị, các địa phương, hợp tác xã... trên cả nước. Mời các bạn tham khảo và tải file về máy để sử dụng thuận tiện hơn.

2. Bản đăng ký Dân vận khéo 2023

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ........

………………………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ
CÔNG TRÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM ........

----------------

- Họ và tên: …………………………………………………………………...

- Chức vụ, nhiệm vụ công tác được giao: …………………………………….

- Đơn vị: ……………………………………………………………………...

- Thực hiện Kế hoạch số ......... ngày ............ của Đảng ủy phường về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm ........

Tôi đăng ký công trình Dân vận khéo năm ....... như sau:

Lĩnh vực (Kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị):

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

Nội dung đăng ký (Phải nêu công việc cụ thể):

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

Giá trị dự kiến (tính bằng tiền) làm lợi từ công trình đăng ký (nếu có):

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

Thời gian thực hiện và hoàn thành:

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

Ngày …… tháng …… năm.....

Cá nhân đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Bản đăng ký Dân vận khéo số 1

ĐẢNG ỦY ..........

………………………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ

CÔNG TRÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM.......

----------------

- Họ và tên: …………………………………………………………………...

- Chức vụ, nhiệm vụ công tác được giao: …………………………………….

- Đơn vị: ……………………………………………………………………...

- Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/ĐU ngày 27/2/.......của Đảng ủy phường về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020.

Tôi đăng ký công trình Dân vận khéo năm .....như sau:

Lĩnh vực (Kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị):

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

Nội dung đăng ký (Phải nêu công việc cụ thể):

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

Giá trị dự kiến (tính bằng tiền) làm lợi từ công trình đăng ký (nếu có):

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

Thời gian thực hiện và hoàn thành:

…………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………...…………………

Ngày …… tháng …… năm......

Cá nhân đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

4. Bản đăng ký Dân vận khéo số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ

Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp Thành phố năm.......

- Tên cơ quan, đơn vị: Trường…………

- Địa chỉ cụ thể:…………………………

Sau khi nghiên cứu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn thực hiện điển hình “Dân vận khéo” do Phòng GD&ĐT Thành phố ............. phát động.

Chúng tôi xin đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” với nội dung thi đua “Dân vận khéo” là “Khéo trong vận động xã hội hóa giáo dục, xây dựng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng “gia đình hiếu học”, xây dựng xã hội học tập”

Mô hình “Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực: Văn hóa – xã hội.

1. Thời gian thực hiện mô hình “Dân vận khéo”: Năm ..........

2. Địa điểm thực hiện mô hình:tại …………………….

III. Đánh giá thực trạng: Hiện nay tại …………… có một số ít gia đình và học sinh dân tộc vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn đang còn lười học tập trung lao động phụ giúp gia đình lên chất lượng học tập bị giảm sút.

Một số gia đình trong địa bàn phường chưa chú trọng đến việc xây dựng gia đình hiếu học và xã hội học tập.

1. Mục tiêu, chỉ tiêu của mô hình:

+ Mục tiêu: Vận động nhân dân trong phường và gia đình một số em học sinh tham gia xây dựng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng “ gia đình hiếu học”, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình học sinh và các gia đình sống trong địa bàn phường.

+ Chỉ tiêu: 100% giáo viên và học sinh cùng tham gia.

- Yêu cầu của mô hình: Nhà trường cụ thể hóa các tiêu chí, phương pháp thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với thực tế đơn vị và địa phương của mình.

2. Phương pháp, cách thức và các bước thực hiện mô hình:

Bước 1: Có chủ trương đúng:

Trên cơ sở Kế hoạch số 209– KH/PGDĐT ngày 01/4/2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo về kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn ........., nhà trường đã lựa chọn chọn lĩnh vực về văn hoá, xã hội để tập trung giải quyết.

Bước 2: Biện pháp thực hiện:

Quý I, nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức đăng ký thi đua theo nội dung đã chọn và gửi kế hoạch, bản đăng ký về Ban Dân vận Phòng Giáo dục và Đào tạo để theo dõi việc triển khai thực hiện.

Bước 3: Đánh giá chất lượng, hiệu quả:

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhà trường và các đoàn thể tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả mô hình, điển hình theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã xây dựng.

Bước 4: Sơ kết, tổng kết, nhân rộng:

Kết thúc đợt phong trào, nhà trường tổ chức báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (lồng ghép trong báo cáo tổng kết năm); nhân rộng mô hình mới hiệu quả, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, kịp thời tuyên dương, khen thưởng.

3. Giải pháp thực hiện mô hình

a. Tuyên truyền vận động

- Triển khai, phổ biến nội dung đăng ký tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong đơn vị (sau khi đã thống nhất lựa chọn mô hình) và quán triệt thực hiện một cách có hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân một cách thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục xây dựng “ gia đình hiếu học”, xây dựng xã hội học tập.

- Kịp thời tham mưu với Cấp uỷ, chính quyền địa phương phường Thanh Trường về các phương án, giải pháp của nhà trường để phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện.

b. Phát động phong trào thi đua

- Thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong nhà trường, tạo không khí thi đua sôi nổi. Thực hiện tốt công tác Thi đua – Khen thưởng.

VII. Kết quả cuối cùng

100% cán bộ giáo viên, công nhân viên và các em học sinh tham gia làm công tác dân vận khéo.

Người dân trong phường và học sinh trong trường đã có tinh thần hiếu học.

Chúng tôi phấn đấu thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo đã đăng kí để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tại cơ quan đơn vị.

.…, ngày …..tháng …..năm ……

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

5. Các mẫu đăng ký xây dựng mô hình Dân vận Khéo

5.1. Mẫu đăng ký xây dựng mô hình Dân vận Khéo

BẢNG TÓM TẮT ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO

(Dùng cho tập thể và cá nhân đăng ký với BCĐ, chi ủy cùng cấp)

Mô hình đăng ký cấp (cơ sở, huyện, tỉnh)

Tên tập thể hoặc cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, chức vụ, địa chỉ.

Tên mô hình, điển hình

Tóm tắt thực trạng tình hình (nêu thực trạng tình hình liên quan đến nội dung đăng ký xây dựng mô hình DVK, có số liệu chứng minh. Ví dụ: nội dung mô hình liên quan đến tình hình ANTT thì nêu thực trạng (tiến bộ, hạn chế) tình hình ANTT trên phạm vi XD mô hình, loại tội phạm nào thường xảy ra, số lần xảy ra, mức độ, đối tượng vi phạm, ảnh hưởng thế nào đến địa phương…)

Nội dung đăng ký thực hiện (nêu biện pháp, cách làm thể hiện những sáng kiến hay, những chỉ tiêu cần vươn tới như phấn đấu giảm thiểu tội phạm xuống còn mức độ nào…)

Thời gian phấn đấu đạt được

(20...-20...)

VÍ DỤ:

cấp huyện

Tổ Phụ nữ ấp ...,

xã ...,

huyện ...

Tổ Dân phòng nữ.

Trẻ hư, quậy phá; thanh niên ăn nhậu tụ tập ban đêm càn quấy, trộm cắp vặt, ảnh hưởng không tốt đến tình hình ANTT....

Tăng cường công tác phối hợp, giao trách nhiệm theo dõi kèm cập từng đối tượng; phấn đấu ấp không còn trẻ em quậy phá, thanh niên ăn nhậu tụ tập càn quấy, không để xảy ra tình trạng mất cắp trên địa bàn...

cuối năm 20...

Thẩm định và đưa vào danh sách đăng ký cấp.........

……….Ngày tháng năm

Ngày...... tháng...... năm.......

Cá nhân hoặc đại diện tập thể đăng ký, ký tên TM. BCĐ (CHI ỦY)..........................................

Trưởng Ban (Bí thư)

5.2. Bản đăng ký xây dựng mô hình Dân vận Khéo

ĐẢNG BỘ...........................

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO

THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”

BIỂU TỔNG HỢP

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO

(Dùng cho Ban Chỉ đạo, cấp ủy theo dõi và đăng ký với cấp trên)

STT

HỌ VÀ TÊN

(cá nhân hoặc tên đơn vị tập thể)

Mô hình tập thể

Mô hình cá nhân

ĐỊA CHỈ

ghi địa chỉ, chức vụ (nếu là cá nhân)

TÊN MÔ HÌNH

MỨC ĐĂNG KÝ

(ghi mức đăng ký, năm đăng ký phấn đấu đạt mô hình Dân Vận khéo vào ô tương ứng)

(đánh dấu x vào ô tương ứng)

Cơ sở

Huyện

Tỉnh

Ví dụ: - Mô hình cá nhân

1

Nguyễn Văn B

x

Chi hội trưởng chi hội nông dân ấp....xã....huyện...

Cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình trồng màu

20...

- Mô hình tập thể

2

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp

x

Ấp.........xã.........huyện.....

Nâng cao hiệu quả kinh doanh và phục vụ nhu cầu cung cấp vật tư nông nghiệp cho nông dân

20...

20...

3

4

TỔNG CỘNG

……….Ngày tháng năm

BAN CHỈ ĐẠO (HOẶC CẤP ỦY)

Ghi chú: có thể lập biểu tổng hợp mô hình

tập thể riêng, mô hình cá nhân riêng

Tải file về máy để chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Mẫu bản đăng ký xây dựng mô hình năm 2023.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
22 66.589
0 Bình luận
Sắp xếp theo