Câu hỏi và đáp án hội thi dân vận khéo 2023

Câu hỏi lý thuyết Dân vận khéo

Câu hỏi và đáp án hội thi dân vận khéo là tài liệu ôn thi dân vận khéo đã được Hoatieu.vn dày công sưu tầm và cập nhật để chia sẻ cùng các bạn. Dưới đây là những câu hỏi lý thuyết dân vận khéo có đáp án giúp các bạn ôn tập hiệu quả hơn.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Đây là lời Bác đã dạy Đảng và nhân dân ta để làm tốt công tác dân vận  giáo dục, động viên, phát huy mọi tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng hùng hậu tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc, làm nên những thành quả vĩ đại của cách mạng. Chính vì vậy thực hiện tốt công tác dân vận chính là làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nên sức mạnh to lớn của toàn dân. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc bộ câu hỏi dân vận khéo có đáp án chi tiết giúp các bạn hiểu rõ hơn về công tác dân vận.

Câu hỏi thi dân vận khéo 2023

Câu hỏi thi dân vận khéo 2023

Câu 1: Đồng chí cho biết Dân vận là gì ? Vai trò, vị trí của công tác dân vận? Liên hệ việc thực hiện công tác Dân vận của cơ quan đồng chí ?

Gợi ý đáp án:

1. Dân vận:

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho. (2 điểm)

Từ định nghĩa trên, ta thấy: (có 4 ý = 2 điểm, nếu trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm).

- Đối tượng công tác dân vận là nhân dân. (0,5 điểm)

- Mục tiêu công tác dân vận là mục tiêu chung của cách mạng. (0,5 điểm)

- Nội dung cơ bản của công tác dân vận là: Tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức lực lượng nhân dân đoàn kết để thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng, những việc nên làm. (0,5 điểm)

- Phương thức của công tác dân vận là: Phải vận động đến từng người dân, không để sót người dân nào. (0,5 điểm)

2. Vị trí, vai trò của công tác Dân vận:

- Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân…; (1,5 điểm)

- Là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân… (1 điểm)

3. Liên hệ thực tế: Việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị. (3,5 điểm)

Câu 2: Phần IV bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo "Sự thật" số 120 ngày 15/10/1949, Bác đã đúc kết: Những cán bộ phụ trách dân vận cần phải “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Đồng chí hãy phân tích cụm từ trên ? Liên hệ việc thực hiện nội dung này vào công việc thực tế của cơ quan đồng chí ?

Gợi ý đáp án:

Đây là phương pháp, kỹ năng công tác dân vận mà Bác yêu cầu cán bộ phải thực hiện:

- Óc nghĩ: được Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu. Điều này cho thấy Người đặc biệt chú ý đến tầm cao trí tuệ của người làm công tác dân vận. Hoạt động dân vận trước hết là sự hiểu biết về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời, chính xác tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân. (1,5 điểm)

- Mắt trông: là yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt đối với cán bộ. Cán bộ phải sát cơ sở, tuyệt đối không được quan liêu, chỉ ngồi nghe điện thoại, nhận báo cáo rồi nhận định, phán xét; mà phải có cái nhìn khách quan về mọi sự vật, hiện tượng, sâu sát cơ sở... (1 điểm)

- Tai nghe: theo Hồ Chí Minh, người làm công tác dân vận phải biết nghe dân nói, phải hiểu được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, biết loại trừ những thông tin nhiễu, không đúng sự thật; phải biết định hướng, dẫn dắt được quần chúng. (1 điểm)

- Chân đi: là một yếu tố chống căn bệnh quan liêu, hành chính, nặng về làm việc theo kiểu giấy tờ; cán bộ phải luôn dành thời gian đi cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân và trực tiếp tham gia tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở và cho dân. (1 điểm)

- Miệng nói: cán bộ phải thường xuyên có trách nhiệm tuyên truyền và cổ động cho nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.... Nói với dân phải đơn giản, rõ ràng, thiết thực và cụ thể, tránh mệnh lệnh...(1 điểm)

- Tay làm: nói đi đôi với làm là yêu cầu hết sức nghiêm ngặt đối với cán bộ; phải chống cho được cán bộ nói không đi đôi với làm; phải coi trọng hiệu quả công việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đạo đức và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. (1 điểm)

- Liên hệ việc thực hiện nội dung này vào công việc thực tế của cơ quan. (3,5 điểm)

Câu 3: Đồng chí cho biết tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” như thế nào ? Liên hệ việc thực hiện ở cơ quan, đơn vị đồng chí ?

Gợi ý đáp án:

1. Tư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân được Chủ tịch Hồ chí Minh thể hiện trong Hiến pháp năm 1946, Người khẳng định “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giầu nghèo, giai cấp, tôn giáo”; (2 điểm)

2. Tư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân là tư tưởng xuyên suốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định trong phần đầu bài báo“Dân vận” đăng trên báo Sự thật số 120 ngày 15/10/1949, đó là Nhà nước: (1điểm)

- Bao nhiêu lợi ích đều vì dân; (0,5 điểm)

- Bao nhiêu quyền hạn đều của dân; (0,5 điểm)

- Công việc đổi mới xây dựng là trách nhiệm của dân; (0,5 điểm)

- Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân; (0,5 điểm)

- Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra; (0,5 điểm)

- Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức ra; (0,5 điểm)

- Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. (0,5 điểm)

3. Liên hệ việc thực hiện ở cơ quan, đơn vị (3,5 điểm)

Câu 4: Đồng chí hãy nêu mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của chính quyền Nhà nước trong việc thực hiện Nghị quyết trong Nghị quyết số 23-NQ/TW Hội nghị TW7 (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ? Liên hệ việc thực hiện Nghị quyết của cơ quan đồng chí ?

Gợi ý đáp án:

1.Mục tiêu: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. (1,5 điểm)

2. Quan điểm chủ yếu: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảnglà đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (1,5 điểm)

3. Nhiệm vụ của chính quyền Nhà nước trong việc thực hiện chính sách đoàn kết toàn dân tộc:

- Không ngừng hoàn thiện các cơ chế dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện.

Khắc phục mọi biểu hiện vi phạm dân chủ, coi nhẹ dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Phát huy dân chủ đồng thời đề cao pháp luật, kỷ luật, kỷ cương trong toàn xã hội. (1,5 điểm)

- Hoạt động của các cơ quan Nhà nước phải đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên trên hết, giải quyết đúng đắn và nhanh chóng các công việc có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. (1 điểm)

- Cán bộ, công chức phải có thái độ chân thành, tôn trọng dân, hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân; không thành kiến, phân biệt đối xử khi làm việc với dân. (1điểm)

- Liên hệ việc thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị. (3,5 điểm)

Câu 5: Đồng chí hãy nêu những quan điểm chủ yếu của Nghị quyết số 24- NQ/TW Hội nghị TW7 (khoá IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới ? Liên hệ việc thực hiện nghị quyết ở địa phương, đơn vị đồng chí ?

Gợi ý đáp án :

Một số quan điểm chủ yếu của Nghị quyết: Một là, vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam.(1 điểm)

Hai là, các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc. (1,5 điểm)

Ba là, phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số. (2 điểm)

Bốn là, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc và miền núi; phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước. (1 điểm)

Năm là, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị. (1 điểm)

Liên hệ việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của địa phương, đơn vị. (3,5 điểm)

Câu 6: Đồng chí hãy nêu những quan điểm chủ yếu của Nghị quyết số 25- NQ/TW Hội nghị TW7 (khoá IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới? Liên hệ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương, đơn vị đồng chí?

Gợi ý đáp án :

Quan điểm về chính sách tôn giáo của Đảng:

- Một là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận cấu thành của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (1,5 điểm)

- Hai là, Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái chính sách, pháp luật của Nhà nước. (2 điểm)

- Ba là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, nhằm gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. (1 điểm)

- Bốn là, công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. (0,5 điểm)

- Năm là, mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự theo quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ. Việc theo đạo, truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. (1,5 điểm)

Liên hệ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phuơng, đơn vị. (3,5 điểm)

Câu 7: Đồng chí hãy trình bày những mục tiêu chỉ đạo đổi mới công tác dân vận của Đảng được đề cập trong Nghị quyết 25-NQ/TW Trung ương VII (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới? Hãy liên hệ thực tế việc triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương?

Gợi ý đáp án:

Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương (khóa XI), xác định 4 mục tiêu:

- Một là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; (2 điểm)

- Hai là, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; (1,5 điểm)

- Ba là, tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; (1,5 điểm)

- Bốn là, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (1,5 điểm)

Liên hệ thực tế: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện (nêu cụ thể từng nội dung). (3,5 điểm)

Câu 8: Đồng chí hãy trình bày những quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác dân vận của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết 25-NQ/TW Trung ương VII (khóa XI)? Liên hệ thực tế việc triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương đồng chí?

Gợi ý đáp án:

Nghị quyết số 25-NQ/TW đề ra các quan điểm chỉ đạo sau:

- Một là, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ. (1 điểm)

- Hai là, động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. (1,5 điểm)

- Ba là, phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo. (1,5 điểm)

- Bốn là, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt. (1,5 điểm)

- Năm là, các hình thức tập hợp nhân dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, hiệu quả… (1 điểm)

Liên hệ thực tế: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện (nêu cụ thể từng nội dung). (3,5 điểm)

Câu 9: Để triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW Trung ương VII (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” Tỉnh ủy đã ban hành hành Chương trình hành động số 66-TTr/TU ngày 29/10/2013; đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, đồng chí hãy nêu một số nội dung cơ bản của nhiệm vụ và giải pháp đó ? Liên hệ việc triển khai thực hiện nội dung trên tại cơ quan, đơn vị đồng chí ?

Gợi ý đáp án:

Để thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần phải:

- Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về bản chất Nhà nước ta là Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”, nên mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân… (1,5 điểm)

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (1 điểm)

- Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm vận động nhân dân; thực hiện phong cách: "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"… (1 điểm)

- Phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; thực hiện tốt dân chủ cơ sở... (1 điểm)

- Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân. Làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở… (1 điểm)

- Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người nghèo, người khuyết tật; các chính sách về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc ít người trong tỉnh…(1 điểm)

Liên hệ việc triển khai thực hiện các nội dung trên tại cơ quan, đơn vị. (3,5 điểm)

Câu 10: Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí hãy nêu mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội được quy định tại Điều 2 của Quy chế ? Liên hệ việc học tập, quán triệt Quy chế tại cơ quan, đơn vị đồng chí ?

Gợi ý đáp án:

1. Giám sát nhằm:

- Góp phần xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; (1,5 điểm)

Kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; (1 điểm)

- Phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. (1 điểm)

2. Phản biện xã hội nhằm:

- Phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; (1 điểm)

- Kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; (1,5 điểm)

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. (0,5 điểm) Liên hệ việc học tập, quán triệt Quy chế tại cơ quan, đơn vị. (3,5 điểm)

Câu 11: Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng chí cho biết trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị ? Liên hệ việc học tập, quán triệt và thực hiện Quy định của cơ quan, đơn vị đồng chí ?

Gợi ý đáp án:

Điều 14 Chương III quy định trách nhiệm của chính quyền đối với việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội như sau:

1. Thực hiện công khai về tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc của tổ chức, các quy định về thủ tục hành chính, quy định trách nhiệm công vụ. (1 điểm)

2. Công khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các quy định, quyết định quản lý hành chính, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành. (1 điểm)

3. Cung cấp thông tin về khen thưởng, kỷ luật cán bộ; các báo cáo kết quả thanh tra, giám sát, kiểm toán các cơ quan, đơn vị khi được yêu cầu. (1 điểm)

4. Tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp qua các hình thức: định kỳ, thường xuyên, đột xuất… (1 điểm)

5. Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan chính quyền các cấp với nhân dân... (1 điểm)

6. Hàng năm, báo cáo kết quả tiếp thu góp ý với cấp ủy cùng cấp và chính quyền cấp trên trực tiếp; đồng thời gửi cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để theo dõi, giám sát. (1,5 điểm)

................................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ câu hỏi và đáp án thi dân vận khéo.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 7.302
0 Bình luận
Sắp xếp theo