Mẫu kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo học sinh năm học 2023 - 2024

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh yếu kém, học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các cấp tiểu học, THCS, THPT năm 2023-2024. Mẫu kế hoạch nêu rõ thời gian thực hiện, nội dung kế hoạch... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch tại đây.

Số lượng học sinh giỏi và học sinh kém là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục và quá trình rèn luyện nhà trường. Việc lên những mẫu kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu tốt, chi tiết sẽ góp phần chuẩn bị cho việc giảng dạy, đào tạo của trường về mặt lý thuyết được tốt hơn. Mời các bạn tham khảo Mẫu kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi mới nhất cho từng trường dưới đây.

1. Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2023 - 2024

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu

Dưới đây là mẫu kế hoạch phụ đạo học sinh yếu Tiểu học năm học 2023 - 2024 mới nhất Hoatieu tổng hợp. Mẫu kế hoạch dạy phụ đạo dưới đây không chỉ nêu tình hình học tập, giảng dạy học sinh yếu trong năm học vừa rồi mà còn đưa ra những giải pháp và bảng kế hoạch cụ thể để phụ đạo cho học sinh. Mời các bạn tham khảo.

TRƯỜNG TH&THCS .......

TỔ 1, 2, 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày ..... tháng..... . năm 2023

KẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC SINH LỚP 2B

NĂM HỌC 2023 – 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA LỚP:

- Tổng số: 31 em: (nữ: 16; nam: 15)

- Hoàn cảnh khó khăn: Hộ nghèo: 02 em. Hộ cận nghèo: 01 em

- Chất lượng học tập của các em không đồng đều.

- Do năm học 20...- 20... tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên học sinh vừa phải học trực tiếp vừa phải online nên nhiều em còn hạn chế về năng lực đọc, viết chậm; tính toán chậm.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ chung của năm học 2023- 2024 “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”.

- Nhằm củng cố, bổ sung, hệ thống kiến thức bị “hỏng ”cho một số học sinh có năng lực hạn chế ở một số môn học.

- Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, giảm tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp.

- Học sinh tham gia đầy đủ các buổi ôn tập phụ đạo, tích cực học tập.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Hình thức tổ chức: Phụ đạo theo số lượng học sinh năng lực hạn chế, tiếp thu chậm. ( mỗi tuần 2 tiết)

2. Thời gian thực hiện:

- Số tiết và thời gian cụ thể:

+ Thực hiện phụ đạo vào tiết 4 buổi chiều thứ 2 và chiều thứ 6.(1 tiết Tiếng Việt; 1 tiết Toán).

3. Nội dung phụ đạo:

- Nội dung ôn tập, phụ đạo chủ yếu tập trung vào 2 môn Toán và Tiếng Việt, bù lấp những kiến thức còn thiếu hụt, những kỹ năng còn hạn chế của học sinh từ đầu học kỳ 1 và năm học trước. Củng cố, ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức đã học để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt. Rèn chữ viết cho HS.

- Chương trình phụ đạo thực hiện theo kế hoạch giáo viên chủ nhiệm xây dựng cho lớp. Trong quá trình phụ đạo, có thể điều chỉnh kế hoạch, nội dung và phương pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh.

4. Giải pháp:

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch phụ đạo cá nhân đã xây dựng và kế hoạch của nhà trường. Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ, giúp các em nắm được kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt.

- Thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để phối hợp, động viên các em tham gia học tập đầy đủ.

- Thu nhận thông tin phản hồi từ học sinh và phụ huynh về quá trình giảng dạy, phụ đạo của giáo viên nhằm .

- Thu nhận thông tin phản hồi từ học sinh và phụ huynh về quá trình giảng dạy của giáo viên với lớp để có biện pháp khắc phục kịp thời, nhằm ngăn chặn thái độ, hành vi tiêu cực gây tổn hại đến quyền lợi của người học, mục tiêu, uy tín nhà trường.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

12/2023

- Rèn đọc, viết.

- Rèn tính toán về bảng trừ trong phạm vi 10, cộng trừ qua 10.

- Rèn tính toán về cộng trừ có nhớ

- Rèn giải toán

- Tiết 4 chiều thứ 2 và chiều thứ 5 hàng tuần

1/2024

- Rèn đọc, viết.

- Rèn luyện viết đoạn

- Rèn tính toán về cộng trừ có nhớ

- Rèn bảng nhân 2,5

- Tiết 4 chiều thứ 2 và chiều thứ 5 hàng tuần

2/2024

- Rèn đọc, viết.

- Rèn luyện viết đoạn

- Rèn bảng chia 2,5

- Rèn tính toán về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 1000

- Các đơn vị đo độ dài.

- Tiết 4 chiều thứ 2 và chiều thứ 5 hàng tuần

3/2024

- Rèn đọc, viết.

- Rèn luyện viết đoạn

- Rèn bảng nhân, chia 2 và 5

- Rèn tính toán về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 1000

- Các đơn vị đo độ dài.

- Tiết 4 chiều thứ 2 và chiều thứ 5 hàng tuần

4+5/2024

- Rèn đọc, viết.

- Rèn luyện viết đoạn

- Rèn tính toán về cộng trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000, giải toán.

- Các đơn vị đo độ dài. Các yếu tố thống kê, xác suất

- Tiết 4 chiều thứ 2 và chiều thứ 5 hàng tuần

Trên đây là kế hoạch phụ đạo học sinh năng lực hạn chế, học sinh tạm dừng đến trường do dịch bệnh của lớp 2B đề ra nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường.

Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh kế hoạch và số lượng học sinh hạn chế năng lực nếu thấy các em có tiến bộ vươn lên để phù hợp với tình hình thực tế của lớp.

....., ngày ..... tháng ...... năm 2023
Lãnh đạo nhà trường Giáo viên chủ nhiệm

2. Mẫu kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo học sinh năm học 2023 - 2024 trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...........

TRƯỜNG THPT ................

Số: ... /KH-THPT...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày ........ tháng ..... năm 20..........

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu năm học 2023 - 2024

I . CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ công văn số ................... của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024 và đặc điểm tình hình của nhà trường,

Trường THPT ............ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu năm học 2023 - 2024 như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát hiện học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu bộ môn ngay từ đầu năm học và trong quá trình học tập hàng ngày để kịp thời bồi dưỡng cho các em; tạo mọi điều kiện để học sinh được phát huy năng lực học tập, tư duy sáng tạo trong các giờ học.

Tổ chức chọn đội tuyển bồi dưỡng giúp học sinh ôn tập, nâng cao kiến thức để đạt kết quả tốt trong học tập và các kỳ thi chọn học sinh giỏi; nâng cao chất lượng mũi nhọn của trường.

Tập trung chỉ đạo phụ đạo học sinh yếu chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học tại các lớp đang học bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện cho các em được ôn tập kiến thức, rèn kĩ năng để đạt được chuẩn theo quy định.

Nâng cao trách nhiệm của giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; góp phần thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức khảo sát chất lượng, phân loại học sinh

Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung khảo sát chất lượng đầu năm, định hướng nội dung đề kiểm tra thống nhất cho các lớp phù hợp với điều kiện thực tế và kết quả đầu vào của học sinh.

Tổ chuyên môn chủ động tổ chức khảo sát chất lượng bộ môn, phân loại đối tượng học sinh, lập danh sách dự kiến đội tuyển học sinh giỏi văn hóa lớp 12, đội tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay, đội tuyển học sinh giỏi Olympic tháng 4, đội tuyển “Đầu bếp trẻ”, đội tuyển TDTT; đồng thời lập danh sách học sinh thuộc diện phải học phụ đạo do chưa nắm vững kiến thức cơ bản, nhận thức chậm, có khó khăn trong học tập dẫn đến khó đạt được yêu cầu về kiến thức kỹ năng theo chuẩn.

Thời gian khảo sát, phân loại học sinh hoàn thành từ 27/9 đến 02/10/20...

Lực lượng khảo sát: giáo viên bộ môn.

2. Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

 • Bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Bộ môn bồi dưỡng:

+ Học sinh giỏi lớp 12: gồm các môn Văn, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh.

+ Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay: gồm các môn Sinh, Hoá.

+ Học sinh giỏi Olympic: gồm các môn Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh.

- Thời gian thực hiện:

+ Học sinh giỏi lớp 12: từ 04/10/2023 cho đến ngày 04/3/2024.

+ Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay: từ 04/10/2023 cho đến ngày 07/01/2024.

+ Học sinh giỏi Olympic: từ 04/10/2023 cho đến ngày 08/4/2024.

- Hình thức thực hiện:

+ Nếu dạy học qua Internet: giáo viên giao nội dung, hướng dẫn học sinh tự ôn luyện qua tài liệu, qua mạng,… Trong trường hợp cần thiết: vào ngày chủ nhật cuối tuần, giáo viên tổ chức họp nhóm online để trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cho học sinh, thời gian tối đa là 90’.

+ Nếu dạy học trực tiếp: giáo viên tổ chức bồi dưỡng cho học sinh theo lịch bồi dưỡng tại trường vào các buổi chiều thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần.

- Phân công giáo viên bồi dưỡng: giáo viên có tay nghề, kinh nghiệm, đang trực tiếp giảng dạy khối lớp phù hợp với đối tượng học sinh được chọn bồi dưỡng.

Danh sách giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi:

TT

Họ tên giáo viên

Bồi dưỡng môn

Ghi chú

1

Văn

Học sinh giỏi lớp 12

2

Sử

Học sinh giỏi lớp 12

3

Địa

Học sinh giỏi lớp 12

4

Học sinh giỏi lớp 12

5

Hóa

Học sinh giỏi lớp 12

6

Sinh

Học sinh giỏi lớp 12

7

Sinh

Học sinh giỏi Olympic 10

8

Sinh

Học sinh giỏi Olympic 11

9

Văn

Học sinh giỏi Olympic 10

10

Văn

Học sinh giỏi Olympic 11

11

Sử

Học sinh giỏi Olympic 10

12

Địa

Học sinh giỏi Olympic 10

13

Địa

Học sinh giỏi Olympic 11

14

Toán

Học sinh giỏi Olympic 10

15

Toán

Học sinh giỏi Olympic 11

16

Hóa

Học sinh giỏi Olympic 10

17

Hóa

Học sinh giỏi Olympic 11

18

Học sinh giỏi Olympic 10

19

Học sinh giỏi Olympic 11

20

Stemp (Xe thế năng)

21

Sinh

Học sinh giỏi giải toán Casio 12

22

Hoá

Học sinh giỏi giải toán Casio 10, 11, 12

- Nội dung bồi dưỡng:

+ Hệ thống kiến thức cơ bản, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm; rèn cho học sinh kỹ năng giải quyết các dạng bài tập; mở rộng nâng cao kiến thức theo đặc trưng từng môn học.

+ Cung cấp học liệu ôn luyện, các dạng bài tập để hướng dẫn học sinh cách tự học, giải quyết vấn đề. Chú trọng kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

+ Rèn kỹ năng cho học sinh giải toán trên máy tính cầm tay.

* Ngoài ra, nhà trường tổ chức thành lập và bồi dưỡng 02 đội tuyển tham gia cuộc thi “ Đầu bếp trẻ” và “Tin học trẻ”; phân công giáo viên phụ trách bồi dưỡng như sau:

- Đội tuyển “ Đầu bếp trẻ”: cô ........................., GV nghề

- Đội tuyển “ Tin học trẻ”: thầy .........................., GV tin học

2.2 Phụ đạo học sinh yếu:

 • Bộ môn phụ đạo: Văn, Tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa.
 • Nội dung phụ đạo: Hệ thống kiến thức kỹ năng cơ bản theo chuẩn.
 • Hình thức tổ chức:

+ Giáo viên bộ môn chủ động, tích cực hướng dẫn, kèm cặp cho học sinh; giáo viên chủ nhiệm xây dựng các nhóm học tập, đôi bạn cùng tiến, tạo điều kiện để học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu.

+ Trao đổi thường xuyên với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh để phối hợp giúp đỡ, đôn đốc các em học tập.

+ Phân công giáo viên dạy phụ đạo (thực hiện khi dạy học trực tiếp): ngoài số giờ dạy buổi hai theo kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường xếp lịch dạy học phụ đạo vào các buổi chiều thứ tư và sáng thứ bảy hàng tuần như sau:

Học kỳ I: dự kiến từ 01/11/2023 đến 11/12/2023 (6 tuần).

Học kỳ II: dự kiến từ 14/02/2024 đến 09/4/2024 (8 tuần).

Danh sách giáo viên phụ đạo học sinh yếu:

TT

Họ tên giáo viên

Phụ đạo môn

Ghi chú

1

Anh

Phụ đạo HS yếu K10

2

Anh

Phụ đạo HS yếu K11

3

Anh

Phụ đạo HS yếu K12

4

Văn

Phụ đạo HS yếu K10

5

Văn

Phụ đạo HS yếu K11

6

Phụ đạo HS yếu K10

7

Phụ đạo HS yếu K11

8

Phụ đạo HS yếu K12

9

Toán

Phụ đạo HS yếu K10

10

Toán

Phụ đạo HS yếu K11

11

Toán

Phụ đạo HS yếu K12

12

Hóa

Phụ đạo HS yếu K10

13

Hóa

Phụ đạo HS yếu K11

14

Hóa

Phụ đạo HS yếu K12

3. Nguồn kinh phí tổ chức thực hiện

Nguồn thu học phí buổi hai.

IV. BIỆN PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên trong đơn vị

1.1 Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng:

Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu đến toàn thể giáo viên và học sinh.

Phối hợp với Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên giảng dạy các lớp bồi dưỡng, phụ đạo.

Thường xuyên thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học theo nhóm đối tượng, cách giao bài cho học sinh. Đồng thời theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua sổ điểm hàng tháng, đánh giá sơ kết công tác phụ đạo và bồi dưỡng học sinh trước hội đồng.

Sắp xếp phòng học, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết phù hợp với nhu cầu bồi dưỡng, phụ đạo và tự học của học sinh.

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và nhắc nhỡ kịp thời hoạt động dạy học của giáo viên và tự học của học sinh.

Liên hệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh, các báo cáo viên có kinh nghiệm để tổ chức các buổi nói chuyện, tư vấn cho học sinh.

Xây dựng phương án và phân công giáo viên phụ trách tổ chức đưa, đón học sinh tham gia các Hội thi.

Tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

1.2 Tổ trưởng chuyên môn:

Xây dựng kế hoạch dạy học bồi dưỡng, phụ đạo của tổ bộ môn (lồng ghép vào trong kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn) để được phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm phân công giáo viên tham gia bồi dưỡng, phụ đạo theo kế hoạch chung của trường.

Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra cho các khối lớp trong các đợt kiểm tra định kỳ, gửi về cho Phó Hiệu trưởng chuyên môn trước mỗi đợt kiểm tra một tuần.

Thường xuyên nắm tình hình dạy học bồi dưỡng, phụ đạo bộ môn của tổ; kịp thời trao đổi và thống nhất với Phó Hiệu trưởng chuyên môn khi có sự thay đổi, điều chỉnh về hình thức tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo của tổ chuyên môn.

 • Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn:

- Giáo viên chủ nhiệm:

Lập hồ sơ theo dõi học sinh yếu, kém đầu học kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ trên cơ sở của các lần kiểm tra.

Trao đổi với học sinh và phụ huynh học sinh về năng lực học tập thực tế của từng học sinh, xác định cụ thể những học sinh phải phụ đạo, những học sinh cần được bồi dưỡng. Trao đổi cụ thể về nội dung phụ đạo, bồi dưỡng, thời gian phụ đạo và biện pháp phối hợp với phụ huynh.

Xây dựng các đôi bạn cùng tiến trong lớp.

Phối hợp với giáo viên bộ môn, xét chọn học sinh tham gia phụ đạo, bồi dưỡng.

- Giáo viên bộ môn:

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và soạn bài khi nhà trường bố trí phụ đạo học sinh yếu, kém. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục.

Xây dựng kế hoạch dạy học và soạn giáo án (được tổ trưởng chuyên môn ký duyệt), chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Lựa chọn hình thức hoạt động cho học sinh cả lớp ở từng phần của mỗi tiết học một cách phù hợp, dành thời gian để tiếp cận học sinh yếu nhằm kèm cặp, hướng dẫn, tiếp sức cho các em trong mỗi tiết dạy. Tăng cường các hoạt động học và hướng dẫn tự học cho học sinh yếu. Học sinh yếu phải được tham gia vào các hoạt động tối thiểu như nhắc lại định nghĩa, định lý, quy tắc, đọc đoạn văn, … và cần có sự động viên khuyến khích kịp thời. Nội dung này coi là biện pháp trọng tâm chủ yếu nhất trong công tác nâng cao chất lượng học sinh yếu, kém.

Tăng cường công tác kiểm tra, chấm sửa bài, lỗi kỹ thuật, tạo mẫu về bài làm đồng thời nắm chắc những chỗ học sinh yếu, kém để bổ sung kịp thời.

Thực hiện dạy tự chọn theo chủ đề bám sát ở những tiết học tự chọn và tiết học buổi hai theo kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày nhằm củng cố, ôn luyện kiến thức cho học sinh, xem đây là nội dung phụ đạo.

Gửi danh sách học sinh và nội dung học sinh cần tự học bồi dưỡng, phụ đạo cho giáo viên phụ trách bồi dưỡng, phụ đạo.

 • Bộ phận văn phòng:

- Nhân viên thư viện: hỗ trợ hoạt động ôn tập, có trách nhiệm đề xuất trang bị các loại sách, tài liệu ôn tập; giới thiệu các tài liệu ôn tập cho học sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ôn tập tại thư viện.

- Bộ phận quản lý học sinh: thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm diện, thống kê các trường hợp học sinh thuộc diện yếu, kém thường xuyên vắng mặt trong các buổi phụ đạo để phối hợp kịp thời với Cha mẹ học sinh nhắc nhỡ, vận động học sinh cố gắng chuyên cần trong học tập.

- Nhân viên văn thư: thường xuyên theo dõi thông tin trên trang thông tin http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/ và các trang thông tin khác để cung cấp kịp thời, đầy đủ cho học sinh về nội dung ôn thi, các yêu cầu, thủ tục dự thi.

- Nhân viên vi tính: hỗ trợ Phó Hiệu trưởng chuyên môn tổng hợp và phân tích kết quả các đợt kiểm tra, các kỳ thi … để rút kinh nghiệm; thống kê kết quả thi lớp 12, để tổng hợp kết quả công tác phân luồng học sinh cuối cấp.

2. Phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục

Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể xã hội tham gia xã hội hoá giáo dục, động viên khuyến khích học sinh tích cực học tập. Phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ giáo dục, khuyến học, khuyến tài, kịp thời giúp đỡ học sinh khó khăn và khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Hội khuyến học huyện Cần Giờ trao học bổng cho học sinh đạt các giải thưởng cấp thành phố

3. Tăng cường trao đổi thông tin

Phát huy sáng kiến, phổ biến kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu trong đội ngũ giáo viên; học hỏi kinh nghiệm hay từ các trường bạn.Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu đến các lớp, đến toàn thể giáo viên và học sinh.

4. Tăng cường các hình thức thi đua, khen thưởng

Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ khen thưởng thường xuyên cho học sinh đạt giải trong các hội thi cấp thành phố và giáo viên ôn luyện học sinh đạt giải theo quy định khen thưởng của nhà trường.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng hình thức khen thưởng trên lớp cho học sinh có tiến bộ trong học tập.

Phân công cho Trợ lý thanh niên thực hiện tuyên dương học sinh có thành tích trên Bảng danh dự; giáo viên quản lý trang Web đăng tải thành tích lên Trang thông tin điện tử của nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu của trường THPT An Nghĩa năm học 2023-2024.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDTrH (để báo cáo);

- Ban QL 2 buổi/ngày (để thực hiện);

- Lưu: VT.

(Đã ký)

3. Mẫu kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo học sinh năm học 2023 - 2024 trường THCS

PHÒNG GD&ĐT .............

TRƯỜNG THCS .............

Số: /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ......... tháng ...... năm 20.........

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém năm học 2023-2024

Căn cứ ...................

Căn cứ vào kết quả học tập và kết quả tham gia các kì thi các cấp của học sinh năm học 2021-2023.

Trường THCS ................. xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2023-2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Đội ngũ giáo viên có tay nghề vững vàng, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

Gia đình và Ban đại diện PHHS rất tích cực ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các em tham gia đầy đủ các buổi học của nhà trường.

Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất để học sinh học 1 ca. Đa số học sinh có ý thức học tập tốt, được gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho học tập.

2. Khó khăn

- Một số học sinh chưa có ý thức trong học tập, chưa có sự cố gắng, còn mải chơi, lười học, không tham gia đầy đủ các buổi học. Một số khác do xa nhà, gia đình còn khó khăn nên các buổi chiều phải ở nhà lao động phụ giúp gia đình….

- Một số GV chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng và phụ đạo học sinh nên có những giờ học còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

- Kinh phí chi cho các hoạt động của nhà trường (trong đó có việc bồi dưỡng học sinh, khen thưởng...) còn hạn hẹp.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP

1. Mục tiêu

Giúp cho các em có điều kiện bổ sung và hoàn thiện kiến thức, xây dựng đội tuyển học sinh khá giỏi ở các khối lớp, các bộ môn làm nòng cốt cho phong trào thi đua học tập trong nhà trường.

Bổ sung các kiến thức do học sinh đã bị rỗng ở các lớp dưới, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, giảm tỷ lệ HS yếu kém ở các bộ môn, các khối lớp.

Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp, tạo nguồn học sinh giỏi từ các lớp dưới lên. Nâng cao chất lượng tham gia các kì thi học sinh giỏi các cấp tổ chức

Bản thân học sinh giỏi phải có tố chất nhất định và có năng lực học tập, HS phải biết cách học và phải tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng do nhà trường tổ chức để dự thi đạt kết quả tốt.. Học sinh yếu phải có thái độ học tập tích cực, có nhu cầu, động cơ học tập lành mạnh

2. Nhiệm vụ

2.1. Phát hiện học sinh có năng khiếu

- Trong quá trình dạy học giáo viên phải chú ý quan tâm đến các đối tượng học sinh, phát hiện học sinh năng khiếu ở các môn học. Khơi dậy sự tò mò, hứng thú cho học sinh.

-Tổ chức kiểm tra chọn lọc học sinh có năng khiếu để theo dõi bồi dưỡng trong lớp.

- Nghiên cứu tài liệu chương trình, tham khảo đồng nghiệp về kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi.

2.2. Phân loại học sinh yếu

- Giáo viên bộ môn ở tất cả các khối căn cứ kết quả học tập mà lựa chọn ra danh sách học sinh yếu ở bộ môn mình phụ trách mà có biện pháp quan tâm, chú ý giảng dạy phù hợp giúp các em từng bước vươn lên trong học tập.

- Giáo viên bộ môn phối hợp với các giáo viên khác trong tổ thảo luận biện pháp giảng dạy phụ đạo học sinh yếu kém ngay trong tiết học sao cho có hiệu quả.

- Giữa và cuối mỗi học kỳ giáo viên thực hiện kiểm tra đánh giá xem xét sự tiến bộ của học sinh để có biện pháp giảng dạy phù hợp trong thời gian tới.

2.3. Nội dung giảng dạy

- Kết hợp ôn tập kiến thức cơ bản và bồi dưỡng chương trình nâng cao cho học sinh.

- Cho học sinh làm quen các dạng bài nâng cao trên cơ sở nắm kiến thức cơ bản đã học ở từng môn.

- Hướng dẫn học sinh cách suy luận, tư duy, vận dụng để giải quyết các yêu cầu của bài tập nâng cao.

- Cho học sinh chia sẻ những kinh nghiệm học tập lẫn nhau.

- Kiểm tra để đánh giá được sự tiến bộ của học sinh giỏi qua từng đợt.

- Đảm bảo tính hệ thống và toàn diện: Do nội dung bồi dưỡng thường rộng, sâu bao quát toàn bộ chương trình của cấp học.

2.4. Chương trình và thời gian dạy

* Chương trình: Chương trình nằm trong chương trình giáo dục THCS các môn học do giáo viên bộ môn tự sưu tầm, biên soạn sao cho phù hợp với đối tượng học sinh.

* Thời gian dạy : Đối với học sinh giỏi , học sinh yếu giáo viên bộ môn có biện pháp bồi dưỡng và phụ đạo cho các em ngay trong tiết dạy theo phân công. Bên cạnh đó nhà trường cũng tiến hành sắp xếp thời khoá biểu cho giáo viên thực hiện công tác bồi dưỡng và phụ đạo học sinh trong năm học. 1 buổi/1 tuần, đồng thời GV có thể tự bố trí tăng thời gian bồi dưỡng và phụ đạo cho HS khi thấy cần thiết.

 1. 3. Những chỉ tiêu phấn đấu

* Học sinh: TSHS toàn trường: 416 em.

+ Hạnh kiểm : Tốt: 86 %, Khá: 12,5 %

TB: Giảm tỉ lệ xuống còn 1,5 %, yếu: 0 %

+ Học lực: Giỏi: 10 %. Khá: 45 %

TB: 45 % , Yếu: 0 %

Kém: 0 %

- Tỷ lệ lên lớp thẳng: 99%,

- Tốt nghiệp: 106/106= 100%

- Hiệu quả đào tạo: 99 %;

- Duy trì sỹ số: 100 %

- Lớp tiên tiến, chi đội mạnh: 12/12

- Giải cấp Huyện cấp Tỉnh: 15 giải. Cấp huyện: 13 Cấp tỉnh: 2

- Tỉ lệ học sinh lưu ban 0%

 1. Biện pháp thực hiện

* Đối với giáo viên

- Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Thành lập đội tuyển học sinh giỏi theo từng môn. Và danh sách HSY nộp cho CM nhà trường

- Trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn về biện pháp theo dõi và bồi dưỡng cho hoc sinh giỏi và phụ đạo cho HSY

- Điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Theo dõi và kiểm tra sự tiến bộ của học sinh giỏi, HSY trong từng lớp mình dạy.

* Đối với nhà trường

Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá, phụ đạo học sinh yếu kém ở tất cả các khối lớp.

Phân công và xếp thời khoá biểu; Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

Kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên đề biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém trong các tiết dạy trên lớp.

Mở lớp học thêm, dạy thêm buổi 2/ tuần để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém

Thường xuyên nắm bắt tình hình học tập của học sinh để có kế hoạch tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Cuối mỗi học kỳ dựa vào kết quả học tập của học sinh sẽ tổ chức triển khai đánh giá rút kinh nghiệm cho việc thực hiện kế hoạch trong thời gian tới sau cho đạt kết quả tốt.

Trên đây là nội dung kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém của trường. Đề nghị tổ chuyên môn nghiêm túc chỉ đạo và thực hiện.

Nơi nhận:

- Tổ CM (t/h);

- Lưu: VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

4. Mẫu kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo học sinh năm học 2023 - 2024 Tiểu học

Trường ................

Tổ khối ............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

..........., ngày....tháng...năm...

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG – PHỤ ĐẠO HỌC SINH

Năm học ................

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ......... của trường ................

- Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu của tổ khối ......

Nay tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu – phụ đạo học sinh yếu trong năm học ........... như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Công tác bồi dưỡng HSG:

Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm nhà trường để tạo điều kiện cho những học sinh có năng lực khá giỏi ở từng bộ môn có điều kiện được phát triển năng khiếu. Từ đó, xây dựng đội tuyển HSG hợp lí ở từng bộ môn, ưu tiên việc chọn học sinh và các đội tuyển căn cứ vào chất lượng; tạo thành một hoạt động có tính đột phá, là mũi nhọn trong hoạt động chuyên môn của nhà trường; khuyến khích được GV, HS không ngừng nỗ lực phát huy trí lực, tài lực, tâm lực vào công tác quan trọng này.

2. Công tác bồi dưỡng HS yếu kém:

Tập trung giải quyết có hiệu quả và thực chất vấn đề học sinh yếu kém; có kế hoạch điều chỉnh kịp thời ở từng thời điểm trong năm học, giúp GV, HS nhận thức được đúng đắn vấn đề này để tập trung khắc phục. Tiếp tục coi công tác này là một trọng tâm chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm học 2023 - 2024 và các năm tiếp theo, và là một trong những căn cứ đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành công việc được phân công của giáo viên, làm một trong những căn cứ quan trọng để xếp loại thi đua giáo viên. Xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh đại trà, hướng tới việc đăng kí xây dựng trường TH đạt chuẩn Quốc gia và đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thống kê tình hình học sinh – cơ sở vật chất.

a.Thống kê số học sinh đạt danh hiệu khen thưởng năm học ..........:

TT

Họ tên HS

HS NK

HS Tiên tiến

Ghi chú

01

02

03

04

05

1. Thống kê số học sinh yếu:

- Đối với các môn đánh giá bằng nhận xét:

Năm học .................. không có học sinh xếp loại (chưa hoàn thành).

2. Thống kê khảo sát chất lượng đầu năm .........môn: Toán – Tiếng Việt

Môn

Toán

Tiếng việt

Xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

%

3. Thống kê danh sách học sinh năng khiếu năm học .........

TT

Họ tên HS

Ghi chú

01

02

03

04

4. Thống kê danh sách học sinh chậm yếu (có kiến thức chưa bền vững) năm học ...........

TT

Họ và tên học sinh

Yếu Toán

Yếu môn Tiếng Việt

1

2

3

4

5

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CƠ BẢN:

1. Thuận lợi:

- 100% học sinh được đánh giá xếp loại Hạnh kiểm là hoàn thành (H)

- Trong tổ hiện 01 GV dạy giỏi cấp huyện đây là những nhân tố điển hình để các thành viên khác trong tổ học tập, trao đổi kinh nghiệm.

- Sự nhận thức và quan tâm đến chất lượng học tập của con em mình trong quần chúng nhân dân ngày càng rõ nét. Hoạt động của Ban đại diện CMHS của lớp cùng với các đoàn thể ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.

2. Khó khăn: (cũng là nguyên nhân dẫn tới việc nảy sinh, xuất hiện đối tượng HS yếu kém)

Ngoài những mặt thuận lợi như đã phân tích ở trên, trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu của lớp cũng còn gặp phải những khó khăn, trở ngại như sau:

* Về phía học sinh:

- Một số em không có góc học tập riêng để phục vụ cho việc học tập .

- Trình độ dân trí chưa cao dẫn tới việc quan tâm cho con em học tập còn hạn chế.

- Một số em do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn mặc dù còn nhỏ tuổi song phải tiếp giúp bố mẹ lo việc gia đình; một số em do bố mẹ đi làm ăn xa phải ở với ông bà dẫn tới không có ai lo cho cuộc sống cũng như việc học hành phải nương tựa nơi người thân. Chính những điều đó đã làm cho việc học của các em ngày càng giảm sút.

* Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và một số khó khăn khác:

- Các tài liệu dùng để tham khảo cho GV và cho HS còn ít, các chủng loại sách của Thư viện chưa thật sự đa dạng, phong phú.( Sách bồi dưỡng HS giỏi lớp 3 chưa nhiều)

- Số lượng học sinh trong một lớp tương đối đông , phòng học lại chật nên việc kèm, phụ đạo cho học sinh ngay trong các tiết học chính khoá hạn chế.

II, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC 20... – 20...:

1. Nhiệm vụ chung:

- Không ngừng quán triệt về tư tưởng chính trị, nhận thức nghề nghiệp, nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn hiện nay đối với toàn thể CB – GV – NV trong toàn trường. “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo”; và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Tăng cường xây công tác bồi dưỡng HSNK và phụ đạo HS yếu.

- Giáo viên quan tâm đến việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học; chú trọng đến đa dạng hoá các đối tượng học sinh trong lớp.

- Hàng tháng kiểm tra mức độ tiến bộ của học sinh (đặc biệt là những đối tượng học sinh chậm yếu).

- Tăng cường công tác tự học, tự rèn, dự giờ đồng nghiệp trong tổ và rút kinh nghiệm qua kiểm tra.

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn hàng tuần thiết thực.

2. Nội dung chương trình cần bồi dưỡng – phụ đạo (2 môn Toán- Tiếng Việt)

Môn Toán:

* Các phép tính về cộng trừ, nhân chia

* Giải bài toán có lời văn

Môn Tiếng Việt

* Đọc và chữ viết

*Tập làm văn

3. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 20... – 20...:

(Chủ yếu chất lượng 2 môn Toán và Tiếng Việt)

Học lực môn:

Môn loại

Toán

Tiếng Việt

SL

%

SL

%

V- DANH SÁCH HỌC SINH CẦN BỒI DƯỠNG- PHỤ ĐẠO

1/ Danh sách học sinh Giỏi cần bồi dưỡng:

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN CẦN BỒI DƯỠNG

GHI CHÚ

TOÁN

TIẾNG VIỆT

01

02

03

2 / Danh sách HS yếu cần phụ đạo

TT

Họ và tên học sinh

Yếu Toán

Yếu môn Tiếng Việt

01

02

03

04

05

VI- Biện pháp để thực hiện:

1 Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ Đầu năm học đến Giữa HKI

- Dựa vào kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm để lập danh sách và tổ chức bồi dưỡng phụ đạo HS

- Giai đoạn 2: Từ Giữa HKI đến cuối HKI

- Dựa vào kết quả kiểm tra giữa HKI để lập danh sách và tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo HS.

- Giai đoạn 3: Từ Đầu HKII đến Giữa HKII.

- Bồi dưỡng và phụ đạo HS dựa trên kết quả KT định kỳ cuối kỳ I.

- Giai đoạn 4: Từ giữa HKII đến cuối HKII

- Bồi dưỡng và phụ đạo HS dựa trên kết quả KT định kỳ giữa kỳ II

- Giai đoạn 5: Từ cuối HKII ( giai đoạn phụ đạo trong hè)

Bồi dưỡng và phụ đạo HS dựa trên kết quả KT định kỳ cuối năm.

2 Nội dung thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng – phụ đạo HS:

-Xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng – phụ đạo hai môn Toán – Tiếng Việt và rèn chữ viết đẹp cho HS trong lớp.

-Xác định những kiến thức cơ bản, trọng tâm theo yêu cầu ND chương trình SGK đã quy định để định hướng cho việc bồi dưỡng – phụ đạo HS và rèn chữ viết đẹp.

-Trang bị đủ các tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện giảng dạy bồi dưỡng – phụ đạo HS và rèn chữ viết đẹp.

- Quy định các mốc thời gian, phân loại, lập danh sách các đối tượng HS Giỏi, HS yếu, học sinh viết đẹp và viết chưa đẹp sắp xếp thời gian thực hiện công tác bồi dưỡng – phụ đạo HS và rèn chữ viết đẹp.

- Tham gia học tập chuyên đề về nội dung, phương pháp bồi dưỡng – phụ đạo HS và rèn chữ viết đẹp.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo từng thời điểm.

- Phân loại HSNK và HS yếu và học sinh viết chữ đẹp, chưa đẹp ở trong lớp để có biện pháp bồi dưỡng- phụ đạo thích hợp với từng đối tượng.

- Trực tiếp liên hệ với gia đình HS để phối hợp bồi dưỡng- phụ đạo và rèn chữ viết đẹp. Sắp xếp thời gian hợp lý để các em học tập thêm ở nhà.

- Tổ chức thực hiện các hình thức bồi dưỡng- phụ đạo thường xuyên như: Giúp bạn vượt khó, đôi bạn cùng tiến, Tổ chức nhóm học tập. Luôn quan tâm đến các đối tượng HS cần bồi dưỡng- phụ đạo trong các tiết học hàng ngày.

- Nghiên cứu và áp dụng chuẩn KT-KN trong dạy học, văn bản chỉ đạo dạy và học cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, văn bản 896, Quyết định 31 mẫu chữ viết ở trường tiểu học và các văn bản chỉ đạo khác.

- Động viên và hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn tích cực vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập.

3.Những biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học:

- Chú trọng đến tất cả các đối tượng học sinh để phân loại trình độ học lực nhằm có kế hoạch giảng dạy theo từng đối tượng học sinh tốt hơn.

- Thường xuyên quan tâm thăm hỏi và phối hợp với PHHS để quản lí giờ học ở lớp và ở nhà của các em.

-Hàng tháng có kiểm tra định kì của từng môn học để nắm chất lượng học tập của học sinh từ đó có kế hoạch dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

-Thường xuyên động viên những em khó khăn cố gắng trong học tập.

- Chú trọng rèn chữ viết cho HS nhất là lỗi chính tả, sửa và uốn nắn kịp thời cho các em.

-Khuyến khích HS tự học và thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài học và diễn đạt bằng lời của mình hay và lưu loát.

-Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh.

-Soạn giáo án theo hướng đổi mới thể hiện các hoạt động dạy học tích cực, kiểm tra chất lượng học tập của học sinh

- Phân loại trình độ học lực của lớp vào thời gian : Giữa học kì 1-Cuối học kì 1- Giữa học kì 2 - Cuối học kì 2

- Kiểm tra sách giáo khoa, đồ dung học tập của học sinh 1lần/tháng

- Phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lí giờ học của học sinh ở lớp cũng như giờ tự học ở nhà của học sinh

- Thường xuyên sử dụng các hình thức động viên học sinh, khen thưởng kịp thời tạo sự tin tưởng cho học sinh

- Hướng dẫn học sinh cách tự học ở nhà

- Hướng dẫn học sinh giữ gìn vở sạch, chữ đẹp

- Rèn luyện chữ viết cho học sinh viết đúng, viết đẹp

- Tìm hiểu cụ thể từng đối tượng học sinh, xem xét, đánh giá từng em. Động viên những em có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập.

- Cần liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh của lớp để thông báo kết quả học tập của từng em, thống nhất kế hoạch phối hợp giúp đỡ học sinh yếu kém giáo dục học sinh cá biệt, biểu dương kịp thời cho những học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện tốt

- Giáo dục cho học sinh thói quen đi đến nơi về đến chốn

- Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học kể cả đồ dùng dạy học tự làm

4. Về biện pháp giáo dục lao động cho học sinh:

- Giáo dục học sinh yêu thích lao động , xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp.

5. Về giáo dục thể chất, thẩm mĩ và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh:

- Xây dựng các nhóm ngoại khóa về: Văn nghệ, kể chuyện, viết chữ đẹp, thể dục thể thao theo chủ điểm.

- Duy trì các bài hát quy định vào các dịp lễ, kỉ niệm.

-Thường xuyên giáo dục học sinh yêu mến cái đẹp để từ đó các em yêu thích và biết ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng khi đến lớp.

- Lồng ghép GD BVMT, KNS vào các tiết của môn học, để từ đó giáo dục cho các em yêu thương giúp đỡ lẫn nhau và yêu mến thiên nhiên, giữ gìn và bảo vệ của cải vật chất, biết tiết kiệm và sống phù hợp với xã hội.

6. Công tác kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh:

-Thường xuyên kết hợp với PHHS giáo dục toàn diện cho các em

-Họp PHHS 3 lần/ năm: đầu năm, cuối học kì I, cuối học kì II.

- Kết hợp với Ban đại diện CMHS giáo dục những học sinh cá biệt.

-Thường xuyên tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình học sinh để tìm hiểu giúp đỡ, động viên khuyến khích học sinh học tập.

VII. KẾ HOẠCH THÁNG:

 1. Tháng 8:

- Ổn định nề nếp, tổ chức lớp, ôn tập kĩ chuẩn bị cho các em thi khảo sát đầu năm.

- Có sự chú ý để phân loại theo từng nhóm đối tượng học sinh.

 1. Tháng 9:

- Điều tra kết quả học tập của học sinh ở năm học trước, phân loại đối tượng học sinh theo hai loại theo sự chỉ đạo của chuyên môn trường:

+ Học sinh đạt danh hiệu ở năm học trước.

+ Học sinh cần lưu ý rèn luyện, khắc phục thêm.

- Lập danh sách những học sinh thuộc diện học sinh giỏi, học sinh chậm, yếu 2 môn Toán, Tiếng Việt, thực hiện dạy bồi dưỡng – phụ đạo học sinh theo chỉ đạo của BGH nhà trường.

- Kiểm tra việc viết của học sinh trong lớp.

 1. Tháng 10:

- Thực hiện bồi dưỡng và phụ đạo học sinh ngay ở các chiều thứ hai, tư trong tuần.

- Cho học sinh kiểm tra (đối với những học sinh thuộc diện yếu) vào cuối mỗi tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

- Tiếp tục sàng lọc phân loại đối tượng học sinh thông qua kết quả kiểm tra khảo sát giữa học kì I để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo cho mỗi đối tượng ở từng lớp.

 1. Tháng 11 + 12:

- Tổ chức kiểm tra đối với những học sinh thuộc diện yếu vào cuối mỗi tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

- Kiểm tra, đối chiếu sự tiến bộ đối với những đối tượng học sinh yếu và việc phát huy tính sáng tạo trong học tập của những học sinh giỏi.

- Quan tâm và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ngay trong từng tiết học, 10 phút đầu giờ

 1. Tháng 01:

- Tiếp tục sàng lọc phân loại đối tượng học sinh thông qua kết quả kiểm tra khảo sát cuối học kì I để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo cho mỗi đối tượng ở từng lớp.

- Kiểm tra đối với những học sinh thuộc diện yếu vào cuối tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

- Đối chiếu kết quả đạt được với chỉ tiêu đề ra.

 1. Tháng 2:

- Quan tâm bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ngay trong từng tiết học.

- Kiểm tra đối với những học sinh thuộc diện yếu vào cuối mỗi tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

 1. Tháng 3:

- Giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ngay trong từng tiết học, 10 phút đầu giờ

- Kiểm tra đối với những học sinh thuộc diện yếu vào cuối mỗi tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

- Đối chiếu kết quả đạt được với chỉ tiêu đề ra.

 1. Tháng 4 + 5:

- Giáo viên quan tâm và tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ngay trong từng tiết học, 10 phút đầu giờ.

- Đối chiếu kết quả đạt được với chỉ tiêu đề ra.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng HSNK, phụ đạo học sinh yếu năm học 2023-2024.

Duyệt của Hiệu trưởng

Giáo viên

5. Mẫu kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo theo từng tháng

Trường ................

Tổ khối ............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

..........., ngày....tháng...năm...

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG – PHỤ ĐẠO HỌC SINH

Năm học ................

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ......... của trường ................

- Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu của tổ khối ......

Nay tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu – phụ đạo học sinh yếu trong năm học ........... như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thống kê tình hình học sinh – cơ sở vật chất.

a.Thống kê số học sinh đạt danh hiệu khen thưởng năm học ..........:

TT

Họ tên HS

HS NK

HS Tiên tiến

Ghi chú

01

02

03

04

05

b. Thống kê số học sinh yếu:

- Đối với các môn đánh giá bằng nhận xét:

Năm học .................. không có học sinh xếp loại (chưa hoàn thành).

2. Thống kê khảo sát chất lượng đầu năm ......... môn: Toán – Tiếng Việt

Môn

Toán

Tiếng việt

Xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

%

3. Thống kê danh sách học sinh năng khiếu năm học .........

TT

Họ tên HS

Ghi chú

01

02

03

04

4. Thống kê danh sách học sinh chậm yếu (có kiến thức chưa bền vững) năm học ...........

TT

Họ và tên học sinh

Yếu Toán

Yếu môn Tiếng Việt

1

2

3

4

5

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CƠ BẢN:

1. Thuận lợi:

- 100% học sinh được đánh giá xếp loại Hạnh kiểm là hoàn thành (H)

- Trong tổ hiện 01 GV dạy giỏi cấp huyện đây là những nhân tố điển hình để các thành viên khác trong tổ học tập, trao đổi kinh nghiệm.

- Sự nhận thức và quan tâm đến chất lượng học tập của con em mình trong quần chúng nhân dân ngày càng rõ nét. Hoạt động của Ban đại diện CMHS của lớp cùng với các đoàn thể ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.

2. Khó khăn: (cũng là nguyên nhân dẫn tới việc nảy sinh, xuất hiện đối tượng HS yếu kém)

Ngoài những mặt thuận lợi như đã phân tích ở trên, trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu của lớp cũng còn gặp phải những khó khăn, trở ngại như sau:

* Về phía học sinh:

- Một số em không có góc học tập riêng để phục vụ cho việc học tập .

- Trình độ dân trí chưa cao dẫn tới việc quan tâm cho con em học tập còn hạn chế.

- Một số em do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn mặc dù còn nhỏ tuổi song phải tiếp giúp bố mẹ lo việc gia đình; một số em do bố mẹ đi làm ăn xa phải ở với ông bà dẫn tới không có ai lo cho cuộc sống cũng như việc học hành phải nương tựa nơi người thân. Chính những điều đó đã làm cho việc học của các em ngày càng giảm sút.

* Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và một số khó khăn khác:

- Các tài liệu dùng để tham khảo cho GV và cho HS còn ít, các chủng loại sách của Thư viện chưa thật sự đa dạng, phong phú.( Sách bồi dưỡng HS giỏi lớp 3 chưa nhiều)

- Số lượng học sinh trong một lớp tương đối đông , phòng học lại chật nên việc kèm, phụ đạo cho học sinh ngay trong các tiết học chính khoá hạn chế.

IV. NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC ............:

1. Nhiệm vụ chung:

- Không ngừng quán triệt về tư tưởng chính trị, nhận thức nghề nghiệp, nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn hiện nay đối với toàn thể CB – GV – NV trong toàn trường. “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo”; và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Tăng cường xây công tác bồi dưỡng HSNK và phụ đạo HS yếu.

- Giáo viên quan tâm đến việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học; chú trọng đến đa dạng hoá các đối tượng học sinh trong lớp.

- Hàng tháng kiểm tra mức độ tiến bộ của học sinh (đặc biệt là những đối tượng học sinh chậm yếu).

- Tăng cường công tác tự học, tự rèn, dự giờ đồng nghiệp trong tổ và rút kinh nghiệm qua kiểm tra.

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn hàng tuần thiết thực.

2. Nội dung chương trình cần bồi dưỡng – phụ đạo (2 môn Toán- Tiếng Việt)

Môn Toán:

* Các phép tính về cộng trừ, nhân chia

* Giải bài toán có lời văn

Môn Tiếng Việt

* Đọc và chữ viết

*Tập làm văn

3. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ............:

(Chủ yếu chất lượng 2 môn Toán và Tiếng Việt)

Học lực môn:

Môn loại

Toán

Tiếng Việt

SL

%

SL

%

V- DANH SÁCH HỌC SINH CẦN BỒI DƯỠNG- PHỤ ĐẠO

1/ Danh sách học sinh Giỏi cần bồi dưỡng:

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN CẦN BỒI DƯỠNG

GHI CHÚ

TOÁN

TIẾNG VIỆT

01

02

03

2 / Danh sách HS yếu cần phụ đạo

TT

Họ và tên học sinh

Yếu Toán

Yếu môn Tiếng Việt

01

02

03

04

05

VI- Biện pháp để thực hiện:

1 Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ Đầu năm học đến Giữa HKI

- Dựa vào kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm để lập danh sách và tổ chức bồi dưỡng phụ đạo HS

- Giai đoạn 2: Từ Giữa HKI đến cuối HKI

- Dựa vào kết quả kiểm tra giữa HKI để lập danh sách và tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo HS.

- Giai đoạn 3: Từ Đầu HKII đến Giữa HKII.

- Bồi dưỡng và phụ đạo HS dựa trên kết quả KT định kỳ cuối kỳ I.

- Giai đoạn 4: Từ giữa HKII đến cuối HKII

- Bồi dưỡng và phụ đạo HS dựa trên kết quả KT định kỳ giữa kỳ II

- Giai đoạn 5: Từ cuối HKII đến 15/08..........( giai đoạn phụ đạo trong hè)

Bồi dưỡng và phụ đạo HS dựa trên kết quả KT định kỳ cuối năm.

2 Nội dung thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng – phụ đạo HS:

-Xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng – phụ đạo hai môn Toán – Tiếng Việt và rèn chữ viết đẹp cho HS trong lớp.

-Xác định những kiến thức cơ bản, trọng tâm theo yêu cầu ND chương trình SGK đã quy định để định hướng cho việc bồi dưỡng – phụ đạo HS và rèn chữ viết đẹp.

-Trang bị đủ các tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện giảng dạy bồi dưỡng – phụ đạo HS và rèn chữ viết đẹp.

- Quy định các mốc thời gian, phân loại, lập danh sách các đối tượng HS Giỏi, HS yếu, học sinh viết đẹp và viết chưa đẹp sắp xếp thời gian thực hiện công tác bồi dưỡng – phụ đạo HS và rèn chữ viết đẹp.

- Tham gia học tập chuyên đề về nội dung, phương pháp bồi dưỡng – phụ đạo HS và rèn chữ viết đẹp.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo từng thời điểm.

- Phân loại HSNK và HS yếu và học sinh viết chữ đẹp, chưa đẹp ở trong lớp để có biện pháp bồi dưỡng- phụ đạo thích hợp với từng đối tượng.

- Trực tiếp liên hệ với gia đình HS để phối hợp bồi dưỡng- phụ đạo và rèn chữ viết đẹp. Sắp xếp thời gian hợp lý để các em học tập thêm ở nhà.

- Tổ chức thực hiện các hình thức bồi dưỡng- phụ đạo thường xuyên như: Giúp bạn vượt khó, đôi bạn cùng tiến, Tổ chức nhóm học tập. Luôn quan tâm đến các đối tượng HS cần bồi dưỡng- phụ đạo trong các tiết học hàng ngày.

- Nghiên cứu và áp dụng chuẩn KT-KN trong dạy học, văn bản chỉ đạo dạy và học cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, văn bản 896, Quyết định 31 mẫu chữ viết ở trường tiểu học và các văn bản chỉ đạo khác.

- Động viên và hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn tích cực vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập.

3.Những biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học:

- Chú trọng đến tất cả các đối tượng học sinh để phân loại trình độ học lực nhằm có kế hoạch giảng dạy theo từng đối tượng học sinh tốt hơn.

- Thường xuyên quan tâm thăm hỏi và phối hợp với PHHS để quản lí giờ học ở lớp và ở nhà của các em.

- Hàng tháng có kiểm tra định kì của từng môn học để nắm chất lượng học tập của học sinh từ đó có kế hoạch dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- hường xuyên động viên những em khó khăn cố gắng trong học tập.

- Chú trọng rèn chữ viết cho HS nhất là lỗi chính tả, sửa và uốn nắn kịp thời cho các em.

- Khuyến khích HS tự học và thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài học và diễn đạt bằng lời của mình hay và lưu loát.

- Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh.

- Soạn giáo án theo hướng đổi mới thể hiện các hoạt động dạy học tích cực, kiểm tra chất lượng học tập của học sinh

- Phân loại trình độ học lực của lớp vào thời gian : Giữa học kì 1-Cuối học kì 1- Giữa học kì 2 - Cuối học kì 2

- Kiểm tra sách giáo khoa, đồ dung học tập của học sinh 1lần/tháng

- Phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lí giờ học của học sinh ở lớp cũng như giờ tự học ở nhà của học sinh

- Thường xuyên sử dụng các hình thức động viên học sinh, khen thưởng kịp thời tạo sự tin tưởng cho học sinh

- Hướng dẫn học sinh cách tự học ở nhà

- Hướng dẫn học sinh giữ gìn vở sạch, chữ đẹp

- Rèn luyện chữ viết cho học sinh viết đúng, viết đẹp

- Tìm hiểu cụ thể từng đối tượng học sinh, xem xét, đánh giá từng em. Động viên những em có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập.

- Cần liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh của lớp để thông báo kết quả học tập của từng em, thống nhất kế hoạch phối hợp giúp đỡ học sinh yếu kém giáo dục học sinh cá biệt, biểu dương kịp thời cho những học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện tốt

- Giáo dục cho học sinh thói quen đi đến nơi về đến chốn

- Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học kể cả đồ dùng dạy học tự làm

4.Về biện pháp giáo dục lao động cho học sinh:

- Giáo dục học sinh yêu thích lao động , xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp.

5. Về giáo dục thể chất, thẩm mĩ và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh:

- Xây dựng các nhóm ngoại khóa về: Văn nghệ, kể chuyện, viết chữ đẹp, thể dục thể thao theo chủ điểm.

- Duy trì các bài hát quy định vào các dịp lễ, kỉ niệm.

- Thường xuyên giáo dục học sinh yêu mến cái đẹp để từ đó các em yêu thích và biết ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng khi đến lớp.

- Lồng ghép GD BVMT, KNS vào các tiết của môn học, để từ đó giáo dục cho các em yêu thương giúp đỡ lẫn nhau và yêu mến thiên nhiên, giữ gìn và bảo vệ của cải vật chất, biết tiết kiệm và sống phù hợp với xã hội.

6. Công tác kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh:

- Thường xuyên kết hợp với PHHS giáo dục toàn diện cho các em

- Họp PHHS 3 lần/ năm: đầu năm, cuối học kì I, cuối học kì II.

- Kết hợp với Ban đại diện CMHS giáo dục những học sinh cá biệt.

- Thường xuyên tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình học sinh để tìm hiểu giúp đỡ, động viên khuyến khích học sinh học tập.

VII. KẾ HOẠCH THÁNG:

1. Tháng 8/2023:

- Ổn định nề nếp, tổ chức lớp, ôn tập kĩ chuẩn bị cho các em thi khảo sát đầu năm.

- Có sự chú ý để phân loại theo từng nhóm đối tượng học sinh.

2. Tháng 9 /2023:

- Điều tra kết quả học tập của học sinh ở năm học trước, phân loại đối tượng học sinh theo hai loại theo sự chỉ đạo của chuyên môn trường:

+ Học sinh đạt danh hiệu ở năm học trước.

+ Học sinh cần lưu ý rèn luyện, khắc phục thêm.

- Lập danh sách những học sinh thuộc diện học sinh giỏi, học sinh chậm, yếu 2 môn Toán, Tiếng Việt, thực hiện dạy bồi dưỡng – phụ đạo học sinh theo chỉ đạo của BGH nhà trường.

- Kiểm tra việc viết của học sinh trong lớp.

3. Tháng 10 /2023:

- Thực hiện bồi dưỡng và phụ đạo học sinh ngay ở các chiều thứ hai, tư trong tuần.

- Cho học sinh kiểm tra (đối với những học sinh thuộc diện yếu) vào cuối mỗi tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

- Tiếp tục sàng lọc phân loại đối tượng học sinh thông qua kết quả kiểm tra khảo sát giữa học kì I để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo cho mỗi đối tượng ở từng lớp.

4. Tháng 11 + 12/2023:

- Tổ chức kiểm tra đối với những học sinh thuộc diện yếu vào cuối mỗi tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

- Kiểm tra, đối chiếu sự tiến bộ đối với những đối tượng học sinh yếu và việc phát huy tính sáng tạo trong học tập của những học sinh giỏi.

- Quan tâm và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ngay trong từng tiết học, 10 phút đầu giờ

5. Tháng 01..........:

- Tiếp tục sàng lọc phân loại đối tượng học sinh thông qua kết quả kiểm tra khảo sát cuối học kì I để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo cho mỗi đối tượng ở từng lớp.

- Kiểm tra đối với những học sinh thuộc diện yếu vào cuối tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

- Đối chiếu kết quả đạt được với chỉ tiêu đề ra.

6. Tháng 2..........:

- Quan tâm bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ngay trong từng tiết học.

- Kiểm tra đối với những học sinh thuộc diện yếu vào cuối mỗi tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

7. Tháng 3..........:

- Giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ngay trong từng tiết học, 10 phút đầu giờ

- Kiểm tra đối với những học sinh thuộc diện yếu vào cuối mỗi tháng để nắm bắt mức độ tiến bộ của học sinh.

- Đối chiếu kết quả đạt được với chỉ tiêu đề ra.

8. Tháng 4 + 5..........:

- Giáo viên quan tâm và tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ngay trong từng tiết học, 10 phút đầu giờ.

- Đối chiếu kết quả đạt được với chỉ tiêu đề ra.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng HSNK, phụ đạo học sinh yếu năm học .........

Duyệt của Hiệu trưởng

Giáo viên

6. Kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành

KẾ HOẠCH

PHỤ ĐẠO HỌC SINH CHƯA ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU

Năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số ...../KH-TH... ngày 29/8/2023 về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học .................;

Căn cứ báo cáo danh sách học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng hai môn Toán, Tiếng Việt của các Tổ chuyên môn đầu năm học;

Trường Tiểu học ................. xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng; bồi dưỡng học sinh có năng khiếu năm học 2023-2024 như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kịp thời phát hiện học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức- kĩ năng các môn học để kịp thời phối hợp, phụ đạo nhằm giúp các em tham gia học tập tốt chương trình lớp học.

- Kịp thời phát hiện học sinh có năng khiếu để có biện pháp bồi dưỡng nhằm phát huy năng khiếu về môn học, hoạt động giáo dục mà bản thân có khả năng vượt trội;

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện tốt cho học sinh phát triển năng khiếu bản thân. Đảm bảo học sinh lên lớp thẳng trên 98%, tham gia có kết quả Hội thi do các cấp tổ chức.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức- kỹ năng

1.1. Đối với giáo viên chủ nhiệm

- Căn cứ vào kiến thức, kĩ năng học sinh chưa đạt theo chuẩn, giáo viên xây dựng Kế hoạch phụ đạo cho từng học sinh , trong đó chú ý phối hợp với gia đình học sinh, với các giáo viên dạy thay, giáo viên dạy môn chuyên trong công tác phụ đạo. Trong giảng dạy hằng ngày, giáo viên chú ý hình thức “dạy học phân hóa” để các em có cơ hội nắm bắt kiến thức mới đồng thời cũng ôn luyện lại kiến thức đã “hỏng”.

- Xây dựng lộ trình thời gian trong năm học để phụ đạo học sinh, chú ý kiến thức cơ bản, nền tảng phụ đạo học sinh trước, tăng cường kiểm tra, giúp đỡ học sinh theo từng giai đoạn.

- Giáo viên các lớp có thể tổ chức phụ đạo học sinh vào trái buổi học chính khóa, có thể phối hợp với các giáo viên cùng khối để tổ chức phụ đạo; việc tổ chức các hình thức này cần báo với tổ và nhà trường để có sự chỉ đạo và tạo điề kiện.

- Việc phụ đạo học sinh cần xây dựng chương trình, nội dung phụ đạo.

1.2. Đối với giáo viên dạy thay, giáo viên dạy môn chuyên

- Giáo viên dạy thay phải phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt và triển khai kế hoạch phụ đạo của lớp, trong từng bài dạy phải chú ý đến học sinh chưa đạt chuẩn để có biện pháp giúp đỡ các em.

1.3. Đối với giáo viên dạy môn chuyên

- Nắm bắt học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức- kỹ năng môn mình đảm trách, xây dựng kế hoạch phụ đạo, trong từng bài dạy cần có sự quan tâm, giúp đỡ các em chưa đạt chuẩn để các em nắm bắt bài học mới.

- Tăng cường kiểm tra học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng để có biện pháp giảng dạy, phụ đạo kịp thời.

1.4. Đối với Tổ trưởng

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức - kỹ năng cấp tổ, chỉ đạo giáo viên xây dựng Kế hoạch phụ đạo theo lớp học;

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phụ đạo của giáo viên;

- Định kỳ, kiểm tra khảo sát để nắm tình hình học sinh.

1.5. Đối với nhà trường

- Ban hành Kế hoạch chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức- kỹ năng vào đầu năm học;

- Kiểm tra hoạt động phụ đạo học sinh của tổ, của giáo viên;

- Tổ chức khảo sát từng học sinh.

2. Công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu

2.1. Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn chuyên

Trong quá trình nhận bàn giao học sinh lớp, giảng dạy, giáo viên phát hiện học sinh có năng khiếu về một mặt nào đó, giáo viên có Kế hoạch bồi dưỡng cho từng học sinh phù hợp , phối hợp với gia đình học sinh, với các giáo viên dạy thay, giáo viên dạy môn chuyên trong công tác bồi dưỡng. Trong giảng dạy hằng ngày, giáo viên chú ý hình thức “dạy học phân hóa” để các em có cơ hội phát triển năng khiếu cá nhân.

2.2. Đối với Tổ trưởng

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu cấp tổ, chỉ đạo giáo viên triển khai thực hiện;

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên;

- Định kỳ, kiểm tra khảo sát để nắm tình hình học sinh.

2.3. Đối với nhà trường

- Ban hành Kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu năm học 2023-2024;

- Triển khai các Hội thi: “Trạng Nguyên tiếng Việt”, “Vở sạch- chứ đẹp”, Tin học trẻ, “sân chơi VIOLYMPIC”;

- Thành lập câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học

- Tổ chức khảo sát từng học sinh.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

Người

thực hiện

9/2023

- Tổ chức họp PHHS lớp

- Thực hiện công tác phụ đạo học sinh chưa đạt.

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng

- GVCN tự kiểm tra phân loại HS trong lớp

- Căn cứ tình hình học sinh để xây dựng kế hoạch

GV, TT, PHT

10,11,12

/2023

- Tiếp tục phụ đạo, bồi dưỡng HS Theo dõi, kiểm tra; đánh giá, rút kinh nghiệm

-Theo dõi, kiểm tra; đánh giá, rút kinh nghiệm

GV, TT, PHT

1,2,3/2024

-Họp phụ huynh lớp

- Tiếp tục phụ đạo những học sinh chậm tiến bộ, giúp đỡ học sinh có năng khiế để tham gia tốt các hội thi.

- Kiểm tra học sinh chưa đạt,

- Kiểm tra các tổ về công tác phụ đạo, bồi dưỡng học sinh .

GV, TT, PHT

3,4,5/2024

- Giúp đỡ những học sinh chưa tiến bộ,

-Tổng kết công tác phụ đạo bồi dưỡng học sinh.

- Cập nhật thông tin về sự tiến bộ của học sinh theo danh sách đầu năm.

GV, TT, PHT

Trên đây là nội dung Kế hoạch phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức- kỹ năng, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong năm học 2023 - 2024. Đề nghị cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Các Tổ trưởng CM;

- Giáo viên;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

................................

Trên đây là các Mẫu kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo học sinh 2024 mới nhất. HoaTieu.vn đã tổng hợp Kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh thành file tải .Doc / PDF. Bạn đọc click và chọn định dạng văn bản mà mình muốn để tải về máy.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 67.215
0 Bình luận
Sắp xếp theo