Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2022-2023

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2022-2023 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ thông tin mục đích yêu cầu, chủ đề, chương trình tổ chức ngày khai mạc, phân công nhiệm vụ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch tổ chức tại đây.

1. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là gì?

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 nhằm  thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ tại các nhà trường.

2. Chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 là “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID - 19”.

3. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ngắn nhất

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Dưới đây là mẫu kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ngắn nhất cho trường THPT. Vì mẫu rất ngắn gọn nên các trường cấp khác cũng có thể tham khảo và chỉnh sửa trong mẫu này.

SỞ GD&ĐT ....

TRƯỜNG THPT ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../KH-THPTTT

..............., ngày .....tháng ... năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm học 2022-2023

Căn cứ Công văn số ....../BGDĐT-GDTX của Bộ GDĐT về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Trường THPT ............ xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2022-2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh, phụ huynh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen tự học thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa học tập cho học sinh trong nhà trường và cộng đồng;

- Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục nhà trường, trước hết lực lượng học sinh có ý thức tự học và học tập suốt đời;

- Các hoạt động được triển khai ở tất cả học sinh trong toàn trường và được duy trì ổn định thường xuyên hàng năm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

1. Thời gian địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

- “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2022-2023 diễn ra từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022 với Chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID - 19”.

- Các hoạt động diễn ra tại nhà trường.

+ Lễ khai mạc: 7h00 ngày 01/10/2022.

+ Ban chỉ đạo xây dựng ”Xã hội học tập” của trường phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2022-2023:

+ Địa điểm: Trường THPT .............

+ Thành phần: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường.

+ Lễ tổng kết được tổ chức lúc 7h00 ngày 07/10/2022 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” .

2. Nội dung các hoạt động giáo dục:

Căn cứ vào chủ đề năm 2022 các tập thể, cá nhân kết hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức các hoạt động:

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh trong nhà trường.

- Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại.

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường học và các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho học sinh, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong nhà trường.

3. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất năng lực của học sinh; động viên các em tự nghiên cứu qua sách, mạng,... để có kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu học tập.

- Các tổ chức doàn thể, tổ chuyên môn tự tổ chức hội thảo, tọa đàm, tham quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động TDTT, ngày hội đọc sách… trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tham quan, học tập.

- Tổ chức tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “ Tuần lễ học tập suốt đời ” năm 2022 của trường THPT ....., yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

4. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2022-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH .........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........

........., ngày .....tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Thực hiện Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 31/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030”.

2. Chủ đề

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID - 19.

3. Thời gian tổ chức

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2023, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ tổ chức vào ngày 01/10/2022.

4. Các hoạt động trong Tuần lễ

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ:

 • Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, vibe…) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội. Tại các địa phương không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ, tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.
 • Tổ chức Lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan, đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng,…), các cơ quan thông tin đại chúng, đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.
 • Khuyến khích các tổ chức thi đua đạt được các mức độ trưởng thành chuyển đổi số hiệu quả; kịp thời vinh danh các tổ chức và cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khoá học trực tuyến miễn phí/phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mền trực tuyến (Zoom, Google, Meet, K12Online, Microsoft Teams…); thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến… tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch COVID-19.
 • Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn; xây dựng và phát triển các ứng dụng (apps), trò chơi (games)… miễn phí có tính giáo dục kết hợp giải trí lành mạnh để tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên.
 • Tăng cường vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử...), liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
 • Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số… giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự
 • Tích cực tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) tại địa chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố, quốc gia khác trên thế giới về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học tập và giáo dục không chính quy và phi chính quy, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID - 19.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được lấy từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, kinh phí hoạt động khuyến học và đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

6. Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.
 • Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

6.2. Hội Khuyến học tỉnh

 • Chỉ đạo Hội khuyến học các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 tại địa phương.
 • Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2022” trên địa bàn tỉnh .......... được phê duyệt tại Quyết định số ....../QĐ-UBND của UBND tỉnh.

6.3. Tỉnh đoàn

Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ bằng các hình thức phù hợp, thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

6.4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn.

6.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Chỉ đạo hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động như triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề giới thiệu sách hay, website bổ ích... nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân và cộng đồng đến đọc sách, báo, truy cập ..
 • Chỉ đạo các trung tâm Thể dục thể thao tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, bồi dưỡng năng khiếu...

6.6. Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù địa phương, qua đó vận động người dân học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

6.7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức hội thảo phổ biến nội dung Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; phổ biến nội dung Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019; tổ chức hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực (như kỹ năng học ngoại ngữ, tin học, sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc…); tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành mình được tham gia, hưởng ứng các hoạt động trong Tuần lễ.

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực (kỹ năng tin học, ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động trong cuộc sống và công việc …) nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022 - 2030” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành mình được tham gia các hoạt động trong Tuần lễ.

6.8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

 • Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
 • Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc cho người dân.
 • Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương, các Đài Truyền thanh cấp xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và đưa tin, bài về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; tuyên truyền vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách; những câu chuyện về gương điển hình trong học tập …
 • Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc học tập suốt đời; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân đến đọc sách, báo, truy nhập Internet … tại các thư viện của địa phương.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Tuần lễ và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (theo Phụ lục gửi kèm và một số hình ảnh tiêu biểu về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 17/10/2022 bằng đường công văn; file mềm gửi theo địa chỉ email: ........... để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: .................

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Tỉnh đoàn;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- V, C, HC, CB;

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

5. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

ỦY BAN NHÂN DÂN.........
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày .... tháng ..... năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Căn cứ Công văn số 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch......... của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn............

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện sự kiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 (sau đây gọi là Tuần lễ) trong toàn ngành, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Ngày 30 tháng 9 năm 2022: Lễ khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tổ chức tại ...................

+ Thời gian tập trung xe loa: 6h30.

+ Thời gian đại biểu có mặt: 7h00.

+ Thời gian khai mạc: 7h30.

- Ngày 01/10/2022: Lễ khai mạc Tuần lễ tại quận, huyện.

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 tại các quận, huyện.

3. Chủ đề Tuần lễ

“Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19”.

4. Các nội dung hoạt động tại quận, huyện

Trong Tuần lễ từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn đồng loạt tổ chức các hoạt động như:

4.1. Tổ chức quảng bá, tuyên truyền

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber…) về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng thành công thói quen, văn hóa học tập suốt đời đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

4.2. Tổ chức Lễ khai mạc

- Lễ khai mạc Tuần lễ tại các quận, huyện vào ngày 01/10/2022.

- Thành phần tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ phù hợp với tình hình thực tế, có sự tham gia của diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp Nhân dân, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn.

- Địa điểm tổ chức: Ưu tiên chọn địa điểm rộng, tập trung được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham dự, có phương án chống mưa, nắng và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4.3. Tổ chức các hoạt động

Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn.

- Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hóa.

- Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực….; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường học và các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

- Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, buổi nói chuyện (miễn phí) với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc hàng ngày cho người dân.

4.4. Tổng kết, khen thưởng

Ngày 08/10/2022 tổ chức tổng kết Tuần lễ; khen thưởng những tập thể, cá nhân đã tham gia tốt các hoạt động trong Tuần lễ.

5. Phân công thực hiện

Văn phòng Sở gửi thư mời lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo dự Tuần lễ; chuẩn bị phát động trong giao ban toàn cơ quan; thực hiện tủ sách học tập suốt đời tại Cơ quan Sở.

Các phòng thuộc Sở cử lãnh đạo, chuyên viên của phòng tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ tại các quận, huyện theo bảng phân công; gửi thông tin về Phòng Giáo dục thường xuyên theo mẫu.

5.1. Phòng Giáo dục Thường xuyên

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ.

- Hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tham mưu tổ chức Tuần lễ trên địa bàn.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc phân công Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc Sở dự Lễ khai mạc Tuần lễ tại các quận, huyện.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai tổ chức Tuần lễ trên toàn địa bàn Thành phố.

5.2. Các phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học

- Chỉ đạo các trường học, đơn vị trực thuộc tổ chức và tham gia các hoạt động Tuần lễ trên địa bàn quận, huyện.

- Chỉ đạo các trường học, các đơn vị trực thuộc treo các khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ trước và trong khuôn viên các trường học, cơ sở giáo dục.

- Huy động học sinh tham dự Lễ Khai mạc.

5.3 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, Báo Giáo dục Thành phố

- Chụp ảnh, quay phim các hoạt động của Tuần lễ, đưa lên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đưa tin tức, hình ảnh, bài viết lên Báo Giáo dục Thành phố.

5.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

- Phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ và triển khai các nội dung hoạt động trong Tuần lễ trên địa bàn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cử xe loa tuyên truyền đến Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố ngày 30/09/2022; diễu hành trên các đường phố trong ngày 01/10/2022 tại địa phương; treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho Tuần lễ trên địa bàn.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện chọn đại diện các tổ chức xã hội, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa); gương người thật, việc thật dự Lễ Khai mạc; chọn các gương điển hình của các tầng lớp Nhân dân qua học tập thường xuyên, thành công trong cuộc sống để báo cáo điển hình trong Lễ Khai mạc Tuần lễ.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tham gia các hoạt động Tuần lễ; treo các khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ trong các trường học, cơ sở giáo dục.

- Tham mưu báo cáo tổng kết Tuần lễ cho Ủy Ban nhân dân quận, huyện, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tiến độ thực hiện

- Tuần lễ từ ngày 17/09/2022 đến ngày 25/09/2022 trình dự thảo kế hoạch đến Ban Giám đốc; gửi công văn đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Từ ngày 25/09/2022 đến ngày 29/09/2022: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp với lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; phối hợp chuẩn bị Lễ Khai mạc cấp Thành phố tại Quận 2 và kiểm tra các nội dung hoạt động trong sự kiện Tuần lễ tại các quận, huyện.

- Ngày 30/09/2022 tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tại Quận 2.

- Ngày 01/10/2022 các quận, huyện tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ.

- Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 thực hiện các hoạt động của Tuần lễ trên địa bàn toàn Thành phố.

- Ngày 15/10/2022 Ban Tổ chức cấp Thành phố họp, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 đạt hiệu quả cao, đề nghị các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và các bộ phận được phân công nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ nội dung kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại........... để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng, Ban Sở (để thực hiện);
- Phòng GD&ĐT quận, huyện (để thực hiện);
- Hội Khuyến học TP (để phối hợp);
- TTTT&CTGD, Báo Giáo dục TP;
- Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
- Lưu: VT, P.GDTX.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Trên đây là các mẫu kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2022-2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 13.241
0 Bình luận
Sắp xếp theo