Báo cáo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội; khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời. Dưới đây là mẫu Báo cáo thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 dành cho quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản số 4342/BGDĐT-GDTX về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

1. Nội dung tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Báo cáo Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19
Báo cáo Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19

1.1. Mục đích, yêu cầu Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

 • Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.
 • Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.

1.2. Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Chủ đề của Tuần lễ năm 2022: "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19."

1.3. Thời gian tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022.

1.4. Các hoạt động trong Tuần lễ học tập suốt đời

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2022 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, Bộ GDĐT gợi ý một số hoạt động sau:

 • Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.
 • Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.
 • Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.
 • Tăng cường vai trò của các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
 • Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.

1.5. Tổ chức thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời

 • Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan của tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tuần lễ, đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022 - 2030” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực đồng hành, tham gia; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
 • Sở GDĐT: Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai Tuần lễ; xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hưởng ứng Tuần lễ tại địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tuần lễ của địa phương; tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của Tuần lễ trong suốt năm học.
 • Các cơ sở giáo dục: Tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc cho người dân.

2. Báo cáo kết quả triển khai tuần lễ Học tập suốt đời 2023 mẫu số 1

PHÒNG GD-ĐT...........
TRƯỜNG................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

........., ngày..... tháng .... năm .......

BÁO CÁO
VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

Thực hiện Công văn ................. về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19”. Trường ............... báo cáo kết quả tổ chức thực hiện được như sau:

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- ............................... – Hiệu trưởng làm trưởng ban.

- ............................... – Phó hiệu trưởng làm phó ban.

- ............................... – GV – TPT Đội làm ủy viên.

- ............................... – Cán bộ thư viện làm ủy viên

- ............................... – Phụ trách Văn - Thể - Mĩ làm ủy viên

2. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ.

 • Tổ chức tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử của trường, các trang mạng xã hội (facebook, zalo,viber.....) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình học tập trực tuyến theo 3 mức độ (Hỗ trợ dạy học trực tiếp, thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp, thay thế hoàn toàn dạy học trực tiếp), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện…;
 • Khai thác thông tin và các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…); Tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của trường, Sở GD ĐT, Bộ GD ĐT. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ.
 • Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các diễn đàn, các câu lạc bộ trực tuyến;

 • Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho CB, GV, NV.

3. Kinh phí tổ chức Tuần lễ.

Kinh phí: Băng rôn, khẩu hiệu, thông điệp, bông bống: 1.500.000(đ)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện nhằm hưởng ứng Tuần lễ

Nội dung hoạt độngKết quả, số lượngGhi chú

1. Kế hoạch tổ chức tuần lễ

- 100% giáo viên và nhân viên tham dự tiết chào cờ sáng thứ hai.

- Học sinh của ...... lớp tham gia

2. Các phương tiện thông tin

- Số bài viết trên các phương tiện truyền thông:

- Số tin, phóng sự phát trên Đài truyền hình:

- Số bài, tin phát trên Đài phát thanh:

- Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ trên các trang mạng xã hội

- ......

- ......

- ......

3. Các hoạt động tuyên truyền

- Số lượng tờ rơi đã phát hành:

- Số lượng bài, tài liệu đã đăng trên các cổng thông tin trực tuyến:

- Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

- 200 tờ kết hợp .... huyện ......

- Số lượng sách tài liệu đã đăng gồm: Sách tham khảo trường ...... bản; tài liệu tham khảo ..... bản (truyện, sách tham khảo khác) và các loại báo, tạp chí ..........

- 1 băng rôn, 1 panô, 1 khẩu hiệu.

4. Hội thảo, tọa đàm, triển lãm về Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời

- Số lần hội thảo, tọa đàm:

- Số người tham gia:

- Triển lãm, số lượt người dự:

- Hội diễn văn nghệ:

- ........

- ........ Cán bộ, giáo viên và công nhân viên của trường và đông đủ học sinh .... lớp tham dự lúc 7 giờ sáng ngày .... tháng ... năm 2022.

+ Giáo viên ....

+ Học sinh ...... em

- Được tổ chức trong buổi lễ phát động với không khí sôi nổi, phấn khởi, hòa với niềm vui chung của cả nước trong ngày đầu tổ chức Tuần lễ hưởng ứng.

5. Khai giảng các lớp

........

6. Công tác vận động đăng tải nguồn tin, chuyển đổi sách vở thành dạng số

- Số tin tức đăng tải được:

- Số đầu sách được chuyển đổi số:

- .............

- ..............

7. Tổng kết, khen thưởng

- Số đơn vị được khen thưởng:

- Số cá nhân được khen thưởng:

- Tổng kinh phí được khen thưởng:

2. Những thuận lợi, khó khăn

* Thuận lợi

- Các bộ phận, tổ chức đoàn thể trong trường đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, mọi hoạt động đều có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Đội ngũ giáo viên năng động nhiệt tình, tích cực tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Thư viện được đầu tư trang bị đầy đủ, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, có không gian thoáng mát, đủ ánh sáng, đủ máy tính được nối mạng để truy cập.

* Khó khăn

Thời gian để tổ chức các hoạt động tập trung cho học sinh trong 45 phút (Thời lượng ngắn).

3. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

- Tiếp tục triển khai các chương trình học tập trực tuyến theo 3 mức độ

- Thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số cho học tập suốt đời trong hoàn cảnh hiện nay.

- Đổi mới hình thức giảng dạy: Lắp đặt thêm các máy chiếu, tivi, máy tính trong lớp...

- Tiếp tục lựa chọn chuyển đổi sách mới, sách hay thành dạng văn bản đăng lên web, hướng dẫn học sinh tìm tài liệu, cách đọc sách trực tuyến hiệu quả.

4. Đề xuất, kiến nghị: Không

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “"Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19” của trường ................ năm học 2022 - 2023.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

NGƯỜI BÁO CÁO

3. Báo cáo kết quả tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2023 mẫu số 2

PHÒNG GD-ĐT...........
TRƯỜNG................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

........., ngày..... tháng .... năm .......

BÁO CÁO
VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

1. Công tác triển khai

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS đồng thời vận động gia đình, người thân và những người xung quanh cùng tích cực tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” với các nội dung sau:

 • Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.
 • Tăng cường vai trò của các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
 • Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.

2. Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ

- Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

- Kể chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự tiếp cận với các phần mềm, công nghệ dạy học mới.

- Phát động Hội hoc – Hội giảng với các phong trào như: Thi đua giành nhiều điểm tốt, ngày học tốt, giờ học tốt, thi trang trí lớp học thân thiện, tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh – giáo dục kỹ năng sống, tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp chào mừng ngày 20 tháng 10 và ngày 20 tháng 11.

- Treo khẩu hiệu: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” trong suốt thời gian phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Phát động phong trào xây dựng thư viện của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho HS, CB – GV- NV được đọc sách, góp phần phát triển văn hoá đọc.

- Tổ chức cho học sinh đọc báo đội vào 15 phút giờ chủ nhiệm, giờ sinh hoạt.

3. Kết quả đạt được

a. Phát động trong buổi chào cờ ngày .... tháng 10 năm 2022.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Thành phần tham gia: Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, HĐLĐ và học sinh trong toàn trường.

* Số người tham gia:

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HĐLĐ của nhà trường: ..... người.

+ Học sinh: ..... em.

b. Cho học sinh đọc báo đội trong giờ truy bài thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

* Số người tham gia:

+ GVCN: ..... người.

+ Học sinh: ...... em.

c. Cho học sinh đọc sách, báo thư viện của nhà trường chiều thứ thứ 2,4, 6 hàng tuần.

+ Học sinh: ......... em.

d. Đánh giá những kết quả đã đạt được:

Các buổi phát động, các buổi đọc báo đội được thực hiện nghiêm túc.

HIỆU TRƯỞNG

4. Báo cáo tuần lễ học tập suốt đời 2023 mẫu số 3

PHÒNG GD&ĐT .....

TRƯỜNG MẦM NON .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162/BC-MNMH

Mỹ Hưng, ngày ... tháng... . năm 2022

BÁO CÁO
V.v tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Trường mầm non .......

Thực hiện công văn số ..... ngày ..... của Sở GD&ĐT Hà Nội về kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022;

Thực hiện công văn số ..... ngày ..... của UBND Huyện Thanh Oai về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT Thanh Oai về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022, trường MN .........báo cáo về việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

1. Chủ đề:

Nhà trường đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

2. Thời gian thực hiện:

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nhà trường đã triển khai thực hiện từ ngày ... đến hết ngày ...;

3. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, với đối tượng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB - GV - NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm giáo dục cho các cháu nhằm hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn diện hơn. Bởi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên cần phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết hợp với các bậc phụ huynh nhằm CS&GD cho các cháu một cách toàn diện và tốt nhất.

Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB - GV - NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:

Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.

Biết tạo môi trường hoạt động phong phú cho trẻ học tập và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo, trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm.

Hưởng ứng thi đua là đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.

Thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suôt đời” năm 2022 là học để trở thành người công dân có ích cho XH với các khẩu hiệu sau:

 • Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.
 • Học để phát triển quê hương, đất nước.
 • Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.
 • Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được cải tạo và PT.
 • Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
 • Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả.
 • Học để trở thành người công dân tốt.
 • Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
 • Học để trở thành công dân tốt.
 • Học tập suốt đời - chìa khóa của thành công.

XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.

“Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

“Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

“Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Vì vậy việc xây dựng xã hội học tập là nghĩa vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đối với GDMN thì phải khẳng định rằng: “Học tập là để tích lũy kiến thức nhằm hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, các hành vi văn minh…cho các cháu để trở thành người công dân tốt trong tương lai”.

* Tóm lại: Học tập suốt đời là một khái niệm hết sức rộng lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng một xã hội học tập suốt đời, không chỉ giới hạn ở một cơ quan hay tập thể nào, mà bao gồm tất cả các tổ chức chính trị, các đoàn thể, các cộng đồng, các cơ quan hành chính địa phương, các cơ sở GD&ĐT… đều phải hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Đối với trường mầm non Mỹ Hưng, tập thể CB - GV - NV và các cháu cũng đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, về xã hội, vể cách giao tiếp ứng xử… để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

4. Tổ chức thực hiện:

Thời gian và nội dung thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” được tổ chức và thực hiện như sau:

Thứ

Ngày

Nội dung

Địa điểm

Hai

....

- Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

- Cắt băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian học tập.

- Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

- Trường Tiểu học Cao Viên II.

- Văn phòng nhà trường.

Ba

....

- Triển khai các hoạt động học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV.

- Các nhóm, lớp.

...

- Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để đưa vào các nội dung hoạt động của các chủ đề, chủ điểm.

- Các nhóm lớp

Năm

...

- Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đờicho trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường.

- Viết báo cáo thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nộp về PGD.

- Khu trung tâm.

- Văn phòng nhà trường.

Sáu

...

- Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Văn phòng nhà trường.

Chủ nhật

...

- Dự lễ tổng kết tuần lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Trường THCS Tam Hưng.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” của trường Mầm non ....... Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, để nhà trường tiếp tục thực hiện và triển khai tới toàn thể CB-GV-NV sẽ “Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người công dân tốt của xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);

- Lưu V/p./.

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

Trên đây là các mẫu báo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19” mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong Biểu mẫu: Giáo dục - Đào tạo nhé.

Đánh giá bài viết
2 25.038
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo