Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THPT 2024 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THPT mới nhất của ba khối lớp 10, 11, 12. Mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THPT từ học kì I đến học kì II môn Lịch sử 10 cơ bản và nâng cao lớp 10 - 12 giúp giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

1. Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 10

(HỌC KÌ I – 18 TIẾT)

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Chủ đề: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

- Chủ đề 1: LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC

- Chủ đề 2: VAI TRÒ CỦA LỊCH SỬ

1,2

Bài 1: Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử

2

Tuần 1,2

- SGK, video, tranh ảnh về bộ môn Lịch sử.

- Tranh ảnh về hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.

- Máy tính, máy chiếu, video,...

- Phòng học

(hoặc Bảo tàng)

3

Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

1

Tuần 3

- SGK, tranh ảnh về hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

(hoặc Bảo tàng)

Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

KHÔNG DẠY

4,5

Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

2

Tuần 4,5

- SGK, tranh ảnh, video về một số hoạt động của ngành lịch sử.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

(hoặc tại các di sản, di tích…)

6

Thực hành

1

Tuần 6

- Máy tính, máy chiếu…

- Tại Bảo tàng hoặc các di sản, di tích.

Chủ đề 3: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI

7,8

Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ trung đại.

2

Tuần

7,8

- SGK, lược đồ, hình ảnh, video về các quốc gia cổ đại phương Đông.

- Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

9

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I

1

Tuần 9

Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra)

- Phòng học

10,11

Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ trung đại.

2

Tuần

10,11

- SGK, lược đồ, hình ảnh, video về các nền văn minh phương Tây.

- Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

12

Thực hành

1

Tuần 12

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

Chủ đề 4: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

13,14,15

Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

3

Tuần

13,14,15

- SGK, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh về một số thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp cận đại.

- Phim tài liệu: Thành tựu của các mạng công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

16

Thực hành

1

Tuần 16

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

17

Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

1

Tuần

17

- SGK, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh về một số thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp cận đại.

- Phim tài liệu: Thành tựu của các mạng công nghiệp lần thứ ba, lần thứ tư.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

18

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I

1

Tuần 18

Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra)

- Phòng học

HỌC KÌ II – 34 TIẾT

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Chủ đề 4: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

19,20

Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

2

Tuần

19

- SGK, bản đồ, lược đồ, tranh ảnh về một số thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp cận đại.

- Phim tài liệu: Thành tựu của các mạng công nghiệp lần thứ ba, lần thứ tư.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học

21

Thực hành

1

Tuần 20

- Máy chiếu, máy tính

- Phòng học

Chủ đề 5: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI

Bài 9. Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung đại

KHÔNG DẠY

22,23,24,25

Bài 10. Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ – trung đại)

4

Tuần 20,21,22

- SGK, lược đồ Đông Nam Á cổ - trung đại.

- Phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á.

- Máy chiếu, máy tính

- Phòng học

26

Thực hành

1

Tuần 22

- Máy chiếu, máy tính

- Phòng học

Chủ đề 6: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC 1858)

27,28,29,30,31,32

Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam

6

Tuần 23,24,25

- SGK, Lược đồ Việt Nam thời cổ trung đại, Lược đồ Di sản văn hóa Việt Nam.

- Tranh ảnh về các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.

- Phim mô phỏng: Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước 1858).

- Máy chiếu, máy tính.

- Phòng học

33,34,35,36,37,38,39

Bài 12: Văn minh Đại Việt

7

Tuần 26,27,28,29

- SGK, Lược đồ Đại Việt, Lược đồ Di sản văn hóa Việt Nam.

- Tranh ảnh về các thành tựu của nền văn minh Đại Việt.

- Phim tài liệu: Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc và văn minh Đại Việt.

- Máy chiếu, máy tính.

- Phòng học

40,41,42,43

Thực hành

4

Tuần 29,30,31

- Máy chiếu, máy tính

- Phòng học

44

ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II

1

Tuần 31

- Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra)

- Phòng học

Chủ đề 7: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

45,46,47

Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

3

Tuần 32,33

- SGK, bản đồ, bảng thống kê, tranh ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam và đời sống của họ.

- Phim tư liệu: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

- Máy chiếu, máy tính.

- Phòng học

48,49,50

Bài 14. Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

3

Tuần 33,34

- SGK, tranh ảnh, video về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

- Máy chiếu, máy tính.

- Phòng học

51

Thực hành

1

Tuần 35

- Máy chiếu, máy tính

- Phòng học

52

ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II

1

Tuần 35

- Bộ công cụ kiểm tra đánh giá định kì (đề kiểm tra).

- Phòng học

Chuyên đề lựa chọn

STT

Chuyên đề

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

Các lĩnh vực của Sử học

10

Tùy thực tế kế hoạch nhà trường để bố trí dạy 1 tiết/tuần hoặc trọn học kì I, II

- SGK, tranh ảnh, sơ đồ, video về các lĩnh vực của Sử học.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học hoặc bảo tàng

2

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam

15

- SGK, tranh ảnh, video Di sản văn hóa Việt Nam.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học, Bảo tàng hoặc các di sản, di tích

3

Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

10

- SGK, tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ về nhà nước Việt Nam thời trung đại, hiện đại.

- Hình ảnh, trích dẫn các bản hiến pháp trong lịch sử Việt Nam.

- Máy tính, máy chiếu…

- Phòng học hoặc bảo tàng

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

2. Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 11

Dưới đây là mẫu Phân phối chương trình và kế hoạch giảng dạy môn Lịch sử lớp 11 chi tiết qua từng chủ đề. 52 tiết trong chương trình lịch sử 11 dưới đây đã bao gồm cả kì I, kì II và các tiết ôn tập, thực hành lịch sử. Mời các bạn tham khảo.

(52 tiết = 37 tiết + 5 tiết Ôn tập kiểm tra + 10 tiết Thực hành lịch sử)

STT

(1)

TÊN CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ

(2)

SỐ TIẾT

(3)

GHI CHÚ

1

CHỦ ĐỀ 1. CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

6

Bài 1. Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

3

3

2

CHỦ ĐỀ 2. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ 1917 ĐẾN NAY

5

Bài 3. Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết

Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

2

3

3

CHỦ ĐỀ 3. QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA
ĐÔNG NAM Á

5

Bài 5. Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á.

Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

2

3

4

CHỦ ĐỀ 4. CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
NĂM 1945)

8

Bài 7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III Trước công nguyên đến cuối thế kỉ XIX)

3

5

5

CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
(TRƯỚC NĂM 1858)

6

Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (đầu thế kỉ XV)

Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)

Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)

2

2

2

6

CHỦ ĐỀ 6. LỊCH SỬ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG

6

Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông

Bài 13. Việt Nam và Biển Đông

2

4

7

Ôn tập, kiểm tra

5

8

Thực hành lịch sử

10

Tổng số tiết

52

Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THPT
Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THPT

Phân phối chương trình chuyên đề môn Lịch sử 11

Bên cạnh Phân phối chương trình và kế hoạch giảng dạy môn Lịch sử lớp 11 phía trên, Hoatieu xin chia sẻ thêm phân phối chương trình chuyên đề môn Lịch sử 11 gồm 35 tiết học.

(35 tiết)

STT (1)

TÊN CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ (2)

SỐ TIẾT (3)

GHI CHÚ

1

CHUYÊN ĐỀ 1. LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

15

2

CHUYÊN ĐỀ 2. CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH TRONG THẾ KỈ XX

10

3

CHUYÊN ĐỀ 3. DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

10

TỔNG SỐ TIẾT

35

3. Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 12

Cả năm: 35 tuần (53 tiết)

Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết

Kết thúc học kì I: Học hết bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)

Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK

HỌC KÌ I

TUẦN

TIẾT PPCT

PHẦN-CHƯƠNG -BÀI

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) ( 1 tiết)

1

1

Bài 1 . Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm (1945 -1949)

Mục III.Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

( Không dạy)

Chương II . Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000) ( 2 tiết)

2

Bài 2 . Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên Bang Nga (1991-2000) (Tiếp)

- Mục I. 2.Các nước Đông Âu

-Mục I.3. Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu

- Mục II.1. Sự khủng khoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

- Mục II.2.Sự khủng khoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

2

3

Bài 2 . Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên Bang Nga (1991-2000) (Tiếp)

Chương III . Các nước Á, Phi và Mĩ la- tinh (1945-2000) ( 4 tiết)

4

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

- Mục I. Sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959) ( Không dạy thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959), chỉ cần nắm được Sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

- Mục II.2. Trung Quốc những năm không ổn định (1959 -1978) ( Không dạy)

3

5

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Mục 2.b. Nhóm các nước Đông Dương;

Mục 2.c. Các nước khác ở Đông Nam Á

( Hướng dẫn HS đọc thêm)

6

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ ( tiếp theo)

4

7

Bài 5. Các nước Châu phi và Mĩ Latinh

- Mục I.2. Tình hình phát triển kinh tế- xã hội (Không dạy)

- Mục II.2. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội (Không dạy)

Chương IV . Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000) ( 3 tiết)

8

Bài 6. Nước Mĩ

Nội dung chính trị - xã hội các giai đoạn (Không dạy)

5

9

Bài 7. Tây Âu

Nội dung chính trị các giai đoạn

( Không dạy)

10

Bài 8. Nhật Bản

Nội dung chính trị các giai đoạn

(Không dạy)

6

Chương V . Quan hệ quốc tế (1945- 2000) ( 1 tiết)

11

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh

Mục II. Sự đối đầu Đông -Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ (Không dạy)

Chương VI . Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá ( 2 tiết)

12

Bài 10. Cách mạng khoa học - Công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

Mục 2. Những thành tựu tiêu biểu

( Hướng dẫn HS đọc thêm)

7

13

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến 2000

14

Kiểm tra 1 tiết

PHẦN II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 2000

Chương I . Việt nam từ 1919-1930 ( 4 tiết)

8

15

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925

- Mục I.2. Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp.

- Mục II.1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

16

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925 ( tiếp theo)

9

17

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930

Mục I.2. Tân Việt cách mạng Đảng

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

18

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930 ( tiếp theo)

Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 ( 6 tiết)

10

19

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Mục III. Phong trào cách mạng trong những năm 1932 – 1935 ( Không dạy)

20

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935 ( tiếp theo)

11

21

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Mục II.2. phần b. Đấu tranh nghị trường (Hướng dẫn HS đọc thêm);

c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí (Không dạy)

22

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ( tiết 1)

Mục II.2. Những cuộc đấu tranh ở đầu thời kì mới

( Hướng dẫn HS đọc thêm)

12

23

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ( tiết 2)

24

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ( tiết 3)

13

25

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ( tiết 4)

26

Kiểm tra 1 tiết

14

Chương III . Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (8 tiết)

27

Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-1945 đến trước ngày 19 - 12-1946

28

Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-1945 đến trước ngày 19 - 12-1946 ( tiếp theo)

15

29

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

- Mục II.2.Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

- Mục III.2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn diện

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

30

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) ( tiếp theo)

16

31

Bài 19. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

32

Bài 19. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) ( tiếp theo)

Mục IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường (Không dạy)

17

33

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Mục III.1.Hội nghị Giơnevơ

(Không dạy hoàn cảnh, diễn biến của hội nghị, chỉ cần nắm nội dung, ý nghĩa, hạn chế của Hiệp định Giơnevơ)

34

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

18

35

Ôn tập học ki I

36

Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Chương IV . Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 ( 8 tiết)

19

37

Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) ( tiết 1)

- Mục II.1.b. Khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh.

- Mục II.2.Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội (1958 - 1960)

- Mục III.1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954- 1959)

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

20

38

Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) ( tiết 2)

21

39

Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) ( tiết 3)

22

40

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973). ( tiết 1)

- Mục I.3. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (Không dạy bối cảnh lịch sử, diễn biến, chỉ cần nắm ý nghĩa cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968)

-Mục II.2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất vừa làm nghĩa vụ hậu phương

( Chỉ cần cho HS nắm được vai trò hậu phương của miền Bắc)

- Mục IV.1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ( Không dạy)

- Mục V. Hiệp định Pa ri năm 1973 về chấp dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Không dạy hoàn cảnh, diễn biến của hội nghị Pa ri, chỉ cần cho HS nắm được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pari)

23

41

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973). ( tiết 2)

24

42

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973). ( tiết 3)

25

43

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền ở Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

- Mục I. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam ( Không dạy).

- Mục II. Miền Nam đấu tranh chống địch bình định – lấn chiếm, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn (Chỉ cần nắm được 2 sự kiện Hội nghị 21 Ban chấp hành Trung ương và Chiến thắng Phước Long)

26

44

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền ở Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) ( tiếp theo)

27

45

Kiểm tra 1 tiết

ChươngV . Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 (4 tiết)

28

46

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975.

Mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước ( Không dạy)

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986).

Cả bài : Không dạy

29

47

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)

Mục II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) (Chỉ cần nắm được thành tựu và hạn chế của kế hoạch 5 năm 1986 – 1990); các kế hoạch khác (hướng dẫn HS đọc thêm)

30

48

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000) ( tiếp theo)

31

49

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000

32

50

Ôn tập

33

51

Ôn tập

34

52

Ôn tập học kì II

35

53

Kiểm tra học kì II

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Trên đây là Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THPT 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé. 

Đánh giá bài viết
2 32.120
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo