Mẫu giấy xác nhận 2024 mới nhất

Mẫu giấy xác nhận 2024 mới nhất là văn bản mà người cần xác nhận đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận cho mình về nội dung trong bản giấy xin xác nhận. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về các mẫu xác nhận mới nhất của Hoatieu.vn.

1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận là gì?

Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng đã từng làm giấy xác nhận hay thấy bạn bè gửi giấy xác nhận. Giấy xác nhận là văn bản pháp lý quan trọng và được dùng thường xuyên nhất. Việc sử dụng giấy xác nhận khá nhiều nhưng chúng ta không có khái niệm về giấy xác nhận một cách cụ thể.

Có thể hiểu giấy xác nhận là văn bản để ghi nhận, xác minh về một vấn đề nào đó đã được thực hiện, giấy xác nhận được đặt tên tương ứng với nội dung cần xác nhận như: giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận lương, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy xác nhận thực tập.....

2. Mẫu giấy xác nhận sinh viên 

Mẫu giấy xác nhận sinh viên là giấy để chứng minh bạn đang là sinh viên học tập tại một trường nào đó. Trong giấy xác nhận sinh viên có đầy đủ họ tên, ngày sinh, mã sinh viên, lớp học, ngành học, khóa học, tên trường và được xác nhận đóng dấu của Hiệu trưởng.

Hoatieu.vn xin giới thiệu cho bạn đọc mẫu giấy chứng nhận sinh viên thường dùng nhất sau đây:

Mẫu số 1: 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN

Chứng nhận anh/ chị:....................................................

Sinh ngày:.........tháng........năm...........Tại Thành phố/Tỉnh ................

Là sinh viên đang học tại lớp:........................ Số hiệu sinh viên:................

Khoá......................Hệ đào tạo:...........................

.........., ngày .......tháng...... năm 20.........

Giấy này có giá trị

đến ngày......../......./.....

TL.HIỆU TRƯỞNG

Mẫu số 2: 

ĐẠI HỌC..................
TRƯỜNG..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

..........., ngày……tháng……năm......

GIẤY XÁC NHẬN

TRƯỜNG..................

XÁC NHẬN

Sinh viên:….……………………………………

Sinh ngày:……….………………………………

Số CCCD/CMTND:………..… Ngày cấp: ………….. Nơi cấp:………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………

Là sinh viên lớp: …………………Khoa:……………………

Mã số HSSV:………………………Khóa học:………………

Thuộc hệ đào tạo: ……………………………………………

Lý do xác nhận: ………………………………..……………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

TL. HIỆU TRƯỞNG

Mẫu số 3: 

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận sinh viên như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC....................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên sinh viên:............................................

Sinh ngày:................ Giới tính:..............

Số CCCD/CMND:.........................Ngày cấp:...........................

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):......................

Tên trường:..............................................

Ngành học:...............................................

Hệ đào tạo (Đại học, Cao đẳng, TCCN, dạy nghề):....................

Khóa:.................Loại hình đào tạo:.................Lớp:.....................

Số thẻ sinh viên:.....................Khoa:.......................

Ngày nhập học:...................thời gian ra trường (tháng, năm):.................

(Thời gian học tại trường.........................tháng).

Số tiền học phí hàng tháng......................đồng.

Thuộc diện:

  • Không miễn giảm
  • Giảm học phí
  • Miễn học phí

Thuộc đối tượng:

  • Mồ côi
  • Không mồ côi

Trong thời gian theo học tại trường (anh, chị)...........................không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút, buôn lậu.

Sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp học phí cho trường.................................................

Vào tài khoản..........................số tài khoản...................................., tại ngân hàng............................

.............., ngày.......tháng........năm.........

BAN CHỦ NHIỆM KHOATL. HIỆU TRƯỞNG
PT. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

2. Mẫu giấy xác nhận thông tin cá nhân

Giấy xác nhận thông tin cá nhân là việc xin xác nhận của chính quyền địa phương về những thông tin nhân thân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, địa chỉ thường trú, tạm trú, thông tin về gia đình...,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

Kính gửi:................

Tên tôi là:...................

Sinh ngày:.................Nguyên quán:............................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:.................................

Chỗ ở hiện nay tại:.....................................................

Họ tên cha:..................................................................

Họ tên mẹ:...................................................................

Lý do xin xác nhận nhân thân:...................................


……, ngày…… tháng …… năm……

Người xin xác nhận

Xác nhận của Công an

Công an Phường (xã) ……… Quận(Huyện)………….Tỉnh(Thành phố):................

Xác nhận Ông (Bà):………………………………..

Có hộ khẩu thường trú tại ………………………...

Chỗ ở hiện nay tại ………………………..............

Hiện nay không có ................. là do: ……………

Các nội dung tôi xác nhận trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm là văn bản thường dùng trong việc xác minh người đó không vi phạm pháp luật, không có tiền án tiền sự, không vi phạm đến đạo đức, truyền thống dân tộc trong việc tuyển dụng hay xét nâng bậc....

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm bạn đọc có thể tại tại đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:.................

Công an Phường (Xã): .....................

Quận (Huyện): .................................

Tôi đứng tên dưới đây là:.................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................

Nơi sinh:...........................................................................

Quê quán:...............................Dân tộc:............................

Địa chỉ thường trú: .........................................................

Địa chỉ tạm trú:................................................................

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:......................................................

Cấp ngày:..............................Tại:...............................

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương..........

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ................

Kính đơn!

Ngày.... tháng.....năm......

Xác nhận của địa phương

4. Mẫu giấy xác nhận công tác

Mẫu giấy xác nhận công tác là văn bản được lập ra để xin xác nhận của thủ trưởng đơn vị về việc cá nhân đang công tác tại công ty, doanh nghiệp từ thời điểm bắt đầu vào làm việc. Bạn đọc có nhu cầu tải mẫu giấy xác nhận công tác hãy tham khảo nhiều mẫu giấy xác nhận công tác có sẵn tại: Mẫu giấy xác nhận đang công tác tại công ty 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày..... tháng....năm…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi:……………

Họ tên (ghi chữ in hoa): ....................................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................

Địa chỉ tạm trú: ..................................................................

Số CCCD/CMND:......................Ngày cấp:....................Nơi cấp:……………

Số điện thoại nhà:..........................Số ĐTDĐ: .........................

Hiện đang làm việc tại:........................................................

Chức danh/chức vụ:............................................................

Địa chỉ cơ quan: .................................................................

Điện thoại liên lạc: .............................................................

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (ghi rõ): ……………………...………………

Ngày vào làm việc:...................................................

..................................................................................

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (nếu có):

Lý do xác nhận công tác:..........................................

..................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây, Hoatieu.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mẫu giấy xác nhận 2024 mới nhất. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 61.210
0 Bình luận
Sắp xếp theo