Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành dược 2017

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp là mẫu giấy xác nhận được đơn vị, cơ sở dược lập ra để xác nhận về thời gian thực hành tại cơ sở dược là hợp pháp. Mẫu nêu rõ thông tin của đơn vị, cơ sở dược, thông tin cá nhân của người được xác nhận thực hành...

Nội dung của Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

GIẤY XÁC NHẬN
Thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dược

Tên cơ sở: …………………………. Địa chỉ:………………………….……………;

Số giấy CNĐĐKKDD:..………………………….(1) ……………………………….

Xác nhận Ông/Bà ………………………….………………………….……………..

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ………………..

Ngày cấp:…………….…………………………………. Nơi cấp: …………………

Thường trú tại …………….………………………………….…………….………..

Đã có thời gian thực hành dược tại: ………………………….…………….……….

Từ ngày .…………….……………………… đến ngày .…………….……………..

Nội dung thực hành: (2) .…………….……………………….…………….………...

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.

……….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

Người đại diện trước pháp luật/người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))(3)

Ghi chú:

(1) Điền số giấy CNĐĐKKDD nếu là cơ sở kinh doanh dược

(2) Ghi nội dung thực hành theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

(3) Đối với cơ sở thực hành là nhà thuốc, không phải đóng dấu vào Giấy xác nhận.

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược

Đánh giá bài viết
7 49.660
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo