Mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng

Mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng là gì? Mẫu bản thông báo sản phẩm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng là gì?

Mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về sản phẩm không đạt chất lượng. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin sản phẩm không đạt chất lượng...

2. Mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng

CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày...tháng...năm 20…

THÔNG BÁO
Sản phẩm không đạt chất lượng

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ thông báo kết quả thử nghiệm mẫu số ………… ngày…

(Tên Cơ quan kiểm tra) THÔNG BÁO

- Tên sản phẩm: ………

- Ký hiệu/ mã hiệu:

- Số lô, cỡ lô, ngày sản xuất (nếu có):

- Tên cơ sở sản xuất:

- Địa chỉ:

- Chỉ tiêu không đạt chất lượng:

Nơi nhận:
- Cơ quan thông tin đại chúng;
- Lưu: VT, (… đơn vị soạn tho).

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng

Mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo