Mẫu thông báo kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm

Mẫu thông báo kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm là gì? Mẫu bản thông báo kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm là gì?

Mẫu thông báo kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm...

2. Mẫu thông báo kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm

CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày...tháng...năm 20…

THÔNG BÁO
Kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... (1);

Căn cứ vào biên bản kiểm tra số … ngày …; kết quả thử nghiệm mẫu số……,

Xét đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra…,

……………….(2) THÔNG BÁO

1. Các mẫu sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng

STT

Tên mẫu, ký hiệu / mã hiệu

Tên cơ sở sản xuất

Số lô, cỡ lô, ngày sản xuất (nếu có)

Chỉ tiêu không đạt

Ghi chú

2. Yêu cầu đối với cơ sở được kiểm tra:

(Khắc phục, sửa chữa; các biện pháp xử lý khác: thu hồi sản phẩm, tạm dừng sản xuất..., ghi rõ thời gian thực hiện, hoàn thành, báo cáo kết quả)

Cơ sở sản xuất có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu nội dung thông báo, trưởng đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện …… của cơ sở sản xuất.

Nơi nhận:
- Cơ sở SX;
- Trưởng đoàn KT(để theo dõi thực hiện);
- Lưu: VT, (… đơn vị soạn tho).

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Ghi quyết định quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm tra;

(2) Tên cơ quan kiểm tra.

Mẫu thông báo kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm

Mẫu thông báo kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.515
0 Bình luận
Sắp xếp theo