Mẫu đơn đề nghị cấp GCN chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp GCN chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, chất lượng kiểu loại sản phẩm... Mẫu được ban hành theo Thông tư 25/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp GCN chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

…….., ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI SẢN PHẨM/ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE Ô TÔ

Kính gửi: ………………..

Tên doanh nghiệp ........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế .................................................................................

Điện thoại: ………………………..Fax: …………………..Email: ............................

Người liên hệ: .............................. Chức danh: ………………Điện thoại: ………….

Giấy chứng nhận chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Số………..………..…. ngày ……tháng……. năm………..

Căn cứ các quy định tại Thông tư số /2019/TT-BGTVT ngày / /2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải; căn cứ vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

1. Đề nghị …………………………..xem xét chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường / Thẩm định thiết kế với các thông tin cụ thể như sau:

a) Hình thức xin cấp: Mới Cấp lại Cấp mở rộng Cấp bổ sung

b) Thông tin về sản phẩm: (Loại sản phẩm, nhấn hiệu, tên thương mại và số loại của sản phẩm; ký hiệu thiết kế; Tiêu chuẩn áp dụng; Tên nhà máy sản xuất, lắp ráp, địa chỉ; thông tin khác (Số tờ khai nhập khẩu (đối với linh kiện nhập khẩu) ……..Ngày / / ; đăng ký chứng nhận theo tờ khai nhập khẩu, ...)

3. Hồ sơ kèm theo:

..........................................................................…….......................................................

…………………………. (tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Thông tư /2019/TT-BGTVT ngày tháng năm 20... của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các văn bản pháp luật khác có liên quan, kiểu loại sản phẩm không vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN chất lượng kiểu loại sản phẩm, thẩm định thiết kế xe ô tô

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 85
0 Bình luận
Sắp xếp theo