Mẫu giấy xác nhận đang đi học 2024 mới nhất

Hoatieu.vn xin gửi đến các bạn độc giả mẫu Giấy xác nhận đang đi học 2024 cập nhật mới nhất hiện nay. Trong Giấy xác nhận đang đi học, học sinh, sinh viên cần nêu rõ thông tin cá nhân bao gồm họ tên, ngày sinh, đang học tại trường nào, lớp nào... Cuối cùng là mong muốn được xác nhận là học sinh, sinh viên đang đi học và theo học tại trường. Trong Giấy xác nhận đang đi học cần có xác nhận của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm.

1. Mẫu giấy xác nhận đang đi học là gì?

Mẫu giấy xác nhận đang đi học là văn bản do học sinh, sinh viên soạn thảo gửi cho ban giám hiệu nhà trường với nội dung xin xác nhận đang học tại trường.

2. Mẫu giấy xác nhận đang đi học để làm gì?

Giấy xác nhận đang đi học sẽ giúp các bạn hoàn thiện một số thủ tục hành chính như:

  • Thủ tục hưởng chế độ chính sách của nhà nước trong học tập
  • Thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự
  • Thủ tục đăng ký các chương trình học bổng đại học trong nước và nước ngoài
  • Thủ tục vay vốn, mua xe......

3. Giấy xác nhận đang đi học

Giấy xác nhận đang đi học
Giấy xác nhận đang đi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG ĐI HỌC

Năm học:..............

Trường:.........................................................

Địa chỉ:............................................................

Xác nhận em:.................................................

Sinh ngày..........tháng..........năm................

Hiện đang là học sinh lớp:................................ năm học:.......................... của nhà trường.

 .............., ngày.....tháng......năm.........
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

4. Giấy xác nhận đang học tại trường của học sinh

PHÒNG GD&ĐT .............

TRƯỜNG ..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

GIẤY XÁC NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ...................................
XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh: ......................................................................................

Ngày sinh: ................................................ Giới tính: ...................................

Nơi sinh: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Hiện đang là học sinh lớp ..... năm học .............. tại trường ........................

Đã mua BHYT năm ....- Mã số thẻ BHYT học sinh: .................................

................., ngày...tháng...năm...

HIỆU TRƯỞNG

5. Giấy xác nhận đang học tại trường của sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học/cao đẳng….

Tôi tên là:……................. Ngày sinh: …......

Địa chỉ thường trú: ......................................

Số CMND/CCCD:….. Ngày cấp:……….Nơi cấp:…

Hiện đang là sinh viên lớp:……..Ngành đào tạo:….

Khoa: ………..Mã số sinh viên:……............

Trình độ đào tạo: …….Hình thức đào tạo:…….

Khóa đào tạo: 20……..- 20………của Trường Đại học/cao đẳng….

Nay tôi làm đơn này kính xin Trưởng phòng Công tác sinh viên xác nhận tôi đang theo học tại trường để ……………………....................

….., ngày ……tháng…….năm 20….

XÁC NHẬN TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là các mẫu Giấy xác nhận đang học tại trường của học sinh, sinh viên chi tiết nhất. Đây là một mẫu giấy quan trọng giúp các bạn hoàn thành những thủ tục cần thiết. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 71.503
0 Bình luận
Sắp xếp theo