Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2024

Đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2024, tuyển sinh sau đại học năm 2024 dành cho những thí sinh nhận thấy điểm của môn thi không xác thực hoặc có sự nhầm lẫn nào đó, thì có thể gửi đơn phúc khảo đến hội đồng thi của Trường đề nghị chấm lại bài thi của môn đó. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi sẽ giúp thí sinh có khả năng được chấm lại bài thi và đem đến cho thí sinh tia hy vọng có kết quả tốt hơn.

1. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm....

Kính gửi:

- Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi............................

- Hội đồng thi Sở GD&ĐT ......................................

Họ và tên thí sinh: ............................................... Giới tính: ..........

Ngày, tháng, năm sinh:............................. Dân tộc: .......................

Nơi sinh: ..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ................................ Số điện thoại:........................

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ............:

Tại Hội đồng thi số ……... – Sở GD&ĐT ……………………………

Điểm thi:.............................................. Số báo danh:......................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1

Ngữ văn

2

Toán

3

Vật lí

4

Hóa học

5

Sinh học

6

Ngoại ngữ

7

Lịch sử

8

Địa lí

9

GDCD

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

..........., ngày ..... tháng .....năm.......

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia Tuyển sinh sau đại học

Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học .........................................

Tên tôi là:. .......................................................................

Sinh ngày:........................................................................

Nơi sinh:...........................................................................

Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng .... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Đại học ................................................................................

+ Số báo danh:................................................Phòng thi:.........................................

+ Chuyên ngành dự thi......................................................................................................

+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):

Môn cơ bản:......................................................................; số điểm đã đạt.....................

Môn cơ sở:........................................................................; số điểm đã đạt....................

Môn ngoại ngữ:..................................................................; số điểm đã đạt....................

................., ngày.......tháng........năm........

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Lịch thi Trung học phổ thông Quốc gia 2022

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 1523/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trong đó chốt lịch thi THPT quốc gia năm 2022 vào ngày 7 và 8/7.

Theo đó, lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 chính thức như sau:

- Ngày 06/7/2022:

Chiều (14 giờ): Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

- Ngày 07/7/2022:

+ Sáng: Ngữ Văn (thời gian làm bài 120 phút)

+ Chiều: Toán (thời gian làm bài 90 phút)

- Ngày 08/7/2022:

+ Sáng:

Bài thi KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học)

Bài thi KHXH (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân)

+ Chiều: Ngoại ngữ (thời gian làm bài 60 phút)

- Ngày 09/7/2022: Dự phòng

Như vậy, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 07/7 và ngày 08/7/2022.

Xem thêm thông tin trong bài viết: Lịch thi Trung học phổ thông Quốc gia 2022

Đánh giá bài viết
21 41.786
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo