Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2022 - 2023

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo biểu mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2022-2023. Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học mới nhất được dùng để thống kê lại phiếu bầu cán bộ lớp, sử dụng đầu năm học.

Ban cán sự lớp là một bộ phận vô cùng quan trọng trong lớp học. Mẫu biên bản bầu can sự lớp được dùng để ghi chép lại quá trình bầu ban cán sự lớp. Từ đó là căn cứ cho ban cán sự mới lên nhậm chức và sự công nhận của lớp và nhà trường

1. Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp là gì?

Mẫu Biên bản bầu ban cán sự lớp là biên bản dùng để thống kê lại phiếu bầu cán bộ lớp, ghi lại nội dung cuộc họp được sử dụng đầu năm học.

Mẫu biên bản bầu can sự lớp bên cạnh Đơn xin nghỉ học, Kế hoạch lao động đầu năm học cũng là một biểu mẫu thường dùng trong trường học, giúp lớp học bầu được ban cán sự năng nổ, nhiệt tình để điều hành và chỉ đạo các hoạt động của lớp cả về học tập lẫn giao lưu văn nghệ, tham gia các chương trình công tác của trường, có một năm học thành công, đạt kết quả tốt trong học tập văn hóa, thi đua tốt giữa các lớp học cũng như các em học sinh có một năm học đáng nhớ, nhiều kỉ niệm vui.

2. Biên bản bầu cán sự lớp chung số 1

Biên bản bầu ban cán sự lớp

PHÒNG GD&ĐT ……………….

TRƯỜNG …………….

Số: 01/BB-Lớp …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN

V/v bầu ban cán sự lớp …, năm học …-…

1. Thời gian: Lúc ….giờ … …phút, ngày ….. tháng ….. năm …

2. Địa điểm: Phòng học số ……., của lớp …….

3. Thành phần:

Thầy (cô):………………………………, GVCN lớp …………

Tập thể học sinh lớp …………………..

4. Nội dung:

Thông qua quá trình tự ứng cử, đề cử vào các chức danh Lớp trưởng, Lớp phó học tập, phó Lao động, phó Văn nghệ, Cờ đỏ lớp, cờ đỏ trường, các tổ trưởng. Tập thể lớp đã thảo luận, biểu quyết và đã thống nhất bầu thành phần ban cán sự lớp …., năm học 20…-20…, cụ thể như sau:

  1. Chức vụ Lớp trưởng: ………………………………………………
  2. Chức vụ lớp phó học tập: ……………………………………………
  3. Chức vụ lớp phó văn nghệ: …………………………………………
  4. Chức vụ lớp phó lao động: ……………………………………………
  5. Chức vụ cờ đỏ lớp: …………………………………………………
  6. Chức vụ cờ đỏ trường: ………………………………………………
  7. Chức vụ tổ trưởng tổ 1: ………………………………………………
  8. Chức vụ tổ trưởng tổ 2: ………………………………………………
  9. Chức vụ tổ trưởng tổ 3: ………………………………………………
  10. Chức vụ tổ trưởng tổ 4: ………………………………………………

Đại diện cán sự lớp, lớp trưởng bạn …………………………………. cam kết hoàn thành nhiệm vụ, đưa tập thể lớp ngày càng tiến bộ trong học tập, ổn định trong nề nếp.

Biên bản kết thúc lúc … giờ ... phút cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN BCS LỚP

LỚP TRƯỞNG

GVCN

3. Biên bản bầu cán sự lớp chung số 2

TRƯỜNG THCS QUANG TRỌNG

LỚP 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP

Năm học..............

I. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: .....giờ ...’, ngày ...tháng .....năm ...

2. Địa điểm: LỚP ...., trường ...........

3. Thành phần gồm: Thầy/cô: ..............- GV Chủ nhiệm.

Em: .................. - chủ toạ.

Em ....................- Thư kí cuộc họp.

Các học sinh lớp ................

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giáo viên chủ nhiệm:

- Thông qua nội dung cuộc họp.

- Đưa ra thành phần ban cán sự và tiêu chí từng ban cán sự.

- Nêu rõ vai trò của ban cán sự lớp.

2. Các bước tiến hành:

- Học sinh giới thiệu các ứng cử viên:

  1. Bạn:.........
  2. Bạn: ..........
  3. Bạn: ............
  4. Bạn: .............
  5. Bạn: .............
  6. Bạn: ...................
  7. Bạn: ....................
  8. Ban: .................
  9. Bạn: ..................

- Hình thức bầu: Tiến hành bầu các chức danh trên bằng hình thức biểu quyết các chức danh.

- Kết quả: Người dẫn đề cử ban cán sự lớp mới cho các chức danh:

  1. Lớp trưởng: ........
  2. Lớp phó lao động: .........
  3. Lớp phó văn nghệ: ............
  4. Lớp phó học tập:...........
  5. Tổ trưởng tổ 1: ..........
  6. Tổ trưởng tổ 2: ............
  7. Tổ trưởng tổ 3: ..........

- Ban cán sự lớp mới ra mắt.

- Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban cán sự lớp.

- Thư kí cuộc họp thông qua biên bản cuộc họp

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TOẠ

....., ngày ....tháng ...năm .....

THƯ KÝ

4. Biên bản bầu cán sự lớp THPT số 2

SỞ GD&ĐT ...........

TRƯỜNG THPT ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc bầu Ban cán sự lớp năm học.............

I. THỜI GIAN: ………………………………............................………………

II. ĐỊA ĐIỂM: ……………………………………………...........................….

III. THÀNH PHẦN:

- Giáo viên chủ nhiệm: ………………….............................………………

- Cùng toàn thể học sinh lớp …...............................…

Tổng số: ……….. Vắng: …………..

IV. NỘI DUNG:

1/ Giáo viên chủ nhiệm:

- Thông qua nội dung cuộc họp.

- Đưa ra thành phần ban cán sự và tiêu chí từng ban cán sự.

- Nêu rõ vai trò của ban cán sự lớp.

2/ Các bước tiến hành:

- Học sinh giới thiệu các ứng cử viên:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Hình thức bầu: Cả lớp biểu quyết bằng cách giơ tay và những người có số biểu quyết cao nhất trúng cử vào ban cán sự lớp:

- Kết quả:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Tập thể lớp nhất trí các thành viên trên là thành viên của ban cán sự lớp.

- Phát biểu của đại diện Ban cán sự lớp.

- Phát biểu chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Biên bản kết thúc vào lúc …. giờ cùng ngày.

ĐẠI DIỆN LỚP…GVCN LỚP

5. Biên bản bầu cán sự lớp Tiểu học

TRƯỜNG TIỂU HỌC ................
LỚP: .....
NĂM HỌC: ................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày ... tháng ... năm 20...

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC
20...-20....
.........................

1. Thời gian, địa điểm: Phòng học số 17 Trường ..........

2. Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tập thể học sinh lớp ....: Số lượng..... nam,.........nữ

3. Nội dung:

3.1. Thành phần Ban Cán Sự Lớp (cơ cấu):

  • Lớp trưởng: 01
  • Lớp phó học tập: 01
  • Lớp phó phong trào: 01
  • Thành viên BCS: 04
  • Các chức danh khác: Thủ quỹ (1)

3.2. Các bước tiến hành:

GVCN nêu vai trò của BCS Lớp (trách nhiệm và quyền lợi):

  • Quản lý & phổ biến thông tin cho Lớp trong suốt năm học.
  • Phối hợp với BCH Chi Đội trong các hoạt động về công tác Đội và phong trào đội viên.
  • Trực tiếp liên hệ với GVCN để hoàn tất những công việc của Lớp.
  • Tổng hợp những phản ánh của của lớp về các mặt hoạt động của lớp, của các bạn trong quá trình học tập gởi lên GVCN, Trường.
  • Được ưu tiên tham gia các hoạt động của Trường, của Lớp.
  • Giới thiệu các ứng cử viên, các danh sách đề cử, tự đề cử.

Tập hợp danh sách ứng cử viên.

Bầu cử: Số lượng BCS Lớp phải là số lẻ.

Kết quả.

Lớp trưởng: .....................................

Lớp phó học tập: .............................

Lớp phó phong trào: .........................

Thành viên BCS.1: ............(Tổ trưởng tổ 1)

Thành viên BCS.2: ............. (Tổ trưởng tổ 2)

Thành viên BCS 3: ............. (Tổ trưởng tổ 3)

Thành viên BCS 4: ............. (Tổ trưởng tổ 4)

Tập thể lớp nhất trí các thành viên có tên trên là thành viên trong BCS Lớp.

Phát biểu của đại diện BCS lớp.

............................................................................

..............................................................................

Phát biểu chỉ đạo của Giáo viên Chủ nhiệm:

..............................................................................

.................................................................................

Buổi họp kết thúc lúc ... giờ ........... phút cùng ngày.

GVCNĐại diện lớp trưởngĐại diện lớp phó

6. Biên bản bầu ban cán sự lớp Đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...........ngày ..... tháng ..... năm......

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

Năm học:………………Lớp:...........................

1. Thời gian:..................................................................................

2. Địa điểm:....................................................................................

3. Thành phần tham dự:.................................................................

- Chủ tọa:........................................................................................

-.......................................................................................................

-........................................................................................................

.........................................................................................................

-.......................................................................................................

- Thư ký: .........................................MSSV:.....................................

4. Nội dung

4.1. Tình hình hoạt động của Ban cán sự lớp trong năm học vừa qua.

4.2. Lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lớp (bằng cách giơ tay) về việc có tiến hành bầu lại Ban cán sự lớp hay không? (Nếu trên 50% sinh viên có mặt đề nghị bầu lại BCS thì tiến hành bầu lại BCS mới).

- Kết quả biểu quyết đề nghị bầu lại BCS lớp ......./……sinh viên đồng ý.


- Kết quả biểu quyết đề nghị không bầu lại BCS lớp:……/……sinh viên đồng ý.

Căn cứ kết quả biểu quyết vừa rồi, lớp sẽ …………bầu lại Ban cán sự lớp cho năm học ………………

4.3. Tiến hành bầu lại Ban cán sự: (không ghi mục này nếu không phải bầu lại BCS mới).

4.3.1. Phổ biến nhiệm vụ, quyền của ban cán sự lớp học viên:

4.3.1.1. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng;

- Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;

- Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với Cố vấn học tập và các giáo viên bộ môn; đề nghị các khoa, Phòng CTCT-SV và Ban Giám hiệu Nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp;

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong hoạt động của lớp;

- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với Cố vấn học tập, Khoa hoặc Phòng CTCT-SV.

- Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp là 01 (một) năm.

4.3.1.2. Quyền của ban cán sự lớp học viên:

- Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.

4.3.2. Kết quả lấy ý kiến (bằng hình thức giơ tay) về cơ cấu, số lượng thành phần BCS lớp:

Lớp trưởng: 01. Lớp phó:………..……

4.3.3. Giới thiệu, đề cử ứng cử viên, tự ứng cử cho chức danh lớp trưởng; lớp phó:

4.3.3.1. ƯCV lớp trưởng: chỉ ghi sau khi chốt danh sách ƯCV.

- ...........................................MSSV:................................

- ...........................................MSSV:.................................

- ...........................................MSSV:.................................

4.3.3.2. ƯCV lớp phó: chỉ ghi sau khi chốt danh sách ƯCV.

-............................................ MSSV:..................................

- ............................................MSSV:...................................

- ............................................MSSV:....................................

- ...........................................MSSV:......................................

- ...........................................MSSV:......................................

- ...........................................MSSV:......................................

Danh sách ứng cử chức danh lớp trưởng có………ƯCV; chức danh lớp phó là………ƯCV.

4.3.4. Bầu cử:

Việc tiến hành bầu cử lại các chức danh BCS lớp sẽ được thực hiện thông qua hình thức giơ tay với 03 nội dung: đồng ý; không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

4.3.4.1. Kết quả bầu cử chức danh lớp trưởng:

- .............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- .............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

-............................................................. được………./……….đạt tỷ lệ: %.

4.3.4.2. Kết quả bầu cử chức danh lớp phó:

- ..............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- ..............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- ..............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- ,..............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- ...............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

4.3.4.3. Công bố danh sách BCS mới: căn cứ kết quả bầu cử, các sinh viên sau đây đã trúng cử vào BCS lớp nhiệm kỳ năm học …………………………, bao gồm:

- Lớp trưởng: ........................................MSSV:......................................................

- Lớp phó: .............................................MSSV:.......................................................

- Lớp phó:..............................................MSSV:.....................................................

5. Ban cán sự lớp ra mắt tập thể lớp, đại diện Ban cán sự phát biểu nhận nhiệm vụ:

......................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

6. Phát biểu của Cố vấn học tập:

......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Biên bản này được lập thành 03 (hai) bản, nộp tại Khoa (một) bản, 01 (một) bản Phòng CTCT-SV, 01 (một) bản lưu tại lớp.

Buổi họp kết thúc lúc...........giờ............ cùng ngày.

CHỦ TỌACỐ VẤN HỌC TẬPTHƯ KÝ

7. Hướng dẫn viết biên bản bầu ban cán sự lớp

Biên bản này bắt buộc bao gồm các thành phần sau đây:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm: Quốc hiệu, tiêu ngữ sẽ được viết in hoa lệch sát mép phải của văn bản. Ngày tháng thường sẽ được trình bày in nghiêng và ngay bên dưới quốc hiệu và tiêu ngữ. Đây là phần bắt buộc phải có trong các mẫu biên bản như Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế, Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán, biên bản thanh lý hợp đồng lao động, biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo,...

- Tên phòng/sở đào tạo tạo và tên trường cũng như số biên bản để phục vụ mục đích tìm kiếm và lưu trữ. Đối với biên bản bầu cử ban cán sự lớp cho khối tiểu học, trung học cơ sở...Bạn sẽ ghi rõ tên phòng đào tạo và tên trường. Một ví dụ như sau: Phòng Đào tạo Hà Trung/ Trường trung học cơ sở Tử Du.

Nếu là trường Trung học Phổ thông, Bạn sẽ điền vào đây tên của Sở giáo dục và tên trưởng của mình, ví dụ như: Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Số văn bản sẽ dùng bằng chữ In nghiêng và đặt ngay bên dưới chân của tên trường. Phần nội dung về tên phòng, tên sở giáo dục và tên trường đã được đặt đối diện và cân xứng với phần thông tin là Quốc hiệu tiêu ngữ và áp sát vào mép trái cao nhất của văn bản.

- Tên biên bản bầu ban cán sự lớp: Ở biên bản nào cũng vậy, tên biên bảo bao giờ cũng được đặt ở giữa, cách mép lề trên khoảng 5 Centimet và được viết in hoa và bôi đậm cụ thể như : “BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP”

Tiếp theo đó sẽ là giới thiệu về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự cuộc họp. Thời gian, địa điểm sẽ ghi cụ thể thời điểm, không gian diễn ra cuộc bầu cử ban cán sự ví dụ như:

  • Thời gian :Thứ 3 ngày 11 tháng 8 năm 20...
  • Địa điểm: Phòng học số 12 - phòng học lớp 9A.

Thành phần tham dự bao gồm 3 thành phần cốt cán bao gồm Giáo viên chủ nhiệm, chủ tọa và Thư ký ghi rõ học và đầy đủ số lượng thành viên trong lớp. Những thông tin này được trình bày theo hàng ngang và tách biệt thành từng dòng để rõ phân biệt và tạo nên tính khoa học cho văn bản.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn các mẫu Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2022-2023 dành cho các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học để các bạn tham khảo nhằm tổ chức cho mình một buổi bầu ban cán sự thành công.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
15 63.667
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo