Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cập nhật mới nhất năm 2024

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 là mẫu được lập ra bởi các Đảng Viên. Mẫu cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Đảng viên năm 2024 hàng năm đưa ra cam kết về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật của Đảng viên, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Bài viết được Hoatieu.vn cập nhật các mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Đảng viên mới nhất. Mời bạn đọc tải file chi tiết và tham khảo.

1. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm là gì?

Không có định nghĩa cụ thể về bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Tuy nhiên, đây được xem là một văn bản cán bộ, Đảng viên phải thực hiện hằng năm vào dịp đầu năm để cam kết về lối sống, phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị… của cán bộ, Đảng viên đó.

2. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 là gì?

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 là mẫu bản cam kết về tư tưởng chính trị, những phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật của cá nhân Đảng viên.

Nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Đảng viên sẽ nêu lên những cam kết, kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu trong năm cụ thể để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Công văn 2952-CV/BTCTW năm 2017 thì:

- Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung trên (theo mẫu gợi ý gửi kèm).

- Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Để tìm hiểu Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 ra sao mời bạn đọc theo dõi ở phần tiếp theo của bài viết.

3. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024

ĐẢNG BỘ………………

CHI BỘ……………

——

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

………, ngày … tháng …. năm 20…..

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: ……………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số........., ngày ........... của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số ............, ngày ............ của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)[1].

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20.…(nếu có)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng[2]

(Căn cứ Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc "nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ[3]NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

[1] Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

[2] Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

[3] Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

4. Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

ĐẢNG BỘ………………

CHI BỘ……………

——

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

………, ngày … tháng …. năm 20…..

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20….

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện:

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

- Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc "nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

- Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị ………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống …………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (1) ………

4. Về tổ chức kỷ luật …………….

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20… (nếu có) ……….

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2) ….

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ (3) NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 01, 02, 03, 04 cho phù hợp.

(2) Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

(3) Bản cam kết được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.

5. Cách viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu 2024

Khi viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm các bạn cần lưu ý một số điều sau:

5.1 Căn cứ cam kết, tu dưỡng hằng năm của cán bộ, Đảng viên

Cũng theo Công văn 2952 nêu trên, việc cam kết, tu dưỡng hằng năm của cán bộ, Đảng viên phải thực hiện theo các văn bản sau đây:

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ;

- Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc "nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

- Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

5.2 Nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của Đảng viên

Mỗi cán bộ, Đảng viên phải thực hiện cam kết về các nội dung sau đây:

- Tư tưởng chính trị;

- Phẩm chất đạo đức, lối sống;

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức kỷ luật;

- Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm;

- Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Số lượng: 02 bản. Trong đó, một bản cá nhân cán bộ, Đảng viên đó giữ; một bản sẽ nộp cho chi ủy.

5.3 Hướng dẫn cách viết

Về tư tưởng chính trị:

- Luôn trung thành và kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

- Thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định… của các cấp ủy, cơ sở Đảng…

Ví dụ: Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tư tưởng tiến công; tích cực học tập, nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề mới để cập nhật kiến thức và củng cố tư tưởng chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, nói và làm theo nghị quyết; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống giản dị, hòa đồng;

- Chấp hành Quy định về những điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc;

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất, nói đi đôi với làm để công việc được giao hoàn thành tốt…

Về tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;

- Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc;

- Không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tự giác và gương mẫu thực hiện quy định…

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2024: Luôn lắng nghe, cầu thị trong việc sửa chữa lỗi lầm của bản thân…

6. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 dành cho đảng viên

ĐẢNG BỘ...

CHI BỘ...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

------------------------

.............., ngày... tháng... năm.....

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: ……………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số........., ngày ........... của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số ............, ngày ............ của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp. Nói, viết và làm theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và địa phương.

- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà Nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

- Luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng nghiên cứu học tập tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức, viên chức nhà nước.

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người Đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, bè phái, quan liêu, tham nhũng và lãng phí. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc.

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm tận tụy với công việc; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tích cực học tập nghiên cứu chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm nói đi đôi với làm.

- Hiểu và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quyền hạn của mình; Làm việc có nguyên tắc kỷ cương có lý có tình không lạm dụng chức vụ quyền hạn khi giải quyết công việc.

4. Về tổ chức kỷ luật

- Luôn gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương nơi cư trú. Luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phai nhạt lý tưởng cách mạng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

- Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, tham dự các cuộc họp do cấp ủy, chính quyền nơi cư trú mời; quan tâm nắm tình hình, tham gia tích cực và các hoạt động xây dựng khu phố, tổ dân phố.

- Có thái độ kiên quyết đấu tranh phản bác lại luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động; kịp thời phát hiện và ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị trong nội bộ tập thể, cán bộ đảng viên ở đảng bộ và chi bộ nơi cư trú.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20.…(nếu có)

- Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ - bè phái, với các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ bè phải và các biểu hiện cơ hội thực dụng vì lời ích cá nhân, lợi ích nhóm.

- Thực hiệm nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; Gương mẫu chấp hành nghị quyết Chỉ thị quyết định sự phân công điều động của tổ chức; Đi đầu thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW của Trung ương ngày 2/1/2020 về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

- Hết lòng xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; Bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; Không tranh công đổ lỗi, né tránh đùn đẩy trách nhiệm khuyến điểm cho người khác

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng chính quyền và các tổ chức chính trị nơi công tác; Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong đảng và trong nhân dân.

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
78 652.749
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo