Báo cáo tình hình tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, âm lịch năm 2024

Báo cáo tình hình tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, âm lịch năm 2024 là một trong những công việc quan trọng các doanh nghiệp cần thực hiện và hoàn tất trong dịp cuối năm để báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết 2024. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số mẫu báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024 mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024

Dưới đây là mẫu báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024

(Báo cáo trước ngày 22/12/2023)

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................

- Mã số thuế: .......................................................................................................................

- Địa chỉ: ..............................................................................................................................

- Điện thoại: .........................................................................................................................

- Email: .................................................................................................................................

- Tổng số lao động hiện nay: ...............................................................................................

2. Tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết:

1

Tiền lương (bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác):

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2023

1.1

Tiền lương bình quân (1)

1.000đ/người/tháng

………..

Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng (2)

người

………..

1.2

Tiền lương cao nhất

1.000đ/tháng

………..

1.3

Tiền lương thấp nhất tại DN (trả cho người làm đủ ngày công trong tháng)

1.000đ/tháng

………..

Tổng số lao động nhận tiền lương thấp nhất

người

………..

2

Tiền thưởng dịp Tết Dương lịch

Đơn vị tính

Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2024

2.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

………..

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Dương lịch

người

………..

2.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

………..

2.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

………..

Tổng số lao động nhận tiền thưởng thấp nhất

người

………..

3

Tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán

Đơn vị tính

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2024

3.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

………..

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Nguyên đán

người

………..

3.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

………..

3.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

………..

Tổng số lao động nhận tiền thưởng thấp nhất

người

………..

3. Loại hình doanh nghiệp (chọn 1 phương án):

▪ Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ □

▪ Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước □

▪ Doanh nghiệp dân doanh □ (gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn của nhà nước, công ty cổ phần không có vốn góp chi phối của nhà nước)

▪ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) □

4. Ngành sản xuất, kinh doanh chính (ghi nhận theo ngành nghề có doanh thu chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng doanh thu): Doanh nghiệp khoanh tròn vào 1 trong những nghề sau và diễn giải cụ thể:

(1) Cơ khí. (2) Chế biến lương thực, thực phẩm. (3) Hóa chất - nhựa - cao su. (4) Điện tử - công nghệ thông tin. (5) Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm. (6) Thương mại. (7) Du lịch. (8) Vận tải, cảng và kho bãi. (9) Bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông. (10) Kinh doanh tài sản bất động sản. (11) Tư vấn. (12) Khoa học công nghệ, y tế. (13) Giáo dục và đào tạo. (14) Ngành khác.

(15) Ngành nông nghiệp: (a) Trồng rau, hoa, cây kiểng. (b) Chăn nuôi bò sữa (con giống, sữa) và heo (con giống, thịt). (c) Nuôi tôm nước lợ (cá cảnh), ...

Ngành nghề cụ thể: ..........................................................................................................

5. Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong việc trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 hay không?

□ Có                               □ Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp cho biết rõ nguyên nhân: ........................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Doanh nghiệp nêu cụ thể các giải pháp khắc phục khó khăn: ............................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

6. Dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024: ………. ngày.

7. Các hình thức hỗ trợ khác đối với người lao động vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 (ví dụ quà Tết, hỗ trợ tàu, xe…):

□ Có                                     □ Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp vui lòng ghi nhận cụ thể hình thức hỗ trợ: ............................

............................................................................................................................................

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tiền lương bình quân: bằng tổng quỹ tiền lương cả năm (gồm tiền lương, tiền công, tiền thưởng từ quỹ lương và các khoản phụ cấp lương, khoản bổ sung được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh) chia cho tổng số lao động thực tế bình quân sử dụng trong tháng, sau đó chia cho 12.

(2) Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng: được tính bằng tổng số lao động của 12 tháng cộng dồn chia cho 12.

(3) Tiền thưởng bình quân: bằng quỹ tiền thưởng (đối với thưởng Tết Dương lịch là tổng tiền thưởng Tết Dương lịch, đối với Tết Nguyên đán là tổng tiền thưởng Tết Nguyên đán) chia cho tổng số lao động được xét thưởng.

2. Mẫu báo cáo tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng tết dương lịch, âm lịch

Tên doanh nghiệp

BÁO CÁO

Tình hình tiền lương năm 20... và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 20...

- Loại hình doanh nghiệp: ........................................................................................

- Trong đó: ............ % vốn Nhà nước

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:................................................................

- Tổng số lao động có mặt đến thời điểm báo cáo: ............... người;

- Trong đó: Lao động Việt Nam.............................................người;

- Tình hình thu nhập, tiền lương của lao động Việt Nam và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của doanh nghiệp:

TT

Nội dung

Mức thấp nhất

Mức Bình

quân

Mức Cao nhất

1

Tiền lương của người lao động (1000 đồng/người/tháng)

2

Dự kiến tiền thưởng Tết dương lịch của người lao động (1.000đ/người)

3

Dự kiến tiền thưởng Tết âm lịch của người lao động (đối với người có thời gian làm việc đủ 12 tháng trong năm) (1.000đ/người)

4

Tình hình nợ lương

- Tổng số lao động bị nợ lương (người)

- Tổng số tiền nợ lương (1.000đ)

- Tương đương với số tháng nợ lương

5

Tình hình nợ BHXH

- Tổng số lao động bị nợ BHXH (người)

- Tổng số tiền nợ BHXH (1.000đ)

- Tương đương với số tháng nợ BHXH

* Doanh nghiệp ghi rõ lý do nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội. Dự kiến thời gian thanh toán các khoản nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Thủ trưởng đơn vị

3. Mẫu báo cáo lương cuối năm

Mẫu báo cáo lương cuối năm 2023
Mẫu báo cáo lương cuối năm 2023

4. Mẫu báo cáo tình hình tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, âm lịch năm 2024

- Tên doanh nghiệp: …………………………..

- Mã số doanh nghiệp: ………………………..

- Địa chỉ: ……………………………………….

- Điện thoại: …………………………………….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIN LƯƠNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024

(Báo cáo trước ngày ................)

1. Tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết:

1

Tiền lương (bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung):

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2023

1.1

Tiền lương bình quân (1)

1.000đ/người/tháng

………….

Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng (2)

người

………….

1.2

Tiền lương cao nhất

1.000đ/tháng

………….

1.3

Tiền lương thấp nhất tại DN (trả cho người làm đủ ngày công trong tháng)

1.000đ/tháng

………….

Tổng số lao động nhận tiền lương thấp nhất

người

………….

2

Tiền thưởng dịp Tết Dương lịch

Đơn vị tính

Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2024

2.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

………….

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Dương lịch

người

………….

2.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

………….

2.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

………….

Tổng số lao động nhận mức thưởng thấp nhất

người

………….

3

Tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán

Đơn vị tính

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2024

3.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

………….

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Nguyên đán

người

………….

3.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

………….

3.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

………….

Tổng số lao động nhận mức thưởng thấp nhất

người

………….

2. Loại hình doanh nghiệp (chọn 1 phương án):

▪ Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

▪ Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

▪ Doanh nghiệp dân doanh1

▪ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3. Ngành sản xuất, kinh doanh chính (ghi nhận ngành nghề có doanh thu chiếm tỷ lệ lớn nhất trên tổng doanh thu):

………………………………………………………………………………………………………

4. Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong việc trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 hay không?

Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp cho biết rõ nguyên nhân:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024: …………….ngày

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

6. Các hình thức hỗ trợ khác đối với người lao động vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 (ví dụ quà Tết, hỗ trợ tàu, xe...):

Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp vui lòng ghi nhận cụ thể hình thức hỗ trợ:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm ……

Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tiền lương bình quân: bằng tổng quỹ tiền lương cả năm (gồm tiền lương, tiền công, tiền thưởng từ quỹ lương và các khoản phụ cấp lương, khoản bổ sung được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh) chia cho tổng số lao động thực tế bình quân sử dụng trong tháng, sau đó chia cho 12.

(2) Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng: được tính bằng tổng số lao động của 12 tháng cộng dồn chia cho 12.

(3) Tiền thưởng bình quân: bằng quỹ tiền thưởng (đối với thưởng Tết Dương lịch là tổng tiền thưởng Tết Dương lịch, đối với Tết Nguyên đán là tổng tiền thưởng Tết Nguyên đán) chia cho tổng số lao động được xét thưởng ./.

1 Gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn của nhà nước, công ty cổ phần không có vốn góp chi phối của nhà nước.

Trên đây là Mẫu báo cáo tình hình tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, âm lịch năm 2024 mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Đánh giá bài viết
2 2.270
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo