Mẫu phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ dùng riêng cho lãnh đạo Bộ

Mẫu phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ dùng riêng cho lãnh đạo Bộ là gì? Mẫu phiếu biểu quyết gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ dùng riêng cho lãnh đạo Bộ là gì?

Mẫu phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ dùng riêng cho lãnh đạo Bộ là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ dùng riêng cho lãnh đạo Bộ. Mẫu nêu rõ thông tin của cán bộ, các mức đánh giá...

2. Mẫu phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ dùng riêng cho lãnh đạo Bộ

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngàythángnăm

PHIẾU BIỂU QUYẾT NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
(dùng riêng cho lãnh đạo Bộ)

Đối với đồng chí …………………………………

Chức vụ: ………………………………………….

- Căn cứ vào Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Quy chế đánh giá cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 50-QĐ/TƯ ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị;

- Căn cứ vào bản tự nhận xét, đánh giá của bản thân và ý kiến đóng góp của tập thể đơn vị;

- Căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí …………………………….

- Tôi đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đồng chí có tên trên ở mức:

+ Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ

+ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

+ Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

+ Chiều hướng và khả năng phát triển

Giảm

Giữ mức

Tốt hơn

(Không phải ký tên)

Mẫu phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ dùng riêng cho lãnh đạo Bộ

Mẫu phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ dùng riêng cho lãnh đạo Bộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 351
0 Bình luận
Sắp xếp theo