Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động là mẫu bản thông báo của cơ quan, doanh nghiệp được gửi tới cá nhân, nhân viên người lao động vi phạm kỷ luật để thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin cá nhân của người bị kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động tại đây.

Mẫu quyết định xử lý kỷ luật

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động như sau:

Tên đơn vị ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số.........../

Lần thứ......

.............., ngày.... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO
Về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

Kính gửi: (ghi họ, tên, địa chỉ) ..........................................

- Căn cứ Điều 11 Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.

(Ghi tên đơn vị) đề nghị ông (bà) có mặt tại đơn vị vào lúc … giờ ….. phút ... ngày ….. tháng ….. năm … để xem xét xử lý kỷ luật lao động, nếu ông (bà) không có mặt đơn vị sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu đơn vị.

    Thủ trưởng đơn vị
    (Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 11.603
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo