Mô hình của đoàn thanh niên thực hiện Chỉ thị 05

Xây dựng mô hình thanh niên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai các phong trào thi đua thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng... Dưới đây là một số gợi ý xây dựng mô hình của Đoàn thanh niên cơ sở trong thực hiện Chỉ thị 05 Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc:

1. Kế hoạch nhân rộng mô hình thanh niên hay

TỈNH ỦY.............

BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Số:............., ngày... tháng... năm.....

KẾ HOẠCH

nhân rộng mô hình Đội thanh niên tuyên truyền xung kích

Thực hiện Quyết định........ ngày......... của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Đội Thanh niên tuyên truyền xung kích, Ban Chấp hành Chi đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của Đội Thanh niên tuyên truyền xung kích (gọi tắt là Đội Tuyên truyền xung kích) và tổ chức các hoạt động giáo dục, phổ biến, tuyên truyền nhằm đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống phù hợp với các đối tượng thanh niên trên địa bàn.

Từ tháng 8/20... đến nay, Ban chấp hành Chi đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã điều hành hoạt động Đội Tuyên truyền xung kích với 04 đợt tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn với việc thông tin về Luật Giao thông, Luật Biển Việt Nam, Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình... Đây là mô hình thiết thực, có ý nghĩa, được dư luận quan tâm, ủng hộ, nhất là sự quan tâm đón nhận của các đối tượng thanh niên công nhân trên địa bàn.

Với mục đích để mô hình đạt hiệu quả cao hơn trong phạm vi toàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn nhân rộng mô hình Đội Thanh niên tuyên truyền xung kích trong hệ thống ngành Tuyên giáo tỉnh.................. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1/ Nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, địa phương, qua đó tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử của địa phương, đất nước cho đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu biết và nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức chấp hành, tuân thủ và thực thi pháp luật nghiêm minh, tự giác; đấu tranh, phê phán tư tưởng lệch lạc, luận điệu xuyên tạc, hành vi vi phạm pháp luật, thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

2/ Tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng thanh vận, nói, viết, thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động tập thể.

3/ Các hoạt động của Đội Tuyên truyền xung kích do Đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức hoạt động giáo dục, phổ biến, tuyên truyền nhằm đưa đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống phù hợp với các đối tượng thanh niên trên địa bàn tỉnh. Khi tổ chức hoạt động, Đội tuyên truyền xung kích phối hợp, mời cộng tác viên tham gia thực hiện chương trình theo kế hoạch cụ thể.

4/ Tuyên truyền đúng với hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn cấp trên và đúng với Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với điều kiện cụ thể, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1/ Thời gian: Hàng năm có kế hoạch, chương trình cụ thể, triển khai định kỳ hàng quý.

2/ Địa điểm: Tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ của công nhân lao động, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh.

3/ Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động.

4/ Nội dung:

- Tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, văn bản chính sách mới của Đảng và Nhà nước, trao đổi các vấn đề tin tức, thời sự chính trị diễn ra trong

- Vận động, quyên góp tham gia ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội, các hoạt động chung tay hướng về cộng đồng, dân tộc.

- Cơ cấu thành viên của đội: Gồm có các thành viên là đoàn viên thanh niên công tác tại Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc và cộng tác viên các sở, ngành, đơn vị thuộc ngành văn hóa - tư tưởng trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn và ban hành quyết định việc thành lập Đội Tuyên truyền xung kích tại đơn vị, địa phương. Hướng dẫn Đội tuyên truyền xung kích xây dựng Quy chế hoạt động, chương trình hoạt động định kỳ hàng quý. Quan tâm, tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần ủng hộ hoạt động của Đội. Hàng năm báo cáo kết quả hoạt động về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2/ Mỗi Đội tuyên truyền xung kích có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan mời các thành viên có kinh nghiệm trong hoạt động phong trào, hoạt động văn hóa - văn nghệ cùng tham gia các chương trình khi cần thiết.

3/ Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan thuộc ngành tư tưởng - văn hóa của Đảng trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên đơn vị phối hợp tham gia Đội Tuyên truyền xung kích khi có yêu cầu.

4/ Đoàn viên thanh niên có trách nhiệm tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Đội Tuyên truyền xung kích đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng phát triển đội vững mạnh.

5/ Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo............... đưa tin, bài, phóng sự về các hoạt động, điển hình cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai mô hình.

Trên đây là kế hoạch nhân rộng mô hình hoạt động của Đội Tuyên truyền xung kích, phổ biến giáo dục pháp luật của Chi đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện..

Nơi nhận:

...

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

2. Mô hình thanh niên hỗ trợ gây dựng bữa ăn cho em

HUYỆN ỦY...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...

..........., ngày... tháng... năm.....

KẾ HOẠCH

Xây dựng mô hình Bữa ăn cho em

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm góp phần hỗ trợ thêm điều kiện về dinh dưỡng qua từng bữa ăn và giúp học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập, cũng như trong cuộc sống. Đồng thời, cung cấp dinh dưỡng, nguồn thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, hạn chế tối đa nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở bếp ăn trường học, bảo đảm an toàn tính mạng và nâng cao sức khỏe cho học sinh.

- Giúp các em học sinh được rèn luyện kỹ năng sống, tình yêu đối với lao động. Đó chính là một trong những yếu tố “gốc rễ” để sau này thế hệ tương lai phát huy có hiệu quả sức trẻ, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời xây dựng quê hương.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, phấn đấu, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước bằng những việc làm thiết thực; đồng thời, rèn kỹ năng vận động - thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức các hoạt động tập thể cho đoàn viên thanh niên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1/ Thời gian: Hằng năm có kế hoạch, chương trình cụ thể, triển khai định kỳ hàng tháng.

2/ Địa điểm: Tại các trường mầm non, trường bán trú, nội trú trên địa bàn huyện.

3/ Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên, giáo viên các nhà trường, học sinh.

4/ Nội dung:

- Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện.......... trao, hỗ trợ kinh phí ......... triệu đồng bao gồm bao gồm: mua ......... con gà giống và các loại rau trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên.

- Nhà trường trích kinh phí xây dựng chuồng gà, hàng rào chắn, mua phân bón...

- Vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội địa phương quyên góp, tham gia ủng hộ cải thiện bữa ăn cho học sinh, các hoạt động chung tay hướng về cộng đồng.

- Cơ cấu thành viên: Gồm có các thành viên là đoàn viên thanh niên công tác tại các phòng, ban của huyện ủy, đoàn viên thanh niên là giáo viên các nhà trường, đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn, học sinh các trường...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Chi đoàn các địa phương, chi đội và chi đoàn các trường chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên và lên kế hoạch thực hiện cụ thể, có báo cáo hiệu quả hoạt động hàng quý. Tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần ủng hộ hoạt động.

2/ Đoàn viên thanh niên có trách nhiệm tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động và công việc được giao. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng phát triển mô hình.

3/ Đài truyền thanh địa phương, Báo............... đưa tin, bài, phóng sự về các hoạt động, điển hình cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai mô hình.

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng mô hình Bữa ăn cho em của Đoàn TNCS HCM huyện......., đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

BÍ THƯ HUYỆN ĐOÀN

Chủ tịch Hội đồng đội huyện

(Đã ký)

3. Mô hình thanh niên - Phát triển Đảng trong học sinh THPT

..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm...

Kế hoạch

Xây dựng mô hình Phát triển Đảng trong học sinh

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi đoàn trường THPT.................. xây dựng mô hình Đoàn thanh niên cơ sở - Phát triển Đảng trong học sinh nhằm hướng đến chăm lo bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng học sinh, sinh viên ưu tú.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ sở Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

- Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên, học sinh rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1/ Thời gian: Hàng năm có kế hoạch, chương trình cụ thể, triển khai định kỳ.

2/ Địa điểm: Tại các trường THPT trên địa bàn

3/ Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

4/ Nội dung:

- Các nhà trường, chi đoàn tổ chức hoạt động an sinh xã hội tạo cơ hội cho các đoàn viên, học sinh tham gia như: hiến máu tình nguyện, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi...

+ Tổ chức tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái độ, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường; trồng và chăm sóc cây xanh.

+ Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

+ Thực hiện sinh hoạt hè cho đoàn viên, tạo môi trường, sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, học sinh trên địa bàn tham gia.

+ Tổ chức rà soát, giới thiệu, kết nạp đoàn viên mới.

+ Giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1/ Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong trường học. Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên đối với học sinh, sinh viên ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, cho hệ thống chính trị các cấp cả trước mắt và lâu dài.

2/ Thứ hai, từng bước nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên. Cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cơ sở, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc khảo sát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên của cả nhiệm kỳ và hằng năm. Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên học tập, giác ngộ lý tưởng, hình thành động cơ trong sáng, tích cực rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh, sinh viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, ý thức chấp hành pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi học sinh, sinh viên trong nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, thời gian xác minh, thẩm tra, kết luận hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên.

3/ Thứ ba, sửa đổi, bổ sung khung nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp vào Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới cho học sinh, sinh viên theo hướng giảm tải nội dung, tập trung vào những vấn đề cơ bản nhất về Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện xét kết nạp, nhiệm vụ của đảng viên, tính tiên phong gương mẫu, những điều đảng viên không được làm, nhất là xác định đúng đắn động cơ của người xin vào Đảng. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng của trường học; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức đảng cấp dưới trong công tác tạo nguồn, phát hiện nguồn và công tác kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục theo quy định.

4/ Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong trường học nhằm tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Hằng năm, chi bộ có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên giới thiệu học sinh, sinh viên là đoàn viên ưu tú để chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng.

5/ Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở trường học, nhất là về việc thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng kết nạp đảng viên chỉ chạy theo số lượng, mà xem nhẹ tiêu chuẩn, điều kiện. Biểu dương, khen thưởng đối với cấp ủy, tổ chức đảng có thành tích cao trong công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên.

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng mô hình Phát triển Đảng trong học sinh THPT của Thành Đoàn................., đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

(Đã ký)

BÍ THƯ CHI ĐOÀN

(Đã ký)

Mời bạn đọc đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu - Thủ tục hành chính của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
1 16
0 Bình luận
Sắp xếp theo