Mẫu danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư

Mẫu danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư là gì? Mẫu bản danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư là gì?

Mẫu danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư. Mẫu nêu rõ danh sách thông tin người đề nghị cấp mới thẻ...

2. Mẫu danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư

CƠ QUAN CHỦ QUẢN……….
CƠ QUAN KIỂM NGƯ
………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ KIỂM NGƯ
(Kèm theo Công văn số:…ngày…tháng…năm…)

TT

Họ và Tên

Ngày sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

QĐ Bổ nhiệm ngạch: Số, ngày

Cơ quan bổ nhiệm

Mã ngạch Công chức

Ghi chú

Nam

Nữ

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

1

2

3

4

5

……..ngày ... tháng ... năm ……
THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư

Mẫu danh sách đề nghị cấp mới thẻ kiểm ngư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
0 Bình luận
Sắp xếp theo