Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán

Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán là gì? Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán là gì?

Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán là mẫu bảng được lập ra để xác định về giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán. Mẫu nêu rõ nội dung xác định, thông tin công việc, khối lượng phát sinh...

2. Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

Tên dự án:……………………………Mã dự án:

Tên gói thầu:

Hợp đồng số…….ngày…tháng…năm…

Phụ lục bổ sung hợp đồng số …….ngày…tháng…năm…

Chủ đầu tư:

Nhà thầu:

Thanh toán lần thứ:

Căn cứ xác định:

Biên bản nghiệm thu số ……. ngày……tháng…..năm …….

Đơn vị: ngoại tệ

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lượng phát sinh

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Ghi chú

Tổng khối lượng phát sinh

Thực hiện

Theo hợp đồng

Đơn giá bổ sung (nếu có)

Lũy kế đến hết kỳ trước

Thực hiện kỳ này

Lũy kế đến hết kỳ này

Lũy kế đến hết kỳ trước

Thực hiện kỳ này

Lũy kế đến hết kỳ này

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tổng số:

1. Tổng giá trị khối lượng phát sinh:

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:

4. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:

5. Thanh toán thu hồi tạm ứng:

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:

Số tiền bằng chữ: …………………………….(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này)

7. Lũy kế giá trị thanh toán:

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Ngày ……tháng ……năm 20...
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán

Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.394
0 Bình luận
Sắp xếp theo