Mẫu báo cáo công tác tuần của Bộ Nội vụ

Mẫu báo cáo công tác tuần của Bộ Nội vụ là gì? Mẫu bản báo cáo công tác tuần gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo công tác tuần của Bộ Nội vụ là gì?

Mẫu báo cáo công tác tuần của Bộ Nội vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác tuần của Bộ Nội vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, công tác trong tuần vừa qua...

2. Mẫu báo cáo công tác tuần của Bộ Nội vụ

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………………….(1)
Số:…BC/-….(2)

Hà Nội, ngàythángnăm ….

BÁO CÁO CÔNG TÁC

Tuần từ ....đến....

I. CÔNG TÁC TRONG TUẦN:

a. Thực hiện các công tác theo kế hoạch và thường xuyên

- (nói rõ: các việc đã xong hoặc đang thực hiện)

-

b. Các công việc đột xuất:

- (nói rõ: + Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ hoặc theo văn bản nào của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương...

+ Kết quả thực hiện.

II. DỰ KIẾN CÔNG VỆC TUẦN TỚI:

- (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giải quyết)

Nơi nhận:
- ...Văn phòng Bộ,
- Lưu(4)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(3)
(Ký tên)

____________

(1) Tên đơn vị báo cáo (Thí dụ: Vụ công chức, viên chức....)

(2) Tên viết tắt đơn vị báo cáo (Số..../BC-CCVC).

(3) Thẩm quyền ký thuộc Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng đơn vị soạn thảo báo cáo.

(4) Đơn vị soạn thảo (Vụ Công chức viên chức).

Mẫu báo cáo công tác tuần của Bộ Nội vụ

Mẫu báo cáo công tác tuần của Bộ Nội vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 459
0 Bình luận
Sắp xếp theo