Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Đáp án Kiểm tra học tập các bài học lý luận chính trị Thanh niên Việt Nam năm 2024 gồm câu trả lời cho các câu hỏi trắc nghiệm trong phần thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị năm 2024 thi trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để tham khảo các đáp án.

Lưu ý: Đáp án trong bài do Hoatieu.vn biên tập sản xuất, không phải đáp án chính thức của cuộc thi

Nội dung các câu hỏi và đáp án sẽ tiếp tục cập nhật thêm. Mời các bạn theo dõi tại Hoatieu.vn nhé

Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 1: Luận điểm "Đoàn Thanh niên và toàn thể thanh niên nói chung muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản thì đều phải học chủ nghĩa cộng sản" là của ai?

 1. Hồ Chí Minh
 2. Ph.Ăngghen
 3. V.I.LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. C.Mác

Câu 2: Câu nói "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa" là của ai?

 1. C.Mác
 2. Ph.Ăngghen
 3. V.I.Lênin
 4. Hồ Chí Minh Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 

Câu 3: Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Đường Kách mệnh" vào năm nào?

 1. Năm 1928
 2. Năm 1926
 3. Năm 1927Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 
 4. Năm 1929

Câu 4: Năm mất của Ph.Ăngghen?

 1. 1895Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 
 2. 1897
 3. 1893
 4. 1891

Câu 5: Quan điểm "Quyền của thanh, thiếu niên cần được bảo vệ. Họ không thể tự bảo vệ được mình. Vì thế nhiệm vụ đó là của toàn xã hội" là của ai?

 1. Ph.Ăngghen
 2. C.Mác
 3. V.I.Lênin
 4. Hồ Chí MinhĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 

Câu 6: Khái niệm "Công nghiệp hóa" được Đảng ta nói đến lần đầu tiên tại Đại hội lần thứ mấy?

 1. Đại hội IV
 2. Đại hội VI
 3. Đại hội V
 4. Đại hội IIIĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 

Câu 7: Chương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta sửa đổi, bổ sung ở Đại hội nào?

 1. Đại hội X
 2. Đại hội VII
 3. Đại hội IX
 4. Đại hội XIĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 

Câu 8: Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào?

 1. Năm 1924
 2. Năm 1923
 3. Năm 1926
 4. Năm 1925Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 

Câu 9: Theo Hồ Chí Minh, "giặc nội xâm" bao gồm những loại nào?

 1. Quan liêu
 2. Tham ô
 3. Lãng phí
 4. Cả 3 phương án đều đúngĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 

Câu 10: Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp nào?

 1. Tầng lớp trí thức
 2. Giai cấp công nhân
 3. Giai cấp tư sản
 4. Giai cấp công nhân

Câu 11: Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng

 1. Giai cấp nông dânĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 
 2. Giai cấp vô sản
 3. Giai cấp tư sản
 4. Giai cấp phong kiến

Câu 12: Khẩu hiệu "Vô sản tất cả các nước và dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!" là của ai?

 1. Tôn Trung Sơn
 2. Hồ Chí MinhĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 
 3. C.Mác
 4. V.I.Lênin

Câu 13: Theo Hồ Chí Minh, nhà nước ta mang bản chất giai cấp nào?

 1. Tầng lớp trí thức
 2. Giai cấp nông dân
 3. Giai cấp công nhânĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 
 4. Tầng lớp doanh nhân

Câu 14: Theo Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc bao gồm:

 1. Trí thức
 2. Nông dân
 3. Toàn dân tộcĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị 
 4. Công nhân

Câu 15: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.....”. Đoạn trích trên thuộc tác phẩm nào, của ai và ra đời vào thời gian nào?

 1. Bàn về cách mạng Việt Nam, Trường Chinh, 3/1965
 2. Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh, 10/1947
 3. Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh, 1/1927
 4. Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh, 12/1958Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 16: Theo Hồ Chí Minh, trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người thì đâu là mục tiêu cao nhất của cách mạng?

 1. Cả 3 đáp án đều đúng
 2. Giải phóng nhân dânĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Giải phóng giai cấp
 4. Giải phóng con người

Câu 17: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói sau của Hồ Chí Minh: “Chế độ xã hội cũng phát triển từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản chủ nghĩa và ngày nay gần một nửa loài người đang tiến lên ...”

 1. Chế độ tư bản chủ nghĩa
 2. Chế độ nô lệ
 3. Chế độ phong kiến
 4. Chế độ xã hội chủ nghĩaĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 18: Từ thời điểm nào, chủ nghĩa xã hội từ một nước đã trở thành hệ thống trên phạm vi quốc tế?

 1. Sau năm 1991
 2. Sau năm 1945Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Sau năm 1930
 4. Sau năm 1917

Câu 19: Chủ nghĩa Mác được V.I.Lênin bổ sung, phát triển trong thời điểm nào?

 1. Giữa thế kỷ XIX
 2. Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI
 3. Cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX
 4. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 20: Một trong chín quan hệ lớn cần giải quyết tốt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta chỉ ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là?

 1. Giữa kinh tế thị trường và chế độ xã hội chủ nghĩa
 2. Giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa
 3. Giữa quy luật của kinh tế thị trường và chế độ xã hội chủ nghĩa
 4. Giữa tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩaĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 21: Vì sao giai cấp nông dân không thể lãnh đạo được cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa?

 1. Họ không có hệ tư tưởng độc lập và không đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiếnĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Họ đông nhưng không mạnh
 3. Họ không có chính đảng
 4. Họ không đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến

Câu 22: Học thuyết nào của Triết học Mác - Lênin chỉ ra rằng, từ trong lòng chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ hình thành những điều kiện, tiền đề vật chất cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản?

 1. Học thuyết về lý luận nhận thức
 2. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hộiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Học thuyết về nhà nước
 4. Học thuyết về đấu tranh giai cấp

Câu 23: Một trong tám đặc trưng về mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta xây dựng được Đảng ta xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI là :

 1. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diệnĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Con người có điều kiện phát triển toàn diện
 3. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, toàn diện
 4. Con người có cuộc sống ấm no, phát triển

Câu 24: Sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan khoa học và phương pháp luận mácxít là một đặc trưng không thể thiếu của?

 1. Chủ nghĩa Mác - LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Triết học Hy Lạp - La mã cổ đại
 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng
 4. Triết học cổ điển Đức

Câu 25: Năm sinh của V.I.Lênin?

 1. 1874
 2. 1868
 3. 1872
 4. 1870Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 26: Một trong tám phương hướng lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011) là?

 1. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
 2. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển chủ động và tích cực hội nhập quốc tếĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
 4. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Câu 27: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói sau của Hồ Chí Minh: “Ở đâu có ... là có núi, có sông, có biển. ... có sức mạnh hơn cả sông núi. Nếu ta biết dựa vào .. thì sẽ thành công”

 1. Quan
 2. Cán bộ
 3. Thủ lĩnh
 4. DânĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 28: Luận điểm “Phải tổ chức và đoàn kết toàn thể thế hệ thanh niên, phải làm gương mẫu về giáo dục và kỷ luật. Có như vậy mới có thể hoàn thành công cuộc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa” là của ai?

 1. Hồ Chí Minh
 2. Ph.Ăngghen
 3. V.I.LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. C. Mác

Câu 29: Một trong tám đặc trưng về mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta xây dựng được Đảng ta xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI là: ??

 1. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam giúp nhau cùng phát triển
 2. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết
 3. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau
 4. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triểnĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 30: Một trong tám đặc trưng về mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta xây dựng được Đảng ta xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI là: ?

 1. Do nhân dân làm chủĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Do liên minh giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức làm chủ
 3. Do đội ngũ doanh nhân làm chủ
 4. Do giai cấp công nhân làm chủ

Câu 31: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói sau của Hồ Chí Minh: “Nước lấy dân làm ... ”

 1. Căn bản
 2. Ngọn
 3. GốcĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Trọng

Câu 32: Mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong phát triển kinh tế là:

 1. Nội lực là chính
 2. Nội lực là chính, ngoại lực là rất quan trọngĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Ngoại lực trong thời kì đầu là chính để phá vỡ “cái vòng luẩn quẩn”
 4. Nội lực và ngoại lực quan trọng như nhau

Câu 33: Trong văn kiện nào, Đảng ta khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”?

 1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Hiến pháp 2013
 3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
 4. Điều lệ Đảng khóa XII

Câu 34: Quan điểm “Quyền của thanh, thiếu niên cần được bảo vệ. Họ không thể tự bảo vệ được mình. Vì thế nhiệm vụ đó là của toàn xã hội” là của ai?

 1. Ph.Ăngghen
 2. V.I.Lênin
 3. Hồ Chí MinhĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. C. Mác

Câu 35: Luận điểm “Nhà trường của chúng ta phải làm cho thanh niên, trong khi học tập, trở thành những người tham gia cuộc đấu tranh giải phóng những người bị bóc lột. Đoàn thanh niên cộng sản chỉ xứng đáng với danh hiệu của nó là đoàn thể của thế hệ cộng sản trẻ tuổi, nếu gắn liền từng bước học tập, giáo dục và rèn luyện của mình với việc tham gia cuộc đấu tranh chung của tất cả những người lao động...” là của ai?

 1. C. Mác
 2. Ph.Ăngghen
 3. Hồ Chí Minh
 4. V.I.LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 36: Theo Hồ Chí Minh, sức mạnh của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc; phong trào cách mạng của công nhân và nhân dân lao động các nước chính quốc và tư bản chủ nghĩa nói chung phong trào xã hội chủ nghĩa; phong trào vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... là sức mạnh gì?

 1. Sức mạnh dân tộc
 2. Sức mạnh quốc tếĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Sức mạng khu vực
 4. Sức mạnh của nhân dân Đông Dương

Câu 37: Nội dung căn bản của thời đại hiện nay là?

 1. Thời đại của chủ nghĩa tư bản
 2. Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hộiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Thời đại của khoa học kỹ thuật
 4. Thời đại của chủ nghĩa xã hội

Câu 38: Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin có thể chia thành mấy giai đoạn lớn?

 1. 4 giai đoạn lớn
 2. 5 giai đoạn lớn
 3. 3 giai đoạn lớn
 4. 2 giai đoạn lớnĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 39: Theo Hồ Chí Minh, con đường phát triển đúng đắn và hợp quy luật khách quan của cách mạng Việt Nam là gì?

 1. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Độc lập dân tộc gắn liền với chế độ phong kiến
 3. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa tư bản
 4. Độc lập dân tộc gắn liền với chế độ quân sự

Câu 40: Phạm trù nào được coi là cơ bản nhất, là xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học?

 1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản
 2. Sứ mệnh lịch sử của nhân dân lao động
 3. Sứ mệnh lịch sử của tầng lớp trí thức
 4. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 41: Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng?

 1. Giai cấp nông dânĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Giai cấp tư sản
 3. Giai cấp vô sản
 4. Giai cấp phong kiến

Câu 42: Hồ Chí Minh xác định, cách mạng Việt Nam phải trải qua những thời kì nào?

 1. Cách mạng vô sản đến cách mạng tư sản
 2. Cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩaĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Cách mạng ruộng đất đến cách mạng tư sản
 4. Cách mạng tư sản đến cách mạng vô sản

Câu 43: Năm 2020, nhân loại sẽ kỷ niệm bao nhiêu năm Ngày sinh V.I.Lênin?

 1. 160 năm
 2. 150 nămĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. 200 năm
 4. 180 năm

Câu 44: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của ..., phù hợp với xu thế phát triển của lịch su"

 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh
 2. Lịch sử
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí MinhĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 45: Một trong chín quan hệ lớn cần giải quyết tốt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta chỉ ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là??

 1. Giữa Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, Nhân dân quản lý
 2. Giữa Đảng quản lý, Nhà nước lãnh đạo, Nhân dân làm chủ
 3. Giữa Đảng làm chủ, Nhà nước quản lý, Nhân dân lãnh đạo
 4. Giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 46: Một trong tám phương hướng lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011) là? ???

 1. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnhĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức
 3. Xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh
 4. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức

Câu 47: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói sau của Hồ Chí Minh: “Nhà nước của ta là nhà nước... của nhân dân, dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo”

 1. Cộng hòa
 2. Quân chủ
 3. Phong kiến
 4. Dân chủĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 48: Tại Đại hội XII, Đảng ta xác định kinh tế tư nhân là?

 1. Không quan trọng đối với nền kinh tế
 2. Yếu tố quan trọng nhất của nền kinh tế
 3. Động lực quan trọng của nền kinh tếĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Giữ vai trò thứ yếu của nền kinh tế

Câu 49: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đi lên ... là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử"

 1. Xã hội chủ nghĩa
 2. Chủ nghĩa xã hộiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Chủ nghĩa tư bản
 4. Xã hội xã hội chủ nghĩa

Câu 50: Luận điểm “Đoàn Thanh niên cộng sản phải là một đội xung kích, một đội mà ở trong mọi việc đều biết giúp đỡ, đều có tinh thần chủ động và có sáng kiến của mình” là của ai?

 1. V.I.LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. C. Mác
 3. Hồ Chí Minh
 4. Ph.Ăngghen

Câu 51: Trong quan điểm của Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ có vị trí như thế nào của Đảng?

 1. Bình thường
 2. Hàng đầuĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Hàng cuối
 4. Thứ yếu

Câu 52: Trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của nhà thơ Chế Lan Viên có câu: “Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc/Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”. Câu thơ trên nói đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc được đọc tác phẩm nào của V.I.Lênin đã giải đáp những vấn đề cơ bản và chỉ dẫn hướng phát triển của sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc?

 1. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 2. Nhà nước và cách mạng
 3. Chính sách kinh tế mới
 4. Bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địaĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 53: Một trong tám đặc trưng về mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta xây dựng được Đảng ta xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI là?

 1. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạoĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Có Nhà nước pháp quyền do Đảng lãnh đạo
 3. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
 4. Có Nhà nước pháp tư bản chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Câu 54: Một trong chín quan hệ lớn cần giải quyết tốt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta chỉ ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là ??

 1. Giữa phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
 2. Giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hộiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá
 4. Giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 55: Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã làm cho:

 1. Tính chất và nội dung của thời đại hiện nay không thay đổi
 2. Nội dung của thời đại hiện nay có thay đổi
 3. Tính chất của thời đại hiện nay có thay đổi
 4. Tính chất và nội dung của thời đại hiện nay thay đổiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 56: “Trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” được xác định tại Đại hội nào của Đảng?

 1. Đại hội XĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Đại hội XII
 3. Đại hội XI
 4. Đại hội IX

Câu 57: “Trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” được xác định tại Đại hội nào của Đảng?

 1. Đại hội XĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Đại hội XII
 3. Đại hội XI
 4. Đại hội IX

Câu 58: Điền vào chỗ trống “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của ...”

 1. Cách mạng thế giới
 2. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
 3. Cách mạng Việt NamĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Câu 59: Đảng Cộng sản Việt Nam theo Hồ Chí Minh là lực lượng giữ vai trò như thế nào đối với Nhà nước và toàn xã hội?

 1. Chỉ huy
 2. Hiệp thương
 3. Lãnh đạoĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Quản lý

Câu 60: Theo Hồ Chí Minh: “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và ... nước ta vào những năm cuối thập kỷ của thế kỷ XX"

 1. Phong trào nông dân
 2. Phong trào trí thức
 3. Phong trào yêu nướcĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Phong trào dân chủ

Câu 61: Đại hội nào của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta?

 1. Đại hội VIII
 2. Đại hội VI
 3. Đại hội IXĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Đại hội VII

Câu 62: Tác phẩm nào quan trọng và điển hình nhất của chủ nghĩa Mác trong giai đoạn 1848 - 1895?

 1. Chống Duy-rinh
 2. Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước
 3. Biện chứng của tự nhiên
 4. Bộ Tư bảnĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 63: Tác phẩm nào được xem là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác?

 1. Gia đình thần thánh
 2. Hệ tư tưởng Đức
 3. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sảnĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844

Câu 64: Bộ phận nào cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ ra rằng giai cấp công nhân có vai trò lôi cuốn các tầng lớp lao động khác vào cuộc đấu tranh đập tan xã hội cũ, xây dựng xã hội mới không còn người bóc lột người?

 1. Triết học Mác - Lênin
 2. Chủ nghĩa xã hội khoa họcĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng
 4. Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

Câu 65: Theo Hồ Chí Minh, giải phóng giai cấp và giải phóng con người có quan hệ như thế nào với giải phóng dân tộc?

 1. Là nguyên nhân
 2. Không có mối quan hệ nào
 3. Tạo tiền đề, điều kiện
 4. Củng cố, khẳng định, bảo vệĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 66: Điền vào chỗ trống “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của..."

 1. Phong trào cộng sản và công nhân quốc
 2. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
 3. Cách mạng Việt NamĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Cách mạng thế giới

Câu 67: Điền vào chỗ trống “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một ... toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”

 1. Tất cả quan điểm
 2. Quan điểm
 3. Một số quan điểm
 4. Hệ thống quan điểmĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 68: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, thời đại ngày nay là thời đại gì?

 1. Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giớiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Thời đại đế quốc chủ nghĩa
 3. Thời đại tư bản chủ nghĩa
 4. Thời đại phong kiến

Câu 69: Một trong chín quan hệ lớn cần giải quyết tốt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta chỉ ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là?

 1. Giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hộiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Giữa phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
 3. Giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá
 4. Giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 70: Chủ nghĩa Mác được V.I.Lênin bổ sung, phát triển trong điều kiện nào của sự phát triển khoa học?

 1. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp
 2. Kinh tế chính trị cổ điển Anh
 3. Khoa học về thế giới vi mô phát triểnĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Triết học cổ điển Đức

Câu 71: Chủ nghĩa Mác ra đời còn là kết quả của sự kế thừa có chọn lọc, tiếp thu có phê phán toàn bộ những tinh hoa trong lịch sử tư tưởng của nhân loại nhưng trực tiếp nhất là gì?

 1. Triết học Hy Lạp cổ đại, kinh tế chính trị cổ điển Đức, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp
 2. Triết học Hy Lạp cổ đại, kinh tế chính trị cổ điển Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp
 3. Triết học cổ điển Anh, kinh tế chính trị cổ điển Đức, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp
 4. Triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng PhápĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 72: Đất nước nào dưới đây đang đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?

 1. Pháp
 2. LàoĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Anh
 4. Singapore

Câu 73: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với ...

 1. Con đường của dân tộc
 2. Các trào lưu mới của lịch sử
 3. Tình hình thực tiễn Việt Nam
 4. Xu thế phát triển của lịch sửĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 74: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ gì?

 1. Giải phóng con người
 2. Cả 3 phương án đều đúng
 3. Giải phóng giai cấp
 4. Giải phóng dân tộcĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 75: Chủ trương trong quan hệ quốc tế của Việt Nam hiện nay là:

 1. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác của các nước trong cộng đồng quốc tế
 2. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tếĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Việt Nam sẵn sàng là bạn của các lực lượng trong cộng đồng quốc tế
 4. Việt Nam sẵn sàng là bạn tin cậy của các lực lượng trong cộng đồng quốc tế

Câu 76: Khẩu hiệu “Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của ai?

 1. Ph.Ăng ghen
 2. V.I.LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. C.Mác
 4. Hồ Chí Minh

Câu 77: Một trong tám đặc trưng về mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta xây dựng được Đảng ta xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI là: ?

 1. Có nền văn hóa tiên tiến
 2. Có nền văn hóa thống nhất trong đa dạng
 3. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộcĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 78: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói sau của Hồ Chí Minh: “... là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động thì được nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ"

 1. Chủ nghĩa xã hộiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Dân tộc độc lập
 3. Dân quyền tự do
 4. Dân sinh hạnh phúc

Câu 79: Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản để xây dựng khối đại đoàn kết là?

 1. Bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc và quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân
 2. Bảo đảm lợi ích tối cao của Đảng và quyền lợi cơ bản của các đoàn thể nhân dân
 3. Bảo đảm lợi ích tối cao của Đảng và quyền lợi cơ bản của Nhà nước
 4. Bảo đảm lợi ích của một bộ phận cơ bản nhân dân

Câu 80: Luận điểm “Đoàn phải làm cho mọi người thấy rằng mỗi một đoàn viên của mình đều là người có học thức và đồng thời cũng biết lao động” là của ai?

 1. C. Mác
 2. Hồ Chí Minh
 3. Ph.Ăngghen
 4. V.I.LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 81: Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là?

 1. Là vấn đề quan trọng của cách mạng
 2. Vấn đề sách lược (tạm thời)
 3. Vấn đề sống còn của cách mạng
 4. Vấn đề khá quan trọng của cách mạng

Câu 82: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của ... Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc

 1. Tầng lớp trí thức
 2. Giai cấp nông dân
 3. Giai cấp tư sản
 4. Giai cấp công nhânĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 83: Luận điểm “Đã là đoàn viên của Đoàn Thanh niên thì phải đem toàn bộ công tác và toàn bộ sức lực của mình ra phục vụ sự nghiệp chung. Chính qua quá trình công tác như vậy, mà người thanh niên mới trở thành người cộng sản chân chính được..., những kết quả thực tiễn giúp họ trở thành những người cộng sản" là của ai?

 1. C. Mác
 2. V.I.LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Hồ Chí Minh
 4. Ph.Ăngghen

Câu 84: Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/18.65 về việc Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó ghi rõ “Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Nghị quyết trên được ban hành năm nào?

 1. Năm 1989
 2. Năm 1987Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Năm 1986
 4. Năm 1985

Câu 85: Điền vào chỗ trống câu nói của Hồ Chí Minh: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để ..., nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”

 1. Tăng gia sản xuất
 2. Phát triển sản xuất
 3. Bảo vệ Tổ quốc
 4. Phát triển kinh tế và văn hóaĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 86: Một trong tám đặc trưng về mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta xây dựng được Đảng ta xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI là:

 1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minhĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh
 3. Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh
 4. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh

Câu 87: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là ..., mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”.

 1. TốtĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 2. Khá
 3. Xuất sắc
 4. Giỏi

Câu 88: Một trong tám phương hướng lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011) là?

 1. Xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân
 2. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
 3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
 4. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 89: Trong các truyền thống văn hoá dân tộc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh, yếu tố nào giữ vị trí hàng đầu?

 1. Truyền thống hiếu học
 2. Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo
 3. Chủ nghĩa yêu nướcĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Truyền thống đoàn kết

Câu 90: Tư tưởng Hồ Chí Minh “kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ... tinh hoa văn hóa nhân loại”. Hãy điền vào chỗ trống

 1. Tiếp thu có chọn lọc
 2. Kế thừa
 3. Tiếp thu
 4. Phát triển

Câu 91: Bộ phận nào của chủ nghĩa Mác - Lênin nghiên cứu chỉ rõ sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là mục đích và quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa?

 1. Chủ nghĩa xã hội khoa học
 2. Kinh tế chính trị học Mác - LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Triết học Mác - Lênin
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 92: Theo Hồ Chí Minh, lực lượng nào là chủ thể của lịch sử, chủ thể của mọi sáng tạo, chủ thể của mọi phong trào cách mạng?

 1. Giai cấp lãnh đạo
 2. Quần chúng nhân dânĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 3. Cán bộ
 4. Tầng lớp phục vụ

Câu 93: Theo Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang cách mạng của chúng ta từ đâu mà ra, vì ai mà chiến đấu và phục vụ, được ai nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở.

 1. Đoàn thể
 2. Bạn bè quốc tế
 3. Chính quyền
 4. Nhân dânĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 94: “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” được nêu trong văn kiện nào của Đảng?

 1. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (2-1930)
 2. Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930)
 3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị
 4. Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951)

Câu 95: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá độ bỏ qua?

A. Tư bản chủ nghĩa

B. Giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa

C. Hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa

D. Chế độ tư bản chủ nghĩaĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 96: Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì?

A. Yêu nước

B. Cả 3 phương án đều đúngĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

C. Thương nhân loại bị áp bức

D. Thương dân

Câu 97: Bộ phận nào cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin?

A. Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

B. Triết học Mác - Lênin

C. Chủ nghĩa xã hội khoa học

D. Cả 3 đáp án đều đúngĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 98: Chọn cụm từ điền vào chỗ trống theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn ..."

A. Tính mạng của mình

B. Nhân cách của mình

C. Con ngươi của mắt mìnhĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

D. Tài sản của mình

Câu 99: Năm mất của V.I.Lênin?

A. 1928

B. 1926

C. 1930

D. 1924Đáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 100: Bộ phận nào của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học về những quy luật phổ biến chung nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy con người?

A. Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

B. Tư tưởng Hồ Chí Minh

C. Triết học Mác - LêninĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

D. Chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu 101: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011 đã đưa ra mấy phương hướng lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

A. 6 phương hướng

B. 8 phương hướngĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

C. 10 phương hướng

D. 4 phương hướng

Câu 102: Giá trị, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở những điểm nào?

A. Chỉ ra rằng chủ nghĩa tư bản nhất định bị thay thế bởi chủ nghĩa xã hội; chỉ ra việc giải quyết quan hệ giữa tính phổ biến và tính đặc thù đi lên chủ nghĩa xã hội

B. Là thế giới quan, phương pháp luận cho chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới thành công

C. Cả 3 đáp án đều đúng

D. Giúp chúng ta lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của dân tộc - Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Câu 103: Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ tuyên truyền của hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức bóc lột tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

A. Con Rồng tre

B. Đường kách mệnhĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

C. Lênin và Phương Đông

D. Bản án chế độ thực dân Pháp

Câu 104: Theo Hồ Chí Minh, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là gì?

A. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng

B. Xây dựng được khối liên minh đoàn kết chiến đấu giữa giai cấp vô sản và nhân dân thuộc địa với giai cấp vô sản và nhân dân lao động ở các nước chính quốc

C. Cả 3 đáp án đều đúngĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

D. Phát huy sức mạnh của các dòng thác cách mạng trên thế giới phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc

Câu 105: Theo Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng phải dựa trên:

A. Chủ nghĩa yêu nước

B. Đại đoàn kết toàn dân tộc

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin

D. Chủ nghĩa dân tộc

Câu 106: Chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện nhận định trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh ... cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi”

A. Chỉ đường

B. Dẫn đường

C. Soi đườngĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

D. Đưa đường

Câu 107: Từ Đại hội toàn quốc lần thứ mấy của Đảng xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động"?

A. Đại hội lần thứ VI

B. Đại hội lần thứ VIIĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

C. Đại hội lần thứ IX

D. Đại hội lần thứ VIII

Câu 108: Chủ nghĩa Mác được V.I.Lênin bổ sung, phát triển trong điều kiện nào của chủ nghĩa tư bản?

A. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn toàn cầu hóa

B. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn độc quyền

C. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn tự do cạnh tranh

D. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩaĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

Câu 109: Tác phẩm nào được xem là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác?

Hãy cho biết “hòn đá tảng” trong học thuyết kinh tế của C. Mác?

A. Học thuyết giá trị thặng dưĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

B. Học thuyết tích lũy tư bản

C. Học thuyết tái sản xuất tư bản xã hội

D. Học thuyết giá trị - lao động

Câu 110: Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là:

A. Tất cả đều đúng

B. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đạiĐáp án thi trực tuyến thanh niên Việt Nam về lí luận chính trị

C. Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập

D. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc

Cuộc thi trực tuyến Kiểm tra học tập các bài học lý luận chính trị  được thực hiện trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Cuộc thi nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị; phát huy hiệu quả app Thanh niên Việt Nam trong phổ biến, giáo dục cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, cung cấp cho đội ngũ đoàn viên, thanh thiếu niên những kiến thức cơ bản về:

 • Kiến thức về lịch sử thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ độc lập và trong giai đoạn hiện nay.
 • Một số quy định pháp luật liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên
 • Những tư tưởng chủ nghĩa Mác - Ăngghen - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên còn nguyên giá trị cho đến hôm nay.
 • Đường lối, chính sách của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước qua các kỳ Đại hội.

Qua đó, tăng tính chủ động tiếp thu kiến thức, những giá trị tinh thần cách mạng, lý tưởng cách mạng của đoàn viên, thanh niên, hướng các bạn trẻ sống có lý tưởng, phẩm chất tốt, trở thành công dân có ích. Thông qua cuộc thi, cũng góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ, hình thành nhân cách, phẩm chất của một đoàn viên, đảng viên, công dân gương mẫu trong tương lai. Đồng thời, đây còn là tài liệu hữu ích giúp các cơ sở Đoàn tổ chức một số chương trình về Đoàn thanh niên tại địa phương.

Đáp án Kiểm tra học tập các bài học lý luận chính trị Thanh niên Việt Nam năm 2024 đang tiếp tục cập nhật. Các bạn cùng chờ đón những câu hỏi và đáp án mới nhất trên HoaTieu.vn nhé. Gợi ý trả lời do HoaTieu biên soạn dựa trên những tìm hiểu cá nhân nên có thể vẫn còn nhiều thiếu sót. Xin bạn đọc cho ý kiến đóng góp thêm. Hy vọng nội dung bài viết đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích giúp bạn hoàn thành bài thi lý luận chính trị của mình. Cám ơn các bạn đã theo dõi. 

Mời các bạn theo dõi thêm các tài liệu có liên quan trên chuyên mục Bài thu hoạch bài dự thi góc Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
399 290.465
0 Bình luận
Sắp xếp theo