Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V 2023 tuần 6

Hội thi trực tuyến Ánh sáng soi đường 2023 - Đáp án thi trực tuyến đoàn thanh niên - Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V đã chính thức được khai mạc vào sáng 18/5, tại Hà Nội. Cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023 được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến với 6 tuần thi bắt đầu từ ngày 19/5/2023 đến ngày 30/6/2023. Để làm bài dự thi, các thí sinh truy cập vào địa chỉ https://anhsangsoiduong.com.vn/. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ V 2023 cùng với gợi ý đáp án, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án ánh sáng soi đường lần thứ 5 2023 - Tuần 5

CÂU HỎI SỐ 1 Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng đã thành lập Hội phản đế đồng minh Đông Dương vào năm nào?

A. Năm 1939

B. Năm 1941

C. Năm 1930 Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Năm 1936

CÂU HỎI SỐ 2 Nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình là?

A. Đảng cộng sảnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Liên minh với nông dân

C. Liên minh với trí thức

D. Có số lượng đông đảo

CÂU HỎI SỐ 3 Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là chiến dịch:

A. Ta chủ động tiến công địch

B. Ta chủ động phòng ngự địch

C. Ta bị động tiến công địch

D. Ta chủ động phản công địchĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 4 Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030?

A. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng, đạo đức, văn hóa, có tình yêu quê hương đất nước

C. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường

B. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc

D. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 5 Toàn bộ các yếu tố của lực lượng sản xuất bao gồm những gì?

A .công cụ lao động và người lao động

B. Toàn bộ các yếu tố của lực lượng sản xuất bao gồm những gì?

C. công cụ lao động và người lao động

D. Người lao động và tư liệu sản xuấtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 6 Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, mâu thuẫn được tạo thành từ:

A. Sự thống nhất của hai mặt đối lập

B. Những mặt đối lậpĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Mặt khác nhau về chất

D. Mặt khác nhau về lượng

CÂU HỎI SỐ 7 Tỷ suất giá trị thặng dư (m’) phản ánh điều gì?

A. Là chỉ số giúp nhà tư bản tìm nơi đầu tư có lợi nhất.

B. Hiệu quả của tư bản

C. Trình độ khai thác sức lao động của tư bản đối với người công nhân làm thuê Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Tất cả các phương án trên

CÂU HỎI SỐ 8 Chọn ý đúng trong các ý dưới đây:

A Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp với nhau là tư liệu sản xuất

B Một vật là đối tượng lao động không thể là tư liệu lao động

C Một vật là tư liệu lao động không thể là đối tượng lao động

D Cả a, b, cĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 9 Theo Luật Thanh niên, đâu không phải là chính sách về lao động, việc làm của Nhà nước đối với thanh niên?

A. Ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệpĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Tạo điều kiện để thanh niên có việc làm

C. Tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

D. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động cho thanh niên

CÂU HỎI SỐ 10 Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin có thể chia thành mấy giai đoạn lớn?

A. 2 giai đoạn lớnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Ba giai đoạn lớn

C. Năm giai đoạn lớn

D. bốn giai đoạn lớn

CÂU HỎI SỐ 11 Năm 1949, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ II được tổ chức tại địa điểm nào?

A. Budapest, HungaryĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Viên, thủ đô nước Áo

C. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

D. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũ

CÂU HỎI SỐ 12 Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bầu khi nào?

A. 4-1-1946

B. 7-1-1946

C. 6-1-1946 Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. 5-1-1946

CÂU HỎI SỐ 13 Trong 4 nhân vật sau, ai là người đã tham gia Tâm Tâm xã?

A. Hà Huy Tập

B. Ngô Gia Tự

C. Hồ Tùng Mậu Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Trần Phú

CÂU HỎI SỐ 14 Có mấy nhân tố ảnh chủ yếu ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản

A. 2 nhân tố

B. 1 nhân tố

C. 3 nhân tố

D. 4 nhân tốĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 15 Hạn chế cơ bản của các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác là gì?

A. Tin tưởng vào sự thay đổi của giai cấp tư sản

B. Đề cao vai trò lãnh đạo cách mạng của trí thức

C. Không phát hiện ra giai cấp công nhân là lực lượng xã hội tiên phong có thể thực hiện được cuộc chuyển biến cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sảnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Đề cao vai trò lãnh đạo cách mạng của nông dân

CÂU HỎI SỐ 16 Khi bắt đầu tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã dâng cho chủ tướng Lê Lợi văn bản gì để làm kế sách đánh đuổi giặc ngoại xâm?

A. Bình Ngô đại cáoĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Vạn Kiếp tông bí truyền thư

C. Hịch tướng sĩ

D. Bình Ngô sách

CÂU HỎI SỐ 17 Cương lĩnh ruộng đất của Đảng được thông qua tại hội nghị TƯ nào?

A. Hội nghị TƯ IV khoá III

B. Hội nghị TƯ VII khoá III

C. Hội nghị TƯ VI khoá III

D. Hội nghị TƯ V khoá II

CÂU HỎI SỐ 18 Tìm luận điểm không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh

A. Chủ nghĩa cá nhân là chỉ lo mình béo, mặc thiên hạ gầy

B. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc

C. Chủ nghĩa cá nhân tạo ra động lực cho sự phát triển Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân như lúa với cỏ dại

CÂU HỎI SỐ 19 Sau khi giành được quyền kiểm soát miền Bắc, trong phiên họp vào tháng 9 năm 1955, Bộ Chính trị chủ trương đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành?

A. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

B. Đoàn Thanh niên Lao động Việt NamĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

D. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

CÂU HỎI SỐ 20 Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa vào năm nào, ở đâu?

A. năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc)

B. Năm 1921, tại Paris (Pháp)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. năm 1923, tại Liên Xô

D. năm 1927, tại Xiêm (Thái Lan)

CÂU HỎI SỐ 21 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thầy cô giáo, học sinh, sinh viên căn dặn: “Phải ra sức thi đua dạy tốt, học tốt” Bức thư trên được gửi vào thời gian nào ?

A. 5-1-1969

B. 10-1-1968Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. 7-1-1966

D. 10-1-1967

CÂU HỎI SỐ 22 Đâu là phương châm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

A. Nhận thức đúng, kết nối mạnh, lan toả rộng

B. Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, lan toả rộng

C. Nhận thức đúng, hành động nhanh, lan toả rộng

D. Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 23 Lực lượng nào được coi là chủ thể của tiến trình lịch sử?

A. Người giàu có

B. Các vĩ nhân, anh hùng.

C. Quần chúng nhân dân Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Các lãnh tụ

CÂU HỎI SỐ 24 Cả nước có bao nhiêu cơ sở vườn ươm tạo công nghệ?

A. 25

B. 20

C. 15

D. 30

CÂU HỎI SỐ 25 Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam (sau đổi tên thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam) ra đời trong thời gian nào?

A. Tháng 3-1946

B. Tháng 6-1947

C. Tháng 6-1946 Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Tháng 5-1946

CÂU HỎI SỐ 26 Năm 2020, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt bao nhiêu triệu lượt khách?

A. 3,8 triệuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. 4,8 triệu

C. 6,8 triệu

D. 5,8 triệu

CÂU HỎI SỐ 27 Đâu là phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

A .Đoàn mạnh, Hội rộngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Đoàn rộng, Hội mạnh

C. Đoàn mạnh, Hội mạnh

D. Đoàn tiêu biểu, Hội rộng rãi

CÂU HỎI SỐ 28 Sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng tạo thành:

A. Cơ sở hạ tầng

B. Hình thái kinh tế -xã hội

C. Tồn tại xã hội

D. Phương thức sản xuấtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 29 Người nói: “Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem thường người dưới. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết.” Câu trên nằm trong tác phẩm nào của Bác?

A. Nói chuyện tại Đại hội nhân dân thủ đô (8-1960)

B. Cần kiệm liêm chính (6-1949)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Đường cách mệnh (1927)

D. Dân vận (1949)

CÂU HỎI SỐ 30 Chính sách nào không phải là đường lối đổi mới nước ta sau đại hội Đảng lần thứ VI:

A. Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước

B. Dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hội

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường, đinh hướng XHCN

D. Xây dựng nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp

CÂU HỎI SỐ 31 Ai là tác giả của tác phẩm “Utôpi” (Không tưởng)?

A. H. Xanh Ximông

B. Tômát MorơĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Mê li ê

D. Cămpanela

CÂU HỎI SỐ 32 Tên thật của anh Kim Đồng là gì?

A. Nông Văn Thàn

B. Nông Văn DềnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Nông Văn Minh

D. Nông Văn Thế

CÂU HỎI SỐ 33 Hiện nay, có bao nhiêu Hội Sinh viên cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam?

A. 24

B. 28 Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. 27

D. 2

CÂU HỎI SỐ 34 Năm 1369, Hồ Quý Ly cho ban hành tờ Thông bảo hội sao, là loại tiền nào sau đây?

A. Tiềm Polyme

B. Tiền giấyĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Tiền đồng

D. Tiền kẽm

CÂU HỎI SỐ 36 Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

A. Triển khai sâu rộng các chương trình đồng hành với thanh niên

B. Triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạoĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện”

D. Triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

CÂU HỎI SỐ 37 Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã nhắc lại quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khi đề cập đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hãy cho biết quan điểm đó?

A. Tất cả vì đàn em thân yêu

B. Phát huy quyền tham gia của trẻ em

C. Dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nướcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai

CÂU HỎI SỐ 38 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo số 86 công nhận Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1993

B. Năm 1995

C. Năm 1992

D. Năm 1994Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 39 Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Trong Thư gửi các hoạ sĩ nhân dịp triển lãm hội hoạ 1951, Hồ Chí Minh viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một … Anh chị em là chiến sĩ trên … ấy”.

A. chiến trận

B. mặt trậnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. đấu trường

D. chiến trường

CÂU HỎI SỐ 40 Đâu là mục tiêu được xác định nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên theo Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030?

A. Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 8%; tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%

B. Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 6%; tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 7%

C. Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 8%; tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 7%

D. Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%; tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án ánh sáng soi đường lần thứ 5 2023 - Tuần 4

CÂU HỎI SỐ 1. Lạm phát bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là bao nhiêu phần trăm?

A. 1.90%

B. 1.91%

C. 1.81%

D. 1.80%

CÂU HỎI SỐ 2. Theo quan điểm triết học Mác - Lênin, trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào là quan trọng nhất trong kiến trúc thượng tầng của các xã hội có giai cấp ?

A. Nhà nướcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Đảng cầm quyền

C. Đạo đức

D. luật pháp

CÂU HỎI SỐ 3. Luật đầu tư trực tiếp nước ngoài được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?

A. 29/12/1990

B. 29/12/1989

C. 29/12/1988

D. 29/12/1987Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 4. Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký khi nào?

A. 27-1-1973Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. 30-4-1975

C. 20-7-1954

D. 27-2-1973

CÂU HỎI SỐ 5. Anh là sinh viên học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông, đoạt giải Nhất toán Quốc Gia lớp 12 (1998-1999) và huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Rumani, anh là ai?

A. Đỗ Quang

B. Trần Minh Triết

C. Nguyễn Tử Quảng

D. Đỗ Quang YênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 6. Đâu là phong trào được triển khai trong thanh niên công chức, viên chức?

A. Ba trách nhiệmĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Ba giỏi

C. Ba rèn luyện

D. Bốn nhất

CÂU HỎI SỐ 7. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do lực lượng nào lãnh đạo?

A. Giai cấp công nhânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Đảng Cộng sản

C. Giai cấp vô sản

D. Đảng của giai cấp tư sản

CÂU HỎI SỐ 8. Cách thức con người thực hiện sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định được phản ánh bởi phạm trù nào của chủ nghĩa duy vật lịch sử?

A. Phương thức sản xuấtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Cơ sở hạ tầng

C. Lực lượng sản xuất

D. Quan hệ sản xuất

CÂU HỎI SỐ 9. Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần I được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu?

A. Tháng 2-1950 tại Hà Nội

B. Tháng 2-1950 tại Cao Bằng

C. Tháng 2-1950 tại Hà Giang

D. Tháng 2-1950 tại Việt BắcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 10. Anh Lý Tự Trọng sinh vào năm nào?

A. 1914Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. 1915

C. 1913

D. 1912

CÂU HỎI SỐ 11. Nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình là?

A. Đảng cộng sảnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Liên minh với nông dân

C. Có số lượng đông đảo

D. Liên minh với trí thức

CÂU HỎI SỐ 13. Tác phẩm của C.Mác - Ph. Ăngghen viết và xuất bản vào năm 1848, đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là?

A. phê phán cương lĩnh Gôta

B. Nội chiến ở Pháp

C. Vấn đề nông dân ở Pháp và ở Đức

D. Tuyên ngôn của Đảng cộng sảnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 14. Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, mâu thuẫn được tạo thành từ:

A. Mặt khác nhau về lượng

B. Những mặt đối lập

C. Sự thống nhất của hai mặt đối lậpĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Mặt khác nhau về chất

CÂU HỎI SỐ 15. Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng là chiến dịch đầu tiên của liên quân Việt Nam với nước nào để phối hợp với cuộc tiến công chiến lược năm 1972?

A. Thái Lan

B. Campuchia

C. Mianma

D. LàoĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 16. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai xuyên suốt đợt sinh hoạt chính trị nào để nâng cao đạo đức cách mạng trong tuổi trẻ Việt Nam?

A. Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp

B. Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Tuổi trẻ Việt Nam những câu chuyện đẹp

D. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

CÂU HỎI SỐ 17. Trong Quốc lệnh được Hồ Chí Minh công bố vào 26-1-1947 có bao nhiêu điểm thưởng và bao nhiêu điểm phạt?

A. 10 điểm thưởng va 5 điểm phạt

B. 5 điểm thưởng và 5 điểm phạt

C. 10 điểm thưởng và 10 điểm phạtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. 5 điểm thưởng và 10 điểm phạt

CÂU HỎI SỐ 18. Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên và Đội Nhi đồng được mang tên Bác Hồ kính yêu từ tháng năm nào?

A. Tháng 2-1970

B. Tháng 12-1976

C. Đầu năm 1970Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Tháng 9-1969

CÂU HỎI SỐ 19. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 có hiệu lực kể từ ngày nào?

A. 24/8/2021

B. 27/4/2021

C. 24/7/2021Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. 27/7/2021

CÂU HỎI SỐ 20. Trong chiến dịch Việc Bắc thu đông năm 1947, du kích đồn Pháp và là trận đầu tiên quân Pháp bị diệt trong công sự. Đó là đồn nào?

A. Đồn Phủ ThôngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Đồn Chợ Đồn

C. Đồn Chợ Mới

D. Đồn Ngân Sơn

CÂU HỎI SỐ 21. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai trong toàn Đoàn mấy chương trình đồng hành với thanh niên?

A. 4 chương trình

B. 1 chương trình

C. 3 chương trìnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. 2 chương trình

CÂU HỎI SỐ 22. Vào những năm 1960, ngôi chùa nào ở Huế là trung tâm của các hoạt động đấu tranh chống lại chính sách tôn giáo dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm?

A. Chùa Diệu Đế

B. Chùa Từ Hiếu

C. Chùa Từ ĐàmĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Chùa Thiên Mụ

CÂU HỎI SỐ 23. Thể hiện chính sách khuyến nông, vua Lê Đại Hành đã trực tiếp tiến hành nghi lễ nào sau đây?

A. Tổ chức lễ tế cờ

B. Cày ruộng tịch điềnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Tuyên thệ ở đền Đồng Cổ

D. Ban hành chế độ quân điền

CÂU HỎI SỐ 24. Phát kiến học thuyết về Sứ mệnh lịch sử của giai công nhân là của ai?

A. V.I.Lênin

B. Hêghen

C. Các Mác và Ph. ĂngghenĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Kan

CÂU HỎI SỐ 25. Cho cấu tạo giá trị của hàng hóa là: 9000c + 6000v + 6000m. Hãy tính quy mô sản xuất năm thứ hai biết tỷ lệ phân chia giữa tích lũy và tiêu dùng là 2/1 và tư bản phụ thêm c 1/v1 là 1/1, m, = 100%

A 10.000c + 6.000v + 6000m

B 10.000c +8.000v + 8000m

C 12.000 c+ 9000v +9.000m

D 11.000c + 8000v + 8000m

CÂU HỎI SỐ 26. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05-3-1962 ở đâu?

A. Thái Nguyên

B. Hà NộiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Vĩnh Phúc

D. Tuyên Quang

CÂU HỎI SỐ 27. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa Đảng và Mặt trận được xác định là mối quan hệ:

A. biện chứng

B. song song

C. máu thịtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. độc lập

CÂU HỎI SỐ 28. “Quỹ tín dụng sinh viên” được Chính phủ ra quyết định thành lập vào năm nào?

A. 1985

B. 1992

C. 1993

D. 1997

CÂU HỎI SỐ 29. Trong cuộc kháng chiến Nguyên Mông lần thứ nhất (1258), khi được vua Trần hỏi, Trần Thủ Độ đã nói câu gì?

A. Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc

B. Nhập Tống

C. Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng loĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Năm nay đánh giặc nhàn

CÂU HỎI SỐ 30. Liên bang CH XHCN Xô-viết (Liên xô) được thành lập năm nào?

A. 1917

B. 1918

C. 1922Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. 1924

CÂU HỎI SỐ 31. Nhà kinh điển nào sau đây nghiên cứu sâu về CNTB giai đoạn độc quyền?

A. V.I.Lênin

B. Ph.Ăng ghen

C. C.Mác

D . C.Mác và Ăng ghenĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 32. Hệ số ICOR giai đoạn 2016 - 2019 đạt bao nhiêu?

A. 6.2

B. 6.1Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. 6.3

D. 6.5

CÂU HỎI SỐ 33. Theo Luật Thanh niên, thanh niên cần có trách nhiệm với những đối tượng nào?

A .Tổ quốc

B. Nhà nước và xã hội

C. Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Bản thân

CÂU HỎI SỐ 34 Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó gọi là:

A. Mâu thuẫn cơ bản

B. Mâu thuẫn đối kháng

C. Mt bên ngoài

D. Mâu thuẫn chủ yếuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 35. Theo Hồ Chí Minh, để lãnh đạo lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng phải có gì ?

A. Có năng lực lãnh đạo

B. Có uy tín

C. Có chính sách đúng

D. Các phương án nêu ra đều đúngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 36. Theo phép biện chứng duy vật, khái niệm nào dùng để chỉ sự chuyển hóa từ chất này sang chất khác do những sự thay đổi về lượng trước đó gây ra?

A. Cách mạng

B. Bước nhảyĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Điểm nút

D. Độ

CÂU HỎI SỐ 37. Một thanh niên Việt Nam ở Praha được mời tham dự Festival Thanh niên và sinh thế giới lần thứ I qua sự giới thiệu của đại diện ngoại giao ở Tiệp Khắc là ai?

A. Đ-c Nguyễn ThươngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Đ-c Cao Ngọc Thọ

C. Đ-c Trần Ngọc Danh

D. Đ-c Hoàng Tuấn

CÂU HỎI SỐ 38. Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (Hội nghi thành lập Đảng) với danh nghĩa là gì?

A .Tất cả các phương án trên

B. Phái viên của Quốc tế Cộng sảnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Đại biểu của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

D. Đại biểu của Quốc tế Cộng sản

CÂU HỎI SỐ 39. Đề án “Tăng cường tri thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2021-2030“ tuyển dụng bao nhiêu chỉ tiêu?

A. 2400

B. 2300

C. 2500

D. 2200

CÂU HỎI SỐ 40. Điều kiện đủ để sản xuất hàng hóa ra đời

A. Con gười cần nhiều loại sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu

B. Sự tách biệt về kinh tế giũa những người sản xuất

C. Của cải dư thừa

D. Phân công lao động xã hộiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án ánh sáng soi đường lần thứ 5 2023 - Tuần 2

CÂU HỎI SỐ 1. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

A. 30 triệu lượt

B. 50 triệu lượtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. 40 triệu lượt

D. 60 triệu lượt

CÂU HỎI SỐ 2. Công xã Pari ra đời vào ngày tháng năm nào?

A. 22-6-1848

B. 28-5-1871

C. 4-9-1870Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. 18-3-1871

CÂU HỎI SỐ 3. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 chưa hoàn thành?

A. 1 chỉ tiêu

B. 4 chỉ tiêu

C. 2 chỉ tiêuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. 3 chỉ tiêu

CÂU HỎI SỐ 4. Phong trào thi đua Sóng Duyên hải ở địa phương nào?

A. Hải PhòngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Hà Nam

C. Nghệ An

D. Ninh Bình

CÂU HỎI SỐ 5. Theo Luật Thanh niên, nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về thanh niên là gì?

A. Nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế và thông lệ quốc tế

B. Nguyên tắc tự do dân chủ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế

C. Nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tếĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Nguyên tắc tự do dân chủ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế và thông lệ quốc tế

CÂU HỎI SỐ 6. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” đã được phát động tại Đại hội lần thứ mấy của Hội Sinh viên Việt Nam?

A. Đại hội IXĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Đại hội VII

C. Đại hội VI

D. Đại hội VIII

CÂU HỎI SỐ 7 Cây cầu được xem là công trình thế kỷ của tình hữu nghị Việt - Xô?

A. Cầu Nhật Tân

B. Cầu Long Biên

C. Cầu Chương Dương

D. Cầu Thăng LongĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 8 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế như thế nào?

A. Có nông nghiệp hiện đại

B. Có công nghiệp hiện đại

C. Có khoa học, kỹ thuật tiên tiến

D. Có công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có khoa học kỹ thuật tiên tiếnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 9 Theo Các Mác, ai là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm?

A. T.Hốpxơ

B. G.Lốccơ

C. R.Đềcáctơ

D. F.BêcơnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 10 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có cái gì ?

A. Con người có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

B. Con người xã hội chủ nghĩaĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Con người có đạo đức.

D. Con người Con người có tài năng

CÂU HỎI SỐ 11 Ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030”. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì Đề án?

A. Nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về phát triển kinh tế; khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm

B. Nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về phát triển văn hóa; khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm

C. Nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về phát triển xã hội; khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm

D. Nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về phát triển giáo dục; khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm

Đáp án: Đề án “Đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho thanh niên Việt Nam”

CÂU HỎI SỐ 12 Tại Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ IV (8-1953) ở Bucarest (Rumani), đoàn đại biểu nào đã tặng đoàn Việt Nam bức ảnh Bác Hồ đang phát biểu tại Đại hội Tours năm 1920?

A. Đoàn đại biểu thanh niên Rumani

B. Đoàn đại biểu Đảng Xã hội PhápĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Đoàn đại biểu thanh niên Liên Xô cũ

D. Đoàn đại biểu thanh niên sinh viên Pháp

CÂU HỎI SỐ 13 Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo là:

A. Phát triển kinh tế - xã hội là then chốt; xây dựng Đảng là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

B. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

C. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là trọng yếu, thường xuyên; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nền tảng tinh thần.

D. Bảo đảm quốc phòng, an ninh là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; phát triển kinh tế - xã hội là trọng yếu, thường xuyên.

CÂU HỎI SỐ 14 Bác Hồ đã trực tiếp bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện những đoàn viên đầu tiên gồm :

A. 06 đồng chí

B. 10 đồng chí

C. 08 đồng chíĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. 07 đồng chí

CÂU HỎI SỐ 15 Tích tụ tư bản là:

A. Tất cả các phương án trên

B. Là kết quả trực tiếp của quá trình tích luỹ tư bản

C. Là tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư nghĩa là biến một phần giá trị thăng dư thành tư bản phụ thêmĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Làm cho tư bản xã hội tăng và tư bản cá biệt cũng tăng

CÂU HỎI SỐ 16 Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua bao nhiêu Nhiệm kỳ Đại hội ?

A .7

B. 10

C. 9

D. 8Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 17 Từ năm 1931 đến năm 1941, Đoàn ta đã qua bao nhiêu lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng?

A. Ba lầnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Hai lần

C. Bốn lần

D. Một lần

CÂU HỎI SỐ 18 Đầu năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã bí mật thành lập một nhóm thanh niên yêu nước tại Quảng Châu, nòng cốt từ tổ chức Tâm tâm xã. Nhóm bí mật này có mấy người?

A .11 người

B. 8 người

C. 9 ngườiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. 10 người

CÂU HỎI SỐ 19 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối có điểm nào giống nhau?

A. Đều làm giảm giá trị sức lao động của người lao động làm thuê

B. Tất cả các phương án trênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Đều làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư

D. Đều làm cho công nhân tốn sức lao động nhiều hơn

CÂU HỎI SỐ 20 Chiến thắng Ấp Bắc - Mỹ Tho diễn ra vào ngày, tháng, năm nào ?

A Ngày 17-1-1960.

B Ngày 20-1-1963.

C Ngày 2-1-1963.Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D Ngày 18-1-1960.

CÂU HỎI SỐ 21 Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, khuynh hướng tư tưởng cường điệu hóa vai trò lý luận, coi nhẹ thực tiễn, tách rời lý luận khỏi thực tiễn, thiếu quan điểm lịch sử cụ thể thì sẽ mắc vào căn bệnh gì dưới đây ?

A. Bệnh tả khuynh nóng vội

B. Bệnh giáo điềuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Bệnh thành tích

D. Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa

CÂU HỎI SỐ 22 Loại hình ruộng đất nào sau đây được ban hành dưới triều Trần?

A. Lộc điền

B. Điền trangĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Thác đao điền

D. Quân điền

CÂU HỎI SỐ 23 Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, chủ thể sáng tạo chân chính ra lịch sử là gì?

A. Những nhà khoa học có các phát minh lớn

B. Gai cấp thống trị về kinh tế

C. Quần chúng nhân dânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Những lãnh tụ

CÂU HỎI SỐ 24 Lựa chọn phương án trả lời đúng với quan niệm của Các Mác về bản chất con người.

A. Bản chất con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hộiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Bản chất con người là ác

C. Bản chất con người là tổng hòa những mối quan hệ tự nhiên, xã hội và tư duy

D. Bản chất con người là thiện

CÂU HỎI SỐ 25 Quan điểm nào dưới đây là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ?

A. Vật chất và ý thức không cái nào quyết định cái nào

B. Vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức

C. Vật chất và ý thức là hai lĩnh vực riêng biệt

D. Ý thức có trước vật chất và quyết định vật chất

CÂU HỎI SỐ 26 Trí thức được quan niệm là?

A. Giai cấp trí thức

C. Hội trí thức

B. Tầng lớp trí thứcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Tập đoàn trí thức

CÂU HỎI SỐ 27 Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 100-CT-TW về công tác khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp vào thời gian nào ?

A. Ngày 1-1-1981

B. Ngày 13-1-1981Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Ngày 20-1-1981

D. Ngày 3-2-1981

CÂU HỎI SỐ 28 Vị vua nào trị vì lâu dài nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam?

A. Đinh Tiên Hoàng

B. Trần Thái Tông 2

C. Lý Nhân TôngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Lê Thánh Tông

CÂU HỎI SỐ 29 Hãy cho biết đâu là mô hình đã được triển khai thành công nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Thiếu niên nói

B. Diễn đàn trẻ emĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Điều em muốn nói

D. Hội đồng trẻ em

CÂU HỎI SỐ 30 Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030” được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1895/ODD-TTg vào ngày, tháng, năm nào?

A. Xây dựng đề án "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp"

B. Xây dựng đề án "Hỗ trợ thanh niên trưởng thành "

C. Xây dựng đề án "Hỗ trợ thanh niên học tập"

D. Xây dựng đề án "Hỗ trợ thanh niên phát triển"

Đáp án: Ngày 11/11/2021Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 31 Sinh viên nào là người công bố hoàn thành phần mềm chống virus trên mạng đầu tiên của Việt Nam tên AVOLINE?

A. Trần Thị Minh Phương

B. Nguyễn Trần Thuận

C. Đỗ Quang Yên

D. Nguyễn Tử QuảngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 32 Đâu là nhận định khái quát về kết quả công tác giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

A. Tổ chức Đoàn các cấp luôn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục.

B. Việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

CÂU HỎI SỐ 33 Hôn nhân tiến bộ dựa trên cơ sở nào?

A. cả b, c và dĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Tình yêu

C. Tự nguyện

D. Hôn nhân một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng, được đảm bảo vệ pháp lý

CÂU HỎI SỐ 35 Điền cụm từ đúng của Hồ Chí Minh vào chỗ trống: “Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn (…)”.

A. Học tập

B. Sử dụng

C. Trau dồi Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Thực hành

CÂU HỎI SỐ 36 Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của

A. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển AnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Chủ nghĩa trọng thương

C. Kinh tế- chính trị tầm thường

D. Chủ nghĩa trọng nông

CÂU HỎI SỐ 37 Ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XI và XII và Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa, giá trị lâu dài là:

A. Hoàn thiện đồng bộ thể chế ; Phát triển nguồn kinh tế; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại cả kinh tế và xã hội.

B. Hoàn thiện đồng bộ thể chế ; Phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng hệ thống an ninh mạng

C. Hoàn thiện đồng bộ thể chế; Phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại cả kinh tế và xã hội.Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

D. Hoàn thiện đồng bộ thể chế ; Phát triển nguồn kinh tế; Xây dựng hệ thống an ninh mạng

CÂU HỎI SỐ 38 Tích luỹ nguyên thuỷ tư bản chủ nghĩa và tích luỹ tư bản khác nhau như thế nào?

A. Tất cả các phương án trênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

B. Tích luỹ nguyên thuỷ thực hiện bằng bạo lực, tích luỹ tư bản thực hiện bằng biện pháp kinh tế là chủ yếu

C. Tích luỹ nguyên thuỷ tạo điều kiện cho CNTB ra đời, tích luỹ tư bản mở rộng phạm vi thống trị và bóc lột lao động làm thuê

D. Tích luỹ nguyên thuỷ có trước, tích luỹ tư bản có sau

CÂU HỎI SỐ 39 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I diễn ra ở đâu, trong thời gian nào ?

A. Tuyên Quang, từ ngày 01 đến ngày 10-05-1941

B. Cao Bằng, từ ngày 05 đến ngày 15-05-1941

C. Thái Nguyên, từ ngày 10 đến ngày 20-05-1941

D. Cao Bằng, từ ngày 10 đến ngày 19-05-1941Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

CÂU HỎI SỐ 40 Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta bổ sung, phát triển vào năm nào ?

A .Năm 2006 (Đại hội X)

B. Năm 2016 (Đại hội XII)

C. Năm 2001 (Đại hội IX)

D. Năm 2011 (Đại hội XI)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án Ánh sáng soi đường lần thứ V 2023 - Tuần 1

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C. Liên Xô

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: A

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án. D. 11/11/2021

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án. D Con người

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C ngày 9/10/1921 tại Paris

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: B

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: B

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: A

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: A

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: B

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: A

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: A

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: A

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án:

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: B

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án:

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: D

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: B

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: A

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án:

Đáp án Ánh sáng soi đường 2023

Đáp án: C

Đáp án Ánh sáng soi đường Trà Vinh 2023 

Câu 1. Đâu là nhận định khái quát về kết quả triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 1. Cả 3 đáp án đều đúngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 2. Nội dung thiết thực
 3. Khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên
 4. Góp phần phát triển toàn diện thanh niên

Câu 2. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn các cấp trong tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa bao nhiêu km đường giao thông nông thôn?

 1. 128 km đường giao thông nông thôn
 2. 148 km đường giao thông nông thôn
 3. 138 km đường giao thông nông thôn
 4. 118 km đường giao thông nông thônĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Câu 3. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất mấy hoạt động tình nguyện trên năm?

 1. ít nhất 03 hoạt động tình nguyện/năm
 2. ít nhất 01 hoạt động tình nguyện/năm
 3. ít nhất 04 hoạt động tình nguyện/năm
 4. ít nhất 02 hoạt động tình nguyện/nămĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Câu 4. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu trồng mới bao nhiêu cây xanh?

 1. 600.000 cây xanh
 2. 400.000 cây xanhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 3. 300.000 cây xanh
 4. 500.000 cây xanh

Câu 5. Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất?

 1. Điểm nút
 2. Tất cả đều sai
 3. Nhảy vọtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 4. Độ

Câu 6. Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, hoạt động nào đã được triển khai quy mô toàn quốc để chào mừng thành công Đại hội?

 1. Ngày thanh niên cùng hành độngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 2. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội
 3. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
 4. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội

Câu 7. Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?

 1. Vận động xã hộiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 2. Vận động lý học
 3. Vận động sinh học
 4. Vận động cơ học

Câu 8. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong bao nhiêu ngày?

 1. 1,5 ngàyĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 2. 2,5 ngày
 3. 2 ngày
 4. 1 ngày

Câu 9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định chỉ tiêu trồng mới bao nhiêu cây xanh?

 1. 120 triệu cây xanh
 2. 90 triệu cây xanh
 3. 110 triệu cây xanh
 4. 100 triệu cây xanhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Câu 10. Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm Mác - Lênin là gì?

 1. Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác
 2. Là toàn bộ thế giới hiện thực
 3. Là một phạm trù triết học
 4. Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giácĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Câu 11. Đồng chí nào đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh khóa XI?

 1. Thái Văn Chuẩn
 2. Nguyễn Thị Cẩm Hương
 3. Võ Minh Nhựt
 4. Nguyễn Thanh NhãĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Câu 12. Người nữ anh hùng đầu tiên của Việt Nam là ai?

 1. Tạ Thị Kiều
 2. Nguyễn Thị Định
 3. Nguyễn Thị ChiênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 4. Nguyễn Thị Bình

Câu 13. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

 1. 02.1930
 2. 05.1930
 3. 10.1930Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 4. 03.1935

Câu 14. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu tỷ lệ tổ chức Đoàn có mô hình hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế là bao nhiêu?

 1. 97%
 2. 100%Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 3. 98%
 4. 99%

Câu 15. Nam Bộ kháng chiến bắt đầu vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

 1. 23.11.1940 – Cần Thơ
 2. 23.9.1945 – Sài GònĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 3. 15.9.1945 – Huế
 4. 23.9.1946 – Bến Tre

Câu 16. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa bao nhiêu ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN?

 1. 1.400 ý tưởng, sáng kiếnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 2. 1.300 ý tưởng, sáng kiến
 3. 1.500 ý tưởng, sáng kiến
 4. 1.200 ý tưởng, sáng kiến

Câu 17. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định sẽ triển khai mô hình nào để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp?

 1. Hội đồng thanh niên
 2. Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên
 3. Tiếng nói thanh niênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 4. Những người bạn của Đoàn

Câu 18. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu tổ chức Đoàn giới thiệu việc làm cho bao nhiêu thanh niên?

 1. 36.000 - 40.000 thanh niên
 2. 38.000 - 40.000 thanh niên
 3. 37.000 - 40.000 thanh niên
 4. 35.000 - 40.000 thanh niênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Câu 19. Kết quả của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 là:

 1. Ta giải phóng Sài Gòn
 2. Kế hoạch Navarre bước đầu bị phá sản vì Pháp không tập trung được lực lượngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 3. Ta giải phóng hoàn toàn Thượng và Trung Lào
 4. Ta giải phóng được Việt Bắc

Câu 20. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định chỉ tiêu thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện là bao nhiêu?

 1. 50%
 2. 60%Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 3. 55%
 4. 65%

Câu 21. Phạm trù nào dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, về quy mô, trình độ phát triển của sự vật, biểu thị số lượng các thuộc tính, các yếu tốc cấu hình sự vật:

 1. Vận động
 2. Độ
 3. LượngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 4. Chất

Câu 22. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 10 triệu lượt thanh thiếu nhi
 2. 8 triệu lượt thanh thiếu nhi
 3. 9 triệu lượt thanh thiếu nhi
 4. 7 triệu lượt thanh thiếu nhiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Câu 23. Hãy cho biết thành tố nào không có trong chủ đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên
 2. Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi
 3. Xây dựng Đoàn vững mạnh
 4. Hội nhập quốc tế mạnh mẽĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Câu 24. Đâu là phong trào được triển khai trong thanh niên công chức, viên chức?

 1. Ba trách nhiệmĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 2. Ba giỏi
 3. Ba rèn luyện
 4. Bốn nhất

Câu 25. Ngày Toàn quốc chống Mỹ là ngày 26.3.1965

 1. Đúng
 2. SaiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

Câu 26. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu hàng năm tỷ lệ đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ là bao nhiêu?

 1. Không quá 5%Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 2. Không quá 4%
 3. Không quá 3%
 4. Không quá 2%

Câu 27. Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì?

 1. Thuộc tính của vật chấtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 2. Một dạng vật chất
 3. Mô thức của trực quan cảm tính
 4. Khái niệm của tư duy lý tính

Câu 28. Nhiệm kỳ 2022 – 2027 có bao nhiêu chương trình đồng hành với thanh niên?

 1. 3 chương trìnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 2. 1 chương trình
 3. 2 chương trình
 4. 4 chương trình

Câu 29. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định tập trung giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong những khối đối tượng nào?

 1. Sinh viên, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số
 2. Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở
 3. Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sởĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 4. Sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở

Câu 30. Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù nào?

 1. Điểm nút
 2. ĐộĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023
 3. Nhảy vọt
 4. Tất cả đều sai

Đáp án Ánh sáng soi đường 2021 - tuần 6

CÂU SỐ 1. Ý thức xã hội được nảy sinh từ đâu ?

A. Xã hội

B. Tồn tại xã hộiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023

C. Xã hội nguyên thủy

D. Xã hội chiếm hữu nô lệ

CÂU SỐ 2. Năm 1708, Mạc Cửu đã tự nguyện dâng vùng đất nào cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong?

A. Đồng Nai

B. Mỹ Tho

C. Hà TiênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Tầm Phong Long

CÂU SỐ 3. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong sự kiện nào?

A. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (2012)

В. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IV (1980)

C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)

CÂU SỐ 4. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức bao nhiêu chương trình giám sát về các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội?

A. 18 chương trình

B. 8 chương trình

C. 15 chương trình

D. 10 chương trình

CÂU SỐ 5. Thuộc tính cơ bản, phổ biến nhất của vật chất là gì?

A.. Có cấu trúc nguyên tử

B. Có quảng tính

C. Xác định về mặt khối lượng

D. Tồn tại khách quanĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 6. Trong số các chức năng của gia đình, chức năng nào là đặc thù nhất và riêng có của gia đình?

A. Chức năng tái sản xuất ra con người

B. Chức năng giáo dục

C. Chức năng kinh tế

D. Chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, tình cảm

CÂU SỐ 7. Kinh đô Hoa Lư thời Đinh – Tiền Lê, nay thuộc địa phương nào?

A. Phú Thọ

B. Ninh BìnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Thanh Hóa

D. Hà Nội

CÂU SỐ 8. Tại Đại hội lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam đã xác định bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm?

A. 13

B. 12

C. 11

D. 10

CÂU SỐ 9. Hai chương trình lớn: “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” được phát động tại Đại hội LHTN Việt Nam lần thứ mấy?

A. Lần thứ IV

B. Lần thứ VI

C. Lần thứ V

D. Lần thứ III

CÂU SỐ 10. Chiến dịch Biên giới 1950 điển hình với nghệ thuật quân sự gì?

A. Tập kích

B. Phục kích

C. Đánh điểm diệt việnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Đánh lấn

CÂU SỐ 11. Ai là nhà tư tưởng người Pháp thời cận đại, được mệnh danh là “nhà triết học đứng ngoài triết học"?

A. Voltaire

B. Rousseau

C.Descartes

D. Pascal

CÂU SỐ 12. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiểu chủ nghĩa MácLênin nghĩa là gì ?

A. Học thuộc các luận điểm lý luận

B. Học thuộc các tác phẩm kinh điển của Mác, Lênin

C. Để chứng tỏ trình độ lý luận cao

D. Để sống với nhau có tình, có nghĩaĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 13. Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình vào thời gian nào?

A. 10–1-1932

B. 10-1930

C. 10-1-1925

D. 10-1-1929Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 14. Năm 2016 Việt Nam có bao nhiêu doanh nghiệp quay trở lại hoạt động?

A. 28.689 doanh nghiệp

B. 25.689 doanh nghiệp

C. 27.689 doanh nghiệp

D. 26.689 doanh nghiệpĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 15. Tuổi thọ trung bình đến năm 2020 của Việt Nam ước đạt khoảng bao nhiêu tuổi?

A. 90,7 tuổi

B. 60,4 tuổi

C. 73,7 tuổiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. 88,6 tuổi

CÂU SỐ 16. Cuộc vận động hình thành Tổng Hội Sinh viên hoạt động công khai nhằm liên kết lực lượng sinh viên yêu nước, có cảm tình với cách mạng được diễn ra trong năm nào?

A.Năm 1940

B. Năm 1954

C. Năm 1945

D.Năm 1941

CÂU SỐ 17. Việt Nam không tham gia vào tổ chức quốc tế nào sau đây?

A. WTO

B. FAO

C. AFTA

D. NATOĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 18. Đoạn thơ nói về tỉnh nào? "An Bình đất mẹ cù lao, Thơm hương hoa bưởi, ngọt ngào nhãn long. Khách về nhớ mãi trong lòng, Cù lao nho nhỏ bên dòng Tiền Giang"

A. Bến Tre

B. Vĩnh LongĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Long An

D. Tiền Giang

CÂU SỐ 19. Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu?

A. Những sai lầm của Đảng và của những người lãnh đạo cấp cao nhất Đảng Cộng sản Liên Xô.

B Quan niệm và vận dụng không đúng đắn về chủ nghĩa xã hội

C. Các phương án nêu ra đều đúngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng “Diễn biến hoà bình”

CÂU SỐ 20. Tỉ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị năm 2015 là bao nhiêu phần trăm?

A. 3,47%

B. 3,4%

C. 3,37%

D. 3,15%

CÂU SỐ 21. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra từ ngày 07 đến ngày 14-02-1950 với tên gọi nào?

A. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt NamĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Đoàn Thanh niên dân chủ Việt Nam

C. Ca Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

D. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

CÂU SỐ 22. Phong trào đấu tranh chính trị trong thời kỳ chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam diễn ra khắp Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng.. trong đó vai trò quan trọng nhất thuộc về giai cấp, tầng lớp nào?

A. Công nhân, nông dân

B. Các tổ chức Phật tử

C. Dân nghèo thành thị

D. Tuổi trẻ, học sinh, sinh viên

CÂU SỐ 23. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem (...) để giữ vững quyền độc lập tự do ấy'?

A. Tất cả tinh thần và sức lực

B. Toàn bộ sức lực

C. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cảiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Nguồn lực vốn có

CÂU SỐ 24. Hội nghị trù bị giữa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa và Pháp được diễn ra ở đâu?

A. Sài Gòn

B. Đà LạtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Nha Trang

D. Hà Nội

CÂU SỐ 25. Tại Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Sinh viên Việt Nam đã đề ra mỗi năm học mỗi hội viên tham gia ít nhất bao nhiêu ngày tình nguyện?

A. 6 ngày

B. 5 ngàyĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 8 ngày

D. 7 ngày

CÂU SỐ 26. Ngay sau khi giành chiến thắng ở Huế (26-3-1975) Quân ủy Trung ương quyết định tiến công với tinh thần “kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất và lực lượng có thể chyển quyền sớm nhất” tại đâu?

A. Tỉnh Quảng Ngãi

B. Tỉnh Thừa Thiên Huế

C. Thành phố Đà NẵngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Tỉnh Quảng Nam

CÂU SỐ 27. Bạn hãy cho biết, việc phân chia ý thức xã hội thành ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận là dựa trên tiêu chí nào dưới đây?

A. Tính chất của ý thức xã hội

B. Nội dung phản ánh tồn tại xã hội

C. Trình độ phản ánh của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội

D. Lĩnh vực phản ánh tồn tại xã hội

CÂU SỐ 28. Hội học sinh Việt Nam – Nam Bộ được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 7-1947 tại Sài Gòn-Chợ Lớn

B. Tháng 6-1946 tại Sài Gòn-Chợ Lớn

C. Tháng 10-1949 tại Tây Ninh

D. Tháng 12-1950 tại Bến Tre

CÂU SỐ 29. Sau khi đem quân đánh Tống, Lý Thường Kiệt đã lui về giữ phòng tuyến nào?

A. Thành Xương Giang

B. cửa sông Bạch Đằng

C. Sông Như NguyệtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Ải Chi Lăng

CÂU SỐ 30. Đâu là căn cứ của quân đội Hai Bà Trưng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Đông Hán (năm 42-43)?

A. Đường Lâm

B. Khuất Lão

C. Cẩm KhêĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Điển Triệt

CÂU SỐ 31. Hiệp định Giơnevơ được ký kết lấy vĩ tuyến 17 dọc theo con sông nào làm giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam Bắc?

A. sông Thạch Hãn

B. Sông Nhật Lệ

C. Sông Bến HảiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Sông Hương

CÂU SỐ 32. Tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, coi lý luận là bất di bất dịch là biểu hiện của sai lầm nào ?

A. Bệnh giáo điềuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Bệnh thành tích

C. Bệnh tả khuynh nóng vội

D. Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa

CÂU SỐ 33. Năm 1757, vua Chân Lạp dâng vùng đất cho chúa Nguyễn, lãnh thổ nước ta được định hình cơ bản như ngày nay. Vùng đất cuối cùng được sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong có tên gọi là gì?

A. Hà Tiên

B. Mỹ ThoĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Đồng Nai

D. Tầm Phong Long

CÂU SỐ 34. Ph.Ănghen có nhận xét về ai như sau: “Ông hoàn toàn không nói đến thế giới trong đó con người ấy sống, vì vậy con người mà ông nói, luôn là con người trừu tượng?

A. Hêghen

B. C.Mác

C. Phoiơbắc

D. Cantơ

CÂU SỐ 35. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, nguồn gốc xã hội cơ bản nhất, trực tiếp nhất của ý thức là:

A. lao động, ngôn ngữ và phản ánhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. ngôn ngữ

C. lao động và ngôn ngữ

D. lao động

CÂU SỐ 36. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu trích sau: "điểm khác biệt căn bản giữa xã hội loài người với xã hội loài vật là ở chỗ: loài vật may lắm chỉ hái lượm, trong khi con người lại ..." (Ph. Ăngghen).

A. Có ý thức

B. Sản xuấtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Lao động và tư duy

D. Suy nghĩ

CÂU SỐ 37. Điền từ đúng của Hồ Chí Minh vào chỗ trống: “Gốc có vững cây mới bền | Xây lầu thắng lợi trên nền (...)”

A. nhân dânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. nông dân

C. công nông

D. công nhân

CÂU SỐ 38. Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị Sinh viên quốc tế tại Hà Nội vào năm nào?

A. Năm 1964

B. Năm 1961Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Năm 1962

D. Năm 1966

CÂU SỐ 39. Điền vào chỗ trống: Theo Mặc Tử,"..." là đạo của thánh nhân, là gốc của mọi đức trong mỗi con người.

A. Thiên mệnh

B. Kiêm ái

C. Nhân nghĩa

D. Chính danh

CÂU SỐ 40. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp cơ bản?

A. 8 nhiệm vụ và giải pháp

B. 9 nhiệm vụ và giải pháp

C. 7 nhiệm vụ và giải phápĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. 6 nhiệm vụ và giải pháp

CÂU SỐ 41. Tính hai mặt của người nông dân là gì ?

A. Người lao động và tư hữu nhỏ

B. Người tư hữu và người bóc lột

C. Người lao động và người làm thuê

D. Người bị bóc lột và lạc hậu

CÂU SỐ 42. Nội dung nào dưới đây đúng với lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

A. Tri thức là mục đích cuối cùng của nhận thức

B. Nhận thức là một quá trình biện chứng

C. Thế giới vật chất không tồn tại khách quan

D. Phủ nhận khả năng nhận thức của con người

CÂU SỐ 43. Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.

C. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

CÂU SỐ 44. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của dân tộc - tộc người?

A. Có ngôn ngữ tộc người

B. Có đặc điểm văn hoá tộc người

C. Có ý thức tự giác tộc người

D. Lãnh thổĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 45. Năm 2021 kỷ niệm bao nhiêu năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

A. 80 nămĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 95 năm

C. 85 năm

D. 90 năm

CÂU SỐ 46. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành, chỉ đạo thực hiện mấy nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị?

A. 6 nghị quyết

B. 2 nghị quyết

C. 4 nghị quyết

D. 8 nghị quyết

CÂU SỐ 47. Theo đánh giá của Liên hợp quốc, xếp hạng chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2020 đứng thứ bao nhiêu xét trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ?

A .58

B. 86Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 42

D. 75

CÂU SỐ 48. Rôbớt Ôoen tiến hành thực nghiệm xí nghiệp công sản ở nước nào ?

A. Nước Anh

B. Nước Anh và Mỹ

C. Nước Pháp

D. Nước Mỹ

CÂU SỐ 49. Lần đầu tiên Nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động vào năm nào?

A. 1932

B. 1930Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 1933

D. 1931

CÂU SỐ 50. Hồ Chí Minh đã soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập tại nhà số nhà 48, Hàng Ngang, Hà Nội, vào thời gian nào ?

A. 20-22-8-1945

B. 28 - 30-8-1945

C. 14-20-8-1945

D. 22-25-8-1945

Đáp án Ánh sáng soi đường 2021 - tuần 5

CÂU SỐ 1. Tháng 8 năm 1951, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên Thế giới lần thứ III được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 20-8 tại địa điểm nào?

A .Thành phố Berlin, Thủ đô nước cộng hòa dân chủ Đức (cũ)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

C. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũ

D. Viên, thủ đô nước Áo

CÂU SỐ 2. Pháp gia là một trong những trường phái triết học chủ trương dùng (...) để điều chỉnh hành vi con người và duy trì, ổn định trật tự thể chế xã hội. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu trên.

A. Lập pháp

B. Đạo đức

C. Tư pháp

D. Hình pháp

CÂU SỐ 3. Sau khi giành được quyền kiểm soát miền Bắc, trong phiên họp vào tháng 9 năm 1955, Bộ Chính trị chủ trương đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành?

A. Đoàn Thanh niên Lao động Việt NamĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

C. Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

D. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

CÂU SỐ 4. Năm 2016 tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập của Việt Nam là?

A. 1,468 nghìn lao động

B. 2,268 nghìn lao động

C. 1,268 nghìn lao độngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. 1,228 nghìn lao động

CÂU SỐ 5. Năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam xếp thứ bao nhiêu trong 141 nền kinh tế?

A. 65

B. 60

C.67Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. 70

CÂU Số 6. Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ III (năm 1994), ai được bầu là Chủ tịch?

A. Chị Trương Thị Mai

B. Tất cả đều sai

C. Giáo sư Phạm Huy Thông

D. Anh Hồ Đức ViệtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 7. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thầy cô giáo, học sinh, sinh viên căn dặn: “Phải ra sức thi đua dạy tốt, học tốt” Bức thư trên được gửi vào thời gian nào ?

A. 10-1-1967

B. 5-1-1969

C. 10-1-1968Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. 7-1-1966

CÂU SỐ 8. Quan điểm cho rằng: mọi sự vật, hiện tượng chỉ là “phức hợp những cảm giác” của cá nhân là quan điểm thể hiện lập trường triết học nào?

A. Chủ nghĩa duy tâm chủ quanĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

D. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

CÂU SỐ 9. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2000-2005 ) đã hiệp thương chọn cử anh, chị nào giữ chức Chủ tịch?

A. Chị Trương Thị MaiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Anh Nông Quốc Tuấn

C. Anh Hồ Đức Việt

D. Anh Đào Ngọc Dung

CÂU SỐ 10. Quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân là?

A. Các phương án nêu ra đều đúngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Quyền vào đạo, chuyển đạo và rời đạo

C. Quyền theo hoặc không theo tôn giáo

D Quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật

CÂU SỐ 11. Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu?

A. Tháng 2-1950 tại Hà Giang

B. Viêt Bắc Tháng 2-1950 tại Việt Bắc

C. Tháng 2-1950 tại Cao Bằng

D. Tháng 2-1950 tại Hà Nội

CÂU SỐ 12. Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc vào ngày, tháng, năm nào?

A. 20-9-1977Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 26-2-1976

C. 20-9-1975

D. 19-3-1975

CÂU SỐ 13. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu?

A. Đồng Nai

B. Long Xuyên

C. An Giang

D. Cao LãnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 14. Cao Thắng - thủ lĩnh của khởi nghĩa Hương Khê hy sinh trong trận đánh nào?

A. Trận tấn công đồn Mang Cá (Huế)

B. Trần Nhật Tảo (Long An)

C. Trận Vụ Quang (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

D. Trận tấn công đồn Nu (Thanh Chương, Nghệ An)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 15. “Trong xã hội có giai cấp, bất kỳ nhà nước nào cũng là bộ máy trấn áp của giai cấp này đối với giai cấp khác. Điều đó thể hiện ở chỗ, bất kỳ nhà nước nào cũng có quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù,...". Nội dung trên là một trong những biểu hiện trên thực tế của mối quan hệ giữa 2 phạm trù nào:

A. Bản chất – hiện tượng

B. Tất nhiên – ngẫu nhiên

C. Nguyên nhân – kết quả

D. Nội dung - hình thức

CÂU SỐ 16. Sai lầm chung của các nhà triết học duy vật trước Mác trong quan niệm về vật chất là gì?

A. Đồng nhất vật chất với những dạng tồn tại cụ thể của vật chấtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Cho rằng vật chất tồn tại khách quan

C. Đồng nhất vật chất với ý thức

D. Cho rằng vật chất do Chúa sinh ra

CÂU SỐ 17. Trong cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (788-791) chống chính quyền nhà Đường, nghĩa quân đã giành thắng lợi quyết định ở đâu để giải phóng đất nước?

A. Thành Luy Lâu

B. Thành Cổ Loa

C. Thành Tống BìnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Thành Long Biên

CÂU SỐ 18. “Ba nhất” và “Đại phong” là tên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất (19611965) ở miền Bắc trong các ngành nào?

A. Ba nhất: Quân đội; Đại phong: Nông nghiệpĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Ba nhất: Công nghiệp; Đại phong: Thủ công nghiệp

C. Ba nhất: Nông nghiệp; Đại phong: Quân đội

D. Ba nhất: Giáo dục; Đại phong: Nông nghiệp

CÂU SỐ 19. Theo báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2019 của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) GII của Việt Nam năm 2019 đứng thứ bao nhiêu trong tổng số 129 quốc gia - nền kinh tế?

A. 40

B. 42Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 46

D. 44

CÂU SỐ 20. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc hoạt động của Mặt trận là gì?

A. Thống nhất

B. Hiệp thương dân chủ

C. Tập trung

D. Tôn trọng ý kiến cá nhân

CÂU SỐ 21. Những đại biểu tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán thế kỷ XIX là ai?

A. R.Ô Oen

B. Xanh xi mông

C. Tất cả các phương án đều đúngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. S.Phurie

CÂU SỐ 22. Chức năng nào là chức năng căn bản hơn của chuyên chính vô sản?

A. Chức năng bạo lực, trấn áp

B. Chức năng đối ngoại

C. Chức năng tổ chức, xây dựng

D. Chức năng đối nội

CÂU SỐ 23. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Đầu tiênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 24. Trong số các nhà triết học Hy Lạp cổ đại sau đây, nhà triết học nào coi thực thể thế giới là không khí?

A. AnaximenĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Ămpêđốclo

C. Lơxíp

D. Heraclít

CÂU SỐ 25. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò gì?

A. Là một thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.

B. Đứng ngoài Mặt trận

C. vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạoĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Là lực lượng lãnh đạo Mặt trận

CÂU SỐ 26. Ai là người Việt Nam đầu tiên được trao giải Nobel Hòa bình nhưng đã từ chối với lý do hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam vào năm 1973?

A. Lê Văn Lương

B. Lê Đức ThọĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Lê Duẩn

D. Võ Văn Kiệt

CÂU SỐ 27. Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IV được tổ chức vào thời gian nào? Tại đâu?

A. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh

B. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Hải Phòng

C. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Thành phố Huế

D. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Thủ đô Hà Nội.Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 28. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là chiến dịch:

A. Ta chủ động phản công địchĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Ta chủ động tiến công địch

C. Ta bị động tiến công địch

D. Ta chủ động phòng ngự địch

CÂU SỐ 29. Hồ Chí Minh ví việc cầu viện Nhật Bản để giải phóng dân tộc như hành động:

A. Đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau

B. Tất cả các phương ánĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Xin Nhật rủ lòng thương

D. Cõng rắn về cắn gà nhà

CÂU SỐ 30. Trong các chiến thắng sau đây, chiến thắng nào đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiến lên bước phát triển nhảy vọt?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947

B. Chiến dịch Biên Giới thu đông năm 1950

C. Cuộc chiến đấu trong các đô thị

D. Chiến dịch Điện Biên PhủĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 31. Năm 1949, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ II được tổ chức tại địa điểm nào?

A. Viên, thủ đô nước Áo

B. Budapest, HungaryĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. MatsXCOva, thủ đô Liên xô cũ

D. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

CÂU SỐ 32. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào nêu ra?

A. Quốc hội Việt Nam

B. Đảng cộng sản Việt Nam

C. Tất cả các phương án trên đều đúngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

CÂU SỐ 33. Trong giai đoạn năm 2016 - 2020, do rất nhiều yếu tố điều kiện gây nên sự khó khăn cho doanh nghiệp, nhà nước đã dành nhiều nguồn lực thực hiện hỗ trợ để doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trong các phương án dưới đây, ảnh hưởng của vấn đề nào gây thiệt hại lớn nhất?

A. An ninh mạng

B. Thiên tai bão lũ

C. Đại dịch Covid-19Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Mất mùa do hạn hán

CÂU SỐ 34. Những cuộc cách mạng tư sản ở nước Anh và nước nào được Các Mác coi là những cuộc cách mạng có quy mô toàn châu Âu?

A. Hà Lan

B. Pháp

C. ĐứcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Italia

CÂU SỐ 35. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán giành thắng lợi của nhân dân ta vào năm 938 do ai lãnh đạo?

A. Dương Đình Nghệ

B. Ngô QuyềnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Khúc Thừa Mỹ

D. Lê Hoàn

CÂU SỐ 36. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo số 86 công nhận Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1995

B. Năm 1994Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Năm 1992

D. Năm 1993

CÂU SỐ 37. Hiệp ước không phổ biến Vũ khí hạt nhân được viết tắt là gì?

A. PTN

B. TNP

C. NPTĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. TPN

CÂU SỐ 38. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp đã được Nguyễn Đình Chiểu đưa vào bài văn tế nổi tiếng diễn ra ở đâu?

A. Cần Giờ

B. Cần Đước

C. Cần GiuộcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Cần Thơ

CÂU SỐ 39. Lựa chọn phương án trả lời đúng về khả năng.

A. Khả năng là những gì hiện chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới khi có các điều kiện tương ứng.

B. Khả năng là tiền đề của một cái gì đó

C. Khả năng là điều kiện của một cái gì đó

D. Khả năng đồng nhất với cái ngẫu nhiên

CÂU SỐ 40. Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa là ?

A. Do mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX tư bản chủ nghĩaĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Do sự áp bức nặng nề của giai cấp tư sản

C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp phong kiến

D. Do mâu thuẫn giữa các nhà tư bản với nhau

CÂU SỐ 41. Theo phép biện chứng duy vật, khái niệm nào dùng để chỉ điểm giới hạn tại đó sự thay đổi về lượng sẽ làm thay đổi về chất ?

A. Điểm nútĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Bước nhảy

C. Độ

D. Cách mạng

CÂU SỐ 42. Cuộc khởi nghĩa mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang từ khi có chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng, dẫn đến sự ra đời của đội du kích cùng tên diễn ra ở đâu?

A. Bắc SơnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Pác Bó

C. Võ Nhai

D. Đô Lương

CÂU SỐ 43. Theo Khổng Tử, người quân tử có ba điều sợ: Sợ bậc đại nhân, sợ lời thánh nhân và sợ điều gì?

A. Sợ mệnh trờiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Sợ chết

C. Sợ đói

D. Sợ quỷ thần

CÂU SỐ 44. Ngày 3-3-1951 diễn ra sự kiện tiêu biểu nào thể hiện việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống Pháp?

A. Thành lập Hội Quốc dân Việt Nam

B. Thành lập Mặt trận Việt Miên Lào

C. Thành lập Mặt trận Liên ViệtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Thành lập Mặt trận Việt Minh

CÂU SỐ 45. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế trong các ngành nào?

A. Nuôi trồng, thủy - hải sản, cây lương thực, du lịch, chăn nuôi

B. Nuôi trồng, thủy hải sản, cây ăn quả, du lịch, sản xuất lượng thựcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Nuôi trồng thủy - hải sản, cây ăn quả, du lịch, chăn nuôi

D. Nuôi trồng, thủy hải sản, cây lương thực, du lịch, sản xuất phân bón

CÂU SỐ 46. Vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong 189 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2016?

A. 100

B.67

C. 80

D.90Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 47. Mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ được gọi là gì?

A. Bước nhảy

B. Không gian

C. Vận độngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Thời gian

CÂU SỐ 48. Ngày 4-7-1947, binh đoàn quân dù của Sôvanhắc chỉ huy đổ quân xuống Chợ Đồn, Chợ Mới thuộc tỉnh nào?

A. Tuyên Quang

B. Cao Bằng

C. Bắc KạnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Lạng Sơn

CÂU SỐ 49. Hai đại diện xuất sắc của của học sinh, sinh viên được bầu vào Ban Chấp hành Xứ Đoàn Thanh niên Bắc kỳ (bao gồm 05 đồng chí) là ai?

A. Nguyễn Văn Trạch, Vũ Xuân Thiều

B. Vũ Xuân Thiều, Dương Nhật Thăng

C. Trần Hải Kế, Vũ Xuân Thiều

D. Trần Hải Kế, Nguyễn Văn Trạch

CÂU SỐ 50. Vị danh nhân nào trong lịch sử Việt Nam được tôn xưng là “Vạn thế sự biểu” (Người thầy của muôn đời)?

A. Cao Bá Quát

B. Nguyễn Du

C. Khổng Tử

D. Chu Văn AnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

Đáp án Ánh sáng soi đường 2021 - tuần 4

CÂU SỐ 1. Biểu trưng của Hội LHTN Việt Nam là của tác giả nào:

A.. Tác giả Huỳnh Văn Tiếng

B. Tác giả Lưu Hữu Phước

C. Tác giả Thân Văn HuyĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Tác giả Lê Đàn

CÂU SỐ 2. Năm 1949, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ II được tổ chức tại địa điểm nào?

A. Viên, thủ đô nước Áo

B. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũ

C. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

D. Budapest, HungaryĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 3. 3 vùng tự do là hậu phương chủ yếu trong kháng chiến chống Pháp của cách mạng Việt Nam gồm:

A. Việt Bắc, Thanh - Nghệ - Tĩnh, Liên khu VĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Liên khu V, Nam Bộ, Thừa Thiên Huế

C. Liên khu III, Liên khu IV, Liên khu V

D. Việt Bắc, Thanh - Nghệ - Tĩnh

CÂU SỐ 4. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách đô hộ của nhà Lương (542-543)?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

B. Khởi nghĩa Lý BíĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Khởi nghĩa Bà Triệu

D. Khởi nghĩa Phùng Hưng

CÂU SỐ 5. Thuộc tính cơ bản, phổ biến nhất của vật chất là gì?

A. Tồn tại khách quanĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Có cấu trúc nguyên tử

C. Có quảng tính

D. Xác định về mặt khối lượng

CÂU SỐ 6. Tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ai lên Việt Bắc chuẩn bị căn cứ để di chuyển cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi cần thiết?

A. Nguyễn Lương BằngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Hoàng Quốc Việt

C. Hoàng Văn Thụ

D. Võ Nguyên Giáp

CÂU SỐ 7. Dựa vào quan điểm triết học Mác - Lênin về quy luật và về cái tất nhiên, ngẫu nhiên để lựa chọn phương án trả lời đúng:

A. Chỉ có cái tất nhiên là tuân tuân theo quy luật

B. Cả cái tất nhiên và ngẫu nhiên đều tuân theo quy luật

C. Cả cái tất nhiên và ngẫu nhiên đều không tuân theo quy luật

D. Chỉ có cái ngẫu nhiên là tuân theo quy luật

CÂU SỐ 8. Triều đại Tây Sơn của Quang Trung Nguyễn Huệ (1788-1802) chính thức ra đời ngay sau sự kiện lịch sử nào?

A. Đánh đuổi 29 vạn quân Thanh, giành lại độc lập dân tộcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Tiêu diệt tập đoàn chúa Nguyễn ở Đàng Trong

C. Lật đổ họ Trịnh ở Thăng Long

D. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút chống quân Xiêm

CÂU SỐ 9. Đại hội VI của Đảng đã rút ra mấy bài học cơ bản có ý nghĩa chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ?

A. 6 bài học

B. 4 bài họcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 5 bài học

D. 3 bài học

CÂU SỐ 10. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: “... là khái niệm được dùng để chỉ cách thức tổ chức và phương thức thực hiện quyền lực nhà nước”.

A. Hình thức nhà nướcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Kiểu nhà nước

C. Bản chất nhà nước

D. Đặc trưng nhà nước

CÂU SỐ 11. Các dân tộc ở Phương Tây ra đời khi nào ?

A.. Trong Chủ nghĩa xã hội

B. Trong chế độ Phong kiến

C. Trong chế độ chiếm hữu nô lệ

D. Trong Chủ nghĩa tư bảnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 12. Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh nào để chỉ chủ nghĩa tư bản?

A. Con đỉa 2 vòiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Con bạch tuộc

C. Con rồng tre

D. Con voi

CÂU SỐ 13. “Quỹ tín dụng sinh viên” được Chính phủ ra quyết định thành lập vào năm nào?

A. 1985

B. 1992

C. 1997

D. 1993

CÂU SỐ 14. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05-3-1962 ở đâu?

A. Thái Nguyên

B. Tuyên Quang

C. Hà NộiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Vĩnh Phúc

CÂU SỐ 15. Giai cấp nào đại diện cho dân tộc ?

A. Giai cấp đông đảo nhất trong quốc gia

B. Giai cấp thống trị trong quốc gia

C. Giai cấp tư sản

D. Giai cấp công nhânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 16. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội (VIETTEL) đã tiến hành đầu tư ra thị trường nước ngoài tại bao nhiêu quốc gia?

A. 11 quốc giaĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 9 quốc gia

C. 5 quốc gia

D. 15 quốc gia

CÂU SỐ 17. Việc phân chia ý thức xã hội thành ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận là dựa trên tiêu chí nào dưới đây ?

A. Dựa vào lĩnh vực phản ánh tồn tại xã hội

B. Dựa vào nội dung phản ánh tồn tại xã hội

C. Dựa vào trình độ phản ánh của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội

D. Dựa vào tính chất của ý thức xã hội

CÂU SỐ 18. Bác viết: “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau” được trích từ tác phẩm nào của Người ?

A. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Di chúc

C. sửa đổi lối làm việc

D. Dân vận

CÂU SỐ 19. Lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nước với hình thức cộng hoà dân chủ tại Hội nghị nào ?

A. Hội nghị họp tháng 5-1941

B.Hội nghị họp tháng 10-1930

C. Hội nghị họp tháng 11-1939

D. Hội nghị họp tháng 11-1940

CÂU SỐ 20. Loại hình kiến trúc nào được coi là tiêu biểu của văn hóa Chămpa?

A. Tháp Chăm Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Thành lũy Chăm

C. Cung điện Chăm

D. Lâu đài Chăm

CÂU SỐ 21. Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907-9-2-2017) được tổ chức tại tỉnh nào?

A. Nam ĐịnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Thái Bình.

C. Ninh Bình

D. Hưng Yên

CÂU SỐ 22. Đối với Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

A. Tinh thần hiếu học

B. Quản lý xã hội bằng pháp luật

C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Quản lý xã hội bằng đạo đức

CÂU SỐ 23. Ông là một nhà văn cách mạng, người con của tỉnh An Giang và là tác giả của truyện ngắn “Chiếc lược ngà”?

A. Nguyễn Minh Châu

B. Nguyễn Quang SángĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Hồ Biểu Chánh

D. Đoàn Giỏi

CÂU SỐ 24. Năm 2019, có 32 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD chiếm bao nhiêu phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu?

A. 92,7%

B. 92,9%Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 92%

D. 92,5%

CÂU SỐ 25. Người đã nêu tư tưởng: “Trình độ giải phóng phụ nữ là thước đo trình độ giải phóng xã hội nói chung”?

A. Xanh Ximăng

B. Rôbớt ôoen

C. Grắccơ Babớp

D. Sáclơ PhuriêĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 26. Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP năm 2020 là bao nhiêu phần trăm?

A. 16%

B. 16,7%

C. 17%

D. 18.8 %

CÂU SỐ 27. Nội dung tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới?

A. Nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo

B. Tâm sáng, trí trong, hoài bão lớn

C. Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Tâm trong, trí sáng, khát vọng xanh.

CÂU SỐ 28. Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào năm nào?

A. 1936Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 1930

C. 1938

D. 1931

CÂU SỐ 29. Câu nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa” là của ai ?

A. C.Mác

B. Hồ Chí MinhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Ph.ắngghen

D. V.I.Lênin

CÂU SỐ 30. Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc dùng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân tại tỉnh nào?

A. Bà Rịa – Vũng Tàu

B. Ninh ThuậnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Bình Thuận

D. Đà Nẵng

CÂU SỐ 31. Kinh đô Vạn Xuân thời Lý Nam Đế, nay thuộc địa phương nào?

A. Hà NộiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Ninh Bình

C. Thanh Hóa

D. Phú Thọ

CÂU SỐ 32. Ai là Tổng thư ký của Trung ương Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam khóa II?

A.. Đ/c Nguyễn Văn Huê

B. Đ/c Nguyễn Quang

C. Đ/c Nguyễn Lam

D. Đ/c Lê Hùng LâmĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 33. Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đúc kết nên mấy truyền thống vẻ vang?

A. 6 truyền thống

B. 4 truyền thốngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 3 truyền thống

D. 5 truyền thống

CÂU SỐ 34. Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên và Đội Nhi đồng được mang tên Bác Hồ kính yêu từ tháng năm nào?

A. Tháng 2-1970

B. Tháng 12-1976

C. Tháng 9-1969

D. Đầu năm 1970Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 35. Quê hương của anh Trần Văn Ơn?

A.. Xã Phước Lộc, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

B. Xã Phước Kiềng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

C. Xã Phước Thạnh, Châu Thành, tỉnh Bến TreĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Xã Phước Long, huyện Bình Đức, tỉnh Bến Tre

CÂU SỐ 36. Ông là kỹ sư bản xứ đầu tiên của Việt Nam, là nhà trí thức yêu nước nổi tiếng của Bạc Liêu, người đã chế tạo chiếc đồng hồ mặt trời được xây bằng gạch đầu thế kỉ XX. Ông là ai?

A. Hồ Vĩnh Nam

B. Cao Triều Phát

C. Lưu Văn LangĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Lê Văn Lang

CÂU SỐ 37. Điền phương án đúng vào chỗ trống trong câu sau: “(...) là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó”.

A. Tri thức

B. Ý thức

C. Thế giới quanĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Phương pháp luận

CÂU SỐ 38. Bình quân hàng năm cả nước trồng được bao nhiêu hecta rừng tập trung?

A. 479,9 nghìn Ha

B. 379,9 nghìn Ha

C. 179,9 nghìn Ha

D. 279,9 nghìn Ha

CÂU SỐ 39. Cuộc khởi nghĩa do Mai Thúc Loan lãnh đạo (713-722) chống ách đô hộ nào?

A. Nhà Tùy

B. Nhà Tấn

C. Nhà Ngô

D. Nhà ĐườngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 40. Thuộc tính cơ bản, phổ biến nhất của mọi dạng vật chất là gì?

A. tồn tại khách quan

B. Có cấu trúc nguyên tử

C. Lệ thuộc vào cảm giác

D. Có khối lượngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 41. Nhà sư nào ở Ninh Bình nổi tiếng tài danh dưới triều Lý - người được phong làm Quốc sư đã sáng lập ra khu chùa cổ Bái Đính?

A. Nhà sư Pháp Loa

B. Nhà sư Vạn Hạnh

C. Nhà sư Nguyễn Minh KhôngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Nhà sư Lý Khánh Vân

CÂU SỐ 42. Tháng 8 năm 1951, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên Thế giới lần thứ III được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 20-8 tại địa điểm nào?

A. viên, thủ đô nước Áo

B. MatsXCOva, thủ đô Liên xô cũ

C. Thành phố Berlin, Thủ đô nước cộng hòa dân chủ Đức (cũ)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

CÂU SỐ 43. Số lượng khách du lịch quốc tế năm 2019 đạt bao nhiều triệu lượt khách?

A.28 triệu

B. 10 triệu

C. 20 triệu

D. 18 triệuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 44. Học thuyết nguyên tử của Đêmôcrít là thành quả vĩ đại của tư tưởng nào trong triết học Hy Lạp cổ đại ?

A. siêu hình

B. Tôn giáo

C. Duy vậtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Duy tâm

CÂU SỐ 45. Cảm giác, tri giác, biểu tượng là những hình thức của giai đoạn nhận thức nào?

A. Nhận thức cảm tínhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Nhận thức lý tính

C. Nhận thức khoa học

D. Nhận thức thông thường

CÂU SỐ 46. Những cá nhân kiệt xuất do phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân tạo nên, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân được gọi là gì ?

A. Vĩ nhân

B. Danh nhân văn hóa

C. Lãnh tụĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Anh hùng giải phóng dân tộc

CÂU SỐ 47. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam ?

A. Đông Dương cộng sản liên đoàn

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C. An Nam cộng sản Đảng

D. Đông Dương cộng sản ĐảngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 48. Lực lượng nào vừa là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận?

A. Quần chúng nhân dân

B. Các tổ chức chính trị xã hội

C. Đảng Cộng sản Việt NamĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CÂU SỐ 49. Điền vào chỗ trống : Platon đã xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh đầu tiên của chủ nghĩa duy tâm"..."

A. Chủ quan

B. Khách quan.

C. Biện chứng

D. Siêu hình

CÂU SỐ 50. Hiện nay tôn giáo nào ở Việt Nam có số lượng tín đồ đông nhất?

A. Phật giáoĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Công giáo

C. Tin lành.

D. Hồi giáo

Đáp án Ánh sáng soi đường 2021 - tuần 3

CÂU SỐ 1. Năm 1961, Ban cán sự sinh viên học sinh Sài Gòn đã thành lập một đội quân dũng cảm do anh Lê Hồng Tư và Hà Văn Hiền lãnh đạo, ngay trận ra quân đầu tiên, đội đã lập được thành tích là tiêu diệt tên William Thomas – chuyên viên cao cấp không quân Mỹ. Đó là đội quân nào?

A. Lực lượng thanh niên xung phong

B. Đội vũ trang quyết tử.Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Đội Bát Sắt

D. Đội quân Cảm tử

CÂU SỐ 2. Năm 2016, có bao nhiêu mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD?

A.  30 mặt hàng

B. 23 mặt hàng

C. 25 mặt hàng

D. 28 mặt hàng

CÂU SỐ 3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?

A. 4 văn kiện

B. 5 văn kiện

C. 3 văn kiên

D. 6 văn kiện

CÂU SỐ 4. Câu nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai?

A. Hồ Chí MinhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Trường Chinh

C. Nguyễn Đức Thọ

D. Lê Duẩn

CÂU SỐ 5. Câu nói: “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong" được trích từ tác phẩm nào?

A. Đạo đức cách mạngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

C. Sửa đổi lề lối làm việc

D. Đường Cách mệnh

CÂU SỐ 6. Khi đất nước sạch bóng quân thù, ông đã lập ra dòng thiền Việt Nam – thiền phái Trúc Lâm Yên Tử để giáo huấn con người, không để họ lạc vào đường ác, dạy dân chúng khắp các thôn quê thực hành những điều thiện. Ông là ai?

A. Lê Thánh Tông

B. Trần Thái Tông

C. Trần Nhân TôngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Lý Thánh Tông

CÂU SỐ 7. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có cái gì ?

A. Con người có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

B. Con người Con người có tài năng.

C. Con người có đạo đức.

D. Con người xã hội chủ nghĩaĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 8. Ai là tác giả - người khởi xướng “Phong trào thanh niên tình nguyện” ?

A. Trịnh Ngọc Trình

B. Nguyễn Phú Bình

C. Phạm Phương Thảo

D. Lê Mã Lương

CÂU SỐ 9. Bác Sĩ, Anh hùng dân tộc đã từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam là ai?

A. Hoàng Bình Quân

B. Nguyễn Phước Lộc

C. Hà Quang Dự

D. Phạm Ngọc ThạchĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 10. Cương lĩnh ruộng đất của Đảng được thông qua tại hội nghị TW nào?

A.. Hội nghị TƯ IV khoá III

B. Hội nghị TƯ V khoá IIĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Hội nghị TƯ VII khoá III

D. Hội nghị TỬ VI khoá III

CÂU SỐ 11. Theo Các Mác, ai là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm?

A. R.Đècácto

B. F.BêcơnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. G.Lốcơ

D. T.Hốpxo

CÂU SỐ 12. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá tiến bộ xã hội là gì?

A.. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Trình độ giải phóng phụ nữ

C. Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật

D. Trình độ dân trí và mức sống

CÂU SỐ 13. Năm 1973, Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới được tổ chức tại thủ đô Béc-lin với khẩu hiệu “Đoàn kết với Việt Nam bây giờ hơn lúc nào hết” là Đại hội lần thứ mấy?

A. XII

В. XĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. IX

D. XI

CÂU SỐ 14. Để xây dựng thành công CNXHKH, C. Mác và Ph. Ăngghen phải đứng trên lập trường của giai cấp (tầng lớp) nào?

A. Tư sản

B. Công nhânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Tiểu tư sản

D. Nông dân

CÂU SỐ 15. Hiện nay ai giữ chức vụ Bí thư Quân ủy Trung ương?

A. Đại tướng Ngô Xuân Lịch

B. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

C. Đại tướng Phùng Quang Thanh

D. Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 16. Quan điểm của Hồ Chí Minh là: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không cũng là bạn ... của thực dân và phong kiến.”

A. chí cốt

B. thường tình

C. đồng minhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. thân thiết

CÂU SỐ 17. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh bắt đầu từ năm nào?

A. 1994

B. 1997Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 1996

D. 1995

CÂU SỐ 18. Trước 1986 đường lối chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam chịu sự ảnh hưởng từ mô hình CNH truyền thống của Liên Xô đó là phát triển ngành công nghiệp nào?

A. Phát triển thủ công nghiệp

B. Phát triển công nghiệp nặngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Phát triển công nghiệp nặng song song phát triển công nghiệp nhẹ

D. Phát triển công nghiệp nhẹ

CÂU SỐ 19. Trong những nội dung dưới đây, nội dung nào không phải là sự thể hiện trình độ của lực lượng sản xuất ?

A. Trình độ tổ chức lao động xã hội

B. Trình độ của công cụ lao động

C. Trình độ phân công lao động xã hội

D. Trình độ bóc lột của giai cấp thống trịĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU Số 20. Chủ trương đa dạng hóa và đa phương hóa kinh tế đối ngoại được đề ra ở đại hội Đảng lần thứ mấy?

A.. Đại hội lần thứ VIIIĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Đại hội lần thứ V

C. Đại hội lần thứ VII

D. Đại hội lần thứ VI và VII

CÂU SỐ 21. Vào mùa hè năm 1949, lần đầu tiên Hội nghị cán bộ học sinh, sinh viên được triệu tập tại địa điểm nào?

A. Chiến khu Việt BắcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Hang Pắc Bó

C. Chiến khu Atk Thái Nguyên

D. Chiến khu Tân Trào

CÂU SỐ 22. Tác phẩm “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ Chí Minh là của nhà thơ nào?

A. Chế Lan ViênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Xuân Diệu

C. Huy Cận

D. Tố Hữu

CÂU SỐ 23. Tỉ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 81,4%

B. 81,6%Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 81%

D. 81,2%

CÂU SỐ 24. Quân Tây Sơn đã đánh tan 5 vạn quân xâm lược nào để bảo vệ vùng lãnh thổ phía Nam nước ta vào năm 1784-1785?

A. Quân Thanh

B. Quân XiêmĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Quân Pháp

D. Quân Minh

CÂU SỐ 25. Tiêu chí của gia đình văn hoá ở nước ta hiện nay là: (chọn câu đúng và đủ nhất):

A. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng

B. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,

C. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, bền vững

D. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 26. Một trong số những trường phái triết học ở Ấn Độ cổ đại là trường phái triết học Yoga, “Yoga” có nghĩa là gi?

A. Phân tán

B. Liên kếtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Chia sẻ

D. Luyện tập

CÂU SỐ 27. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác-Lênin là ?

A. Để sống với nhau có tình có nghĩaĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Đọc sách về Mác và về Lênin

C. Học thuộc các luận điểm lý luận

D. Để chứng tỏ trình độ lý luận

CÂU SỐ 28. Hạn chế cơ bản của CNXH không tưởng là:

A. Chưa chỉ ra được tính chất của cách mạng XHCN

B. Chưa chỉ ra được mâu thuẫn của CNTB

C. Chưa chỉ ra được nguồn gốc của giá trị thặng dư

D. Chưa chỉ ra quy luật của quá trình cách mạng từ CNTB lên CNXH và CNCS

CÂU SỐ 29. Đây là trường phái triết học chính trị lớn nhất trong truyền thống triết học Trung Quốc, chủ trương pháp trị. Hãy cho biết tên của trường phái triết học đó?

A. Mặc gia

B. Đạo gia

C. Nho gia

D. Pháp giaĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 30. “Phép Theo Ph.Ăngghen, vấn đề cơ bản của triết học là:

A. tồn tại

B. mối quan hệ giữa tư duy và tồn tạiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. tư duy

D. tư duy và tồn tại

CÂU SỐ 31. Huyện đảo Trường Sa hiện nay thuộc tỉnh?

A. Khánh HòaĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Bà Rịa-Vũng Tàu

C. Phú Yên

D. Đồng Nai

CÂU SỐ 32. Tổ chức chính trị nào ra đời ngày 14-7-1925, địa bàn hoạt động chủ yếu là Trung Kỳ?

A. Thanh niên cao vọng đảng

B. Việt Nam Quốc dân đảng

C. Tân Việt Cách mạng đảngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

CÂU SỐ 33. Năm 1592, quân Lê - Trịnh tiến công vào Thăng Long đánh đuổi nhà Mạc đã kết thúc cục diện chính trị nào trong lịch sử nước ta hồi thế kỷ XVI?

A. Phân liệt Đàng Trong - Đàng Ngoài

B. Loạn 12 sứ quân

C. Trịnh - Nguyễn phân tranh

D. Chiến tranh Nam - Bắc triềuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 34. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2019 đạt bao nhiêu tỉ USD?

A. 520 tỉ USD

B. 517 tỉ USDĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 522 tỉ USD

D. 515 tỉ USD

CÂU SỐ 35. Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, nếu tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, coi lý luận là bất di bất dịch thì sẽ mắc vào căn bệnh gì dưới đây ?

A. Bệnh giáo điềuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa

C. Bệnh tả khuynh nóng vội

D. Bệnh thành tích

CÂU SỐ 36. Đại hội XII của Đảng đã tiến hành tổng kết bao nhiêu năm đổi mới?

A. 30Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 20

C. 10

D. 40

CÂU SỐ 37. “Không thành công cũng thành nhân” là chủ trương của tổ chức chính trị nào?

A. Tân Việt Cách mạng đảng

B. Thanh niên cao vọng đảng

C. Việt Nam Quốc dân đảngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

CÂU SỐ 38. Tổng vốn FDI đăng kí giai đoạn 2016 - 2020 đạt bao nhiêu tỉ USD?

A. 167,8 tỉ USD

B. 167 tỉ USD

C. 170,8 tỉ USD

D. 170 tỉ USD

CÂU SỐ 39. Đối với triết học Trung Quốc, tư tưởng nào của Dương Chu được xem là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng về con người?

A. Vô thần

B. Vị ngãĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Vô ngã

D. Vô vi

CÂU SỐ 40. Mác và Ph. Ăngghen xuất thân từ lập trường của giai cấp (tầng lớp) nào trong xã hội lúc đó?

A. Tiểu tư sản.

B. Công nhân

C. Nông dân

D. Tư sản

CÂU SỐ 41. Phong trào C-K-T được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Công nghiệp nhẹ phát động tháng 1 năm 1992 trong thanh niên công nhân là phong trào gì ?

A. Công nghệ - Kỹ thuật – Tiến bộ

B. Công nghệ - kinh tế - thời gian

C. Chất lượng - khoa học – tiết kiệm

D. Chất lượng tốt - kiểu dáng tốt – tiết kiệmĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 42. Trong số các anh hùng trẻ tuổi sau đây, ai là người đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai?

A. Tô Vĩnh Diện

B. La Văn Cầu

C. Phan Đình GiótĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Bế Văn Đàn

CÂU SỐ 43. Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã tấn công ra Bắc, nêu cao khẩu hiệu nào?

A. Phù Lê diệt Trịnh

B. Tiêu diệt quân Lê - Trịnh

C. Đánh đuổi quân Thanh

D. Ủng hộ Hoàng tôn DươngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 44. Đang làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, người đã trực tiếp bắn rơi pháo đài bay B52 của Mỹ, anh là ai?

A. Dương Nhật Thăng

B. Vũ Xuân ThiềuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Trần Văn Tư

D. Tạ Thị Hiền

CÂU SỐ 45. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào?

A. 1920Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 1924

C. 1921

D. 1922

CÂU SỐ 46. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt bao nhiêu triệu tỉ đồng?

A. 9,2 triệu tỉ đồngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 9 triệu tỉ đồng

C. 9,4 triệu tỉ đồng

D. 9,6 triệu tỉ đồng

CÂU SỐ 47. Tác phẩm nào của nhạc sỹ Trương Quốc Khánh, trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, được dịch ra 36 thứ tiếng?

A. Một đời người, một rừng cây

B. Đi tới những chân trời

C. Việt Nam quê hương tôi

D. Tự nguyệnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 48. Qui luật từ “Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính nào của sự phát triển ?

A. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển

B. Động lực của sự vận động và phát triển

C. Nguồn gốc của sự vận động và phát triển

D. Cách thức của sự vận động và phát triển

CÂU SỐ 49. Theo Khổng Tử, điều nào là cái gốc đạo đức của con người, là đạo làm người?

A. NhânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Trí

C. Dũng

D. Tín

CÂU SỐ 50. “Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Câu trích trên tại Văn kiện Đại hội nào của Đảng?

A. Đại hội VII

B. Đại hội IX

C. Đại hội VIIIĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Đại hội VI

Đáp án Ánh sáng soi đường 2021 - tuần 2

CÂU SỐ 1. Là một sinh viên yêu nước bị sát hại ngay sau khi từ Mỹ về đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2-7-1972, là biểu tượng cho phong trào phản chiến của sinh viên miền Nam Việt Nam những năm 1970. Anh là ai ?

A. Lê Văn Nuôi

B. Nguyễn Thái BìnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Huỳnh Tấn Mẫm

D. Quách Trị Trang

CÂU SỐ 2. Trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, du kích đồn Pháp và là trận đầu tiên quân Pháp bị diệt trong công sự. Đó là đồn nào?

A. Đồn Ngân Sơn

B. Đồn Phủ ThôngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Đồn Chợ Đồn

D. Đồn Chợ Mới

CÂU SỐ 3. Cuộc hành quân của địch mang tên “Quang Trung 4 nhằm đánh vào mục tiêu nào?

A. Biên giới Việt Nam - Lào

B. Vùng ba biên giới (Tây Nguyên)

C. Biên giới Việt Nam - Thái Lan

D. Biên giới Việt Nam - Campuchia

CÂU SỐ 4. Người học sinh nào đã hy sinh anh dũng trong cuộc biểu tình ngày 09 tháng 01 năm 1950 chống thực dân Pháp xâm lược và bù nhìn tay sai ?

A. Nguyễn Thái Bình

B. Lý Tự Trọng

C. Trần Văn ƠnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Võ Thị Sáu

CÂU SỐ 5. Nền tảng vật chất - kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế - xã hội là:

A. Cơ sở hạ tầng

B. Lực lượng sản xuấtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Quan hệ sản xuất

D. Kiến trúc thượng tầng

CÂU SỐ 6. Từ năm 1931 đến năm 1941, Đoàn ta đã qua bao nhiêu lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng ?

A. Ba lầnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Một lần

C. Bốn lần

D. Hai lần

CÂU SỐ 7. Tàu Thanh niên Đông - Nam Á là chương trình được tổ chức thường niên, nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước ASEAN với thanh niên của đất nước nào?

A. Nhật BảnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Trung Quốc

C. Hàn Quốc

D. Triều Tiên

CÂU SỐ 8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức vào thời gian nào ?

A.. Từ ngày 07 đến 09-01-2013

B. Từ ngày 14 đến 16-02-2013

C. Từ ngày 29 đến 31-12-2013

D. Từ ngày 27 đến 29-12-2013Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 9. Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua bao nhiêu Nhiệm kỳ Đại hội ?

A. 7

B. 8Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 9

D. 10

CÂU SỐ 10. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân ta là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước (...)”.

A. Dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

B. Xã hội chủ nghĩa

C. Công nghiệp

D. Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 11. Các cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới triều Trần chống quân xâm lược nào?

A. Mông NguyênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Tống

C. Nam Hán

D. Minh

CÂU SỐ 12. Để chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng, các tiểu ban chuẩn bị cho văn kiện đã tiến hành bao nhiêu phiên họp để thảo luận, thông qua Đề cương và các dự thảo văn kiện?

A. 15

B. 20Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 25

D. 10

CÂU SỐ 13. Theo quan điểm triết học Mác - Lênin, mâu thuẫn. được tạo thành từ:

A. Những mặt khác nhau về chất.

B. Những mặt khác nhau về khuynh hướng phát triển.

C. Những mặt khác nhau về lượng.

D. Những mặt đối lậpĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 14. Điền cụm từ đúng của Hồ Chí Minh vào chỗ trống: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, (...) cho người ta bắt chước"

A. Mình phải làm mẫu

B. Mình phải làm mực thướcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Đảng phải làm đúng

D. Người ta phải làm chuẩn mực

CÂU SỐ 15. Đề cương và các dự thảo văn kiện được Bộ Chính trị trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương tại các Hội nghị Trung ương nào?

A. 10, 11, 14 và 15Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 8, 9, 14 và 15

C. 9, 10, 14 và 15

D. 11, 12, 13 và 15

CÂU SỐ 16. Con sông này được coi là linh thiêng nhất của Ấn Độ. Nó bắt nguồn từ dãy Himalaya, theo người Ấn Độ, con sông này là con sông ở trên trời. Tên của dòng sông là gì?

A. Sông Brahmapputra

B. Sông Ấn

C. Sông Indus

D. Sông HằngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 17. Lạm phát bình quân giai đoạn 2016 - 2020 giảm mạnh so với giai đoạn 2011 - 2015 là đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 5,3%

B. 5,5%

C. 5,15%

D. 5,25%

CÂU SỐ 18. Thể hiện chính sách khuyến nông, vua Lê Đại Hành đã trực tiếp tiến hành nghi lễ nào sau đây?

A. Tổ chức lễ tế cờ

B. Cày ruộng tịch điềnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Ban hành chế độ quân điền

D. Tuyên thệ ở đền Đồng Cổ

CÂU SỐ 19. Tại Đại hội nào đã lấy ngày 9 tháng 1 là ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam?

A. Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ I (2-1950)

B. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 3 (1962)

C. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 6 (1998)

D. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 5 (1993)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 20. Trong các đáp án sau đây, đáp án nào KHÔNG PHẢI là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát của Đảng trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo?

A. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa

B. Đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

C. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

D. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xaĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 21. Hoạt động nổi bật của nghĩa quân Ba Đình trong phong trào Cần vương là?

A. Chế tạo được nhiều vũ khí có tính sát thương cao

B. Tích lũy được nhiều lương thảo, kháng chiến lâu dài

C. Xây dựng được công sự kiên cố, có cấu trúc độc đáoĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Đánh Pháp dựa vào địa hình lau sậy

CÂU SỐ 22. Quan điểm coi vật chất là những chất đầu tiên tự có như: nước, không khí, ngũ hành (kim – mộc – thủy - hỏa - thổ), nguyên tử... là quan điểm của:

A. Chủ nghĩa duy vật chất phác cổ đạiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

C. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

D. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

CÂU SỐ 23. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng hiện nay được thông qua tại đại hội nào?

A. Đại hội VIII

B. Đại hội IXĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Đại hội VI

D. Đại hội VI

CÂU SỐ 24. Lực lượng nào được coi là chủ thể của tiến trình lịch sử?

A.. Người giàu có

B. Quần chúng nhân dânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Các lãnh tụ

D. Các vĩ nhân, anh hùng.

CÂU SỐ 25. Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật, chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó được gọi là mâu thuẫn gì?

A.. Mâu thuẫn bản chất

B. Mâu thuẫn cơ bản

C. Mâu thuẫn thứ yếu

D. Mâu thuẫn chủ yếuĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 26. Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới có số lượng đại biểu Việt Nam đông nhất (300 đại biểu trong nước và hơn 200 đại biểu đang học tập và công tác ở nước ngoài) là đại hội lần thứ mấy?

A. XI

B. XIII

C. X

D. XII

CÂU SỐ 27. Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gi?

A. Giáo dục thái độ lao động, tri thức văn hóa

B. Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Giáo dục tri thức văn hóa, tư tưởng chính trị

D. Giáo dục tư tưởng chính trị, thái độ lao động

CÂU SỐ 28. Khái niệm nào dùng để chỉ học thuyết về những mối liên hệ, về sự vận động và phát triển ?

A. siêu hình

B. Phép biện chứng

C. Phép siêu hình

D. Biện chứngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 29. Ngày 22-12-1972, Mỹ đã ném bom B-52 vào một công trình bệnh viện ở Hà Nội, đó là?

A. Bệnh viện Việt Đức

B. Bệnh viện Bạch MaiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Bệnh viện Đống Đa

D. Bệnh viện Thanh Nhàn

CÂU SỐ 30. Di sản tư liệu đầu tiên của nước ta được UNECO công nhận là di sản nào?

A. Bia Đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

B. Mộc bản triều NguyễnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

D. Châu bản triều Nguyễn

CÂU SỐ 31. Khẩu hiệu: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại! " là của ai ?

A. Hồ Chí Minh

B. V.Lênin

C. Tôn Trung Sơn

D. C. MácĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 32. Câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí có mạnh thì nước mới thịnh”, câu nói đó của ai ?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thánh Tông

C. Lệ Nhân Tông

D. Thân Nhân TrungĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 33. Hãy cho biết địa điểm cuộc mít tinh tiễn Bác sang Pháp vào giữa năm 1946, trong đó có nhiều học sinh các trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội tham dự ?

A. Sân Việt Nam học xá của sinh viên ( Bach Mai) Hà Nội

B. Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội

C. Nhà hát Lớn, Hà Nội

D. Trường Đại học Y Khoa Hà Nội

CÂU SỐ 34. Những mặt cơ bản hợp thành một phương thức sản xuất là:

A. Công cụ sản xuất và phương tiện sản xuất.

B. Quan hệ sản xuất và tư liệu sản xuất.

C. Tư liệu sản xuất và công cụ sản xuất.

D. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 35. Câu “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên” là của ai ?

A. Các MácĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. V.Lênin

C. Ph.Ăng ghen

D. C.Mác và Ph.Ăng ghen

CÂU SỐ 36. Điền cụm từ đúng của Hồ Chí Minh vào chỗ trống: “Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là (...)”

A. Người lao động

B. Nhân dân ta

C. Công, nông, binhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Các chiến sĩ

CÂU SỐ 37. Chỉ số tiêu dùng (CPI) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 3,17%

B. 3,14%

C. 3,15%

D. 3,16%

CÂU SỐ 38. Ông là nhà triết học duy tâm tiêu biểu của Triết học cổ điển Đức, học thuyết của ông là một trong những tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời chủ nghĩa Mác. Ông là ai ?

A. Đ. Ricácđô (1772 – 1823).

B. A.Xmít (1723 - 1790)

C. G.V.P.Hêghen (1770 - 1831)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. L.Phoiơbắc (1804 - 1872)

CÂU SỐ 39. Bài hát truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam do ai sáng tác ?

A. Nhạc sĩ Vũ Hoàng Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Nhạc sĩ Quốc An

C. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

D. Nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến

Câu số 4

CÂU SỐ 40. Địa danh được coi là điểm tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử trên đường Hồ Chí Minh trên biển?

A. Lăng Cô

B. Vũng Áng

C. Vũng Tàu

D. Vũng RôĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 41. Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường Giáo dục thân thiện lành mạnh” đã được Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong giai đoạn nào ?

A. 2008 - 2013Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 2003 - 2008

C. 1998 - 2003

D. 2013 - 2018

CÂU SỐ 42. Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới thành lập (tháng 2-1930) có bao nhiêu đảng viên?

A. 565

B. 665Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 765

D. 465

CÂU SỐ 43. GDP trong kinh tế được hiểu là:

A. Tổng sản phẩm trong nước và ngoài nước

B. Tổng sản phẩm trong nước trừ đi tổng sản phẩm ngoài nước

C. Tổng sản phẩm trong nướcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Tổng sản phẩm ngoài nước

CÂU SỐ 44. Bà từng giữ chức Phó chủ tịch nước đồng thời là người phụ nữ duy nhất đặt bút kí vào Hiệp định Paris (1973). Bà là ai?

A. Nguyễn Thị Định

B. Trương Mỹ Hoa

C. Nguyễn Thị BìnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Cù Thị Hậu

CÂU SỐ 45. Ông là nhà triết học duy vật tiêu biểu của Triết học cổ điển Đức, học thuyết của ông là một trong những tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời chủ nghĩa Mác. Ông là ai ?

A. Đ. Ricácđô (1772 – 1823).

B. G.V.Ph.Hêghen (1770 – 1831)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. L.Phoiơbắc (1804 - 1872)

D. A.Xmít (1723 - 1790)

CÂU SỐ 46. Thời đại ngày nay tồn tại mấy mâu thuẫn cơ bản?

A. Bốn

B. Năm

C. Ba

D. HaiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU SỐ 47. Năm 2003, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, đó là:

A. Nhã nhạc cung đình HuếĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Dân ca quan họ

C. Cồng chiêng Tây Nguyên

D. Cải lương Nam Bộ

CÂU SỐ 48. Những cuộc cách mạng tư sản ở nước Anh và nước nào được Các Mác coi là những cuộc cách mạng có quy mô toàn châu Âu?

A. ĐứcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Pháp

C. Italia

D. Hà Lan

CÂU SỐ 49. Cuối thời nhà Đinh, ai là người lấy áo long bào khoác lên người Lê Hoàn và suy tôn ông lên làm vua ?

A. Phạm Cự Lượng

B. Nguyễn Bặc

C. Thái hậu họ DươngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Đinh Điền

CÂU SỐ 50. Tác phẩm “Việt Nam yêu cầu ca” được Nguyễn Ái Quốc viết năm 1919 có bao nhiêu điều ?

A. 8Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 7

C. 9

D. 10

Đáp án Ánh sáng soi đường 2021 - tuần 1

CÂU 1. Theo quan điểm triết học Mác - Lênin, cái mới xuất hiện dưới dạng nào dưới đây?

A. Cái đơn nhất Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Cái phổ biến

C. Cái chung

D. Cái riêng

CÂU 2. Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng ?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp công nhân

C. Giai cấp nông dânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Giai cấp địa chủ

CÂU 3. Dưới thời Trần, danh vị tiến sĩ được gọi là gì?

A. Thái học sinhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Cử nhân

C. Sinh đồ

D. Tú tài

CÂU 4. Điền phương án đúng vào chỗ trống trong câu sau: Nhà triết học Kant (1724 - 1804) đã gọi vật mà bản thân nó như thế nào nhận thức ta không thể biết được bằng một phạm trù triết học là (...).

A. Vật bất định.

B. Thượng đế

C. Vật thể

D. Vật tự nóĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 5. Sau khi Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên sang thăm Việt Nam là ai?

A. Kennedy

B. Obama

C. Bush

D. ClintonĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 6. Bạn hãy cho biết Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam hiện nay là ai?

A. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

B. Đồng chí Lê Quốc Phong

C. Đồng chí Lâm Phương Thanh

D. Đồng chí Bùi Quang HuyĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 7. Tác giả của huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?ra đời vào thời gian nào?

A. Hoàng Hòa, 1931

B. Phạm Tuyên, 1932

C. Huỳnh Văn Thuận, 1951

D. Tôn Đức Lượng, 1951Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 8. Triết học Mác ra đời trên cơ sở kế thừa trực tiếp những nội dung hợp lý trong thế giới quan duy vật của ai?

A. Can-tơ (Kant).

B. Hêghen (Hegel).

C. Phuriê (Fourier).

D. Phoiơbắc (Feuerbach).Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 9. Từ khi ra đời đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội?

A. 9

B. 8

C. 10

D. 11Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 10. Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?

A. 2 năm

B. 5 nămĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 3 năm

D. 4 năm

CÂU 11. Lựa chọn đáp án trả lời đúng nhất về vai trò của văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

A. Thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế

B. Phục vụ nhiệm vụ chính trị

C. Phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển kinh tếĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Không có ảnh hưởng gì đến kinh tế và chính trị

CÂU 12. Phong trào Cần vương phát triển qua mấy giai đoạn?

A. Ba giai đoạn

B. Hai giai đoạnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Bốn giai đoạn

D. Một giai đoạn

CÂU 13. Nghị quyết “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” được đề cập đến ở Hội nghị Trung ương nào, khóa nào?

A. Hội nghị Trung ương V khoá VIII

B. Hội nghị Trung ương VI khoá VIII

C. Hội nghị Trung ương VII khoá IXĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Hội nghị Trung ương II khoá VII

CÂU 14. Mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa là?

A. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

B. Giải phóng con người, giải phóng xã hộiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Giành lấy chính quyền

D. Đánh đổ chủ nghĩa tư bản

CÂU 15. Hãy cho biết 05 tiêu chí đánh giá “Sinh viên 5 tốt là gì?

A. Đạo đức tốt, Kỹ năng tốt, Học tập tốt, Hội nhập tốt, Tình nguyện tốt

B. Học tập tốt, Đạo đức tốt, Thể lực tốt, Kỹ năng tốt, Tình nguyện tốt

C. Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Kỹ năng tốt, Hội nhập tốt

D. Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 16. Phép biện chứng duy vật nghiên cứu những quy luật phổ biến tác động trong lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực tự nhiên

B. Lĩnh vực xã hội

C. Các phương án nêu ra đều đúngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Lĩnh vực tư duy

CÂU 17. Triều tiền Lê chính thức được thành lập sau sự kiện lịch sử nào?

A. Khời nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi 1427

B. Kháng chiến chống Tống (981) giành thắng lợiĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Chiến thắng Bạch Đằng (938)

D. Dẹp loạn 12 sứ quân

CÂU 18. Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét “Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông”?

A. Các Mác

B. Xanh Ximăng

C. Rô bớt ÔoenĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. G. Uyn xtlenli

CÂU 19. Nguồn gốc xã hội của ý thức là:

A. Lao động và ngôn ngữĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Thế giới khách quan tác động vào các giác quan và các quan hệ xã hội.

C. Bộ não người và thế giới khách quan tác động vào các giác quan

D. Ngôn ngữ và bộ não người

CÂU 20. “Không có việc gì khó. | Chỉ sợ lòng không bền | Đào núi và lấp biển | Quyết chí ắt làm nên”. Đây là các câu thơ Bác Hồ viết tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy cho biết thời gian và hoàn cảnh sáng tác bài thơ đó:

A. 20-3-1951, dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội TNXP 312 tại Nà Cù, Bắc Kạn.Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. 8-5-1954 nhân dịp chiến thắng Điện Biên Phủ

C. 15-7-1960 kỷ niện 10 năm ngày truyền thống TNXP

D. 15-7-1950 nhân dịp thành lập TN xung phong

CÂU 21. Theo Ph.Ănghen: “Phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn (...) về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy". Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu trên.

A. Nghiên cứu

B. Logic học

C. Khoa họcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Triết học

CÂU 22. Có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 23. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyển quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh”. Câu trên trích trong tác phẩm nào của Người?

A. Thường thức chính trị

B. Đời sống mới

C. Dân vận

D. Nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 24. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng đã thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1936

B. Năm 1955

C. Năm 1960Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Năm 1939

CÂU 25. Tại Đại hội nào đã lấy ngày 9 tháng 1 là ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam?

A. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 5 (1993)Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 6 (1998)

C. Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ 1 (2-1950)

D. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 3 (1962)

CÂU 26. Phong trào “Bình dân học vụ” xuất hiện khi nào?

A. 3/9/1945

B. 8/9/1945Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. 20/9/1945

D. 15/9/1945

CÂU 27. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng đã thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1941

B. Năm 1939

C. Năm 1960

D. Năm 1955Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 28. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) đã bầu ai làm Tổng Bí thư?

A.. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

B. Đồng chí Lê Khả Phiêu

C. Đồng chí Nông Đức MạnhĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Đồng chí Đỗ Mười

CÂU 29. Luật Thanh niên chính thức có hiệu lực thi hành vào thời gian nào:

A. 1-7-2009

B. 1-7-2007

C. 1-7-2006Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. 1-7-2008

CÂU 30. Ngày 26-3-1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?

A.. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11-1980).

B. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2-1950).

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3-1961).Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11-1956).

CÂU 31. Việt Nam đã kí Công ước quốc tế về Quyền trẻ em vào năm nào?

A. Năm 1994

B. Năm 1990Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Năm 1992

D. Năm 1995

CÂU 32. Gioóc Béccoly (1685 – 1753) thường tuyệt đối hóa vai trò của cảm giác, và cho rằng “tồn tại có nghĩa là được cảm nhận”. Theo quan điểm đó, thế giới quan triết học của ông là thế giới quan nào?

A. Duy tâm khách quan

В. Duy vật siêu hình

C. Duy tâm chủ quanĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Duy vật chất phác

CÂU 33. Nội dung nào quyết định tính bền vững của liên minh công-nông-trí?

A. Xã hội

B. Chính trị

C. Văn hóa

D. Kinh tếĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 34. Mâu thuẫn biện chứng tồn tại trong lĩnh vực nào?

A. Tự nhiên

B. Tư duy

C. Xã hội

D. Các phương án nêu ra đều đúngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 35. Chiếc xe tăng đầu tiên của Quân đoàn II húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập mang số hiệu gì ?

A. 490

B. 843

C. 847

D. 390Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 36. Trong lịch sử triết học, do tuyệt đối hóa tính tiệm tiến, tính dần dần của sự thay đổi về lượng nên các nhà triết học siêu hình đã phủ nhận sự tồn tại của cái gì ?

A. Lượng

B. Bước nhảyĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Chất bị che giấu

D. Vận động

CÂU 37. Ông được Ph.Ăngghen coi là bộ óc bách khoa nhất trong số những nhà triết học Hy Lạp cổ đại. Ông là ai

A. ArixtốtĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Talét

C. Platon

D. Heraclít

CÂU 38. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, ở Việt Nam giai cấp mới nào được hình thành ?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp công nhânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp nông dân

CÂU 39. Đâu là mục tiêu phát triển cụ thể đến năm 2025 của nước ta:

A . Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình cao.

B. Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập cao.

C. Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập khá.

D. Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 40. Người phụ nữ đầu tiên được nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng là ai?

A. Nguyễn Thị Minh Khai

B. Nguyễn Thị Chiên

C. Nguyễn Thị ThậpĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Tôn Nữ Thị Ninh

CÂU 41. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước ta diễn ra vào thời gian nào ?

A. Ngày 25-11-1945.

B. Ngày 2-3-1946.

C. Ngày 6-1-1946.Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. Ngày 1-1-1946.

CÂU 42. Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua bao nhiêu Nhiệm kỳ Đại hội ?

A. 9

B. 10

C. 7

D. 8Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 43. Nguồn kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Kinh tế Nhà nướcĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

C. Kinh tế tư nhân

D. Cả ba nguồn kinh tế như nhau

CÂU 44. Trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam là ai?

A. Nguyễn HiềnĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

C. Nguyễn Công Trứ

D. Nguyễn Dữ

CÂU 45. Phong trào yêu nước nào đầu thế kỷ XX chủ trương chấn hưng thực nghiệp, mở trường học theo lối mới, vận động cải cách trang phục và lối sống?

A.. Phong trào Đông kinh nghĩa thực

B. Phong trào Đông Du

C. Phong trào Thiên địa hội

D. Phong trào Duy tânĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 46. Theo truyền thuyết, Sơn Tinh là vị thần cai quản ngọn núi nào?

A. Núi Tam Đảo

B. Núi Tản ViênĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Núi Sóc

D. Núi Nùng

CÂU 47. Ngày 13-8-1945, một cuộc Hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nhận định "Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới". Đó là hội nghị nào?

A. Hội nghị thành lập Khu giải phóng Việt Bắc

B. Đại hội Quốc dân Việt Nam

C. Hội nghị quân sự Bắc kỳ

D. Hội nghị toàn quốc của ĐảngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 48. Để chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định thành lập mấy tiểu ban chuẩn bị cho văn kiện? đó là những tiểu ban nào?

A. 4 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nội vụ, tiểu ban ngoại vụ, tiểu ban biên tập, tiểu ban Điều lệ Đảng

B. 3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nội vụ, tiểu ban ngoại vụ, tiểu ban Điều lệ Đảng

C. 4 tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nội vụ, tiểu ban Kinh tế - Xã hội, tiểu ban Điều lệ Đảng

D. 3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban Kinh tế - Xã hội, tiểu ban Điều lệ ĐảngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

CÂU 49. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của Đảng và Nhà nước ta gồm mấy mục tiêu?

A. 9

B. 8

C. 7 Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

D. 6

Đó là:

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng;
 • Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện;
 • Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa;
 • Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại;
 • Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
 • Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định;
 • Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

CÂU 50. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011) đã bầu ai làm Tổng Bí thư ?

A.. Đồng chí Nông Đức Mạnh

B. Đồng chí Nguyễn Phú TrọngĐáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

C. Đồng chí Lê Khả Phiêu

D. Đồng chí Đỗ Mười

Câu hỏi cuộc thi Ánh sáng soi đường 2020

Câu 01. Theo Bác, để thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, thì toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần có phong cách lãnh đạo, Họ phải là: “Những người mà:………

A. Giàu sang không thể quyến rũ
B. Nghèo khó không thể chuyển lay
C. Uy lực không thể khuất phục
D. Cả 3 nội dung trên

Câu 02. Ngày 12.3.1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị lịch sử nào?

A. Sửa soạn khởi nghĩa
B. Kháng Nhật cứu nước
C. Kháng chiến kiến quốc
D. Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta

Câu 03. Hàng năm Trung ương Đoàn chọn tháng mấy làm ‘‘Tháng thanh niên’’?

A. Tháng Hai
B. Tháng Ba
C. Tháng Tư
D. Tháng Năm

Câu 04. “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không có con đường nào khác”. Đây là câu nói của ai?

A. Lý Tự Trọng
B. Nguyễn Văn Trỗi
C. Nguyễn Viết Xuân
D. Võ Thị Sáu

Câu 05. Bí thư Thành ủy được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất là?

A. Đồng chí Nguyễn Văn Linh
B. Đồng chí Trần Bạch Đằng
C. Đồng chí Võ Văn Kiệt
D. Đồng chí Dương Quang Đông

Câu 06. Theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI, tỷ lệ phấn đấu kết nạp thanh niên đủ điều kiện vào Đoàn là?

A. 85%
B. 90%
C. 95%
D. 100%

Câu 07. Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?

A. Tin vào dân, dựa vào dân vì lợi ích của dân
B. Đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo
C. Đoàn kết trên cơ sở hiệp thương, dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 08. Danh hiệu cao quý “Thành phố Anh hùng” đã được trao cho thành phố Hồ Chí Minh trong dịp nào?

A. Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9
B. Kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam
C. Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
D. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Na

Câu 09. “………………………………….., tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác vận động thanh niên đã được Nguyễn Ái Quốc và các đại biểu đặc biệt quan tâm. Vấn đề Đoàn Thanh niên Cộng sản đã được khẳng định trong những văn kiện quan trọng của Hội nghị”

A. Tháng 2 năm 1929
B. Tháng 2 năm 1930
C. Tháng 2 năm 1931
D. Tháng 03 năm 1931

Câu 10.Tính đến năm 2013, tòa nhà nào là tòa nhà cao nhất TP. Hồ Chí Minh?

A. Tòa nhà Bitexco
B. Cao ốc Saigon Times
C. Tòa nhà Saigon Trade Center
D. Tòa nhà Diamond Plaza

Câu 11. Danh sách tham gia ứng cử cấp ủy, khóa XI do cấp ủy triệu tập gồm bao nhiêu đồng chí:

A. 20 đồng chí
B. 21 đồng chí
C. 22 đồng chí
D. 23 đồng chí

Câu 12. “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng …………….. ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm bón cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng …………… thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”.

Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống?

A. Tư nhân
B. Tập thể
C. Quần chúng
D. Cá nhân

Câu 13. 10 cô gái TNXP đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc vào năm nào?

A. 1951
B. 1976
C. 1953
D. 1968

Câu 14. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày tháng năm nào?

A. Ngày 26/3/1930
B. Ngày 26/3/1931
C. Ngày 03/02/1903
D. Ngày 03/02/1931

Câu 15. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh lần XI, nhiệm kỳ (2020 – 2025) được tổ chức chính thức vào ngày nào, trong mấy phiên?

A. Ngày 24 và 25/7/2020, trong 3 phiên.
B. Ngày 24 và 25/7/2020, trong 2 phiên.
C. Ngày 25/7/2020, trong 3 phiên.
D. Ngày 24/7/2020, trong 02 phiên.

Câu 16. Đường hầm vượt sông Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, được thông xe ngày 20.11.2011 được đánh giá là hầm vượt hiện đại nhất Đông Nam Á. Hiện nay, công trình có tên gọi chính thức là:

A. Hầm Thủ Thiêm
B. Đường hầm sông Sài Gòn
C. Đường hầm lòng sông Sài Gòn
D. Hầm sông Sài Gòn

Câu 17. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản được thể hiện như thế nào?

A. Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động tích cực trong phong trào thanh niên
B. Nguyễn Ái Quốc sáng lập các tổ chức thanh niên yêu nước để giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên
C. Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự ra đời tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Bạn hãy điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống trong nội dung sau đây:

“Nội dung của ………………………. được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, đó là: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

A. Chủ nghĩa Mác
B. Chủ nghĩa Mác – Ăngghen
C. Chủ nghĩa Lênin
D. Chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 19. Tổng Bí thư được bầu đầu tiên tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5.1941 là ai?

A. Đồng chí Hà Huy Tập
B. Đồng chí Trường Chinh
C. Đồng chí Hoàng Văn Thụ
D. Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Câu 20. Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI có bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội:

A. 115 đại biểu
B. 120 đại biểu
C. 125 đại biểu
D. 130 đại biểu

Câu 21. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là ai?

A. Trường Chinh
B. Trần Phú
C. Lê Duẩn
D. Nguyễn Văn Linh

Câu 22. Công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm?

A. Xây dựng Đảng về chính trị
B. Xây dựng Đảng về tư tưởng
C. Xây dựng Đảng về tổ chức, đạo đức
D. Cả 3 nội dung trên

Câu 23. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có……..., không có………. thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

A. Kiến thức
B. Tư duy
C. Đạo đức
D. Niềm tin

Câu 24. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, vị anh hùng nào đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai?

A. Tô Vĩnh Diện
B. Lê Văn Tám
C. Phan Đình Giót
D. Bế Văn Đàn

Câu 25. Ca khúc “Lời anh vọng mãi ngàn năm” của Vũ Thanh ngợi ca vị anh hùng nào?

A. Nguyễn Viết Xuân
B. Lê Văn Tám
C. Bế Văn Đàn
D. Nguyễn Văn Trỗi

Câu 26. Theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI, tỷ lệ cơ sở Đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là bao nhiêu?

A. 80%
B. 85%
C. 90%
D. 95%

Câu 27. Hội nghị thành lập Đảng tháng 2.1930 đã quyết định ra tạp chí và báo nào?

A. Tạp chí Cộng sản và báo Tranh đấu
B. Tạp chí Đỏ và báo Tranh đấu
C. Tạp chí Đỏ và báo Người cùng khổ
D. Tạp chí Cộng sản và báo Công nông

Câu 28. Theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI, quy mô quản lý học viên hằng năm đạt bao nhiêu:

A. 7200 người
B. 7300 người
C. 7400 người
D. 7500 người

Câu 29. Tiền đề chính trị xã hội ra đời Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?

A. Giai cấp công nhân ra đời và lớn mạnh
B. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản ngày càng lan rộng
C. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản phát triển từ tự phát đến tự giác, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị
D. Cả 3 nội dung trên

Câu 30. Trong bản Di chúc bất hủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự
…………………………………”.

Bạn hãy điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống.

A. Cần kiệm liêm chính
B. Chí công vô tư
C. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư
D. Trong sáng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
29 53.003
0 Bình luận
Sắp xếp theo