(Lần thứ tư) Bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 2024 13 mẫu

Bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư 2024. “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” được tổ chức nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm Đổi mới đất nước và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Sau đây là mẫu bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng 2024 sẽ giúp các bạn có thêm ý tưởng làm bài.

Bài viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 được tổ chức nhằm phổ biến sâu rộng đến các cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cũng như nâng cao nhận thức với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bài viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sau đây là tổng hợp mẫu bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, bài thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Mời các bạn cùng tham khảo.

Các nội dung dưới đây được ban biên tập Hoatieu tổng hợp, các bên lấy nội dung đề nghị dẫn nguồn Hoatieu.vn.

Các mẫu bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất đa dạng về đề tài. Các bạn đọc có thể sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết.

1. Bài dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024

Dưới đây là mẫu bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ tư năm 2024 mới nhất dành cho giáo viên tiểu học. Với mẫu bài thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ tư năm 2024 này sẽ giúp các thầy cô nắm được cách viết bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sao cho đúng và phù hợp với tình hình thực tiễn.

ĐẢNG ỦY XÃ ....

CHI BỘ TH ....

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày 01 tháng 05 năm 2024

BÀI DỰ THI

Hướng ứng cuộc thi chinh luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt hơn và vô cùng nguy hiểm. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh. Chúng xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách về vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn không còn mới nhưng chúng luôn coi đây là trọng điểm chống phá với các chiêu trò rất mới và tinh vi. Chúng xuyên tạc, phủ định đường lối chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng cố tình quên đi vấn đề thể hiện tính biện chứng trong quy luật của cuộc sống là giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Điều này gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đội ngũ giáo viên luôn tiên phong trong mọi hoạt động, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hiệu quả. Đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi giáo viên. Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Xã ...., Huyện Đầm Hà, Chi bộ Trường tiểu học ...., đã rất quan tâm và lãnh đạo đã triển khai các nội dung của Nghị quyết trên tất cả các phương diện, đồng thời không ngừng sáng tạo các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, đạt hiệu quả. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ giáo viên trong thực hiện Nghị quyết 35, thời gian qua, Chi bộ Trường tiểu học .... đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trong tất cả các lĩnh vực chính, thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Chi bộ và Đội ngũ giáo viên của trường cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

NỘI DUNG

I. Khái quát về nền tảng tư tưởng của Đảng

1. Khái niệm chung

Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động. Là tổ chức chính trị duy nhất được hiến pháp Việt Nam 2013 công nhận. Đảng cộng sản Việt Nam lấy nền tảng cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và phát triển.

Nền tảng tư tưởng của Đảng được khẳng định tại "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011" và được khẳng định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà căn bản, quan trọng, cốt lõi, gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

2. Nguồn gốc về nền tảng tư tưởng của Đảng

Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản là do một số nhà kinh điển dày công nghiên cứu từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã dẫn bước qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh giai cấp của nhân dân lao động trên toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Công xã Paris, Cách mạng tháng 10 Nga, sự thành lập liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô - Viết, giải thoát hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện thực tiễn của nước ta, tiếp nối và phát triển những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa đặc biệt của nhân loại; là tài sản tinh thần đặc biệt quý báu và vô giá của Đảng và dân tộc ta, tư tưởng của người mãi dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là các học thuyết, những tư tưởng được ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn minh của trí tuệ nhân loại; luôn luôn được bồi đắp, hoàn thiện bởi những kết quá sáng tạo mới nhất của khoa học và kinh nghiệm thực tiễn lịch sử trong nước và quốc tế.

II. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam

1. Yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng luôn là đối tượng và mục tiêu phá hoại của những kẻ thù địch phản động. Chúng thường tìm mọi cách vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, lệch hướng. Việc giữ gìn nền tảng tư tưởng được thực hiện từ rất lâu và ngày càng trở thành công việc quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về vấn đề "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Nghị quyết chỉ ra rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cái cách, xây dựng, đối mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là nội dung quan trọng và cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí truyền thông các cấp là chủ đạo; là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - Xã hội cùng cấp; của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

2. Giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng cộng sản Việt Nam

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp ứng với thực tiễn Việt Nam. Cùng lúc đó, bối cảnh thực tiễn đã có nhiều biến đổi, đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết nên để tiếp tục kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần tiến hành các hoạt động nghiên cứu sâu hơn nữa về một số vấn đề cơ bản, nền tảng để tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để phù hợp và thích nghi với thực tiễn với nước ta giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, kiên trì, bền bỉ đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh phản bác đối với những phương thức, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của một số thế lực thù địch. Trước hết, cần xác định những nội dung đang bị một số thế lực xuyên tạc, sau đó hình thành lý luận đấu tranh phản bác trên mọi lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay là chủ yếu qua đấu tranh trên internet và mạng xã hội. Đây là một sự chuyển đổi vô cùng quan trọng để đáp ứng xu hướng phát triển của thời đại.

Thứ ba, các cơ quan có thẩm quyền cần chú ý tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng... góp phần đấu tranh phòng chống âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; nghiêm chỉnh tuân thủ điều lệ và hoạt động của cơ quan, tổ chức nơi mình là thành viên.

Để phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của giáo viên nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chi bộ nhà trường đã và đang thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho giáo viên.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng ta, về ngành giáo dục,... nhằm thu hút đông đảo giáo viên tham gia. Đây là những quan điểm, tư tưởng đã được C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra trong quá trình hoạt động cách mạng. Đó là những tri thức lý luận có tính cách mạng và khoa học; là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng toàn nhân loại. Vì vậy, việc học tập lý luận chính trị chính giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt là giáo viên hiểu đúng bản chất, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; đồng thời, hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam.

Hai là, chi bộ đã chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động giáo viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho giáo viên về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho giáo viên thật sáng tạo, linh hoạt, sinh động với mục tiêu là giáo dục cho giáo viên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp giáo viên trong việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Các buổi sinh hoạt của chi bộ tại trường luôn phát huy hiệu quả.

Ba là, phải am hiểu, biết quan sát, phát hiện, tỉnh táo quan sát kỹ để đọc, xem, tìm hiểu về những gì liên quan đến lĩnh vực tư tưởng hiển thị trên hệ thống mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam hiện nay như Facebook, Zalo, Youtube,tiktok… và biết xử lý vấn đề trong sử dụng mạng xã hội. Khi phát hiện một tình huống có vấn đề, một nội dung được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, bàn luận nhiều thì mở rộng phạm vi đọc, xem ở các bình luận (comment), các bài chia sẻ, đường dẫn liên quan, tự mình đánh giá, nhận xét và dự kiến phương án xử lý (ủng hộ hay phản bác). Điều này, đội ngũ giáo viên làm chủ thông tin mới, rút ra những kết luận, kinh nghiệm cần thiết, vũ trang kiến thức thiết thực trên môi trường mạng để làm vốn kiến thúc thực tiễn khi tuyên truyền, giảng dạy đủ năng lực để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mới đủ sức thuyết phục cư dân mạng, mới đủ trí tuệ, bản lĩnh để phê phán các quan điểm và hành vi sai trái, thù địch.

Bốn là, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hội đồng sư phạm nhà trường Kiện toàn đội ngũ giáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng nhiều giải pháp thực tế, linh động và sáng tạo nhằm tạo ra sức đề kháng mạnh, đủ sức “miễn dịch” trước âm mưu và thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực chống phá.

Năm là, phát huy vai trò “nêu gương” của giáo viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi giáo viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, đủ cơ sở lý luận để đấu tranh, phản bác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đúng như lời Bác Hồ đề cao sứ mệnh của người thầy giáo: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất…, những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”.

KẾT LUẬN

Tóm lại, chỉ khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên, của người giáo viên; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý tốt thông tin, có tâm huyết và bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thì mỗi cán bộ, đảng viên mà đặc biệt là đội ngũ giáo viên trường tiểu học Hương Liên sẽ không còn thiếu tự tin, đắn đo, e ngại mà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay./.

Sự nghiệp đổi mới đất nước của toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được những thắng lợi nhất định, chưa bao giờ đất nước của chúng ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày hôm nay. Điều đó càng khẳng định sự đúng đắn và tính chân lý của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Hơn bao giờ hết, để bảo vệ những thành quả cách mạng đã đạt được và tiếp tục vững bước phát triển, chúng ta cần quán triệt tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó có kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Xem đây là một yêu cầu cấp bách, quan trọng, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố địa vị chủ đạo hệ tư tưởng của Đảng ta trong đời sống xã hội.

Hơn 93 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì ấy chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi chúng ta khi chúng ta sinh sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ này tuy còn nhiều khó khăn và gian khổ khi các thế lực chống phá luôn luôn tìm cách để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng khi chúng ta luôn luôn giữ vững lập trường quan điểm chính trị vững vàng, luôn tôi luyện bản thân thì chúng ta sẽ giành thắng lợi.

...., ngày 30 tháng 4 năm 2024

Người dự thi

2. Mẫu bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mới nhất năm 2024

PHẦN MỞ ĐẦU

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng một có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt hơn và vô cùng nguy hiểm. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh. Chúng xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách về vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn không còn mới nhưng chúng luôn coi đây là trọng điểm chống phá với các chiêu trò rất mới và tinh vi. Chúng xuyên tạc, phủ định đường lối chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng cố tình quên đi vấn đề thể hiện tính biện chứng trong quy luật của cuộc sống là giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Điều này gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay các âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch, không còn chỉ chống phá thông qua sách báo, tạp chí, truyền đơn thẩm lậu như trước đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng sự phát triển của công nghệ, sức lan tỏa của Internet tung ra những tin xấu, tin đọc dưới dạng ngắn gọn, kích thích sự nghi ngờ trong nhân dân để chống phá Đảng và nhà nước ta. Trong thời gian qua các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động đấu tranh, phòng, chống và thu được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tồn tại những thực tế, khó khăn, bất cập trong nhận thức của một số ít cán bộ, Đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, từ đó chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

PHẦN NỘI DUNG

I. KHÁI QUÁT VỀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

1. Khái niệm chung

Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động. Là tổ chức chính trị duy nhất được hiến pháp Việt Nam 2013 công nhận. Đảng cộng sản Việt Nam lấy nền tảng cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và phát triển.

Nền tảng tư tưởng của Đảng được khẳng định tại "cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011" và được khẳng định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà căn bản, quan trọng, cốt lõi, gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

2. Nguồn gốc về nền tảng tư tưởng của Đảng

Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản là do một số nhà kinh điển dày công nghiên cứu từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã dẫn bước qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh giai cấp của nhân dân lao động trên toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Công xã Paris, Cách mạng tháng 10 Nga, sự thành lập liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô - Viết, giải thoát hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện thực tiễn của nước ta, tiếp nối và phát triển những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa đặc biệt của nhân loại; là tài sản tinh thần đặc biệt quý báu và vô giá của Đảng và dân tộc ta, tư tưởng của người mãi dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là các học thuyết, những tư tưởng được ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn minh của trí tuệ nhân loại; luôn luôn được bồi đắp, hoàn thiện bởi những kết quá sáng tạo mới nhất của khoa học và kinh nghiệm thực tiễn lịch sử trong nước và quốc tế.

II. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Đội ngũ giáo viên luôn tiên phong trong mọi hoạt động, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi giáo viên.

Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy phường ...., Chi bộ trường Tiểu học .... đã rất quan tâm lãnh đạo triển khai các nội dung của Nghị quyết trên tất cả các phương diện, đồng thời không ngừng sáng tạo các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, đạt hiệu quả. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ giáo viên trong thực hiện Nghị quyết 35, thời gian qua, Chi bộ trường Tiểu học An Phú đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trong tất cả các lĩnh vực chính thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch tại Chi bộ. Đội ngũ giáo viên của trường cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Để phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của giáo viên nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chi bộ nhà trường đã và đang thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho giáo viên.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng ta, về ngành giáo dục,... nhằm thu hút đông đảo giáo viên tham gia. Đây là những quan điểm, tư tưởng đã được C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra trong quá trình hoạt động cách mạng. Đó là những tri thức lý luận có tính cách mạng và khoa học; là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng toàn nhân loại. Vì vậy, việc học tập lý luận chính trị chính giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt là giáo viên hiểu đúng bản chất, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; đồng thời, hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

........................

Nội dung chi tiết bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mới nhất năm 2024 mời các bạn xem trong file tải về.

3. Bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng giáo viên mầm non

4. Bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Bài dự thi: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, được Đảng ta xác định là bộ phận vững chắc dựa trên những yếu tố, tư tưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng [1]. Nền tảng tư tưởng của Đảng là cơ sở lý luận, là quan điểm chỉ đạo, là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho sự phát triển của giai cấp, dân tộc, xã hội [2]. Nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước [3].

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa học công nghệ, internet và các nền tảng mạng xã hội; các thế lực thù địch luôn có các chiêu thức, thủ đoạn mới để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhất là trên môi trường mạng xã hội. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội vẫn ráo riết không từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; lợi dụng sự phát triển của internet và các trang mạng xã hội để có những hoạt động tinh vi, xảo quyệt hơn nhằm xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta [4]. Các quan điểm sai trái, thù địch thường được bày tỏ qua các hình thức như: phủ nhận, xuyên tạc, biến tướng lịch sử cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận, chống đối, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phá hoại, tấn công, chia rẽ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, đồng thuận xã hội; kích động, xúi giục, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo, đất đai, môi trường, nhân quyền, dân chủ để gây bất ổn, biểu tình, bạo loạn; tuyên truyền, lan truyền các thông tin sai sự thật, bịa đặt, thổi phồng, chê bai, bôi xấu, vu cáo, phỉ báng Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc, đe dọa, uy hiếp, cưỡng ép, tấn công mạng các cán bộ, đảng viên, nhân dân để tham gia các tổ chức, nhóm, cá nhân phản động, cơ hội chính trị [5].

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao, du lịch của cả nước và khu vực. Đây cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam, nơi có nhiều truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp của người dân. Đây cũng là nơi có nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu, hội nhập quốc tế, nơi thu hút nhiều du khách, nhà đầu tư, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sĩ trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi có nhiều khó khăn, thách thức, nơi có nhiều mâu thuẫn, bất cập, nơi có nhiều yếu tố tiêu cực, bất ổn, nơi có nhiều đối tượng, tổ chức, nhóm, cá nhân có quan điểm sai trái, thù địch, hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể sau:

• Tăng cường học tập, nghiên cứu, sáng tạo, phát huy và phổ biến nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh, trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác, kiên định, tự hào về nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đó là nguồn sức mạnh tinh thần, là động lực hành động, là tiêu chuẩn đánh giá, là phương pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn . Cần phải tìm hiểu, nắm vững, vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng vào công tác xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết các mâu thuẫn, bất cập, khó khăn, thách thức, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cần phải tôn vinh, khen thưởng, phát huy những tấm gương điển hình, những người có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo, phổ biến nền tảng tư tưởng của Đảng.

• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, du lịch, giải trí, thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet, truyền hình, phát thanh, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh... để nâng cao hiểu biết, tình yêu, niềm tin, sự đồng tâm, đồng lòng, đồng hành của nhân dân với nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần phải tạo ra những sản phẩm, tác phẩm, chương trình, sự kiện, hoạt động có chất lượng, hấp dẫn, phong phú, đa dạng, phản ánh đúng, đầy đủ, khách quan, tích cực, sáng tạo về nền tảng tư tưởng của Đảng, về những thành tựu, kinh nghiệm, bài học, khát vọng, mong muốn, ước mơ của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cần phải tận dụng, khai thác, phát huy các kênh, phương tiện, công cụ, nền tảng, nguồn lực, tiềm năng, cơ hội của Thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế, quảng bá, lan tỏa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, văn hoá, lịch sử, truyền thống, danh tiếng, hình ảnh, thương hiệu của Thành phố Hồ Chí Minh.

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai, minh bạch các quan điểm sai trái, thù địch, các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cần phải nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm, nhiệm vụ trong công tác này. Cần phải tăng cường hợp tác, phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tài liệu, tài nguyên, công nghệ, thiết bị, nhân lực, tài chính... giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, trong và ngoài nước, trong và ngoài Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân. Cần phải tôn trọng, bảo đảm, thực hiện tốt các quy định, quy chế, quy tắc, nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp, biện pháp, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án... liên quan đến công tác này.

• Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng cách sử dụng các lý lẽ, bằng chứng, sự thật, số liệu, thống kê, nhận xét, đánh giá, phân tích, so sánh, minh hoạ, ví dụ, trích dẫn, chứng minh, giải thích, làm rõ, làm sáng tỏ, làm cho hiểu, thuyết phục, đoàn kết, hướng dẫn, hỗ trợ, khuyên nhủ, giáo dục, cảnh báo, nhắc nhở, khích lệ, động viên, khen ngợi, tôn vinh, kỷ luật, xử lý, trừng trị.... Cần phải có tư duy, thái độ, hành động khoa học, khách quan, công bằng, chính xác, cẩn thận, kịp thời, phù hợp, hợp lý, hợp pháp, hợp tình, hợp lý, hợp tác, hòa bình, hướng thiện, đoàn kết, bảo vệ lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc. Cần phải tránh các sai lầm, thiếu sót, khuyết điểm, bất cập, rủi ro, nguy cơ, hậu quả, tổn thất, thiệt hại, mất mát, tai hại, nguy hiểm, bất an, bất ổn, bất lợi, bất công, bất hòa, bất mãn, bất bình, bất đồng, bất hợp, bất hòa, bất lực, bất khuất....

Chi bộ trường ..... nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng, đặc biệt là đối với thế hệ đoàn viên thanh niên tại đơn vị. Vì thế hệ trẻ có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự sáng tạo và sức trẻ của mình, thế hệ thanh niên ngày nay có rất nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và xã .... thuộc huyện ..... nói riêng trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện, ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Để tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước và của huyện nhà, chúng ta cần thực hiện sâu rộng việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên. Đồng thời, đặt nền móng tư tưởng vững chắc cho thế hệ thanh niên với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động và suy nghĩ.

Nói đến "đấu tranh", chúng ta cần trang bị cho mình "vũ khí"; trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng "vũ khí" của đơn vị chúng tôi là những hoạt động giáo dục tư tưởng diễn ra hàng ngày nhằm xây dựng thành trì vững chắc cho hệ tư tưởng đảng viên, đoàn viên và cho cả những mầm non tương lai của đất nước, để từng thế hệ luôn mang trong tim niềm tự hào, thấm vào lòng niềm tin với Đảng Cộng sản Việt Nam, khắc sâu trong tâm trí là lòng biết ơn với bao lớp anh hùng đi trước đã ngã xuống để lá cờ đỏ sao vàng được vươn cao. Và luôn nhớ rằng, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tổ quốc, là đấu tranh chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch trong "cuộc chiến không tiếng súng" để lá cờ đỏ sao vàng được bay xa hơn.

Tài liệu tham khảo

[1] https://truongleduan.quangtri.gov.vn

[2] https://namdinh.gov.vn

[3] https://accgroup.vn

[4] https://dms.gov.vn

[5] https://vass.gov.vn

[6] https://vass.gov.vn

[7] https://dangcongsan.vn

[8] https://www.qdnd.vn

[9] https://tapchicongsan.org.vn

[10] https://noichinh.vn

5. Bài dự thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giáo viên THCS

Lưu ý: Do mẫu bài dự thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng giáo viên THCS rất dài (19 trang) nên các bạn sử dụng file tải về để xem them chi tiết.

Tên bài viết: ĐẢNG TRONG TÔI

Thể loại: Báo in

CHỦ ĐỀ: MÔ HÌNH, ĐẶC TRƯNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM, 05 BÀI HỌC KINH NGHIỆM, 10 MỐI QUAN HỆ LỚN ĐƯỢC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG ĐỀ CẬP, GẮN VỚI ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG, PHẦN TỬ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ

Bài làm

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã in dấu ấn đậm nét khát vọng về một dân tộc Việt Nam độc lập, thống nhất, phát triển cường thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Khát vọng đó không phải tự nhiên mà có, nó được hun đúc từ những giá trị văn hóa hàng nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, được tôi luyện suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc, là sự kế thừa và tiếp nối công lao trời biển của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước đã xây dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta như ngày nay. Khát vọng về một Việt Nam hùng cường như dòng sông quê hương mát rượi, luôn khơi nguồn, chảy mãi trong trái tim của các thế hệ người Việt Nam, bồi đắp cho những ước mơ và hoài bão lớn lao về một dân tộc Việt Nam luôn biết vượt qua mọi thác ghềnh khó khăn, nguy hiểm để đến với bến bờ hạnh phúc, vinh quang. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử…”

Nhìn lại tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Năm 1930, trong Cương lĩnh chính trị của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương: “Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa”. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, mặc dù trên thế giới, chủ nghĩa xã hội hiện thực đã bị đổ vỡ một mảng lớn, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không còn, song Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định: Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đó là điều có tính nguyên tắc mà không được bất cứ ai ngả nghiêng, dao động. Vậy đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì? Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm 2011 đã ghi rõ: xã hội, xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết,tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

Để đạt được mục tiêu đó thì theo tôi, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu để dẫn sắt, soi đường cho toàn thể dân tộc ta tiến lên trên con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Xét về mặt lý luận như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Chính vì lẽ đó, từ khi ra đời đến nay, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm, là quy luật để tồn tại và phát triển. Từ thực tiễn hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo và sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ta đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm đó là:

Bài học thứ nhất về xây dựng Đảng, Đại hội xác định: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiêm trì đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Điểm mới của bài học này so với các đại hội trước là xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nhấn mạnh xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; nhấn mạnh hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Bài học thứ hai về dân, Đại hội xác định: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân,kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Điểm mới của bài học này là phải thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nhấn mạnh lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

....................

6. Bài dự thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng giáo viên tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI DỰ THI CHÍNH LUẬN

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

MỞ ĐẦU

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng một có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt hơn và vô cùng nguy hiểm. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh. Chúng xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách về vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn không còn mới nhưng chúng luôn coi đây là trọng điểm chống phá với các chiêu trò rất mới và tinh vi. Chúng xuyên tạc, phủ định đường lối chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng cố tình quên đi vấn đề thể hiện tính biện chứng trong quy luật của cuộc sống là giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Điều này gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội.

NỘI DUNG

I. Khái quát về nền tảng tư tưởng của Đảng

1. Khái niệm chung

Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động. Là tổ chức chính trị duy nhất được hiến pháp Việt Nam 2013 công nhận. Đảng cộng sản Việt Nam lấy nền tảng cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và phát triển.

Nền tảng tư tưởng của Đảng được khẳng định tại "cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011" và được khẳng định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà căn bản, quan trọng, cốt lõi, gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

2. Nguồn gốc về nền tảng tư tưởng của Đảng

Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản là do một số nhà kinh điển dày công nghiên cứu từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã dẫn bước qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh giai cấp của nhân dân lao động trên toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Công xã Paris, Cách mạng tháng 10 Nga, sự thành lập liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô - Viết, giải thoát hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện thực tiễn của nước ta, tiếp nối và phát triển những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa đặc biệt của nhân loại; là tài sản tinh thần đặc biệt quý báu và vô giá của Đảng và dân tộc ta, tư tưởng của người mãi dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là các học thuyết, những tư tưởng được ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn minh của trí tuệ nhân loại; luôn luôn được bồi đắp, hoàn thiện bởi những kết quá sáng tạo mới nhất của khoa học và kinh nghiệm thực tiễn lịch sử trong nước và quốc tế.

II. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam

1. Yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng luôn là đối tượng và mục tiêu phá hoại của những kẻ thù địch phản động. Chúng thường tìm mọi cách vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, lệch hướng. Việc giữ gìn nền tảng tư tưởng được thực hiện từ rất lâu và ngày càng trở thành công việc quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về vấn đề "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Nghị quyết chỉ ra rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cái cách, xây dựng, đối mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là nội dung quan trọng và cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí truyền thông các cấp là chủ đạo; là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - Xã hội cùng cấp; của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

2. Giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng cộng sản Việt Nam

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp ứng với thực tiễn Việt Nam. Cùng lúc đó, bối cảnh thực tiễn đã có nhiều biến đổi, đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết nên để tiếp tục kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần tiến hành các hoạt động nghiên cứu sâu hơn nữa về một số vấn đề cơ bản, nền tảng để tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để phù hợp và thích nghi với thực tiễn với nước ta giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, kiên trì, bền bỉ đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh phản bác đối với những phương thức, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của một số thế lực thù địch. Trước hết, cần xác định những nội dung đang bị một số thế lực xuyên tạc, sau đó hình thành lý luận đấu tranh phản bác trên mọi lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay là chủ yếu qua đấu tranh trên internet và mạng xã hội. Đây là một sự chuyển đổi vô cùng quan trọng để đáp ứng xu hướng phát triển của thời đại.

Thứ ba, các cơ quan có thẩm quyền cần chú ý tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng... góp phần đấu tranh phòng chống âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; nghiêm chỉnh tuân thủ điều lệ và hoạt động của cơ quan, tổ chức nơi mình là thành viên.

KẾT LUẬN

Hơn 93 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì ấy chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi chúng ta khi chúng ta sinh sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ này tuy còn nhiều khó khăn và gian khổ khi các thế lực chống phá luôn luôn tìm cách để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng khi chúng ta luôn luôn giữ vững lập trường quan điểm chính trị vững vàng, luôn tôi luyện bản thân thì chúng ta sẽ giành thắng lợi.

...., ngày ... tháng ... năm 2023

7. Bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới

BÀI DỰ THI

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Họ tên:

Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ bản chất chống cộng, đang tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, mũi nhọn là tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Vì vậy, đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất phản ánh đúng quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Cho đến nay, chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, là thế giới quan, phương pháp luận khoa học đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới; là “kim chỉ nam” cho hoạt động của các đảng cộng sản và công nhân trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ ách áp bức, bóc lột, bất công và xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới.

Do bản chất khoa học và cách mạng nói trên, nên ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình tồn tại, phát triển, chủ nghĩa Mác-Lênin luôn bị các thế lực thù địch, phản động và cả thế giới tư bản chủ nghĩa tìm mọi phương cách, sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn xấu xa hòng phê phán, xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo, công kích, đả phá rất quyết liệt. Càng về sau sự chống phá đó càng trở nên điên cuồng, quyết liệt với quy mô mang tính toàn cầu.

Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trên con đường phát triển, nhưng với những thành tựu vĩ đại và có ý nghĩa của hơn ba mươi lăm năm đổi mới đã chứng minh con đường chúng ta đi là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chẳng những không lạc hậu mà còn có sức sống bền vững, giá trị trường tồn và chưa có một học thuyết nào có thể thay thế được. Chỉ có những ai run sợ trước bản chất khoa học, cách mạng và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới cố tình xuyên tạc, không thừa nhận điều hiển nhiên nói trên.

Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tuy có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả, nhưng nhìn chung có mặt còn hạn chế. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị chưa đồng bộ, hiệu quả; việc định hướng tư tưởng, phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, internet còn bị động; việc khai thác những lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội… để tuyên truyền và phản tuyên truyền còn hạn chế. Một bộ phận người dân mất cảnh giác khi tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội. Công tác tuyên truyền, quảng bá những thành tựu của đất nước, những mô hình mới có hiệu quả, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực còn hạn chế, chưa đủ sức “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” ... nên chưa hạn chế được những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

Thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức trước sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội toàn cầu và sự tuyên truyền, chống phá quyết liệt, tinh vi của các phần tử xấu, thế lực phản động, thù địch để thúc đẩy sự “tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ cũng như những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp của những mâu thuẫn xã hội ... Trong bối cảnh trên, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Để bảo vệ, phát triển và kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cần quan tâm thực hiện một số việc sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đảng viên về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Đây là giải pháp cơ bản, đồng thời cũng là yêu cầu đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận thức rõ trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay. Đây thực chất là cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa tư tưởng của giai cấp công nhân với tư tưởng tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản và các thế lực thù địch, phản động. Đây cũng là cuộc đấu tranh bảo vệ những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã đổ bao xương máu mới có được. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, Đảng phải trong sạch, vững mạnh, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu và là tấm gương sáng về lời nói và hành động vì Đảng, vì Tổ quốc và vì nhân dân để dân tin và dân theo Đảng.

Cần nhận thức đúng mối quan hệ giữa “bảo vệ” và “đấu tranh” trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là hai hoạt động cơ bản, gồm bảo vệ và đấu tranh, theo phương châm “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng của Đảng, trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước; còn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cơ bản, quyết liệt, hiệu quả, và suy cho cùng đây cũng chính là để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tốt hơn.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề cốt lõi, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để cán bộ, đảng viên và nhân dân có thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn, tự trang bị cho mình sức đề kháng tốt, phân biệt được đúng-sai để có hành động có ích cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Gắn với “bảo vệ”, phải đẩy mạnh “đấu tranh” phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là hoạt động tất yếu và cấp bách với mục đích đưa ra những căn cứ lý luận khoa học và thực tiễn vững chắn để vạch trần bản chất phản khoa học, phản cách mạng, phi thực tế của các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào hệ tư tưởng của Đảng, vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là việc làm phải kiên trì và có bản lĩnh vững vàng, phải có dũng khí và nghệ thuật đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân để tạo sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay; tạo sức đề kháng trong mỗi người Việt Nam trước sự tác động, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch.

Muốn phản bác có hiệu quả và mang tính chiến đấu cao, những người làm công tác tư tưởng, tuyên truyền không chỉ phải nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chủ trương của Nhà nước, mà còn phải am hiểu tình hình đất nước và bằng lý lẽ, lập luận sắc bén để thuyết phục...

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật An ninh mạng; các quy tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về quyền thông tin, phạm vi thông tin khi tham gia các mạng xã hội. Mỗi người phải ý thức được quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia các mạng xã hội để không trở thành “cái loa” không công hay vô trình trở thành “cộng tác viên”, tiếp tay các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tự do, dân chủ, đưa tin bịa đặt, sai sự thật.

Bốn là, cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội phải cụ thể, chính xác (về nội dung, đối tượng) để có biện pháp xử lý cụ thể. Tuyệt đối không được dựa vào “tin đồn” theo kiểu “nghe nói” mà không có chủ thể cụ thể. Phát hiện sớm những đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây ảnh hưởng xấu đến nội bộ cơ quan, tổ chức. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch, phần tử hận thù, bất mãn, cơ hội chính trị, kém hiểu biết ... để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng. Khi phát hiện các vụ việc, sự kiện “nhạy cảm” có thể trở thành “điểm nóng”, cần tích cực, khẩn trương, chỉ đạo thống nhất, đồng loạt công tác đấu tranh phản bác, kể cả trên mạng xã hội và các công cụ truyền thông. Điều quan trọng là phải biết đối tượng chống phá là ai; nội dung, hình thức chống phá của họ là gì; âm mưu, thủ đoạn tiến hành của họ; đối tượng mà họ hướng tới là ai ... Có như vậy thì chúng ta mới có đối sách đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Năm là, đối diện với kẻ thù tư tưởng được tổ chức khá chu đáo, được trang bị vũ khí lý luận và tư tưởng, khoa học công nghệ và phương tiện hiện đại, có âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, cần xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, chuyên trách tinh gọn, đủ mạnh, có trình độ hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật, am hiểu tình hình thực tiễn của đất nước, của thế giới, có tâm huyết, bản lĩnh, dũng khí và nghệ thuật đấu tranh, vượt qua mọi cám dỗ để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị./.

8. Bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

THỰC TRẠNG, TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Loại hình bài viết: Báo in

TÓM TẮT: Những nội dung cơ bản của nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thực trạng tình hình, những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống và trách nhiệm, giải pháp của cấp ủy Đảng, chi bộ cơ sở và cán bộ đảng viên trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là: “ Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động ”- Trích Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ” năm 2011. Tiếp tục được khẳng định và bổ sung, phát triển tại đại hội XIII của Đảng: “Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Trong đó, chủ nghĩa Mác - Lênin là những học thuyết sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, mà cơ bản, cốt lõi đó là : Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học do C.Mác - Ph.Ăngghen xây dựng  và hoàn thiện trong những năm của thế kỷ XIX, Lênin đã bổ sung, phát triển trong cả thập niên cuối của thế kỷ XIX và hơn hai thập niên đầu của thế kỷ XX, trên cơ sở thực tiễn khi đó chủ nghĩa tư bản đã và đang chuyển sang giai đoạn của chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới đang phát triển mạnh mẽ và giành được những thắng lợi mang tính bước ngoặt, điển hình to lớn nhất là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại với sự ra đời Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận, quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, được vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng trong suốt hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Yêu cầu mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

- Thực trạng tình hình, những tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay đã đặt ra những yêu cầu mới cao hơn cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch, phản động quốc tế chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta, Chúng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng mọi âm mưu, thủ đoạn, lợi dụng tôn giáo, nhân quyền., thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các phần tử chống cộng cực đoan (CCCĐ), các thế lực thù địch để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa, ra sức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của Nhân dân ta, nhằm gây chia rẽ giữa các vùng, miền, giữa Đảng với Quân đội, làm suy giảm niềm tin, gây hoang mang hỗn loạn về lý luận tư tưởng, tạo ra những khoảng trống để đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng ra sức tuyên truyền, phủ nhận chủ nghĩa nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhằm mục tiêu lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta. Âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đang diễn ra trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động nhanh chóng, sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, với sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin, Internet, các mạng xã hội vô cùng tiện lợi, đưa những kiến thức, thông tin đa chiều của thế giới đến từng nhà, rộng khắp tới các vùng miền của cả nước, nhưng mặt trái tiêu cực của nó không hề nhỏ bởi mạng xã hội bộc lộ những mặt trái và hệ lụy đối với sự phát triển của đất nước, được ví như con dao hai lưỡi ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích. Bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc hại, sai trái xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Cán bộ, đảng viên, nhân dân đã tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, đạo đức, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, tư tưởng “sính ngoại”, coi thường những giá trị đích thực của dân tộc. Những thông tin không được kiểm soát trên các mạng xã hội của các thế lực thù địch, CCCĐ còn gây nhiễu, gây khó khăn, cản trở cho việc tiếp thu, phân biệt đúng sai của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc học tập, quán triệt, hiểu biết đúng đắn về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những năm qua, , nhất là sau đại hội Đảng lần thứ XIII, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đặc biệt được chú trọng. Đảng ta luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc về xây dựng Đảng. tư duy lý luận của Đảng ta có bước phát triển, bổ xung. Công tác xây dựng đảng về đạo đức được đề cao với việc ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, gương mẫu đi đầu, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc xử lý nghiêm những đảng viên cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, thoái hóa biến chất, tham ô, tham nhũng đã giúp cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi của mỗi người, tích cực rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong công tác.

Tuy nhiên một bộ phận cán bộ đảng viên chưa thật sự tiên phong gương mẫu, tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Trách nhiệm nêu gương, , nhất là của cấp ủy và người đứng đầu chưa thực sự lan tỏa sâu rộng. Tình trạng tham nhũng, "lợi ích nhóm", diễn ra khá phổ biến trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa ...ở các cấp, các ngành, địa phương đã làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện tượng chạy chức, chạy quyền, thiếu dân chủ trong công tác nhận xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ còn xảy ra nhất là cấp trung gian tỉnh, thành phố trở xuống, đâu đấy vẫn những câu chuyện đàm tiếu của cán bộ, đảng viên cơ quan cấp sở ngành, quận huyện, đơn vị nào đó về tiêu chuẩn “5C (con cháu các cụ cả)” và “4 Ệ” (hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, trí tuệ), khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, việc lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ có nơi còn hình thức thiếu dân chủ, chưa công khai minh bạch, chính vì lẽ đó chưa thực sự tìm được người có tài, có đức xứng đáng vào các vị trí lãnh đạo. Vai trò của một số người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, chưa thực sự có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo đơn vị thuộc quyền, tình trạng trong hội nghị thì không nói, ra ngoài thì cán bộ, đảng viên, nhân viên không tâm phục, khẩu phục thậm chí coi thường người lãnh đạo, người đứng đầu hoặc hiện tượng lãnh đạo, người đứng đầu cơ đơn vị gia trưởng, thiếu nhân cách, trù úm, triệt hạ tài năng của người đấu tranh, gây ra tình trạng bè phái, lợi ích nhóm trong cơ quan đơn vị, làm thui chột ý chí tiên phong, vươn lên và tài năng của một số cán bộ đảng viên.

Thực trạng tình hình thế giới và trong nước, kết hợp với những tồn tại yếu kém chủ quan trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức lối sống hiện nay đòi hỏi chúng ta phải nhận rõ bộ mặt thật, những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, khắc phục cho được những tồn tại, yếu kém, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ”. Đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống có hiệu quả tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng phải coi trọng, lãnh đạo chỉ đạo càng phải chặt chẽ, hiệu quả cao hơn để bảo vệ sự trong sáng đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

- Trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chi bộ cơ sở và cán bộ đảng viên trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay là :

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, học tập quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn kiện Đại hội XIII, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, gắn với tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải  pháp công tác cụ thể; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao. Nhằm nâng cao nhận thức, tạo nên sự chuyển biến thống nhất cao trong cấp ủy Đảng và chi bộ.

- Tiếp tục tuyên truyền triển khai sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ”. Nhằm củng cố thêm niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc về xây dựng Đảng. Đồng thời xác định đây là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chi bộ, của người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của kẻ thù tấn công chống phá quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc lịch sử, đòi “viết lại lịch sử”. Qua đó góp phần đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trật tự, an ninh, an toàn xã hội tại địa phương.

- Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nắm chắc tình hình tư tưởng nội bộ, lãnh đạo thông qua việc phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò của chính quyền, nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương, kiểm soát các mạng xã hội, những đối tượng có nghi vấn, bất mãn chính trị, chống đối trên địa bàn, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành động, bài viết tuyên truyền văn hóa độc hại của các thế lực thù địch, các phần tử phản động.

- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, nhà nước, chấp hành tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm. Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

- Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên: Gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác, tự giác chấp hành nghiêm quy định về những điều Đảng viên không được làm. Khi tham gia mạng xã hội phải đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, đồng ý, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, chia sẻ, phát tán những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống, trên không gian mạng. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân vi phạm, phải báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng biết để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Đảng ta đã khẳng định những quan điểm sai trái, thù địch là một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, mà bản chất là nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng làm nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh chống các quan điêm xuyên tạc, sai trái, thù địch luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm.

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng một nước Việt Nam đổi mới, dân tộc Việt Nam phát triển sánh vai với các nước trên thế giới theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

9. Bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những xuyên tạc trên không gian mạng

Bài dự thi: Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 Năm 2024

* Loại hình bài viết: Báo in

* Tóm tắt:

- Lịch sử phát triển và những thành tựu to lớn vĩ đại suốt 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc đường lói chính sách của Đảng trên không gian mạng của những phần tử chống đối đòi xóa bỏ Chủ nghĩa Mác Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh và Điều 4 trong hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động cán bộ, đảng viên và nhân dân “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”, từ đó mưu tính lật đổ chế độ XHCN ở nước ta.

- Công cuộc phòng chống tiêu cực tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được niềm tin yêu trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong công cuộc đổi mới để phát triển đất nước.

Vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, trong không gian mạng. Đề ra các giải pháp thiết thực giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng, phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

- Tổng kết thực tiễn 93 năm dưới sự lãnh đạo sang suốt của Đảng, nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích không thể phủ nhận được. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải có nhận thức đúng nhằm chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân ta.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRƯỚC NHỮNG XUYÊN TẠC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Đất nước ta đang chuẩn bị kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng ta cũng vừa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 93 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và đạt được những kết quả to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Những thành tựu đó là cơ sở lý luận khoa học để khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thế mà trong bối cảnh hiện tại, các thế lực thù địch phản động luôn tìm mọi thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta, với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Như vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được tăng cường hơn nữa, với những biện pháp phù hợp trong tình hình mới, và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cũng cần được tăng cường, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng bản chất của sự việc, không bị mắc mưu kẻ địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta.

Trải qua lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã khẳng định và vận dụng, phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin - tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Từ đó đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, chúng ta đã từng đánh thắng những kẻ xâm lược lớn mạnh hàng đầu thế giới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược mà đỉnh cao là chiến dịch HCM lịch sử Trong xây dựng và phát triển đất nước, đảng ta đã thực hiện đường lối đổi mới thành công, trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến nhanh và phức tạp, cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tuyên truyền, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, “Việt Nam là bạn với tất cả các nước trên thế giới”.

Tuy nhiên, khi đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn thì các thế lực thù địch phản động đã tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, chúng tuyên truyền phủ định chủ nghĩa Mác Lê Nin - tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên CNXH, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thể chế chính trị chủ nghĩa xã hội, chúng tuyên truyền cổ xúy chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, kích động, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội. Chúng lợi dụng tình hình bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu, nên có nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới chưa có tiền lệ, các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội chính trị càng tăng cường điên cuồng chống phá nước ta, chúng thay đổi phương thức thủ đoạn chống phá tuyên truyển xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, có lúc công khai trắng trợn, thường tập trung vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước, hoặc sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, hay các thời điểm xẩy ra vụ việc phức tạp nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm phức tạp của những phương thức thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch mơ hồ, hoài nghi hoang mang dao động trong nhân dân mà nhân tố chính là các phần tử bất mãn, từ đó tạo nên “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc chống đối trong xã hội: ngày 12/4/2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1975 ở quận Đống Đa, Hà Nội 6 năm tù về tội danh làm và tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong thời gian từ 13/6/2018 đến 31/12/2020 Nguyễn Văn Thắng đã tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải trên Intenet, 12 vi deo Clip có nhiều nội dung tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong đó có 11 nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, 8 nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, 4 nội dung xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân.

- Một trong những âm mưu nguy hiểm đó chính là chúng tiến công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh, liên tục tuyên truyền kích động nhân dân đưa yêu sách đói xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, về quyền lãnh đạo của Đảng, chúng đơm đặt rằng như vậy là Đảng đứng ngoài hiến pháp, trên hiến pháp, rồi từ đó ra sức bóc lột nhân dân, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam đã mắc sai lầm trong quản lý đất nước mãi mà không phát triển được. Thế nhưng chúng đã quên đi thành tựu thắng lợi to lớn vĩ đại của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng kể từ khi ra đời đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh thắng nhiều kẻ thù lớn mạnh trên thế giới, sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng chủ trương thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH.

Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, đời sống nhân dân đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hạ tầng cơ sở kém phát triển. Đến nay nước ta đã đứng trong tốp đầu về xuất khẩu lương thực, thủy hải sản, đời sống nhân dân phát triển khá.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Gần đây, Đảng ta ra quy định những điều đảng viên không được làm, chúng cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã mục rỗng, thối nát, không quản lý được cán bộ, đảng viên, nội dung đưa ra chỉ là những chiêu bài chứ không có hiệu quả trong thực tế. thực chất cần khẳng định rằng quy định về kỷ luật Đảng là công tác hệ trọng để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đây là một việc làm thường xuyên, liên tục và mang tính kế thừa. Việc bổ sung những quy định mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tính khách quan khoa học trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong bối cảnh hiện nay. Từ đó tổ chức Đảng, đảng viên có cơ sở căn cứ để rèn luyện, tu dưỡng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, do đó không thể lợi dụng vào một số quy định mới để xuyên tạc suy diễn vô căn cứ. Hơn nữa, công tác phòng chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị vào cuộc, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, với quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất rõ ràng “Đấu tranh phòng chống tham nhũng không thể chủ quan nóng vội, thỏa mãn, không được né tránh cầm chừng, trái lại phải rất kiên trì, không ngừng, không nghỉ và quyết tâm làm bằng được nhằm làm cho tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong sạch”, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cụ thể 10 năm qua chúng ta đã kiểm tra thi hành kỷ luật hơn 2.741 tổ chức Đảng, hơn 167.700 cán bộ đảng viên. Trong đó 7.390 cán bộ đảng viên do tham nhũng, 170 cán bộ do Trung ương quản lý, trong đó có 4 đảng viên là ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị.

Bất cứ một Đảng, Nhà nước, chế độ nào muốn tồn tại và phát triển, đều phải thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thế mà các thế lực thù địch phản động lại rêu rao là: Đảng, Nhà nước ta thanh trừng nội bộ, tạo vây cánh, ê kíp làm việc... thật là những chiêu trò tuyên truyền lố bịch.

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được thực hiện thường xuyên liên tục, cần phải xử lý nghiêm nền tảng mạng xã hội vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng cũng cần sớm vào cuộc, yêu cầu Facebook, Youtube khẩn trương khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên các tính năng mới này. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp ngăn chặn toàn bộ nội dung dịch vụ, ứng dụng mạng xã hội vi phạm pháp luật, nhằm bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Cùng với cả nước, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng, các ban ngành, đoàn thể thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị và các cơ quan chức năng tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, thông báo đăng ký sim điện thoại chính chủ, triển khai dỡ các thông tin trên mạng sai sự thật.

Có thể thấy công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục xây dựng củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác Lê Nin - tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, phát huy những kết quả đạt được. Nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ phường Quỳnh Mai tiếp tục xác định và đề ra một số giải pháp đồng bộ thiết thực trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh không có cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, xây dựng phường văn hóa văn minh, trật tự đô thị giao thông công cộng được giữ vững, không có đơn thư vượt cấp, không tụ tập đông người biểu tình trái quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tSưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Trải qua 93 năm, ngày thành lập và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù trải qua muôn vàn cam go thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích không thể phủ nhận được. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Chính vì vậy, mỗi chúng ta phải có nhân sinh quan, thế giới quan đứng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ đảng viên và nhân dân ta.

10. Mẫu bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

MỞ ĐẦU

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng một có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt hơn và vô cùng nguy hiểm. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh. Chúng xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách về vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn không còn mới nhưng chúng luôn coi đây là trọng điểm chống phá với các chiêu trò rất mới và tinh vi. Chúng xuyên tạc, phủ định đường lối chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng cố tình quên đi vấn đề thể hiện tính biện chứng trong quy luật của cuộc sống là giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Điều này gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội.

NỘI DUNG

I. Khái quát về nền tảng tư tưởng của Đảng

1. Khái niệm chung

Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động. Là tổ chức chính trị duy nhất được hiến pháp Việt Nam 2013 công nhận. Đảng cộng sản Việt Nam lấy nền tảng cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và phát triển.

Nền tảng tư tưởng của Đảng được khẳng định tại "cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011" và được khẳng định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà căn bản, quan trọng, cốt lõi, gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

2. Nguồn gốc về nền tảng tư tưởng của Đảng

Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản là do một số nhà kinh điển dày công nghiên cứu từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã dẫn bước qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh giai cấp của nhân dân lao động trên toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Công xã Paris, Cách mạng tháng 10 Nga, sự thành lập liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô - Viết, giải thoát hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện thực tiễn của nước ta, tiếp nối và phát triển những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa đặc biệt của nhân loại; là tài sản tinh thần đặc biệt quý báu và vô giá của Đảng và dân tộc ta, tư tưởng của người mãi dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là các học thuyết, những tư tưởng được ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn minh của trí tuệ nhân loại; luôn luôn được bồi đắp, hoàn thiện bởi những kết quá sáng tạo mới nhất của khoa học và kinh nghiệm thực tiễn lịch sử trong nước và quốc tế.

II. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam

1. Yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng luôn là đối tượng và mục tiêu phá hoại của những kẻ thù địch phản động. Chúng thường tìm mọi cách vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, lệch hướng. Việc giữ gìn nền tảng tư tưởng được thực hiện từ rất lâu và ngày càng trở thành công việc quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về vấn đề "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Nghị quyết chỉ ra rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cái cách, xây dựng, đối mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là nội dung quan trọng và cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí truyền thông các cấp là chủ đạo; là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - Xã hội cùng cấp; của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

2. Giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng cộng sản Việt Nam

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp ứng với thực tiễn Việt Nam. Cùng lúc đó, bối cảnh thực tiễn đã có nhiều biến đổi, đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết nên để tiếp tục kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần tiến hành các hoạt động nghiên cứu sâu hơn nữa về một số vấn đề cơ bản, nền tảng để tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để phù hợp và thích nghi với thực tiễn với nước ta giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, kiên trì, bền bỉ đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh phản bác đối với những phương thức, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của một số thế lực thù địch. Trước hết, cần xác định những nội dung đang bị một số thế lực xuyên tạc, sau đó hình thành lý luận đấu tranh phản bác trên mọi lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay là chủ yếu qua đấu tranh trên internet và mạng xã hội. Đây là một sự chuyển đổi vô cùng quan trọng để đáp ứng xu hướng phát triển của thời đại.

Thứ ba, các cơ quan có thẩm quyền cần chú ý tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng... góp phần đấu tranh phòng chống âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; nghiêm chỉnh tuân thủ điều lệ và hoạt động của cơ quan, tổ chức nơi mình là thành viên.

KẾT LUẬN

Hơn 93 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì ấy chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi chúng ta khi chúng ta sinh sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ này tuy còn nhiều khó khăn và gian khổ khi các thế lực chống phá luôn luôn tìm cách để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng khi chúng ta luôn luôn giữ vững lập trường quan điểm chính trị vững vàng, luôn tôi luyện bản thân thì chúng ta sẽ giành thắng lợi.

Người dự thi

...................

11. Bài dự thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Thực tế thời gian qua cho thấy liên tục xuất hiện một số cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin về những vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức… dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, cực đoan chính trị tuyên truyền xuyên tạc, chống phá gây mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang sử dụng không gian mạng để chống phá trực diện khuếch trương thanh thế, cổ súy “giá trị” văn hóa phương Tây. Chúng lập những tài khoản, website giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, những người có uy tín, nhân vật nổi tiếng… để tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, kích động, lôi kéo người dân tụ tập trái phép, biểu tình, phá rối an ninh trật tự và có các hành vi phạm pháp.
Theo Bộ Thông tin-Truyền thông, từ đầu năm 2020 đến nay, qua rà quét, giám sát, Bộ đã gỡ bỏ gần 400 trang giả mạo tên các đồng chí Trung ương, 4.500 tin bài xấu độc trên Facebook và 30.000 video xấu độc trên Youtube.

Trung tâm giám sát xử lý an toàn thông tin mạng quốc gia có thể rà soát, phân tích, xử lý khoảng 300 triệu tin giả, tin xấu độc mỗi ngày; tỷ lệ tháo gỡ các video xấu, độc trên kênh Youtube hiện nay đã lên đến 90%; mỗi tháng gỡ bỏ hàng ngàn video xấu độc.

Năm 2020 Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tham mưu phát hiện, ngăn chặn và xử lý một số vụ việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi và vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí; xử lý nhiều cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; rà soát và phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện gỡ bỏ nhiều video xấu độc trên mạng xã hội.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần:

1. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết TW 4 khoá (XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng.

2. Tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời luôn tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, những phần tử bất mãn. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, chia sẻ nhận định, đánh giá về vấn đề, sự kiện, hiện tượng nào đó.

3. Chú trọng nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Ðảng, của tổ chức mà mình là thành viên, đồng thời thể hiện là công dân gương mẫu.

4. Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày; không xa hoa, lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng./.

12. Bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dành cho giáo viên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Đội ngũ giáo viên luôn tiên phong trong mọi hoạt động, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi giáo viên.

Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THCS Hoàng Văn Thụ đã rất quan tâm lãnh đạo triển khai các nội dung của Nghị quyết trên tất cả các phương diện, đồng thời không ngừng sáng tạo các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, đạt hiệu quả. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ giáo viên trong thực hiện Nghị quyết 35, thời gian qua, Chi bộ trường THCS Hoàng Văn Thụ đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trong tất cả các lĩnh vực chính thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch tại Chi bộ. Đội ngũ giáo viên của trường cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Để phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của giáo viên nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chi bộ nhà trường đã và đang thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho giáo viên.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng ta, về ngành giáo dục,... nhằm thu hút đông đảo giáo viên tham gia. Đây là những quan điểm, tư tưởng đã được C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra trong quá trình hoạt động cách mạng. Đó là những tri thức lý luận có tính cách mạng và khoa học; là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng toàn nhân loại. Vì vậy, việc học tập lý luận chính trị chính giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt là giáo viên hiểu đúng bản chất, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; đồng thời, hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, chi bộ chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động giáo viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho giáo viên về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho giáo viên thật sáng tạo, linh hoạt, sinh động với mục tiêu là giáo dục cho giáo viên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp giáo viên trong việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Các buổi sinh hoạt của chi bộ tại trường luôn phát huy hiệu quả.

Ba là, phải am hiểu, biết quan sát, phát hiện, tỉnh táo quan sát kỹ để đọc, xem, tìm hiểu về những gì liên quan đến lĩnh vực tư tưởng hiển thị trên hệ thống mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam hiện nay như Facebook, Zalo, Youtube… và biết xử lý vấn đề trong sử dụng mạng xã hội. Khi phát hiện một tình huống có vấn đề, một nội dung được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, bàn luận nhiều thì mở rộng phạm vi đọc, xem ở các bình luận (comment), các bài chia sẻ, đường dẫn liên quan, tự mình đánh giá, nhận xét và dự kiến phương án xử lý (ủng hộ hay phản bác). Điều này, đội ngũ giáo viên làm chủ thông tin mới, rút ra những kết luận, kinh nghiệm cần thiết, vũ trang kiến thức thiết thực trên môi trường mạng để làm vốn kiến thức thực tiễn khi tuyên truyền, giảng dạy đủ năng lực để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mới đủ sức thuyết phục cư dân mạng, mới đủ trí tuệ, bản lĩnh để phê phán các quan điểm và hành vi sai trái, thù địch.

Bốn là, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hội đồng sư phạm nhà trường Kiện toàn đội ngũ giáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng nhiều giải pháp thực tế, linh động và sáng tạo nhằm tạo ra sức đề kháng mạnh, đủ sức “miễn dịch” trước âm mưu và thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực chống phá.

Được thành lập vào năm 1924, trường THCS Hoàng Văn Thụ là ngôi trường giàu truyền thống của quận Hoàng Mai. Nhiều năm gần đây, trường THCS Hoàng Văn Thụ có đội ngũ giáo viên tâm huyết, học sinh chất lượng.

Năm học 2020- 2021, nhà trường có 3 giáo viên đạt giải công nghệ thông tin cấp thành phố, 3 giáo viên giỏi cấp quận, 1 giáo viên đoạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi, 1 giáo viên đạt giải Nhất cụm THCS trong cuộc thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”.

Đối với học sinh, 100% học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp THCS. Giải cấp quốc tế: Toán học ITMC 2021 đoạt 6 giải gồm: 2 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Đồng (HCĐ) (vòng 1); 1 Huy chương Bạc (HCB), 1 HCĐ, 1KK (vòng 2)…

Năm học 2021 – 2022: Nhà trường được UBND Phường Hoàng Văn Thụ tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Học sinh: 100% học sinh lớp 9 được xết tốt nghiệp THCS.

Giải quốc gia: Tổng số 9 giải trong đó: Toán học ITMC 2022: 3 giải (1 HCV, 1 HCB, 1HCĐ) và 4 giải KK; Olympic Toán IMEC 2022 1 HCB.

Giải quốc tế: Toán học ITMC 2022: 3 giải (1 HCB, 1 HCĐ, 1 KK); Olympic Toán IMEC 2022 1 HCB. Giải quốc gia: 4 giải (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, 1 KK)…

Năm là, phát huy vai trò “nêu gương” của giáo viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi giáo viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, đủ cơ sở lý luận để đấu tranh, phản bác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đúng như lời Bác Hồ đề cao sứ mệnh của người thầy giáo: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất…, những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”.

Tóm lại, chỉ khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên, của người giáo viên; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý tốt thông tin, có tâm huyết và bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thì mỗi cán bộ, đảng viên mà đặc biệt là đội ngũ giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ sẽ không còn thiếu tự tin, đắn đo, e ngại mà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay./.

....., ngày .... tháng ... năm 2023

Người viết

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà nội, tập I.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà nội, tập II.

13. Bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng số 1

13.1. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

1. Cơ sở lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”(1). Đó là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Do đó, cần nhận diện rõ nền tảng tư tưởng của Đảng ta đã được quy định trong Điều lệ Đảng: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”.

Cùng với đó, cần phải nhận diện chính xác những nhóm đối tượng đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, đó là:

Một là, nhóm đối lập về hệ tư tưởng. Đảng ta là hệ tư tưởng vô sản thì những người theo hệ tư tưởng tư sản, kể cả tàn dư phong kiến sẽ quyết liệt chống lại chúng ta.

Hai là, các thế lực thù địch về chính trị luôn chống lại chế độ XHCN của chúng ta, với mục đích làm con đường phát triển đất nước của Đảng chệch hướng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.

Ba là, những người vốn là đảng viên cộng sản nhưng không chịu rèn luyện, tu dưỡng, học tập, nâng cao tư tưởng, đạo đức cách mạng dẫn tới tha hóa về tư tưởng chính trị, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí là phai nhạt lý tưởng, “tự chuyển hóa, tự diễn biến” trong nội bộ.

Nhận diện các nhóm đối tượng nêu trên cho thấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dù rất khó khăn, phức tạp và lâu dài, nhưng khó khăn và phức tạp đến đâu cũng phải làm để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các thế lực thù địch bao gồm cả những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trên thế giới trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa CNXH và chủ nghĩa tư bản. Ngay ở các nước tư bản phát triển, những nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng tư bản theo kiểu truyền thống và các nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng XHCN cũng đấu tranh lẫn nhau. Các lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với những đối tượng chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức để chống phá cách mạng nước ta. Một số cán bộ, đảng viên (trong đó có cả những đảng viên đã từng giữ chức vụ cao trong hệ thống chính trị) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhóm người này không khó để nhận ra, nhưng lại rất khó đấu tranh. Đây là những người phản bội lại lý tưởng cộng sản và nguyên nhân của sự phản bội đó đôi khi lại bắt nguồn từ sự bất mãn, không đồng ý một số vấn đề cụ thể trong chính sách, ứng xử của những cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác(2).

2. Sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

2.1. Sự phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, phản động

Sau nhiều thập kỷ thực hiện chính sách thù địch, chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực phản động ở trong nước và nước ngoài đang thay đổi phương thức hoạt động. Tuy nhiên, mục tiêu của họ vẫn không thay đổi là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Họ tấn công, phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin, đưa ra các luận điệu cổ vũ cho bạo lực, chiến tranh; phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, họ còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi; chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phương thức chống phá của họ chủ yếu là sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam… Họ sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng những hạn chế trong quản lý nhà nước để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc đường lối; tổ chức các hội thảo đòi xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử… Cách làm của họ âm thầm và lâu dài nhưng tác hại thực sự rất khó lường. Ngang ngược hơn, họ còn đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013, đòi đa đảng; phá bỏ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; vu cáo Đảng chiếm quyền của dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền, “độc đoán, đảng trị”; đối lập Đảng với Nhà nước và đối lập Đảng, Nhà nước với nhân dân...

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn lôi kéo, kích động một bộ phận người dân và cả một số cán bộ hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vào các mục đích sai trái, bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Đây cũng là những vấn đề cần được nhận diện đầy đủ để có biện pháp, phương hướng xử lý, đấu tranh phù hợp, hiệu quả(3).

2.2. Thực trạng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như: chưa đa dạng hóa các hình thức thông tin, chất lượng thông tin chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dân; chưa tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chưa phát huy vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan báo chí, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội...

Chưa hoàn toàn chủ động định hướng, cung cấp kịp thời để làm chủ thông tin, lấy thông tin tích cực, chính thống đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, internet. Việc khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội… còn hạn chế. Việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại chưa được quan tâm đúng mức; chưa làm tốt việc dự báo, định hướng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam ổn định và phát triển, nâng cao uy tín, vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế còn hạn chế. Việc kết hợp đưa thông tin ra nước ngoài và thông tin chính thống từ thế giới vào Việt Nam chưa chặt chẽ, hiệu quả; do đó chưa hạn chế được nhiều tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

Chưa phát triển nhanh, mạnh, vững chắc với cơ cấu, quy mô hợp lý các loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngang tầm khu vực và thế giới… Vẫn còn tình trạng thông tin thiếu cân đối, chưa đảm bảo sự đồng đều về phân bố và khoảng cách hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền.

3. Giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Một là, tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Hai là, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,...

Bốn là, tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hệ thống hoá, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xử lý nghiêm khắc, đúng pháp luật đối với đảng viên, cán bộ vi phạm các quy định, Điều lệ Đảng... Bên cạnh “chống”, cần tăng cường biện pháp “xây”, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng. Các địa phương sớm kiện toàn tổ chức tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ sẵn sàng “phản ứng nhanh” với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tích cực, chủ động cung cấp những thông tin chính thống để định hướng dư luận về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Năm là, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, cần đánh giá lại “tâm lý” xã hội hiện nay, trong đó phải phân tích sâu đến từng giai tầng xã hội để đánh giá đúng thực trạng nhận thức, nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng, từ đó có cách thức tổ chức đấu tranh cho phù hợp, đạt hiệu quả cao.

13.2. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Những nội dung cơ bản nền tảng tư tưởng của Đảng và nhận diện âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Những nội dung cơ bản nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, chủ nghĩa Mác-Lênin là những học thuyết sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, là chủ nghĩa cộng sản khoa học do C.Mác - Ph.Ăngghen xây dựng trong suốt gần 60 năm, từ những năm 40 cho đến cuối thập niên 90 thế kỷ XIX và V.Lênin bổ sung, phát triển trong cả thập niên cuối của thế kỷ XIX và hơn hai thập niên đầu của thế kỷ XX, trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã và chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới đang phát triển mạnh mẽ và giành được những thắng lợi mang tính bước ngoặc như: Công xã Paris và nhất là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, đưa tới sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết (gọi tắt là Liên Xô), giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư bản.

Còn Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi.

Nói khái quát, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại, liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử thế giới, cùng những dự báo về tương lai.

Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nếu mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đều được học tập và chịu khó học tập không ngừng để quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức này trong hoạt động thực tiễn sẽ luôn đứng vững trên lập trường của người cộng sản, không bị hoang mang, dao động trước những nội dung tuyên truyền xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, vững tin trong mọi hoạt động vì lợi ích chính đáng của Nhân dân, bằng những giải pháp có hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Tuy vậy, trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra rất nhanh chóng, với sự phát triển siêu tốc của Internet, mạng xã hội,... tạo nên “thể giới phẳng”, những thông tin không được kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp nhận, phân tích, luận giải để hiểu thấu đáo nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thêm vào đó là sự tồn tại, phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản và những khó khăn, thách thức cùng sự kéo dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường trên nhiều phương diện; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; nạn tham nhũng, "lợi ích nhóm",... diễn ra còn nhiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Lợi dụng bối cảnh đó, những năm qua và nhất là trong thời gian Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử đối lập, bất mãn chính trị,... ở trong và ngoài nước, ra sức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của Nhân dân ta, nhất là thông qua Internet, mạng xã hội đăng những tin, bài xấu, độc, xuyên tạc, phản bác, phủ nhận nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Nhận diện âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn chúng tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt, …

Trong đó, họ đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và các Đài phát thanh - truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc đấu tranh cách mạng đã qua và trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những phương thức mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá có hiệu quả nhất hiện nay, đó là mạng xã hội.

Mạng xã hội (MXH) là hệ thống của những mối quan hệ giữa con người trên nền tảng Internet; Việt Nam là nước có số người dùng Internet và MXH thuộc tốp đầu trên thế giới, với hơn 64 triệu người dùng Internet (chiếm 67% dân số); hơn 55 triệu người dùng MXH (chiếm 57% dân số) và 436 MXH đang hoạt động, đứng thứ 7 trong 10 nước có số người sử dụng MXH nhiều nhất thế giới. Cùng với những giá trị tích cực, MXH cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước, MXH “được ví như con dao 2 lưỡi ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích. Thực tế, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc có thông tin sai trái như: xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta trên mọi lĩnh vực. Tác hại của những thông tin xấu độc trên MXH do các thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức, trách nhiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Nghị quyết nêu 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn kiên định nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhấn mạnh: Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…”, “…không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Trách nhiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một là, thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; gắn với tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao.

Hai là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá cách mạng Việt Nam; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai...

Để nắm tình hình có hiệu quả, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, các lực lượng bao gồm: Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy, Tổ giúp việc, Nhóm Cộng tác viên 35 (gọi tắt là lực lượng 35 của huyện) cần sử dụng tổng hợp các phương tiện, biện pháp; thường xuyên rà quét, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung phức tạp, các đối tượng viết bài trên những trang mạng này (có thể là tên thật hoặc nickname, bút danh); khai thác thông tin trên các trang web, blog để xác định được đối tượng sở hữu, quản lý bài viết và đề xuất biện pháp kịp thời xử lý.

Ba là, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng, phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Trong tổ chức thực hiện, cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tích cực thông tin và tăng cường đối thoại với nhân dân; chủ động, linh hoạt tham gia các vấn đề cụ thể của xã hội. Thường xuyên duy trì, thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan chức năng, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cần triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ một số vấn đề sau:

Thứ nhất, xem Internet, mạng xã hội vừa là công cụ, phương tiện quan trọng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vừa là một kênh thông tin để nắm bắt kịp thời về tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới . Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội ; khắc phục sự thờ ơ, đứng ngoài cuộc, cho đây là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn .

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, chú trọng tuyên truyền và khuyến khích chia sẻ, bình luận gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm định hướng dư luận và cổ vũ, động viên mọi người tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Thứ tư, có trách nhiệm kiên quyết phê phán, bác bỏ và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật nội bộ và đưa thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

Thứ năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện xây dựng các kênh mạng xã hội để kết nối và phối hợp hoạt động. Tập hợp, định hướng các tổ chức thành viên hình thành lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong hệ thống .

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị:

Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác. Khi tham gia mạng xã hội phải đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, tán đồng, chia sẻ, phát tán những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống,… trên không gian mạng. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, phải báo cáo với cơ quan chức năng biết để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định./.

14. Bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng số 2

1. Nhận thức chung

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, lý luận đã được Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định từ đầu trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ngay từ khi Đảng còn chưa ra đời, năm 1927, trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh, “phải giữ chủ nghĩa cho vững”, “Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt” và chủ nghĩa chân chính, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác - Lênin”. Không giữ vững chủ nghĩa thì không thể có phương hướng chính trị đúng, không thể vạch rõ đường lối và phương pháp cách mạng, chiến lược và sách lược cách mạng để tập hợp lực lượng, gây dựng phong trào, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đấu tranh thực hiện lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề hệ trọng đầu tiên để giữ vững bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, liên quan trực tiếp, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Cách đây hơn 35 năm, khi khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới tại Đại hội VI (1986), Đảng ta đã xác định: Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là đổi mới có nguyên tắc, là kiên định con đường đã lựa chọn - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng ta nêu rõ, nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam hành động của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải ra sức bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh kiên quyết, phản bác sự xuyên tạc, truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống đối và phản động ở trong và ngoài nước nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Phải kiên trì lý tưởng và mục tiêu, kiên định con đường đã lựa chọn, giữ vững vai trò lãnh đạo và địa vị cầm quyền của Đảng Cộng sản, bất luận trong hoàn cảnh và tình huống nào.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hai mặt không tách rời của cùng một vấn đề mục tiêu: giữ vững niềm tin khoa học, tiếp tục đổi mới sáng tạo, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của nhân dân. Muốn thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc, cường thịnh, trường tồn thì phải ra sức tăng cường tiềm lực tư tưởng, trí tuệ của Đảng, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong dân, nêu cao quyết tâm, tín tâm và đồng tâm từ trong Đảng đến ngoài xã hội, “cách mạng phải có sức mạnh tự bảo vệ” (V.I.Lênin), “cách mạng lấy sức mạnh từ trong nhân dân” (Hồ Chí Minh). Bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng thì tự nó đã có đủ sức mạnh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững niềm tin, củng cố đức tin, thúc đẩy hành động sáng tạo vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đấu tranh có hiệu quả để vạch trần và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là thái độ và hành động tích cực, chủ động để khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo phương châm của Hồ Chí Minh, xây đi liền với chống. Tác phẩm lý luận quan trọng của Bác vào lúc cuối đời “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” có ý nghĩa sâu xa là vì vậy. Muốn bảo vệ thì phải trung thành, muốn trung thành thì phải vận dụng đúng và phát triển sáng tạo học thuyết, chủ nghĩa mà chúng ta theo đuổi. Cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng đòi hỏi Đảng, mọi cán bộ đảng viên, chiến sĩ và nhân dân không chỉ nâng cao nhận thức khoa học, trau dồi lập trường quan điểm chính trị và bản lĩnh chính trị vững vàng “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động” như Đảng ta đã nhấn mạnh mà còn rất cần đến phẩm chất đạo đức trong sáng của mỗi người.

Từ nhận thức phải dẫn đến hành động, từ giác ngộ lý luận phải dẫn đến thực hành lý luận, lý luận gắn liền với thực tiễn. Cùng với sức mạnh của khoa học, chính kết quả của hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, biến khát vọng thành hiện thực, làm cho nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, một nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ này, làm cho Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, cả nước đồng lòng, nhân dân tin tưởng, gắn bó mật thiết với Đảng, với chế độ và Quân đội ta “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như Bác Hồ chỉ dẫn… thì đó là sức mạnh tổng hợp để mọi quan điểm sai trái, thù địch không còn có thể nhiễm độc trong đời sống tinh thần của con người và xã hội. Cho nên, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Sự nghiệp của Đảng, của dân càng thu được những thành tựu to lớn, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao thì đó sẽ là minh chứng thực tiễn có sức thuyết phục lớn nhất, bền vững nhất về bản chất khoa học - cách mạng - nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

2. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như thế nào?

- Trước hết, cần có sự hiểu biết khoa học, thấu đáo về lý luận và lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn vậy phải nghiên cứu công phu, có hệ thống, trên quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử - cụ thể, quan điểm phát triển, kết hợp các phương pháp khoa học chuyên ngành và liên ngành để nắm được bản chất, đặc điểm và các giá trị bền vững trong di sản kinh điển mácxít.

Riêng với tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh cũng phải nghiên cứu các văn phẩm lý luận và hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú của Người trong hơn sáu thập kỷ hoạt động với tư cách một nhà tư tưởng mácxít sáng tạo ở tầm vóc một nhà kinh điển của cách mạng Việt Nam.

Cống hiến vô giá của Hồ Chí Minh đối với lịch sử là ở chỗ, Người không chỉ vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam. Những phát hiện mang tầm vóc thời đại của Hồ Chí Minh chẳng những làm sáng tỏ quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là quy luật ra đời và phát triển của Đảng ta, lý luận và phương pháp xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam; lý luận về chiến tranh nhân dân, đặt nền móng cho khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; lý luận về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa của Việt Nam; lý luận (ở tầm học thuyết) về giải phóng và phát triển Việt Nam mà hạt nhân là lý luận về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hồ Chí Minh còn đề ra lý luận về đạo đức cách mạng và thực hành đạo đức cách mạng trong Đảng, trong dân như một mẫu mực.

Người còn dày công xây dựng đường lối chính trị, tìm ra bí quyết của mọi thành công của cách mạng. Người có tầm nhìn chiến lược về con người và văn hóa, về đổi mới và hội nhập để hiện đại hóa đất nước, để thực hiện hoài bão và khát vọng phát triển. Bằng những đóng góp đó, Hồ Chí Minh với thiên tài tư tưởng và tổ chức, chẳng những đã tìm đường, chọn đường, nhận đường, trở thành người dẫn đường của cách mạng Việt Nam mà còn làm phong phú, sâu sắc, mới mẻ và hiện đại chủ nghĩa Mác - Lênin từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới. Người xứng đáng được thừa nhận là một tác gia kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhiều luận điểm của Người mang tầm kinh điển với phong cách và bản lĩnh đặc sắc riêng có của Người. Không hàn lâm bác học, giản dị mà sâu sắc, “chạm” vào chân lý, trở thành chân lý, quy luật của muôn đời. Không giáo điều, không biệt phái, tư duy khoáng đạt, cởi mở, kết hợp nhuần nhuyễn tinh hoa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại thông qua tiếp biến để phát triển, trung thành một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin để làm giàu sức sống chủ nghĩa đó trong thời đại mới, trong thế giới hiện đại ngày nay. Đó là đặc điểm tạo nên chân giá trị và tầm ảnh hưởng của tư tưởng, của di sản Hồ Chí Minh ở trong nước và trên thế giới. Làm rõ những vấn đề cốt lõi lý luận đó, chứng minh được giá trị, sức sống và ý nghĩa từ những cống hiến đó của Người trong thực tiễn cách mạng thế kỷ XX, hiện nay cũng như sau này. Đó là hướng đích của chúng ta trong việc bảo vệ sự sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, triển vọng và sức sống của chủ nghĩa xã hội, là cách bảo vệ tốt nhất nền tảng tư tưởng của Đảng, là thái độ và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Điều đó có nghĩa là, thấm nhuần, tôn trọng sự thật khách quan của lịch sử, nắm vững thế giới quan cách mạng và khoa học, phép biện chứng duy vật, tuân theo chỉ dẫn của V.I.Lênin “phân tích cụ thể, một tình hình cụ thể, đó là bản chất, linh hồn sống của chủ nghĩa Mác”. Muốn bảo vệ giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác thì những người mácxit phải không ngừng bổ sung, phát triển lý luận đó nếu không muốn trở thành lạc hậu so với sự phát triển, biến đổi không ngừng của thực tiễn. Sức sống của chủ nghĩa Mác phải được chứng minh bằng thực tiễn cách mạng, sáng tạo trong nhận thức và cải tạo thế giới đúng quy luật, phải vượt lên chủ nghĩa kinh nghiệm thực dụng, phải khắc phục triệt để bệnh giáo điều, sao chép máy móc hoặc chủ quan duy ý chí, làm cho chủ nghĩa Mác bị sơ cứng, không phát triển, trở nên lạc hậu, ngưng đọng, xa lạ với bản chất của nó. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là bản chất, là nguyên tắc tối cao của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng ta cho rằng, “chân lý là cụ thể nên cách mạng phải sáng tạo”. Độc lập sáng tạo trong tiếp thu, vận dụng lý luận, phương pháp Mác - Lênin thì cách mạng sẽ phát triển thuận lợi và thành công, ngược lại giáo điều, máy móc thì cách mạng sẽ thất bại.

- Cho nên, để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì phải nghiên cứu, nắm vững, làm chủ lý luận tiên phong, chống bệnh chủ quan, máy móc, chống giáo điều, chống hẹp hòi, biệt phái, chống chủ nghĩa kinh nghiệm, đổi mới tư duy lý luận, nắm vững thực chất, tinh thần và phương pháp Mác - Lênin như Hồ Chí Minh nói để độc lập tìm ra những vấn đề của chính mình và giải quyết nó trong thực tiễn bằng quan điểm và giải pháp khoa học.

- Có nắm vững những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin mới có cơ sở khoa học để bảo vệ và phát triển nó, để nhận diện đúng những sự xuyên tạc, những quan điểm sai trái, thù địch từ động cơ, mục đích đến các thủ đoạn tinh vi, thâm độc, cả những thủ thuật tầm thường, lừa bịp, mỵ dân, kích động mà kẻ thù của cách mạng thường tạo dựng, khai thác để hạ thấp chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh hòng làm lung lay, suy giảm niềm tin của chúng ta đối với ý thức hệ của Đảng ta và của mỗi chúng ta.

- Phải bảo vệ cái đúng, cái chân lý, cái bản chất của chủ nghĩa, học thuyết mà chúng ta tin theo. Phải phê phán, bác bỏ cái sai, cái xấu độc hại mà kẻ thù gieo rắc, tấn công vào niềm tin của chúng ta, lung lạc tư tưởng, làm suy yếu tinh thần và làm lệch lạc phương hướng của cách mạng. Kẻ thù cũng thường nhân danh cái khách quan - khoa học, nhân danh cách mạng và đổi mới để làm lẫn lộn thật - giả, chính - tà, bản chất - hiện tượng, đối lập giả tạo và khiên cưỡng giữa C.Mác -Ph.Ăngghen với V.I.Lênin, đối lập V.I.Lênin với Hồ Chí Minh, kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, đồng nhất sự sụp đổ mô hình, thể chế lạc hậu đã bị thực tiễn vượt qua ở Liên Xô, Đông Âu với chủ nghĩa xã hội, coi chủ nghĩa Mác - Lênin đã hết vai trò lịch sử và chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, tuyên truyền về địa vị và sức mạnh của chủ nghĩa tư bản hiện đại, rằng chỉ có chủ nghĩa tư bản mới là sự lựa chọn đúng và có triển vọng. Chúng bác bỏ vô cớ sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí xúc phạm cả đạo đức, lối sống, đời tư của Hồ Chí Minh, gây hoang mang, chia rẽ trong các tầng lớp nhân dân, mưu toan đầu độc tinh thần của lớp trẻ để cuối cùng lật đổ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta, thay đổi chế độ ở Việt Nam. Những sự xuyên tạc, sai trái, thù địch đó trên thực tế đã lừa bịp, lôi kéo được một số người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết hoặc có động cơ không trong sáng, hoặc thiếu bản lĩnh mà ngả nghiêng dao động, từ bỏ lý tưởng, niềm tin, trở nên chống đối gây phương hại tới sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Sinh thời, C.Mác từng làm rõ những “giả tượng” (biểu tượng giả) xuyên tạc, đánh lừa bản chất. V.I.Lênin với thái độ cách mạng và khoa học, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác đã từng vạch rõ, trên thực tế, những kẻ phê phán, phỉ báng và chống đối Mác quyết liệt nhất, lại là những kẻ hiểu biết về Mác tồi nhất.

- Những người cách mạng, Đảng cách mạng trong những thời điểm thử thách, bước ngoặt mà rơi vào tình trạng dao động, mất phương hướng thì sẽ đưa cả sự nghiệp và phong trào tới thất bại, tổn thất khôn lường, coi như một hành vi tự sát.

Điều đó thức tỉnh mọi người rằng, không một kẻ thù nào, thế lực nào có thể phá hoại được sự nghiệp của chúng ta, trừ khi chúng ta tự phá hủy sự nghiệp của chúng ta. Lời cảnh báo đó vẫn không mất đi tính thời sự của nó. Hồ Chí Minh thường gắn liền khoa học với chính trị và đạo đức. Người thường xuyên nhấn mạnh, chủ nghĩa cá nhân là “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất, nó phá từ trong phá ra. Xét đến cùng, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, muốn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân tinh vi, thâm độc trong mỗi con người, nhất là trong cán bộ, đảng viên, trong đội ngũ những người làm lý luận, làm công tác tư tưởng của Đảng.

- Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần tập trung nỗ lực, sinh lực của chúng ta vào việc nâng cao nhận thức khoa học và bác bỏ những gì phản khoa học, giả danh khoa học trên các vấn đề cốt yếu sau đây:

 • Một là, luận chứng và khẳng định bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó bác bỏ luận điệu của kẻ thù rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin là lỗi thời, là phá sản, là đã cáo chung cùng với sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh là “bản sao” của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự lựa chọn con đường của Hồ Chí Minh là sai lầm, là sự nhầm đường của Việt Nam, phải theo một lý luận khác, con đường khác mà thực chất là đưa Việt Nam vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Đây là điều tệ hại, nguy hiểm nhất mà chúng ta phải vạch trần và phê phán, để giữ vững niềm tin vào lý tưởng.
 • Hai là, luận chứng và khẳng định sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và nhân dân chống lại sự xuyên tạc thâm độc của kẻ thù muốn hạ thấp và phủ nhận vai trò của Đảng, tấn công vào địa vị duy nhất cầm quyền của Đảng, coi Đảng là có tham vọng quyền lực, độc đoán, chuyên chế, độc tài, kìm hãm tự do, dân chủ, cản trở phát triển Việt Nam tới văn minh, hiện đại theo trào lưu thế giới tiên tiến mà Mỹ và hệ giá trị Mỹ là tiêu biểu. Đây là sự cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, kích động và mị dân, nhất là tiêm nhiễm nọc độc vào lớp trẻ, trong thanh niên sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Chúng cố tình che giấu sự thật về Đảng lãnh đạo, cầm quyền là chính danh, chính đáng và xứng đáng theo sự ủy thác của dân tộc và nhân dân, là hợp hiến, hợp pháp. Chúng thổi phồng những khuyết điểm, xuyên tạc nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là mắt xích xung yếu trong nhận thức và hành động của chúng ta hiện nay.
 • Ba là, phải luận chứng khoa học để làm sáng tỏ lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam, lý luận đổi mới, hội nhập, phát triển, hiện đại hóa Việt Nam trong thế kỷ XXI. Từ đó củng cố niềm tin khoa học trong Đảng, trong dân về tính tất yếu lịch sử, bản chất ưu việt, triển vọng tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chủ động tiến công, bác bỏ mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù muốn Đảng ta, nhân dân ta từ bỏ lý tưởng, mục tiêu chủ nghĩa xã hội, đi theo chủ nghĩa tư bản phương Tây theo các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây. Chúng ta cần đặc biệt khai thác giá trị, sức sống, ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chủ đề quan trọng này. Các tác phẩm lý luận của Tổng Bí thư gần đây cung cấp cho chúng ta những luận cứ quan trọng đó cần chú trọng nhận thức và truyền bá sâu rộng.
 • Bốn là, vạch trần và bác bỏ những sự ngụy tạo, giả dối mà kẻ thù rêu rao hiện nay, muốn phủ nhận các giá trị văn hóa tinh thần, truyền thống đạo đức, cho rằng, trong thời đại chuyển đổi số, Cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ, thông tin là tất cả, tối ưu, không cần hệ tư tưởng, giải thể ý thức hệ để hòa nhập, hội nhập, không có rào cản. Đây lại là một thủ đoạn thâm độc khác và vô cùng nguy hiểm, rất dễ thâm nhập vào lớp trẻ và trong nhiều giai tầng xã hội. Đề cao lợi ích vật chất, tuyên truyền lối sống hưởng thụ, khuynh hướng kỹ trị, cuối cùng vẫn là phủ nhận chủ nghĩa xã hội. Phải khẳng định các giá trị tinh thần, phải coi trọng đạo đức và văn hóa, phải giữ vững niềm tin để xã hội, con người không chệch hướng, ngăn chặn sự phát triển xấu, hoang dã, bản năng, phản phát triển.
 • Năm là, vạch trần thủ đoạn ly gián giữa Đảng với nhân dân và Quân đội, sự xuyên tạc tình hình phát triển của xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua. Chính là chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam đã là sức mạnh và động lực giúp cho Việt Nam vượt qua thảm họa, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, tạo nên sức sống, đà tăng trưởng khởi sắc của Việt Nam. Đó là năm vấn đề cốt yếu phải quan tâm để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

3. Những việc cơ bản, lâu dài và cấp bách phải làm ngay

- Thứ nhất, ra sức xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ và tập trung xây dựng Đảng về văn hóa. Cần phải làm cho tiềm lực về mọi mặt của Đảng trở thành niềm tin cậy của toàn dân, kích hoạt mạnh mẽ để nuôi dưỡng và phát triển nguồn trữ năng tinh thần của cả xã hội. Đó là nền móng vững chắc chống lại mọi kẻ thù phá hoại.

- Thứ hai, đổi mới đồng bộ, xây dựng toàn diện đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công các đột phá chiến lược. Đó là sức khỏe vật chất, tinh thần của chế độ trên nền tảng đại đoàn kết, đồng thuận xã hội, dân chủ và thực hành dân chủ để phát triển.

- Thứ ba, làm lành mạnh môi trường xã hội, giải quyết tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội, nhất là trong Đảng, đặc biệt là đấu tranh chống tham nhũng, đổi mới mạnh mẽ thể chế phát triển. Đó là sức đề kháng mạnh mẽ của Đảng, của xã hội chống lại các vi rút gây bệnh bởi sự phá hoại của kẻ thù.

- Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, xây dựng đội ngũ chuyên gia tài năng làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận.

- Thứ năm, phát triển mạnh mẽ dư luận xã hội tích cực để hỗ trợ cho Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quản lý tốt về thông tin, công nghệ thông tin, xử lý nghiêm minh theo pháp luật mọi sự vi phạm, lợi dụng các phương tiện truyền thông để gieo rắc luồng thông tin xấu độc, phản cảm, gây hậu quả tiêu cực trong xã hội./.

15.Thể lệ cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 2024

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Mở rộng các đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ngoài Đảng bộ Khối, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và người nước ngoài.

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng kèm theo.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cho đến hết ngày 30/5/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Dự kiến, Lễ công bố và trao giải Cuộc thi được tổ chức tháng 8/2024, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
84 174.651
6 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hoa Trịnh
  Hoa Trịnh

  Đây là bài mới năm 2022 hả ad?

  Thích Phản hồi 10/06/22
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   Bài viết trên là bài mới cập nhật năm 2022 cho cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023

   Thích Phản hồi 10/06/22
 • Milky Way
  Milky Way

  Thanks ad

  Thích Phản hồi 10/06/22
  • Hà Thanh Hiền
   Hà Thanh Hiền

   Chỉ có 2 mẫu bài ak?

   Thích Phản hồi 10/06/22
   • Nguyễn Thị Hải Yến
    Nguyễn Thị Hải Yến

    Hiện các bài mẫu tham khảo để tham gia cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023 vẫn đang được HoaTieu.vn sưu tầm và cập nhật. Bạn nên thường xuyên theo dõi để không bỏ lỡ thông tin cập nhật mới nhất nhé.

    Thích Phản hồi 10/06/22
  • Hoang Hien
   Hoang Hien

   Add ơi?

   Còn bài viết về các chủ đề khác k? Tôi muốn tham khảo ạ.

   Thích Phản hồi 23/06/22
   • Khanh Gia
    Khanh Gia

    Muốn thuê viết bài 

    Thích Phản hồi 16/04/23
    • Mai Trực Toán
     Mai Trực Toán

     Bài viết năm 2024 hả bạn ơi

     Thích Phản hồi 15:55 14/06
     • Hoa Trịnh
      Hoa Trịnh

      ĐÚng rồi bạn ơi, mà xem trong file tải về cho mẫu đầy đủ. Với những thông tin này mình chỉ tham khảo để đưa vào bài làm của mình thôi

      Thích Phản hồi 16:13 14/06
    Tải nhanh tài liệu (Lần thứ tư) Bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 2024 13 mẫu