Bài tham luận về dân vận khéo 2024

“Dân vận khéo” chính là sự đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động của công tác dân vận Đảng nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức, thay vào đó là mô hình cụ thể, có địa chỉ và có cách làm cụ thể. Dưới đây là các mẫu Bài tham luận về dân vận khéo hay nhất, bài tham luận về công tác dân vận, liên hệ công tác dân vận ở địa phương, những bài viết hay về công tác dân vận, viết bài thu hoạch về công tác dân vận, bài tham luận mô hình dân vận khéo... mà chúng tôi sưu tầm được, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

1. Bài tham luận về dân vận khéo số 1

Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho.

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức tòan dân ra thi hành.

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.

Năm 1930 Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm làm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và là ngày Dân vận cả nước. Vì Hội Nghị Trung ương lần thứ nhất từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930,đảng ta đã thông qua luận cương chính trị, Điều lệ Đảng, Án nghị quyết về tình hình Đông dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, các Án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động…Cuối tháng 10 năm 1930 hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng được xác lập: Ban Công vận, Ban Nông vận, Ban Thanh vận, Ban Phụ vận, Ban Quân đội vận (địch vận) và Mặt trận phản đế, đặt nền tảng toàn diện và hoàn chỉnh cho công tác dân vận của Đảng.

Tại Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VI) đã ban hành nghị quyết về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”. Đó là Nghị quyết số 08B/NQ-HNTW được kí ban hành vào ngày 27/3/1990. Để đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, cần quán triệt những quan điểm chỉ đạo sau đây:

Một là, cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, và vì dân. Chúng ta cần tiếp tục phát huy khả năng to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh của cộng đồng dân tộc, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh vì hạnh phúc của nhân dân. Nền tảng của khối đòan kết tòan dân là giai cấp công nhân và nông dân lao động và trí thức xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước là nhằm thực hiện và đảm quyền làm chủ nhân dân.Nhân dân coi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh là sự nghiệp của chính mình. Mặt khác, nhân dân chủ động xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc đấu tranh chống lại những hiện tượng không lành mạnh trong nội bộ nhân dân và tích cực thực hiện đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các chủ trương, chính sách củ nhà nước.

Hai là, động lực thúc đẩy phong trào quần chúng ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân..

Trong xã hội do nhân dân làm chủ, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội gắn chặt và thống nhất với nhau, trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Công tác vận động và tổ chức nhân dân chỉ có thể thành công nếu trước hết bảo vệ và đáp ứng được trên thực tế lợi ích thiết thân của người dân, từ đó kết hợp hài hòa các lợi ích, gắn chặt quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

Ba là, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng. Cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội, trong giai đọan mới cần thành lập những tổ chức quần chúng đáp ứng nhu cầu chính đáng về nghề nghiệp và đời sống của nhân dân, hoạt động theo hướng ích nước lợi nhà, tương thân, tương ái, các tổ chức được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải về tài chính được tổ chức trên từng địa phương hoặc có quy mô tòan quốc, không nhất thiết giống nhau. Các đòan thể chính trị - xã hội cần chủ động xây dựng và tham gia các tổ chức nói trên ,qua đó vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bốn là, công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể.

Công tác quần chúng không chỉ là trách nhiệm của các đòan thể, mà còn là trách nhiệm các tổ chức khác trong hệ thống chính trị,có phối hợp với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mọi cán bộ Đảng viên, nhân viên Nhà nước đều phải tham gia công tác quần chúng theo chức trách của mình.

Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt của các lực lượng cách mạng chống lại các thế lực thù địch trên các lĩnh vực để nhân dân tự giác đi theo con đường cách mạng. Đập tan mọi âm mưu chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác Dân vận. Coi đây là yếu tố làm gốc cho sự thành công của Cách mạng Việt Nam. Phương pháp Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Dân biết,dân bàn,dân làm,dân kiểm tra. Điều đó có ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay:

Một:Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể bàn bạc với dân để cùng dân đặt kế hoạch xây dựng phường, khu dân cư, làm cho đời sống mọi mặt cả kinh doanh văn hóa, xã hội ở địa phương và từng hộ gia đình khá lên, mọi người được sống bình yên, đòan kết, tình làng nghĩa xóm. Trong các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp thì bàn bạc dân chủ với cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ.

Hai: Báo cáo công khai cho dân biết những công việc của địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích trực tiếp của người dân, thực hiện công khai, minh bạch tài chính, thu chi,…

Đó là quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ba: Tổ chức tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thật dân chủ đúng pháp luật.

Để nhân dân có điều kiện kiểm tra, giám sát, chọn lựa những người đại biểu xứng đáng, đề nghị các vị ứng cử về quá trình phục vụ nhân dân của mình. Có gì cử tri chưa rõ chất vấn thì trả lời với cử tri được thoả lòng cân nhắc.

Không được áp đặt. bảo đảm cho cử tri quyền chọn lựa đại biểu, một quyền lợi xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước thiêng liêng của công dân.

Bốn: Các cơ quan có trách nhiệm giải quyết các đơn, thư khiếu nại, cố gắng tập trung thời gian và sức lực để sớm có kết luận và thông báo cho người khiếu nại. Những việc gì đã có kết luận thì các cơ quan liên quan phải chấp hành đúng theo luật định. Không được chậm trễ, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Hiện nay việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những vấn đề hết sức quang trọng để thực hiện quan điểm: Dân biết - dân làm - dân kiểm tra.

Đặt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Coi trọng cả ba mặt nói trên, không vì nhấn một mặt coi nhẹ, hạ thấp các mặt khác.

Vừa phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cấp cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình.

Phát huy dân chủ phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quả.

Nội dung các quy chế phát huy dân chủ ở cơ sở phải phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, thể hiện tinh thần dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ, chống quan liêu, mệnh lệnh, đồng thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật.

Gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính, sửa đổi những cơ chế, chính sách về thủ tục hành chính không phù hợp.

Trong trường ............... luôn thực hiện đúng quan điểm ”Đảng Lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Trong mỗi cuộc họp đều dành thời gian cho giáo viên đóng góp ý kiến của mình nhằm thực hiện đúng quy chế dân chủ cở sở. Mỗi kế họach của Lãnh đạo nhà trường đều có dự thảo thông qua cho mỗi thành viên nhà trường tham gia góp ý và sau đó biểu quyết thống nhất mới đưa vào thực hiện. Đặc biệt, tài chính của đơn vị luôn được công khai ở mỗi lần họp hội đồng nhà trường và treo ở văn phòng cho giáo viên theo dõi. Ở đầu năm học, Hội nghị công chức là dịp giáo viên cũng Lãnh đạo trường thẳng thắn trao trổi về chỉ tiêu thi đua, kế hoạch thực hiện các mặt giáo dục nhằm giúp cho giáo viên phấn đấu đạt thành tích cao nhất.Tất cả công việc đều thống nhất giữa giáo viên với Lãnh đạo Nhà trường.Trên đây là một số việc nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị tôi đang công tác .

Đến năm 2003, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) đã ban hành văn bản Số 23/NQ-TW,ngày 12/3/2003 chỉ đạo phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Quan điểm của Đảng trong văn bản này:

Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của Cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại đoàn kết dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.

Bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân lợi ích tập thể và lợi ích tòan xã hội; thực hiện dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực, tực cường xây dựng đất nước; xem đó là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại dòan kết toàn dân tộc.

Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Như vậy công tác Dân vận đã góp phần tuyên truyền và phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật và Nhà nước. Nâng cao nhận thức cho cán bộ - đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân về ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

2. Bài viết tham luận về dân vận khéo số 2

BÀI PHÁT BIỂU
Triển khai làm công tác dân vận tại xã ........

Kính thưa: ………………………………………………………………………..

Thực hiện Thông báo kết luận số 108 – TB/HU ngày 12/12/2011 của BTV huyện ủy .......... về việc triển khai công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn xã Tân Minh năm 2011.

Thực hiện Kế hoạch số 1033/KH-UBND ngày 13/12/2011 của UBND huyện .......... V/v triển khai thực hiện làm tốt công tác dân vận xây dựng cơ sở chính trị địa bàn xã Tân Minh năm 2011.

Được sự quan tâm của Đảng bộ huyện .........., UBND huyện .........., Ban chỉ huy Quân sự huyện và Sư đoàn 316/QK2 tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ làm dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn tại xã Tân Minh nhằm đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường củng cố bảo đảm quốc phòng – an ninh vững mạnh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, tăng cường đoàn kết quân dân, phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị tại xã và 3 khu dân cư (khu Nhằn Hạ, Gò Vố, Nhằn Thượng), tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các đối tượng, lứa tuổi vào sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể nhằm tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nhân dân trong xã.

Trong đợt triển khai thực hiện công tác dân vận này, Đảng bộ - UBND huyện .......... và Sư đoàn 316/QK2 phối hợp với Đảng ủy – UBND xã Tân Minh tổ chức tu sửa đường giao thông liên thôn, mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, khoa học kỹ thuật, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ xóa nhà tạm cho một số hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng 02 nhà văn hóa, xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách,… do vậy yêu cầu các cấp, các ngành ở địa phương tuyên truyền, quán triệt cho nhân dân nhận thức rõ được mục đích, ý nghĩa của việc làm công tác dân vận xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, các ngành phối kết hợp với các đơn vị cùng tổ chức lao động và thực hiện một số nội dung và kế hoạch đề ra, vận động hội viên ủng hộ thực phẩm và chất đốt cho đơn vị, giữ vững tình đoàn kết quân dân, tổ chức giao lưu văn hóa – văn nghệ, TDTT,.. tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cuối cùng xin chúc các vị đại biểu, các vị khách quí và tất cả các vị có mặt trong buổi lễ hôm nay dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc. Chúc cho đợt công tác dân vận đạt được kết quả cao và thật nhiều ý nghĩa.

Xin cảm ơn!

3. Bài tham luận về công tác dân vận số 3

“Dân Vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đó là câu kết của bài báo “Dân vận” do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 15/10/1949 trên Báo Sự Thật, số 120. Tám mươi lăm năm qua, những lời Bác dạy trong bài báo “Dân vận” đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại”.

Chủ trương xây thêm trường học, mở thêm một con đường, quyên góp tiền “khuyến tài, khuyến học”, “xoa vợi nỗi đau da cam”… là những việc làm hợp lòng dân, nhưng không ít cấp ủy, chính quyền chỉ coi đó là mệnh lệnh, do đó dân không được bàn thảo, hiến kế; thậm chí khi kết thúc một công trình, một dự án, dân không biết nguồn quỹ do mình đóng góp đã được sử dụng ra sao… Từ bệnh quan liêu đẻ ra nạn tham nhũng, có nơi, có lúc gây hậu quả nghiêm trọng, trở thành mắt xích yếu nhất để kẻ thù lợi dụng lôi kéo, mua chuộc làm cán bộ, đảng viên sa ngã, làm suy yếu chính quyền, làm mất uy tín của Đảng. Đó là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà Nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Để khắc phục những thiếu sót trên, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần thấm sâu lời của Bác: “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”. Trong bài báo này, Người còn chỉ rõ thêm rằng: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân… đều phải phụ trách dân vận”. Tư tưởng này được Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”: công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (nói về tổ chức), của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (nói về cá nhân); trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm nòng cốt và tham mưu (về cơ chế thực hiện).

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhắc nhở: “Dân vận khéo” là phải tránh bệnh chủ quan, phải phát huy dân chủ. Bởi theo Người: “Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến” và “Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”. Thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, mười năm cả nước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội (1975-1985) cũng như những thành tựu to lớn và toàn diện trong gần 30 năm đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế vừa qua là những minh chứng hùng hồn về mỗi chủ trương, chính sách trong điều hành, quản lý nhà nước ở mỗi thời kỳ lịch sử đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, được nhân dân hưởng ứng, đưa lại kết quả thiết thực, trực tiếp phục vụ nhân dân. Tiêu biểu như: việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, về lao động, việc làm, an sinh xã hội, về giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, nước sạch, xây dựng nông thôn mới v.v... Đúng như Bác Hồ đã khẳng định trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, ngày 17/10/1945: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường”.

Nhìn lại thành tựu và bài học 30 năm đổi mới cho thấy: “Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm "dân là gốc", vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc”. Lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, Đảng ta không mục đích nào khác là phải hướng vào phục vụ lợi ích của nhân dân, phấn đấu vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đảng phải chăm lo đến đời sống hàng ngày, thậm chí quan tâm tới cả tương, cà, mắm, muối của nhân dân. Người cho rằng: “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng phải ra sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân và để nâng cao sinh hoạt, văn hóa, chính trị của nhân dân”.

Trong những năm gần đây, mặc dù ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhờ bám sát thực tiễn tình hình đời sống mọi mặt của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân; nhờ vậy, nhân dân ta đã đồng tâm hiệp lực, lao động cần cù, sáng tạo, góp sức ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Vai trò của nhân dân với tư cách là người làm chủ đất nước ngày càng được khẳng định; trách nhiệm của hệ thống chính quyền các cấp ngày càng được càng cao; sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực phấn đấu, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã đem lại nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, đất nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, hướng đến Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong khi tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biên hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước... thì công tác dân vận càng phải được chú trọng hơn.

Qua thực tế trên, mới càng thấm thía lời dạy lời dạy của Bác: “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” đã và đang nhắc nhỡ mỗi cán bộ, đảng viên cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức sâu sắc hơn nữa công tác dân vận. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Chỉ có làm tốt công tác dân vận mới đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công cuộc đổi mới của đất nước trở thành hiện thực và khi đó mới củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, như lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Có thể nói rằng, ở Bác bao giờ lời nói cũng đi đôi với việc làm. “Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân/ Nói về Đảng cũng vì dân mà nói” (Vũ Quần Phương). Mãi mãi ghi sâu lời Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

4. Liên hệ công tác dân vận ở địa phương

Công tác Dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận trên địa bàn huyện Giồng Riềng. Qua đó, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; giữ ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Từ những kết quả đạt được trong năm...., mặc dù có nhiều khó khăn và dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện đạt nhiều mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác chỉ đạo tuyển quân, sản xuất, thu ngân sách, xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới được thực hiện khá toàn diện. Nhận thức của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới được nâng lên; công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp có nhiều chuyển biến tốt; sự phối hợp giữa chính quyền và các ngành thuộc khối chính quyền với dân vận, Mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận có nhiều tiến bộ; phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng theo Luật định. Các cấp ủy kịp thời cụ thể hóa, xây dựng các kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; chuyên đề năm.... và triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hệ thống dân vận tiếp tục được củng cố, kiện toàn, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong thực hiện công tác dân vận, tập trung hướng về cơ sở, giải quyết cơ bản những khó khăn, bức xúc trong xã hội và nhu cầu chính đáng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt trận và các đoàn thể nhất là ở cơ sở tiếp tục nâng lên chất lượng hoạt động, tập trung củng cố, chi, tổ hội, phát triển đoàn viên, hội viên.... Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm. Vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có tác dụng tích cực, tạo sự đồng thuận của cộng đồng trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, trong năm qua, công tác phổ biến, tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác dân vận ở một số cấp ủy Đảng còn chậm, chưa thường xuyên và sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Công tác dân vận trong một số cơ quan nhà nước vẫn còn một số hạn chế, chỉ đạo công tác dân vận từng lúc thiếu kịp thời. Phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với Khối vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội từng lúc chưa chặt chẽ. Việc thực hiện giãn cách xã hội nên một số hoạt động tố tụng thực hiện chậm. Tội phạm về trật tự xã hội, ma túy còn diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng. Tình hình hoạt động của Khối Dân vận, Tổ Dân vận ở các xã, thị trấn, ấp, khu phố còn nhiều hạn chế, chưa thực hiện theo quy chế, công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động, sinh hoạt có lúc chưa kịp thời. Nội dung, phương thức hoạt động của một số đoàn thể nhất là ở cơ sở có mặt chậm đổi mới, chất lượng đoàn viên, hội viên còn hạn chế. Nhiều mô hình “Dân vận khéo”, mô hình kinh tế có hiệu quả chậm nhân rộng, vẫn còn nhiều mô hình chưa phải là mô hình “Dân vận khéo”.

Chất lượng xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình tuy có nâng lên nhưng vẫn còn hạn chế, có nơi còn dân chủ hình thức. Việc nắm bắt tình hình hoạt động trong các dân tộc, tôn giáo còn hạn chế, công tác tuyên truyền về chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa thường xuyên, sâu rộng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ huyện nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị huyện và xã, thị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Một là, Tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, người lao động Nhân dân trên địa bàn về công tác dân vận.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền huyện và xã, thị nghiêm túc chấp hành các quy định về công tác tiếp dân, đối thoại với dân; lắng nghe và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống, sản xuất của nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Ba là, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động phải tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện về công tác dân vận. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành pháp luật và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

Bốn là, các cơ quan nhà nước huyện và xã, thị tăng cường công tác dân vận. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri của cơ quan dân cử, đại biểu HĐND huyện và xã, thị, tiếp dân, gặp gỡ đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Sáu là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

5. Viết bài thu hoạch về công tác dân vận

6. Bài dự thi điển hình Dân vận khéo năm (YEAR)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 12.273
0 Bình luận
Sắp xếp theo