Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sau các kỳ Đại hội Đảng bộ thì các đảng viên phải viết bản thu hoạch. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết phải viết bài thu hoạch như thế nào, áp dụng mẫu nào, gồm các nội dung gì, hình thức thế nào. Hoatieu.vn xin giải đáp các thắc mắc trên.

Sau đây, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

1. Gợi ý cách viết

Theo quy định, bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng phải tuân thủ hình thức sau:

  • Bài thu hoạch được viết tay trên giấy A4, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và ký tên sau bài thu hoạch.
  • Bài thu hoạch phải được nhận xét, đánh giá, ký xác nhận của Thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

Nhìn chung, bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng có các nội dung như sau:

  • Đảng Cộng sản Việt Nam và thời gian (ngày tháng năm)
  • Tên đảng bộ, chi bộ
  • Tên văn bản: bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện...... nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Các thông tin của người viết, gồm:

- Họ và tên người viết

- Chức vụ Đảng

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể

- Đơn vị người viết công tác

- Sinh hoạt tại chi bộ

- Nội dung câu hỏi và câu trả lời

  • Người viết ký, ghi rõ họ tên

2. Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện mẫu 1

Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc mẫu thu hoạch theo các nội dung trên:

Mời các bạn tham khảo mẫu gợi ý:

ĐẢNG BỘ…………………………

CHI BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….…, ngày…tháng…năm 20…

*

(Đóng dấu treo của chi, đảng bộ)

BÀI THU HOẠCH
Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ……………, nhiệm kỳ 2020-2025

Họ và tên:……………………………………………

Chức vụ Đảng: ………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………...............................................

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………..

Nội dung câu hỏi

Qua học tập nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở và NQ Đại hội Đảng bộ huyện …….. khóa …., nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ vào từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân, đồng chí hãy trình bày kế hoạch (hoặc chương trình hành động) cụ thể của đồng chí để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ nơi công tác và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ………?

Trả lời:

.....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

..................................................................................................

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

BÀI THU HOẠCH
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh........ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

– Họ và tên: ..........................................................................................

– Sinh hoạt tại chi bộ: ...........................................................................

Sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh............ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi viết bản thu hoạch một số nội dung sau đây:

I. THU HOẠCH NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC QUÁN TRIỆT

Qua nghe 5 chuyên đề do các báo cáo viên báo cáo và tài liệu do Ban tổ chức phát, bản thân tôi thống nhất cao với những phân tích, đánh giá cũng như các nội dung mà các báo cáo viên đã trình bày.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Về kết cấu

Nghị quyết gồm có 2 phần, gồm:

+ Phần 1: Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh............ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Phần 2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Về nội dung

+ Nhìn tổng quát thì Nghị quyết Đại hội VIII kế thừa và phát triển Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Mục tiêu tổng quát được xác định:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

+ Nghị quyết Đại hội XXII đề ra chỉ tiêu cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh); cụ thể như sau:

1.Các chỉ tiêu về kinh tế

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh............ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu sau:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm.

(2) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95 nghìn tỷ đồng.

(3) Thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11 nghìn tỷ đồng.

(4) Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD.

(5) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% xã nông thôn mới kiểu mẫu.

(6) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%.

(7) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30%.

(8) Số lao động được tạo việc làm bình quân 25 nghìn người/năm (trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm). Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh dưới 2%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 21,6%.

(9) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5-2%/năm.

(10) Đến năm 2025, có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế chiếm 95% dân số.

(11) Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 khoảng 48%.

(12) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%; tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch theo Quy chuẩn quốc gia trên 60%.

(13) Duy trì tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý ở đô thị đến năm 2025 đạt 98%.

(14) Giữ vững 100% xã, phường, thị trấn hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

(15) Phát triển đảng viên mới tăng 3 - 4%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh............ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- 95% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ dưới 2% (tính bình quân 05 năm).

2- 100% tổ chức cơ sở đảng và 100% đảng viên học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng (tính bình quân 05 năm).

3- 100% tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

4- 100% TCCSĐ trong doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện đúng quy định của Nhà nước về nộp thuế, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; không để xảy ra đình công, lãn công.

5- 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định hàng năm; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ bình quân 5 năm dưới 1%.

6-Kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

7- Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn đáp ứng nhu cầu trong Khối (bình quân năm mở 02 lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng, 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4; trong nhiệm kỳ phối hợp mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng).

8- Trên 95% các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB, Công đoàn cơ sở).

2. Các chỉ tiêu về xã hội

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Các chỉ tiêu về môi trường

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Về nhiệm vụ và giải pháp

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. LIÊN HỆ THỰC TIỄN

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của tỉnh............, bản thân liên hệ với vị trí công tác như sau:

1. Về địa phương nơi cư trú

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Về phía đơn vị

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Về bản thân

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội VIII gắn với Nghị quyết đại hội của cơ quan, đơn vị

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

........., ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

4. Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh mẫu số 2

BÀI THU HOẠCH
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.............. lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

– Họ và tên: ................................................................

– Sinh hoạt tại chi bộ: .................................................

Sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.............. lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi viết bản thu hoạch một số nội dung sau đây:

I. THU HOẠCH NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC QUÁN TRIỆT

Qua nghe 5 chuyên đề do các báo cáo viên báo cáo và tài liệu do Ban tổ chức phát, bản thân tôi thống nhất cao với những phân tích, đánh giá cũng như các nội dung mà các báo cáo viên đã trình bày.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Về kết cấu

Nghị quyết gồm có 2 phần, gồm:

+ Phần 1: Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.............. lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Phần 2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Về nội dung

+ Nhìn tổng quát thì Nghị quyết Đại hội XXII kế thừa và phát triển Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Mục tiêu tổng quát được xác định: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

+ Nghị quyết Đại hội XXII đề ra 25 chỉ tiêu cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh); cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu về kinh tế

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 – 8%.

(2) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 – 113 triệu đồng.

(3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm).

(4) Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: Công nghiệp – xây dựng từ 35,8 – 36%; dịch vụ từ 37,2 – 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp từ 17,5 – 17,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 9,5 – 9,3%. Đến năm 2030: Công nghiệp – xây dựng 35,5% (trong đó, công nghiệp 28,7%); dịch vụ 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 19,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,1%.

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%; trong đó, phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025, từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%.

(6) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bình quân 10%/năm.

(7) Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP đến năm 2025 trên 30%.

(8) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 6,8 – 7,3%/năm.

(9) Số lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt khách.

(10) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa vào năm 2025 trên 99%.

2.Các chỉ tiêu về xã hội

(11) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 71 – 72%.

(12) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70 – 75%; trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; số lao động có việc làm tăng thêm 80.000 người.

(13) Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%).

(14) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; có 12 bác sỹ/01 vạn dân; 43,6 giường bệnh/01 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20%.

(15) Đến năm 2025, có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

(16) Đến năm 2025, có 160 xã, chiếm 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (trong đó, có 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu); phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035.

(17) Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 – 70 triệu đồng.

(18) Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ.

3. Các chỉ tiêu về môi trường

(19) Đến năm 2025, tỷ lệ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 90%.

(20) Đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý; 95% chất thải rắn công nghiệp thông thường, 80% chất thải nguy hại, 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý.

(21) Đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp đang hoạt động và 50% cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường.

(22) Đến năm 2025, không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong danh mục được khắc phục ô nhiễm và đưa ra khỏi danh mục.

(23) Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%.

4. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh

(24) Hằng năm, số đảng viên được kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

(25) Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trên 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

3.Về nhiệm vụ và giải pháp

Nghị quyết Đại hội XXII đã xác định 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là:

(1) Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của Đảng. Đổi mới việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy và các cấp ủy theo hướng xác định rõ vai trò chủ thể của Nhân dân, lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cũng như hoạch định và thực hiện chính sách.

III. LIÊN HỆ THỰC TIỄN

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của tỉnh.............., bản thân liên hệ với vị trí công tác như sau:

2. Về địa phương nơi cư trú

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Về phía đơn vị

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Về bản thân

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXII gắn với Nghị quyết đại hội của cơ quan, đơn vị

+ Ban hành chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Thường xuyên, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm các cá nhân thực hiện không tốt.

2. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Nghị quyết để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh cũng như có giải pháp phù hợp với từng thời điểm.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

............., ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Trên đây là mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Hoatieu.vn sẽ update thêm khi có thêm các mẫu mới nhất.

Các bạn có thể tham khảo cách viết tại bài Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoatieu đã gửi tới các bạn Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, mời các bạn đọc thêm các bài liên quan tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi; mảng Tài liệu.

Các bài liên quan:

Đánh giá bài viết
6 25.272
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo