Đáp án Tự luận Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2024

Đáp án Tự luận Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2024

Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” 2022 đã được phát động và triển khai ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Nội dung Bài dự thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân bao gồm 75 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận liên quan đến công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính trong Công an nhân dân nói riêng.

Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi cùng với gợi ý đáp án trả lời Tự luận Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Mời các bạn tham khảo cùng HoaTieu.vn.

Câu hỏi và đáp án tự luận cuộc thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2024

Lưu ý: Đây là đáp án tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Đáp án Tự luận Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2022
Đáp án Tự luận Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân 2022

Câu 1: Đồng chí hãy nêu những kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2011 - 2020? Theo đồng chí kết quả nào quan trọng nhất? Vì sao?

Ngày 28/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND); công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2020.

Hội nghị đã tổng kết kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong CAND và tổng hợp, công bố những kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2011 - 2020.

Kết quả thực hiện cho thấy, công tác cải cách hành chính của lực lượng CAND giai đoạn này đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của nền hành chính hiện đại.

.................

Đáp án chi tiết đã được cập nhật tại bài viết: Kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 2: Đồng chí hãy trình bày mục tiêu, nhiệm vụ của các nội dung trọng tâm cải cách hành chính trong Công an nhân dân trong 10 năm tới tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030?

Hội nghị được Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28/10/2020 đã tiến hành, phổ biến, quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2020-2030 trong CAND. Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu tổng quát, Chương trình tổng thể xác định rõ nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cải cách hành chính Nhà nước trong CAND giai đoạn 2021-2030.Trong đó, tập trung vào 6 nội dung...

Tất cả để hướng đến mục tiêu về thủ tục hành chính được rút gọn thuận tiện cho người dân, xây dựng chính phủ số hiện đại.

.................

Đáp án chi tiết đã được cập nhật tại bài viết: Nội dung trọng tâm cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 3: Đồng chí hãy cho biết mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030? Để đạt được những mục tiêu nêu trên, theo đồng chí, Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ nào?

- Mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân trong 10 năm tới giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tập trung vào việc:

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng giải pháp đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong CAND để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử.

- Để đạt được mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030, công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ sau:

.................

Để xem đáp án chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết: Mục tiêu cơ bản về cải cách thủ tục hành chính trong Công an nhân dân.

Câu 4: Đồng chí hãy cho biết mục đích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước? Các nội dung cụ thể để tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trong Công an nhân dân?

Mục đích áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 để từng bước cải cách nền hành chính, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

.................

Để xem đáp án chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết: Mục đích áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015.

Câu 5: Đồng chí hãy trình bày các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030? Trong đó giải pháp nào quan trọng nhất? Vì sao?

Các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030:

- Tăng cường niêm yết công khai, minh bạch, thủ tục hành chính. Tiếp tục đề xuất lãnh đạo Bộ Công an kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính.

- Khuyến khích sáng kiến về hình thức công khai, niêm yết, ứng dụng công nghệ trong công khai, niêm yết thủ tục hành chính hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và sử dụng của công dân.

- Khuyến khích cá nhân, tổ chức ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để đăng ký giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử, tăng số lượng thủ tục và số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

- Nghiên cứu, thiết kế các kênh tra cứu để cá nhân, tổ chức dễ dàng kiểm tra thông tin trong kết quả giải quyết hồ sơ.

.................

Để xem đáp án chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết: Giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

Câu 6: Đồng chí hãy trình bày những giải pháp để người dân, tổ chức ưu tiên thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 do Bộ Công an cung cấp trên môi trường điện tử.

HoaTieu xin gợi ý cho bạn đọc về một số giải pháp để người dân, tổ chức ưu tiên thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 do Bộ Công an cung cấp trên môi trường điện tử như sau:

- Bố trí nhân sự, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Một cửa của huyện, cấp xã và tại các cơ quan, đơn vị công an tiếp nhận trực tiếp hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công an trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt các phần mềm qua dịch vụ công trực tuyến.

.................

Để xem đáp án chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết: Giải pháp để người dân, tổ chức ưu tiên thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Câu 7: Đồng chí hãy trình bày sáng kiến cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân hoặc đơn vị nơi đồng chí công tác?

Hiện nay, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính trong 10 năm tới được chính phủ chỉ đạo là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Công an nhân dân. Vì thế, những sáng kiến cải cách có thể tập trung vào vấn đề về tăng chỉ số hài lòng của người dân đối với cải cách hành chính, tích hợp tất cả các thủ tục hành chính thực hiện qua mạng internet, giảm thiểu một số thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết.

Phần dưới đây, HoaTieu xin đưa ra một vài sáng kiến cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân hoặc đơn vị nơi công tác như sau:

.................

Để xem đáp án chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết: Sáng kiến cải cách hành chính phù hợp với đơn vị công tác 2024.

Câu 8: Đồng chí hãy đề xuất một khẩu hiệu nói lên tinh thần cải cách hành chính trong Công an nhân dân và thuyết trình ý nghĩa của khẩu hiệu đó?

Đề xuất khẩu hiệu nói lên tinh thần cải cách hành chính trong Công an nhân dân:

- "Cải cách thủ tục hành chính - Vì nhân dân phục vụ."

Tất cả các thủ tục hành chính về cơ bản để phục vụ cho nhu cầu của công dân, vì vậy, luôn phải lấy người dân là trung tâm phục vụ.

.................

Để xem đáp án chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết: Khẩu hiệu thể hiện tinh thần cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

Câu 9: Tại Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 23/3/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có nêu: "Thông nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển và việc đầu tư này phải tập trung, không dàn trải, làm việc nào dứt điểm việc đó". Đồng chí hãy trình bày ý kiến về vấn đề này?

Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển và việc đầu tư này phải tập trung, không dàn trải, làm việc nào dứt điểm việc đó" thể hiện quyết tâm thực hiện cải cách hành chính và tầm nhìn sáng suốt của nhà nước và Chính phủ.

.................

Để xem đáp án chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết: Ý kiến về quan điểm: Đầu tư cho cải cách hành chính phải tập trung, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Câu 10: Để nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ công an, theo đồng chí, cơ quan, cán bộ công an cần quan tâm, giải quyết tốt những vấn đề gì?

HoaTieu xin gợi ý cho bạn đọc về một số vấn đề mà cơ quan, cán bộ công an cần quan tâm, giải quyết tốt để nâng cao sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính như sau:

- Đầu tiên là về nhận thức và thái độ khi tiếp xúc với người dân, cán bộ công an cần có thái độ thân thiện, niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn người dân về quy trình thực hiện các thủ tục.

.................

Để xem đáp án chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết: Công an cần làm gì để nâng cao mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính?

Đáp án câu hỏi tự luận cuộc thi đang được HoaTieu.vn cập nhật, bạn đọc nên theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ nội dung cập nhật mới nhất.

Tất cả những đáp án trên đều được thực hiện và chia sẻ bởi Lanh Lảnh Lót.

Vì thế các bạn lưu ý, các đáp án trên không phải là đáp án chính thức của cuộc thi do ban tổ chức công bố. Nếu các bạn có bất cứ thông tin hay thắc mắc gì hãy góp ý với chúng mình để cùng hoàn thiện câu trả lời tốt hơn nhé.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết liên quan tại mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
17 24.959
0 Bình luận
Sắp xếp theo