(Tuần 3) Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU Đà Nẵng 2024

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU thành phố Đà Nẵng năm 2024 đã chính thức được phát động dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên đang sinh sống, công tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để tham gia dự thi, các bạn truy cập http://www.dangbodanang.vn để đăng kí dự thi và làm bài. Sau đây là chi tiết thể lệ cùng gợi ý đáp án thi trực tuyến tìm hiểu chỉ thị số 34 Đà Nẵng 2024. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng năm 2024

1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng năm 2024 tuần 3

1. Trách nhiệm của cơ quan sử dụng cán bộ trong thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo tại Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ?

a. Kịp thời xem xét phê duyệt đề xuất đổi mới, sáng tạo theo quy định; tôn trọng, động viên khích lệ cán bộ; phân công công việc hợp lý trong thời gian thực hiện đề xuất.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

b. Lập tức áp dụng thưởng nóng đối với cán bộ đưa ra ý kiến đề xuất.

c. Thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra các hoạt động triển khai đề xuất để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

d. Tất cả các đáp án nêu trên đều đúng.

2. Kế hoạch tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng, mục tiêu cụ thể của “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” đến năm 2025 về hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) của các cơ quan, đơn vị đạt?

a. 95% hồ sơ công việc tại các cơ quan sở, ngành; 95% hồ sơ công việc tại UBND quận, huyện và 85% hồ sơ công việc tại UBND xã, phường được xử lý trên môi trường mạng.

b. 95% hồ sơ công việc tại các cơ quan sở, ngành; 90% hồ sơ công việc tại UBND quận, huyện và 90% hồ sơ công việc tại UBND xã, phường được xử lý trên môi trường mạng.

c. 100% hồ sơ công việc tại các cơ quan sở, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường được xử lý trên môi trường mạng.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

d. 100% hồ sơ công việc tại các cơ quan sở, ngành; 100% hồ sơ công việc tại UBND quận, huyện và 90% hồ sơ công việc tại UBND xã, phường được xử lý trên môi trường mạng.

3. Biểu hiện thứ 01 được nêu trong 10 biểu hiện né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại Chỉ thị số 34-CT/TU là gì?

a. Những việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn tham mưu, chỉ đạo xin ý kiến của cấp trên. Thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm trước các khiếu nại, bức xúc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

b. Người đứng đầu đùn đẩy, né tránh, giao cho cấp phó trả lời hoặc cung cấp thông tin; không quyết định những việc thuộc thẩm quyền của mình mà để người khác quyết định hoặc ký thay.

c. Buông lỏng quản lý, không theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệM vụ của cấp dưới, nhất là các việc có tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

d. Không thực hiện đúng quy chế làm việc. Né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn đối với những vấn đề tồn tại, vướng mắc nhiều năm; những vấn đề mới nhưng có mâu thuẫn trong áp dụng pháp luật hoặc pháp luật không còn phù hợp.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

4. Chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo quy định tại Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ được áp dụng khi nội dung đề xuất đổi mới, sáng tạo đáp ứng các điều kiện gì?

a. Có khả năng tháo gỡ, giải quyết điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và giải quyết hiệu quả vấn đề được đề xuất.

b. Vì lợi ích chung, đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

c. Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn; không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

d. Tất cả các điều kiện nêu trên đều đúng.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

5. Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần?

a. Nêu cao tính tự giác, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

b. Nêu cao tính tự giác, tích cực chủ động trong tự bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

c. Nêu cao tính chủ động trong tự bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

d. Nêu cao tính tích cực trong tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

6. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, bao gồm?

a. 04 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tạo nền tảng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

b. 01 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế số.

c. 02 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển nền tảng số và chính quyền số.

d. 03 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

7. Đối với những tập thể, cá nhân không đảm bảo về tiến độ, chất lượng công việc theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU, nhất là những công việc đã được đôn đốc, chỉ đạo nhiều lần thì phải làm gì?

a. Nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, đánh giá và có biện pháp xử lý.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

b. Kiểm điểm trách nhiệm.

c. Yêu cầu báo cáo giải trình.

d. Gợi ý kiểm điểm cuối năm.

8. Đề án 03-ĐA/TU ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”đề ra bao nhiêu mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2025?

a. 3 mục tiêu.

b. 4 mục tiêu.

c. 5 mục tiêu.

d. 6 mục tiêu.

9. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà gặp khó khăn, vướng mắc thì cần phải làm gì theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU?

a. Phải kịp thời báo cáo và tham mưu cho người có thẩm quyền để xử lý.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

b. Phải thực hiện nghiêm Quy chế làm việc.

c. Phải đề xuất cụ thể, không né tránh.

d. Phải kịp thời báo cáo khi có vấn đề phát sinh.

10. Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có hiệu lực kể từ thời điểm nào?

a. Ngày 01/01/2024.

b. Ngày 01/7/2024.

c. Ngày 29/9/2023.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

d. Ngày 01/10/2023.

11. Theo Đề án Chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 28/10/2022, "Nhân lực số” bao gồm?

a. Nhân lực trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

b. Nhân lực trong các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

c. Nhân lực số không chỉ giới hạn nhân lực CNTT mà còn có lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong xã hội.

d. Cả 3 đáp án nêu trên.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

12. Mục tiêu cụ thể của “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” đến năm 2030 về “hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý” theo Kế hoạch tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng đề ra bao nhiêu %?

a. 70 %.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

b. 80 %.

c. 90 %.

d. 100 %.

13. Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” đề ra nhiệm vụ khơi dậy khát vọng cống hiến của?

a. Đội ngũ cán bộ, công chức trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

b. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

c. Đội ngũ công chức, viên chức trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

d. Đội ngũ công chức trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

14. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm có bao nhiêu điều?

a. 16 điều.

b. 17 điều.

c. 18 điều.

d. 19 điều.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

15. Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án truyền thông chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025), đặt ra mục tiêu đến năm 2025 như thế nào?

a. Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, về thương mại điện tử của cả nước.

b. Đà Nẵng thuộc nhóm 02 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, về thương mại điện tử của cả nước Đà Nẵng thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, về thương mại điện tử của cả nước.

c. Đà Nẵng thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, về thương mại điện tử của cả nước.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

d. Tất cả các mục tiêu nêu trên đều sai.

2. Thể lệ dự thi tìm hiểu Chỉ thị số 34 thành phố Đà Nẵng

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu cho biết, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên đang sinh sống, công tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Thành ủy Đà Nẵng tại địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn.

Người dự thi sẽ tham gia hai phần thi là trắc nghiệm và tự chọn. Ở phần thi trắc nghiệm, mỗi tuần sẽ có bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung khác nhau, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng.

Ở phần thi tự chọn, người dự thi viết 1 bài luận (800 - 1.500 từ) hoặc xây dựng phim ngắn, video clip (4 - 7 phút) nêu những giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại cơ quan, địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đạo đức công vụ…; những mô hình, sáng kiến nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, giảm thời gian, công sức cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tất cả các thí sinh phải hoàn thành cả hai phần thi bao gồm trắc nghiệm và tự chọn, thí sinh sẽ không được xem xét chấm giải nếu chỉ thi 1 phần.

Riêng với phần thi trắc nghiệm, thí sinh có thể tham gia dự thi từ 1 đến 4 tuần (tối thiểu là 1 tuần và tối đa là 4 tuần). Trong mỗi tuần thi, mỗi tài khoản chỉ thi tối đa 3 lần và sẽ dùng kết quả của lần thi có số điểm cao nhất để chấm điểm thi của tuần đó. Trong trường hợp thí sinh dự thi nhiều hơn 1 tuần thi, điểm thi phần trắc nghiệm sẽ là kết quả của tuần thi có số điểm cao nhất.

Thời gian thi chính thức từ ngày 6-5 đến hết ngày 2-6. Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cho cá nhân và 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 8 giải Khuyến khích cho tập thể. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét các tiêu chí xuất sắc nổi bật để khen thưởng như: phần thi trắc nghiệm nhanh nhất và có số điểm cao nhất; tác phẩm thi tự chọn xuất sắc nhất.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
8 3.287
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Nguyễn Văn Tuấn

  1. Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm được ban hành vào thời gian nào?

  a. Ngày 24/10/2021.

  b. Ngày 25/10/2021.

  c. Ngày 26/10/2021.

  d. Ngày 27/10/2021.

  2. Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” đề ra bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp cơ bản?

  a. 5 nhiêm vụ và giải pháp.

  b. 6 nhiêm vụ và giải pháp.

  c. 7 nhiêm vụ và giải pháp.

  d. 8 nhiêm vụ và giải pháp.

  3. Có bao nhiêu biểu hiện tiêu cực theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực?

  a. 10 biểu hiện.

  b. 15 biểu hiện.

  c. 19 biểu hiện.

  d. 17 biểu hiện.

  4. Nhiệm vụ trọng tâm, cần quyết liệt thực hiện trong thời điểm hiện nay theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU là gì?

  a. Nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, đánh giá và có biện pháp xử lý đối với những tập thể, cá nhân không đảm bảo về tiến độ, chất lượng công việc, nhất là những công việc đã được đôn đốc, chỉ đạo nhiều lần.

  b. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kết hợp giữa xây và chống để chấn chỉnh, khắc phục, đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

  c. Tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả cuộc vận động xây dựng “trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu” và văn hóa liêm chính, khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

  d. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, thái độ làm việc và phục vụ Nhân dân.

  5. Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” có đề ra nội dung thực hiện nào sau đây?

  a. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ Nhân dân và sự phát triển chung của thành phố. Tiếp tục nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của người đứng đầu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Khơi dậy khát vọng, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

  b. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người đứng đầu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

  c. Khơi dậy khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

  d. Tập trung xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ Nhân dân và sự phát triển chung của thành phố.

  6. Mục tiêu cụ thể của “Cải cách thủ tục hành chính” đến năm 2030 về “Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến một phần (mức độ 3) và toàn trình (mức độ 4) trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu” theo Kế hoạch tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng là gì?

  a. 80%.

  b. 90%.

  c. 95%.

  d. 100%.

  7. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng tập trung vào các nội dung nào?

  a. Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

  b. Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa quản lý hành chính.

  c. Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa quản lý hành chính.

  d. Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

  8. Quyết định số 27-QĐ/TW ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư về Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025, quy định mục tiêu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng ứng dụng công nghệ thông tin, gồm?

  a. 100% tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và cơ quan đảng ở Trung ương hoàn thành nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung theo chuẩn tier II.

  b. Hoàn thiện và duy trì hệ thống hội nghị trực tuyến giữa Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy; 100% các tỉnh ủy, thành ủy triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đến cấp huyện.

  c. Thiết bị công nghệ thông tin được bổ sung, nâng cấp, thay thế kịp thời đáp ứng yêu cầu sử dụng.

  d. Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống giám sát an toàn an ninh thông tin mạng của các cơ quan đảng; 100% tỉnh ủy, thành ủy thiết lập hệ thống thu thập, phân tích sự kiện cơ bản và có kết nối với hệ thống giám sát, an toàn, an ninh thông tin mạng của các cơ quan đảng ở Trung ương.

  9. Đối với những trường hợp có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc vì lợi ích cá nhân tạo ra các yêu cầu gây khó khăn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp thì theo đồng chí cần phải làm gì?

  a. Kiểm điểm trách nhiệm.

  b. Xây dựng chế tài xử lý nghiêm và kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công tác khác.

  c. Xử lý kỷ luật.

  d. Điều chuyển công tác.

  10. Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) đã ban hành ngày 25/10/2021 “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đề ra bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu?

  a. 3 nhiêm vụ và giải pháp.

  b. 4 nhiêm vụ và giải pháp.

  c. 5 nhiêm vụ và giải pháp.

  d. 7 nhiêm vụ và giải pháp.

  11. Mục đích, yêu cầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU?

  a. Khơi dậy và lan tỏa tinh thần tích cực, trách nhiệm, tạo động lực mới, nhất là khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

  b. Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  c. Góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

  d. Tất cả các phương án trên.

  12. Quyết định số 27-QĐ/TW ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư về Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025, quy định mục tiêu bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin gồm?

  a. 100% tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và cơ quan đảng ở Trung ương hoàn thành nâng cấp Trung tâm tích họp dữ liệu dùng chung theo chuẩn tier II.

  b. 80% tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và cơ quan đảng ở Trung ương hoàn thành nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung theo chuẩn tier II.

  c. 90% tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và cơ quan đảng ở Trung ương hoàn thành nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung theo chuẩn tier II.

  d. 95% tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và cơ quan đảng ở Trung ương hoàn thành nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung theo chuẩn tier II.

  13. Nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU là gì?

  a. Nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

  b. Tập trung rà soát và khẩn trương điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy định của cấp ủy, cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng tại cơ quan hành chính nhà nước.

  c. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp cải thiện thứ hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” của công tác cải cách hành chính.

  d. Tất cả các nhiệm vụ trên.

  14. Kế hoạch tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng đã đề ra mục tiêu cụ thể của “Cải cách thể chế” đến năm 2030 là gì?

  a. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, ủy quyền các lĩnh vực quản lý nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

  b. Cập nhật, hoàn chỉnh các khuôn khổ pháp lý để đảm bảo xây dựng có hiệu quả chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

  c. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quản lý chính quyền đô thị, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

  d. Cả ba mục tiêu A, B, C.

  15. Khi phát hiện hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì?

  a. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải từ chức.

  b. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

  c. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước không cần thực hiện nhiệm vụ gì vì trách nhiệm chống tham nhũng là của cơ quan Công an.

  d. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải chịu hình thức xử lý kỷ luật.


  Thích Phản hồi 20:35 07/05