Bài thu hoạch chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đợt sinh hoạt chính trị hè là khoảng thời gian quan trọng để các thầy cô giáo nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để mỗi một cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. Sau đây là nội dung chi tiết bài thu hoạch chính trị hè 2021 dành cho giáo viên, mời các bạn cùng tham khảo.

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021

Câu hỏi : Hãy nêu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí hãy liên hệ việc thực hiện các nội dung cơ bản đó gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân?

Bài làm

A / Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Qua việt tự tìm hiểu về Bác kết hợp với việc học tập chính trị đầu năm tôi nhận thấy :Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được thể hiện một cách tổng quát qua câu nói của Bác là : "Không có gì quí hơn độc lập tự do" .

Dưới đây là cụ thể hóa câu nói trên .

1 . Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Thứ nhất, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. Cách mạng ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc việc cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không.

Thứ hai, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng: Nêu cao tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” nhưng “phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp, nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới”

Thứ ba, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng.

Thứ tư, ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Muốn vậy, quần chúng nhân dân phải được vận động, rèn luyện và tổ chức nhằm huy động, tập hợp, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của mọi lực lượng quần chúng trên cùng một mặt trận, biến thành sức mạnh của quần chúng thành sức mạnh cách mạng.

Thứ năm, ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc

2/ Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thứ nhất, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài: từ những ngày đầu đấu tranh cách mạng đến tận trước lúc đi xa, Bác luôn coi trọng nhân tài, mong muốn xây dựng đất nước hùng cường: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Thứ hai, thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Thứ ba, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

Thứ tư, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài.

Thứ năm, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác

Có thể khẳng định, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị chỉ đạo thực tiễn và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội, trở thành cơ sở, nền tảng tư tưởng đặc biệt quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong các giai đoạn cách mạng để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hùng cường cho dân tộc và tấm gương mẫu mực suốt đời phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

B/ Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc đã đạt nhiều kỳ tích chói lọi, làm nên Cách mạng tháng Tám, khai sinh nền độc lập, mở ra thời đại mới, kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự lựa chọn con đường cách mạng của Đảng và dân tộc ta là đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan, thực tiễn đất nước và xu hướng phát triển của thời đại. Điều này đã được Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trước bối cảnh tình hình thế giới “tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường”, Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp sau:

Một là, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội.

Bốn là, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Năm là, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

Sáu là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng.

Bảy là, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

Tám là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

C / Liên hệ việc thực hiện các nội dung cơ bản đó gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân?

Sau khi được học tập bồi dưỡng về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, thực hiện tốt chuyên đề là việc làm thiết thực để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trường THPT Bảo Lộc và bản thân tôi đã, đang và tiếp tục làm những việc sau:

1. Về phía nhà trường:

- Nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Cho nên trường THPT Bảo Lộc đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia các khóa học bồi dưỡng chính trị, các cuộc thi đua học tập và làm theo tấm gương của Bác.

- Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với giảng dạy, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

- Khen thưởng, động viên kịp thời cho cán bộ, giáo viên , công nhân viên đạt thành tích xuất sắc qua các đợt thi đua trong năm học.

2. Về phía bản thân:

Là một giáo viên tôi sẽ:

- Tích cực tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị do nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức.

- Tích cực tự tìm hiểu thêm về cuộc đời hoạt động của Bác .

- Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

- Nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân luôn tâm huyết với nghề nghiệp, luôn có ý thức trong học tập để nâng cao hiểu biêt cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức giữ gìn phẩm chất uy tín danh dự của nhà giáo.

- Nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân, thực hiện tốt trách nhiệm của người giáo viên.

- Trong các bài học có thể lồng ghép được, tôi luôn luôn kết hợp giữa dạy kiến thức chuyên môn với giáo dục cho học sinh học tập và làm theo tấm gương của Bác để trở thành người có ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI

1. Vì sao thầy không dùng từ " Đôi điều dặn dò" mà dùng "Đôi điều trao đổi". Vì "Con hơn cha là nhà có phúc". Học sinh có tâm hồn cao đẹp, có trí tuệ nhìn xa, trông rộng hơn thầy cô giáo của mình thì đất nước mới trường tồn và phát triển.

2. Yêu cầu HS ngồi học nghiêm túc nhưng khuôn mặt vẫn bình thường. Ghi chép bài đầy đủ vì có khả năng thầy chấm vở.

Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài một cách nhiệt tình, thể hiện bằng việc giơ tay một cách hùng dũng kèm theo một nụ cười như một bông hoa xinh xắn. Nếu giải quyết được những vấn đề có tính tư duy sẽ được khen thưởng lớn ( được chào đón bằng một tràng pháo tay rộn rã kèm theo một điểm số cao).

3. Thầy, cô giáo là những người thực hiện nhiệm vụ trọng đại của đất nước, là người đi xây dựng nên những con người có tâm hồn cao đẹp, có trí tuệ nhìn xa trông rộng, có bản lĩnh kiên cường để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thầy nghĩ rằng, có hai cách bảo vệ đất nước.:

- Một là: Xây dựng hình ảnh con người Việt Nam rất đẹp ( có lòng tự trọng , bản lĩnh , nghị lực , nhân hậu , cầu tiến ) để một lực lượng nào đó đụng đến Việt Nam là đụng đến con tim của thế giới.

- Hai là: Tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Vì vậy, thầy mong rằng học sinh nào có cái "đầu to" thì đi vào ngành Công nghệ Quốc phòng để chế tạo các thiết bị phòng thủ đất nước từ xa, bảo vệ đất nước, bảo vệ "Em yêu". Học sinh nào không có khả năng chinh phục Công nghệ Quốc phòng thì nên nâng niu những người có khả năng chinh phục Công nghệ Quốc phòng, vì nhờ có họ chúng ta mới có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Nâng niu bằng cách nào? Theo thầy, chúng ta phải biết ghi nhớ họ trong lòng và sống làm sao cho tốt hơn.

Sống tốt là:

- Thi đua lập thành tích chứ không nên ganh đua

- Giúp đỡ mọi người theo khả năng của mình

- Sẵn sàng bỏ qua cho nhau khi đã thấy rõ lỗi lầm.

Đó là ý của thầy, các con thấy có được không?

Tôi nghĩ rằng trong bài viết trên :Tăng cường tiềm lực quốc phòng là ý chí tự lực tự cường. Xây dựng hình ảnh con người Việt Nam rất đẹp là sức mạnh nội lực về tinh thần nên đó cũng là ý chí tự lực tự cường .

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 38.957
0 Bình luận
Sắp xếp theo