Bài thu hoạch chính trị hè 2022 tỉnh Đắk Lắk

Bài thu hoạch chính trị hè 2022

Mới đây tỉnh Đắk Lắk đã mở lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho nhiều cán bộ, đảng viên, giáo viên trên toàn tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết bài thu hoạch chính trị hè 2022 tỉnh Đắk Lắk cùng với gợi ý làm bài thu hoạch chính trị hè, mời các bạn cùng tham khảo.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng như những nội dung cốt lõi những vấn đề mới trong văn kiện đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, Chuyên đề toàn khóa năm 2022 về học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh...

Câu hỏi bài thu hoạch chính trị hè 2021 Đắk Lắk

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021

Họ và tên:………………………………………………………….Sinh ngày:……………………..

Chức vụ:……………………..Đơn vị:………………………………………………………………...

Chức năng, nhiệm vụ được giao:………………………………………………………………..

1. Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm: (sử dụng bút để khoanh tròn a, b, c, d… mà cá nhân cho là đúng, tuyệt đối không sử dụng bút màu đen và đỏ).

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày nào đến ngày nào?

a. Từ ngày 23.01 - 01.02.2021.

b. Từ ngày 24.01 - 01.02.2021.

c. Từ ngày 25.01 - 01.02.2021. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

d. Từ ngày 26.01 - 01.02.2021.

Câu 2: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước đến năm 2025, được Đảng ta xác định như thế nào?

a. Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

b. Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, mức thu nhập trung bình thấp.

c. Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, mức thu nhập trung bình cao. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 3: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước đến năm 2030, được Đảng ta xác định như thế nào?

a. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

b. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao.

c. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Câu 4: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước đến năm 2045, được Đảng ta xác định như thế nào?

a. Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

b. Trở thành nước phát triển, thu nhập trung bình cao.

c. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 5: Định hướng chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 đặt ra chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm?

a. Đạt khoảng 6,5 -7%/năm. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

b. Đạt khoảng 6,5 -7,5%/năm.

c. Đạt khoảng 6,7 -7,5%/năm.

Câu 6: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 10 năm?

a. Bình quân khoảng 7%/năm. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

b. Bình quân khoảng 8%/năm.

c. Bình quân khoảng 8,5%/năm.

Câu 7: Phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng là:

a. Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

b. Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển.

c. Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới - Sáng tạo – Phát triển.

Câu 8: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển KT-XH?

a. Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước  

b. Văn hóa xã hội.

c. Khoa học và Công nghệ.

d. Giáo dục và Đào tạo.

Câu 9: Một trong những chỉ tiêu chủ yếu về xã hội nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 là?

a. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40-45%.

b. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

c. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30-35%.

Câu 10: Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đề ra phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ như thế nào trong khu vực?

a. Khá.

b. Tiên tiến. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

c. Cao.

Câu 11: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đề cao vai trò của yếu tố nào trong nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ?

a. Xã hội.

b. Gia đình. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

c. Nhà trường.

d. Cả 3 phương án trên.

Câu 12: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những thành phần kinh tế nào?

a. Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; kinh tế tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

b. Kinh tế nhà nước; kinh tế tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

c. Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 13: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước đến năm 2025, được Đảng ta xác định có ý nghĩa như thế nào?

a. Kỷ niệm 10 năm ngày thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b. Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

c. Kỷ niệm 100 năm ngày Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập.

Câu 14: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước đến năm 2030 được Đảng ta xác định có ý nghĩa như thế nào?

a. Kỷ niệm 30 năm ngày ký kết hiệp định thương mại Việt- Mỹ.

b. Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

c. Kỷ niệm 1020 năm Thăng Long- Hà Nội.

Câu 15: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước đến năm 2045, được Đảng ta xác định có ý nghĩa như thế nào?

a. Kỷ niệm 30 năm, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia "hai trong một".

b. Kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam tuyên bố xoá mù chữ và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học.

c. Kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 16: Thời kỳ hoạt động nào của Bác Hồ có ý nghĩa quyết định con đường cách mạng Việt Nam?

a. 1911 – 1920.

b. 1921 – 1930.

c. 1930 – 1941.

d. 1941 – 1969.

Câu 17: Đảng ta quyết định lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động năm nào?

a. 1930.

b. 1945.

c. 1954.

d. 1991 Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 18: Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải rời xa Tổ quốc bao nhiêu năm?

a. 19 năm (1911-1930).

b. 30 năm (1911-1941). Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

c. 34 năm (1911-1945).

Câu 19: Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

a. Tinh hoa văn hóa nhân loại.

b. Chủ nghĩa Mác – Lê nin.

c. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

d. Cả 3 phương án trên. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 20: Lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê nin vào thời gian nào?

a. 7/1920. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

b. 8/1920.

c. 9/1920.

d. 12/1920.

Câu 21: Lần đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh tâm đắc nhất điều gì?

a. Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mình.

b. Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc thuộc địa.

c. Phải tuân theo chủ trương của Quốc tế cộng sản.

d. Cả 3 phương án trên.

Câu 22: Theo Bác, lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm cộng đồng nào?

a. Toàn dân tộc. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

b. Liên minh Công - Nông.

c. Giai cấp vô sản toàn thế giới.

d. Cả 3 phương án.

Câu 23: Thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở sự kiện nào sau đây?

a. Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

b. Hội nghị TW8 khoá I (5/1941).

c. Lập ra Mặt trận Việt Minh.

d. Cách mạng Tháng 8 thành công. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 24: Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ban hành ngày, tháng, năm nào?

a. Ngày 15/5/2021.

b. Ngày 18/5/2021. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

c. Ngày 19/5/2021.

d. Ngày 25/5/2021.

Câu 25: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc:

a. Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

b. Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của chính phủ và người dân. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài.

c. Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều máymóc trong học tập kinh nghiệm các nước khác.

d. Tất cả ý kiến trên. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 26: Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định:

a. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

b. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

c. Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

d. Tất cả ý kiến trên. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 27: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng là:

a. Đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

b. Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

c. Đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

d. Đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Câu 28: Nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc?

a. Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho Nhân dân.

b. Vấn đề độc lập cho dân tộc.

c. Vấn đề giải phóng con người.

Câu 29: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường?

a. Ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế.

b.Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quố tế trong sáng.

c. Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động mọi mặt các điều kiện của cách mạng.

d. Ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của dân.

e. Ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập.

f. Tất cả ý kiến trên. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 30: Việt Nam đề ra mấy nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19?

a. 4 nhiệm vụ.

b. 7 nhiệm vụ.

c. 6 nhiệm vụ.

d. 5 nhiệm vụ.

Câu 31: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tăng bao nhiêu %?

a. 2,91%.

b. 1,82%.

c. 5,64%. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

d. 3,64%

Câu 32: Thu ngân sách Nhà nước của 6 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam đạt bao nhiêu % so dự toán của cả năm?

a. 55%.

b. trên 55%.

c. 58%.

d. trên 58,2%. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 33: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam đạt bao nhiêu?

a. 316,73 tỉ USD. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

b. 216,73 tỉ USD.

c. 416,73 tỉ USD.

Câu 34: Đến 6 tháng đầu năm toàn tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu trường đạt chuẩn Quốc gia?

a. 440 trường.

b. 540 trường.

c. 640 trường.

Câu 35: Đến 30/6/2021, toàn tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới?

a. 46 xã.

b. 56 xã.

c. 66 xã. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 36: Đến 6 tháng đầu năm tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu công trình điện mặt trời áp mái đã phát điện thương mại?

a. 3.367 công trình.

b. 4.367 công trình.

c. 5.367 công trình.

Câu 37: Đến 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu doanh nghiệp đang còn hoạt động?

a. 10.781 doanh nghiệp.

b. 11.781 doanh nghiệp.

c. 12.781 doanh nghiệp.

Câu 38: Trong 6 tháng đầu năm tỉnh Đắk Lắk Quyết định chủ trương đầu tư cho bao nhiêu dự án?

a. 9 dự án.

b. 11 dự án.

c. 15 dự án.

Câu 39: Trong 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột đạt bao nhiêu?

a. 780 tỷ đồng.

b. 880 tỷ đồng.

c. 980 tỷ đồng. Đáp án thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Câu 40: Anh (chị) hãy nêu cụ thể nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phòng, chống dịch Covid – 19 mà anh (chị) tâm đắc nhất.

Giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh; phải thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời việc cách ly nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, không để “chặt ngoài lỏng trong”. Phải tranh thủ “thời gian vàng” giãn cách để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để dịch bệnh lây lan.

2. Phần trả lời câu hỏi tự luận: (viết bài thu hoạch phải viết bằng tay trên giấy A4. Nội dung trả lời phải thể hiện được 2 ý trong câu hỏi).

Câu hỏi: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Để đảm bảo vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022, vừa tích cực thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo anh (chị) Ngành Giáo dục Thành phố cần có những giải pháp gì? Liên hệ trách nhiệm về nhiệm vụ của bản thân?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 2.419
0 Bình luận
Sắp xếp theo