Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở Cà Mau năm 2024

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở" tỉnh Cà Mau năm 2023 được tổ chức nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong bài viết này, Hoatieu xin gửi đến bạn đọc đáp án các câu hỏi trong cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở của tỉnh Cà Mau 2023.

Lưu ý: Đáp án do Hoatieu tự biên tập, tìm hiểu, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở Cà Mau

1. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Cà Mau 2023

- Hình thức thi trực tuyến tại Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn.

- Thời gian: bắt đầu từ 07h30 ngày 09/11/2023 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 29/11/2023

- Cách thức thi: thí sinh trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi/lần thi, bằng cách chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án câu hỏi đặt ra, thí sinh chỉ được thi tối đa 03 lần. (Trong 03 lần thi Ban Tổ chức sẽ chọn lần thi có kết quả cao nhất).

- Cơ cấu giải: gồm 30 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 24 giải khuyến khích).

2. Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở Cà Mau năm 2023

Câu 1: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, nội dung nào sau đây là một trong các quyền thụ hưởng của công dân?

 1. Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.
 2. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 3. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Câu 2: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, nội dung nào sau đây là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn?

 1. Xem xét, giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
 2. Xem xét, xác minh vụ việc cụ thể theo kiến nghị của công dân, cộng đồng dân cư.
 3. Xử lý người có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát.

Câu 3: Thời hạn công khai thông tin đến Nhân dân ở thôn, tổ dân phố về nội dung lấy ý kiến, thời điểm, thời hạn lấy ý kiến, thành phần Tổ phát phiếu lấy ý kiến chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày thực hiện việc phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình?

 1. 04 ngày
 2. 03 ngày
 3. 02 ngày

Câu 4: Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn xây dựng phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động của mình như thế nào?

 1. Xây dựng phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động của mình theo từng quý, 06 tháng và hằng năm.
 2. Xây dựng phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động của mình theo hằng năm.
 3. Xây dựng phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động của mình theo từng quý, 06 tháng.

Câu 5: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông tin “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế hằng năm của cấp xã và kết quả thực hiện” ít nhất là bao nhiêu ngày?

 1. Ít nhất là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
 2. Ít nhất là 10 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
 3. Ít nhất là 20 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

Câu 6: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn sau: Hiến pháp 2013 quy định “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được …………, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”

 1. Công nhận, tôn trọng, bảo đảm.
 2. Công nhận, xem trọng, bảo vệ.
 3. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ.

Câu 7: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, nội dung nào sau đây là một trong những hình thức người lao động tham gia ý kiến?

 1. Thể hiện ý kiến qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp.
 2. Tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua người trực tiếp phụ trách của đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp.
 3. Thể hiện ý kiến bằng văn bản.

Câu 8: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, nội dung nào sau đây là một trong những nội dung Nhân dân bàn và quyết định?

 1. Các chủ trương, chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
 2. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
 3. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng.

Câu 9: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn sau: Hiến pháp 2013 quy định “Nhà nước bảo đảm và phát huy.....của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”?

 1. Quyền làm chủ.
 2. Quyền lực.
 3. Quyền dân chủ.

Câu 10: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, nội dung nào sau đây là một trong các nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

 1. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 2. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 3. Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Câu 11: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Quyết định của cộng đồng dân cư về “Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố” có hiệu lực kể từ ngày nào?

 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ban hành quyết định công nhận.
 2. Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công nhận.
 3. Kết quả Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thông qua.

Câu 12: Theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm gì trong tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở?

 1. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.
 2. Tổ chức vận động Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 3. Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Câu 13: Theo quy định của Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngôn ngữ trong hương ước, quy ước là?

 1. Tiếng Việt.
 2. Do cộng đồng dân cư quyết định khi soạn thảo, lấy ý kiến, thông qua.
 3. Tiếng của đa số dân tộc sinh sống trong cộng đồng.

Câu 14: Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023, trong thời gian bao lâu kể từ ngày kết thúc hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị công nhận kết quả bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân?

 1. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc.
 2. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc.
 3. Chậm nhất sau 10 ngày làm việc.

Câu 15: Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023, ai có thẩm quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp của cộng đồng dân cư để cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong trường hợp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đồng thời là Trưởng Ban công tác Mặt trận sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã?

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
 2. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
 3. Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố.

Câu 16: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Cuộc họp của cộng đồng dân cư do ai triệu tập và chủ trì tổ chức?

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
 2. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
 3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 17: Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023, nội dung nào dưới đây là một trong những phương thức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị?

 1. Tiếp nhận thông tin do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phản ánh trực tiếp, qua hòm thư góp ý; qua nghiên cứu văn bản tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát do lãnh đạo cơ quan, đơn vị cung cấp.
 2. Tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp hoặc qua hòm thư góp ý của công dân, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chương trình, dự án thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
 3. Tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc qua hòm thư góp ý của tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

Câu 18: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, định kỳ bao lâu người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có) tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động?

 1. Định kỳ 12 tháng một lần.
 2. Định kỳ 06 tháng một lần.
 3. Định kỳ 09 tháng một lần.

Câu 19: Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023, nội dung nào dưới đây là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước?

 1. Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, không gây cản trở, ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện chương trình, dự án.
 2. Không được lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để kích động, dụ dỗ, lôi kéo tổ chức, cá nhân, Nhân dân để thực hiện các hành vi trái pháp luật.
 3. Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; mọi ý kiến, phản ánh của người lao động được phản ánh trung thực đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Câu 20: Theo quy định của Nghị định 61/2023/NĐ-CP, nội dung nào sau đây không phải là điều kiện để hương ước, quy ước được công nhận?

 1. Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định.
 2. Phạm vi nội dung, hình thức phù hợp với quy định.
 3. Phải được đăng tải trên thông tin cấp xã.

Câu 21: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn gồm bao nhiêu thành viên?

 1. Không ít hơn 05 người.
 2. Không ít hơn 03 người.
 3. Không ít hơn 09 người.

Câu 22: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022 cụm từ “Cộng đồng dân cư” được hiểu như thế nào?

 1. Là bao gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước.
 2. Là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức có sử dụng lao động.
 3. Là nhóm công dân Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu.

Câu 23: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, mỗi hộ gia đình được phát bao nhiêu phiếu lấy ý kiến khi tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình?

 1. 01 phiếu lấy ý kiến.
 2. Phát theo số nhân khẩu trong hộ gia đình.
 3. 02 phiếu lấy ý kiến.

Câu 24: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, nội dung nào sau đây là một trong những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định?

 1. Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn cấp xã.
 2. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
 3. Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Câu 25: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, nội dung nào sau đây là một trong những nội dung người lao động bàn và quyết định?

 1. Nội dung nghị quyết của hội nghị người lao động.
 2. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
 3. Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

Câu 26: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, nội dung nào sau đây là một trong những nội dung Nhân dân bàn và quyết định?

 1. Các chủ trương, chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
 2. Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
 3. Các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân, các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 27: Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị là bao nhiêu năm?

 1. 02 năm.
 2. 05 năm.
 3. 03 năm.

Câu 28: Theo Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, phạm vi thực hiện dân chủ của Công dân được quy định như thế nào?

 1. Mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố.
 2. Mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú.
 3. Mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố.

Câu 29: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn sau: Hiến pháp 2013 quy định “Quyền lực nhà nước là ……….., có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp".

 1. Thống nhất.
 2. Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
 3. Quyền lực thuộc về nhân dân.

Câu 30: Chọn đáp án đúng điền vào cụm từ còn trống trong đoạn sau: Hiến pháp 2013 quy định “Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích ………., dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”.

 1. Nhân dân
 2. Đất nước
 3. Quốc gia

Câu 31: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, nội dung nào dưới đây là một trong những hình thức người lao động trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp nhà nước?

 1. Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với người có chức vụ, quyền hạn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác trong cơ quan, đơn vị.
 2. Hoạt động lao động, sản xuất, sinh hoạt của người lao động ở doanh nghiệp
 3. Tham gia ý kiến trực tiếp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc thông qua người phụ trách các bộ phận của cơ quan, đơn vị.

Câu 32: Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP, chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc trước ngày bắt đầu tổ chức đối thoại định kỳ, các bên có trách nhiệm gửi nội dung đối thoại cho bên tham gia đối thoại?

 1. 04 ngày.
 2. 05 ngày.
 3. 03 ngày.

Câu 33: Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch chậm nhất bao lâu trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố?

 1. 20 ngày.
 2. 30 ngày.
 3. 10 ngày.

Câu 34: Theo quy định của Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ai là người quyết định việc lựa chọn hình thức lấy ý kiến của hộ gia đình, công dân cư trú tại cộng đồng dân cư về dự thảo hương ước, quy ước?

 1. Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố.
 2. Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận ở cộng đồng dân cư.
 3. Trưởng ban công tác Mặt trận ở cộng đồng dân cư.

Câu 35: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Thành phần tham dự cuộc họp của cộng đồng dân cư gồm những ai?

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố và triệu tập viên là công dân có uy tín cư trú tại thôn, tổ dân phố.
 2. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, đại diện các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố.
 3. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và triệu tập viên là công dân có uy tín cư trú tại thôn, tổ dân phố.

Câu 36: Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động có trách nhiệm gì trong tổ chức đối thoại tại nơi làm việc?

 1. Tham gia ý kiến với người sử dụng lao động về nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
 2. Cử đại diện bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.
 3. Bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức các cuộc đối thoại tại nơi làm việc.

Câu 37: Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023, số lượng thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do ai quyết định?

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
 2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
 3. Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

Câu 38: Theo quy định của Nghị định 61/2023/NĐ-CP, nội dung nào sau đây không nằm trong thống kê, báo cáo về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước?

 1. Số hương ước, quy ước được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng dân cư.
 2. Số lượng hương ước, quy ước được sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 3. Số lượng hương ước, quy ước được công nhận hoặc không được công nhận.

Câu 39: Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023, ai có thẩm quyền quyết định số lượng cụ thể thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn?

 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
 2. Công an cấp xã.
 3. Ủy ban nhân dân cấp xã.

Câu 40: Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Thành phần hội nghị ấp, khóm gồm những ai?

 1. Toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp, khóm.
 2. Mọi người dân đều được tham dự.
 3. Đại diện các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố.

Mời các bạn đón xem các thông tin hữu ích khác tại mục Tài liệu - Bài thu hoạch, bài dự thi của Hoatieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
1 597
0 Bình luận
Sắp xếp theo