Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân 2024 mới nhất

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân chuẩn nhất mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải sau đây. Mẫu dùng để bỏ phiếu bầu các thành viên của Ban thanh tra nhân dân. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân là gì?

Mẫu phiếu bầu ban thanh tra nhân dân là mẫu văn bản do ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn ban hành cho người dân để bầu cử thanh tra nhân dân theo đúng trình tự và thủ tục được pháp luật quy định.

2. Vai trò của Ban thanh tra nhân dân

Vai trò của Ban thanh tra nhân dân được quy định tại Điều 2 Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân như sau:

Điều 2. Vai trò của Ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, đ ấ u tranh phòng, ch ố ng tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quy ề n và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân

Căn cứ theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP thì muốn làm thành viên của ban thanh tra nhân dân, ứng cử viên phải có tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

  • Thành viên Ban thanh tra nhân dân phải là người trung thực, công tâm, có uy tín, có hiểu biết về chính sách, pháp luật, tự nguyện tham gia Ban thanh tra nhân dân.
  • Thành viên Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước phải là người đang làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và không phải là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị này. Người được bầu làm thành viên Ban thanh tra nhân dân phải còn thời gian công tác ít nhất bằng thời gian của nhiệm kỳ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
  • Thành viên Ban thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn phải là người thường trú tại xã, phường, thị trấn và không phải là người đương nhiệm trong Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

4. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 1

Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân
Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân

CẤP TRÊN TRỰC TIẾP…………..
CƠ QUAN ĐƠN VỊ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BẦU CỬ
BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NHIỆM KỲ……….

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đồng ý

Không đồng ý

Chú ý:

  • Việc bầu cử ban thanh tra nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.
  • Danh sách bầu cử được in trên phiếu bầu.
  • Đóng dấu treo của BCH CĐCS vào phiếu bầu.
  • Nhiệm kỳ ban TTND: 2 năm.
  • Ban chấp hành CĐCS ban hành Quyết định công nhận và chỉ đạo hoạt động của Ban TTND.

5. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN…………..

TRƯỜNG……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BẦU CỬ
BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NHIỆM KỲ……….

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tín nhiệm bầu

Không tín nhiệm

Chú ý:

  • Việc bầu cử ban thanh tra nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.
  • Danh sách bầu cử được in trên phiếu bầu

6. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân

Sau khi đã tổ chức bỏ phiếu kiến xong, thì cần kiểm phiếu bầu để xác định thành viên mới của Ban thanh tra nhân dân. Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân chuẩn nhất cho bạn đọc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Hồi ___giờ___phút, ngày___tháng___năm 200____, Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân tại ấp hoặc tổ dân phố_______ (1), gồm các ông bà có tên sau đây :

1.- Ông (bà)__________________, Tổ trưởng;

2.- Ông (bà)__________________, Thư ký;

3.- Ông (bà)__________________, Tổ viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

Trước khi Ban kiểm phiếu mở hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu đã tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu và mời hai cử tri, không phải là người ứng cử có mặt tại Hội nghị chứng kiến việc kiểm phiếu là :

1.- Ông (bà) ____________________, nơi cư trú (nơi ở hiện nay)_______________

2.- Ông (bà) ____________________, nơi cư trú (nơi ở hiện nay)_______________

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Tổng số cử tri (hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) của ấp hoặc tổ dân phố có______ người.

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu_____người, bằng_____% tổng số cử tri.

Vắng_______, người có lý do

- Số phiếu phát ra : ________ phiếu

- Số phiếu thu về : ________ phiếu

- Số phiếu hợp lệ : ________ phiếu

- Số phiếu không hợp lệ : ________ phiếu

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử như sau :

1.- Ông (bà) _____________________được_____phiếu; đạt tỷ lệ____%

2.- Ông (bà) _____________________được_____phiếu; đạt tỷ lệ____%

Biên bản kết thúc lúc___ giờ___ phút cùng ngày. Ðã công bố nội dung biên bản trước toàn thể Hội nghị cử tri. Biên bản lập thành 03 bản có nội dung như nhau, gửi đến Ban Thường trực UBMTTQ xã, phường, thị trấn 01 bản; Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng ấp hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố mỗi người giữ 01 bản.

Hai cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Các thành viên Tổ kiểm phiếu

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú : (1) Ghi rõ tên ấp hoặc tổ dân phố

Trên đây là các mẫu phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân 2024 mới nhất cũng như Biên bản kiểm phiếu bầu sau khi bỏ phiếu kín. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 33.609
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo