Phụ lục Nghị định số 59/2023/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Biểu mẫu Nghị định 59/2023/NĐ-CP

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó ban hành kèm theo Nghị định này là danh mục phụ lục biểu mẫu Nghị định 59/2023/NĐ-CP bao gồm 5 biểu mẫu Giấy mời; Biên bản kiểm phiếu về việc; Nghị quyết/biên bản cuộc họp/bản ghi nhớ/bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư về việc; Biên bản kiểm phiếu về việc phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình về; Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Tải phụ lục Nghị định 59/2023/NĐ-CP

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Giấy mời

Mẫu số 02

Biên bản kiểm phiếu về việc....

Mẫu số 03

Nghị quyết/biên bản cuộc họp/bản ghi nhớ/bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư về việc....

Mẫu số 04

Biên bản kiểm phiếu về việc phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình về....

Mẫu số 05

Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (nhiệm kỳ...)

Mẫu số 01

UBND XÃ/PHƯỜNG....
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..., ngày … tháng … năm …

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời ông (bà): .......................................................................................

Về việc .......................................................................................................................

1. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian:

b) Địa điểm:

2. Thành phần

a) Chủ trì:

b) Đại biểu tham dự:

3. Nội dung

4. Đầu mối liên hệ thông tin về cuộc họp: ……………………………………………….

5. Các tài liệu phục vụ cuộc họp(nếu có).

Thôn, tổ dân phố.... đề nghị ông (bà) bố trí thời gian tham gia đầy đủ, đúng thành phần.

 

Chủ trì cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02

UBND XÃ/PHƯỜNG....
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..., ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc ………..

Hôm nay, vào hồi …. giờ ….. phút,.... ngày …. tháng …. năm ..., tại …… thôn, tổ dân phố... tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư về việc …………………………………………………………………………………..

Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………………………… Tổ trưởng

2. Ông (bà) ………………………………………… Thành viên

3. Ông (bà) ………………………………………… Thành viên

4. Ông (bà) ………………………………………… Thành viên

5. Ông (bà) ………………………………………… Thành viên

Đại diện hộ gia đình chứng kiến việc kiểm phiếu gồm:

1. Ông (bà) .................................................................................................................

2. Ông (bà) .................................................................................................................

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố: ...........................................

- Số đại diện hộ gia đình có mặt tham gia bỏ phiếu: ……………….., chiếm tỷ lệ ………..%

- Số hộ gia đình không có người đại diện tham dự: …………………, chiếm tỷ lệ ………..%

- Số phiếu phát ra: ……………… phiếu

- Số phiếu thu về: ……………… phiếu

- Số phiếu hợp lệ: ……………… phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ………. phiếu

Kết quả cụ thể:

(1) ..............................................................................................................................

(2) ..............................................................................................................................

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ kiểm phiếu và 02 người chứng kiến việc kiểm phiếu.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH CHỨNG KIẾN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.......................

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 331
0 Bình luận
Sắp xếp theo