Giải pháp triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Triển khai có hiệu quả mô hình và nội dung đột phá trong việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để biết thêm nội dung chi tiết.

Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo do Hoatieu.vn tự sản xuất, cân nhắc chỉnh sửa khi sử dụng

1. Giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc học tập cần phải được thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch, nhưng cũng đảm bảo tính sáng tạo sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi cá nhân, đơn vị. Đồng nghĩa với việc, những sáng kiến, giải pháp thực hiện phải sát với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực cán bộ, đảng viên.

Quá trình triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần tránh hình thức, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân; nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, đúng chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp uỷ các cấp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Một số giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:

 • Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phải được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với từng chi bộ và từng đối tượng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ.

Lãnh đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác với nội dung bám sát hướng dẫn của cấp trên, đồng thời gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân, đơn vị.

 • Áp dụng sáng tạo nội dung việc học theo Bác với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Việc áp dụng nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được thực hiện linh hoạt, chặt chẽ và cụ thể. Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác từng năm với chương trình hành động cụ thể. Nội dung này cũng sẽ được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý để rút kinh nghiệm, đưa ra phương học tập phù hợp hơn.

Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các Nghị quyết Trung ương khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Lấy đó là kim chỉ nam cho mọi hành động của tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Từng chi bộ, từng đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo toàn khóa và từng năm với những việc làm và hành động cụ thể. Việc xây dựng và làm theo kế hoạch sẽ được đánh giá theo quý, theo năm, coi đó là tiêu chí để nhận xét, xếp lại tổ chức đảng và đảng viên.

 • Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên gắn với rà soát, bổ sung các quy định nội bộ cơ quan

Nội dung các quy định phải ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp thực tiễn, đảng viên phải là chủ thể thực hiện.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở dân chủ, đoàn kết, lành mạnh, nhân văn. Ở đó, mỗi cá nhân được tự do phát huy năng lực cá nhân, được thể hiện ý kiến của mình theo chuẩn mực văn hóa trong công tác đảng.

 • Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trách nhiệm nêu gương được thực hiện trên các phương diện: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong mối quan hệ giữa cán bộ và nhân dân, trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao... Qua đó, tích cực đấu tranh với thói hư tật xấu, kịp thời chấn chỉnh tác phong công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 • Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác, những mô hình hay, sáng tạo, lấy đó làm gương cho toàn thể cán bộ, đảng viên khác học tập, noi gương.

Đẩy mạnh tuyên truyền những giá trị tư tưởng mang tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: tư tưởng về giải phóng dân tộc, giai cấp, xã hội, con người; bình đẳng giữa các dân tộc; độc lập tự chủ gắn với đoàn kết và hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin trong quan hệ quốc tế...

Tập trung tuyên truyền thường xuyên nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn.

Có kế hoạch tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đồng bộ, thiết thực, nhằm bồi đắp tinh thần, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tình yêu nước, khát vọng vươn lên ở mỗi cá nhân.

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Cấp ủy đảng các cấp phối hợp với ban giám hiệu các trường chính trị chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên.

Đề xuất các trường chính trị, các trường đại học quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ lý luận. Việc vận dụng phải đảm bảo tính khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW

Chương trình kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Kết quả kiểm tra, giám sát là căn cứ để các chi bộ xây dựng chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên.

2. Đề cương báo cáo về triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hỏi: Theo đồng chí, cần làm gì để triển khai có hiệu quả mô hình và nội dung đột phá trong việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại địa phương hoặc đơn vị đồng chí công tác?

Đáp:

MỞ ĐẦU

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo ra các hoạt động, các phong trào học tập và làm theo Bác sâu rộng, có sức lan tỏa lớn và hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở trong suốt thời gian qua, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng.

Việc thực hiện Kết luận số 01 ngày càng đi vào thực chất, trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tác động trực tiếp đến suy nghĩ, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương; tạo ra những chuyến biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm và có hiệu ứng lan tỏa trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

NỘI DUNG

1. Kết quả đạt được:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ các cấp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, uốn nén, động viên, chấn chỉnh để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

- Hình thức lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị: thực hiện lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý của chi bộ, cơ quan, đơn vị; duy trì thực hiện gương “người tốt, việc tốt", nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, các diễn hình tiên tiến, tiêu biểu... => Kịp thời chuyển tải những nội dung nhằm lan tỏa ngày càng rộng khắp và hiệu quả hơn.

- Việc xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mỗi cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi chi bộ, đảng bộ xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu của cấp mình.

 • Kết quả năm ........., toàn tỉnh có .........mô hình đăng ký học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng Đảng; kinh tế, văn hóa, xã hội; cải cách hành chính; giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới....
 • Nhiều mô hình hay, điển hình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả được xây dựng có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ, như: mô hình “Ngày thứ 7 nghe dân nói”; mô hình“Dân vận khéo”; mô hình “Đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường”; chương trình “Mẹ đỡ đầu”... Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở cho việc giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm được Nhân dân quan tâm, góp phần tăng cường niềm tin đối với các cấp ủy đảng, chính quyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Đây là cơ sở thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức trách, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại đảng viên trong năm.

- Cấp ủy đảng các cấp đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, với quyết tâm chính trị cao, bằng nhiều cách làm cụ thể thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày, được cán bộ, đảng viên đồng tình, hưởng ứng tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tổ chức, cá nhân nỗ lực phấn đấu.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" cho cán bộ, đảng viên; đi đôi với tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đều nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng kiên quyết bảo vệ thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

- Trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã chú trọng việc rà soát, xây dựng quy chế làm việc, quy chế các mặt công tác trọng yếu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, tiêu cực.

- Tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

=> Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, sau gần hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ..................... đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến đã tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân hạn chế

 • Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện cũng còn một số hạn chế như:

- Việc đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ còn thiếu sự linh hoạt, sáng tạo, còn mang tính hình thức, đơn điệu.

- Sự gắn kết học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở đơn vị còn lúng túng, chưa có tiêu chí cụ thể để triển khai, lựa chọn mô hình học tập và làm theo Bác.

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị và địa phương, khiến hiệu quả của mô hình sau một thời gian triển khai chưa đạt được kết quả mong muốn...

- Việc lựa chọn nội dung đột phá, xử lý, giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao

 • Nguyên nhân hạn chế:

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

- Công tác tuyên truyền về nội dung Kết luận 01 và việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở một số nơi đôi lúc còn chưa hiệu quả.

- Một số mô hình triển khai còn mang tính hình thức, hời hợt, không phát hiện được cá nhân điển hình tiên tiến...

3. Một số giải pháp:

Từ những kết quả đã đạt được sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, có thể rút ra một số giải pháp như sau:

- Thứ nhất: Cần phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng, đôn đốc tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các Chuyên đề hằng năm.

- Thứ hai: Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để lãnh đạo triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong các mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ sở.

- Thứ ba: Coi trọng công tác nghiên cứu và phương thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (báo chí truyền thông, mạng nội bộ, mạng xã hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến...) nhằm tạo sự lôi cuốn và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

- Thứ tư: Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành nghiêm kỷ luật Đảng. Qua đó, không chỉ kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước, mà còn nhanh chóng chấn chỉnh những cá nhân, tổ chức có biểu hiện xa rời quần chúng, thiếu văn hóa công vụ, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thứ năm: Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

KẾT LUẬN

Nêu đề xuất, kiến nghị:

- Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy  có hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh nội dung chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban hành tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

- Kịp thời khen thưởng và nhân rộng những điện hình tiên tiến, cá nhân xuất sắc trong thực hiện mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm để cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng triển khai và tổ chức thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW thời gian tới.

Trên đây là một số nội dung về Triển khai có hiệu quả mô hình và nội dung đột phá trong việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Hoatieu.vn tổng hợp. Mời bạn đọc đón đọc các bài viết khác tại mục Phổ biến pháp luật của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
1 393
0 Bình luận
Sắp xếp theo