Trọn bộ biểu mẫu Thông tư số 03/2023/TT-BTP về hộ tịch điện tử

Ngày 02/8/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là là 3 phụ lục về bản điện tử các giấy tờ hộ tịch; Nội dung các mẫu hộ tịch điện tử tương tác tích hợp, phục vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến; Xác nhận thông tin hộ tịch,tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch, giấy báo tử. Sau đây là nội dung chi tiết phụ lục  Thông tư số 03/2023/TT-BTP vừa mới được ban hành, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Phụ lục 1 Thông tư 03/2023/TT-BTP

PHỤ LỤC 1

XÁC NHẬN THÔNG TIN HỘ TỊCH,

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THÔNG TIN HỘ TỊCH, GIẤY BÁO TỬ

(Kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến)

STT

Loại mẫu

1

Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch

2

Xác nhận thông tin hộ tịch

3

Giấy báo tử

Phụ lục 2 Thông tư 03/2023/TT-BTP

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG CÁC MẪU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC  TÍCH HỢP, PHỤC VỤ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

(Kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến)

STT

Loại mẫu

1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký kết hôn

3

Đăng ký khai tử

4

Đăng ký giám hộ

5

Đăng ký chấm dứt giám hộ

6

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

7

Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh

8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn

9

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn

10

Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử

11

Ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

12

Ghi vào Sổ hộ tịch việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con

13

Ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác

14

Đăng ký lại khai sinh

15

Đăng ký lại kết hôn

16

Đăng ký lại khai tử

17

Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

18

Cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục hộ tịch

19

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

20

Đề nghị Xác nhận thông tin hộ tịch

Phụ lục 3 Thông tư 03/2023/TT-BTP

PHỤ LỤC 3

BẢN ĐIỆN TỬ CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH

(Kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến)

STT

Tên bản điện tử giấy tờ hộ tịch

1

Bản điện tử Giấy khai sinh

2

Bản điện tử Trích lục kết hôn

3

Bản điện tử Trích lục khai tử

4

Bản điện tử Trích lục đăng ký giám hộ

5

Bản điện tử Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ

6

Bản điện tử Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con

7

Bản điện tử Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

8

Bản điện tử Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

9

Bản điện tử Trích lục ghi chú kết hôn

10

Bản điện tử Trích lục ghi chú ly hôn

11

Bản điện tử Trích lục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác

12

Bản điện tử Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13

Bản điện tử Xác nhận thông tin hộ tịch

14

Bản điện tử Giấy báo tử

Nội dung chi tiết các biểu mẫu, mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 329
0 Bình luận
Sắp xếp theo