Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận nào?

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận nào? Để đảm bảo an ninh quốc gia trong mọi tình huống cần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Vậy xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận nào? Để giải đáp cho câu hỏi này, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của HoaTieu.vn.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với an ninh nhân nhân.
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với an ninh nhân nhân.

1. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận nào?

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh (QP-AN), bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

2. Thế trận quốc phòng toàn dân là gì? Thế trận an ninh nhân dân là gì?

2.1. Thế trận quốc phòng toàn dân là gì?

Thế trận quốc phòng toàn dân là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và tiềm lực quốc phòng trên toàn bộ lãnh thổ theo ý định chiến lược thống nhất, bảo đảm đối phó thắng lợi với mọi mưu toan và hoạt động của các thế lực thù địch xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, sẵn sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân nếu chiến tranh xảy ra.

Vì thế xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là xây dựng nền quốc phòng mang tính chất "của dân, do dân, vì dân", tập hợp được sức mạnh của mọi lực lượng dân tộc. Chỉ có sức mạnh mang tính tập thể, chung sức chung lòng mới chiến thắng được mọi kẻ thù. Sức mạnh to lớn ấy cũng đã được chứng minh qua các cuộc chiến tranh nhân dân xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đặc biệt là trong hai cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập nước nhà.

2.2. Thế trận an ninh nhân dân là gì?

Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia. Góp phần đấu tranh ngăn chặn, phòng chống, làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

3. Tại sao phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân?

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với đảm bảo ANTT, ATXH.
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với đảm bảo ANTT, ATXH.

Chủ tịch Hồ chí minh đã từng nói: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản”, Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hai lực lượng QĐND và CAND đã luôn chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố tiềm lực, lực lượng, thế trận, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Kết hợp các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc luôn được coi là nền tảng “gốc rễ”, nghệ thuật đặc sắc, yếu tố quyết định tạo nên thế trận liên hoàn, toàn diện, rộng khắp, tổng hợp sức mạnh của dân tộc ta để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng vũ trang quân đội luôn là vũ khí bạo động sắc bén để bảo vệ lãnh tổ tổ quốc, giữ gìn hòa bình trên đất nước. Lượng lượng an ninh nhân dân lại là lực lượng đi sâu vào trong dân, đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị đất nước.

Vì thế việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân phải kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Việc phối kết hợp này mang lại những lợi ích to lớn để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ xa, từ sớm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

4. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay

Tình hình thế giới, khu vực đang tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc cực đoan có xu hướng gia tăng. Cùng với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang gia tăng, tiếp tục là những thách thức lớn đối với an ninh của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Vì vậy xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa, làm cho quan hệ phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả thiết thực.

Chú trọng nâng cao hiệu quả trong trao đổi thông tin, tình hình, nâng cao khả năng dự báo và tham mưu chiến lược. Chủ động phối hợp đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, triệt tiêu các yếu tố bất lợi; đồng thời tăng cường phối hợp trong diễn tập phòng thủ, xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó đẩy mạnh xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân cũng cần được chú trọng hơn nữa. Để từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự.

Bài viết trên đã giải đáp về vấn đề xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận nào? Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Là gì? mảng Phổ biến pháp luậtHỏi đáp pháp luật của  của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.522
0 Bình luận
Sắp xếp theo