Quốc phòng toàn dân là gì? Nền quốc phòng toàn dân mang tính chất gì 2024?

Quốc phòng toàn dân là gì? Nền quốc phòng toàn dân mang tính chất gì 2024? Để đảm bảo hòa bình, an ninh trật tự cho đất nước đòi hỏi phải có hệ thống quốc phòng an ninh vững chắc. Những khái niệm về nền quốc phòng toàn dân luôn được nhắc đến trong các xung quanh ta, hay thậm chí là trong các chương trình giáo dục phổ cập nước nhà. Vậy hiểu làm sao cho đúng và đủ thì trong bài viết dưới đây, HoaTieu.vn sẽ làm rõ các thắc mắc xung quanh vấn đề này.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

1. Quốc phòng toàn dân là gì?

Đất nước ta trải qua hơn 1000 năm đô hộ Bắc thuộc, hơn trăm năm chịu sự xâm lược của đế quốc Mỹ và Pháp. Có lịch sử chiến tranh kéo dài và kiên cường là vậy mà những khái niệm quốc phòng của nước ta cũng khác so với trên thế giới - đó là quốc phòng toàn dân.

Quốc phòng toàn dân là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân mà trong đó: việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và tiềm lực quốc phòng trên toàn bộ lãnh thổ theo ý định chiến lược thống nhất, bảo đảm đối phó thắng lợi với mọi mưu toan và hoạt động của các thế lực thù địch xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, sẵn sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân nếu chiến tranh xảy ra.

2. Nền quốc phòng toàn dân mang tính chất gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật Quốc phòng 2018 quy định:

“ Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường.”

Nền quốc phòng toàn dân mang tính chất của dân, do dân, vì dân. Nghĩa là nền quốc phòng có sự tham gia của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời thường nhắc nhở: Phải xây dựng nền QPTD, toàn diện, nghĩa là nhân dân phải là chủ thể của nền quốc phòng, mọi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện. Tính chất toàn dân, toàn diện trong xây dựng nền quốc phòng có mối quan hệ nhân-quả, tạo tiền đề cho nhau và là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền QPTD, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hơn thế nữa, nền quốc phòng của chúng ta còn mang tính chất hòa bình, tự vệ và mang bản chất của chế độ XHCN. Chính vì thế nền quốc phòng toàn dân của đất nước ta chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng.

Nhờ vào một nền quốc phòng như vậy, dân tộc ta đã lần lượt đánh bại các đạo quân xâm lược có lực lượng và vũ khí, trang bị vượt trội, làm nên những chiến công oanh liệt, hào hùng, giữ vững non sông gấm vóc.

Đó là một nền quốc phòng vừa thể hiện một cách sâu sắc, nhất quán cốt cách truyền thống của dân tộc - một dân tộc yêu hòa bình trên thế giới; vừa phát huy được mọi yếu tố vật chất và tinh thần của quốc gia và quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

3. Vai trò của nền quốc phòng toàn dân

Kiên trì xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Kiên trì xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Bối cảnh quốc tế hiện nay có nhiều biến động phức tạp, khó lường, do đó Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định, xây dựng nền QPTD vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Mà trong đó, vai trò hay cũng chính là nhiệm vụ quan trọng của nền quốc phòng toàn dân bao gồm như sau:

  • Không chỉ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà còn phải bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN.
  • Giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
  • Chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Là con dân của nước Việt Nam thân yêu, chúng ta có quyền tự hào về nền quốc phòng vững mạnh của toàn dân tộc và nguyện đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Như vậy, bài viết trên đã làm rõ các vấn đề về nền quốc phòng toàn dân của đất nước ta, mời các bạn tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của  HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 597
0 Bình luận
Sắp xếp theo