Mẫu giấy giới thiệu 2023 mới nhất

Tải Mẫu giấy giới thiệu 2023 dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác.

Giấy giới thiệu sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi giải quyết công việc với đối tác hơn. Mẫu giấy giới thiệu miễn phí mà Hoatieu.vn giới thiệu sẽ giúp bạn giải quyết thuận lợi công việc mà mình được giao phó.

Giấy giới thiệu là mẫu được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Các mẫu giới thiệu thường dùng hiện nay là: Giấy giới thiệu việc làm, giấy giới thiệu dành cho sinh viên thực tập, giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng, giấy giới thiệu đăng ký xe, giấy giới thiệu chuyển trường, giấy giới thiệu đi làm việc... Mời các bạn tham khảo và tải về để sử dụng cho mục đích cá nhân của mình.

1. Giấy giới thiệu là gì?

Mẫu giấy giới thiệu là một biểu mẫu hành chính thông dụng được các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng trong trường hợp cần giới thiệu cán bộ nhân viên, sinh viên hay người có liên quan đi liên hệ công tác, tìm việc hoặc thực tập tại một đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở cụ thể khác – giúp người được giới thiệu đến thuận lợi hơn trong việc liên hệ công tác, nhanh chóng hòa nhập, nhận việc và giải quyết công việc được giao phó.

Một cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp muốn giới thiệu một cá nhân phù hợp đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại/công ty nào đó như Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, dạy nghề muốn giới thiệu sinh viên/ học viên phù hợp đến thực tập tại công ty, chi nhánh, văn phòng thì sẽ cần một mẫu giấy giới thiệu.

Người được giới thiệu mang theo giấy giới thiệu (theo mẫu) có xác nhận – đóng dấu của bên giới thiệu đến nơi được giới thiệu để được xem xét tiếp nhận và bố trí nhiệm vụ công việc phù hợp.

2. Vai trò của mẫu giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như người đi thực tập hoặc học việc tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ dễ dàng xác nhận đúng người mà đơn vị mình tiếp nhận, tránh những trường hợp giả tạo, nhầm lẫn ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Cùng với đó thì doanh nghiệp cũng hợp thức hóa các vấn đề, thủ tục liên quan đến pháp lý như ký biên bản bàn giao, chứng từ hồ sơ cho doanh nghiệp và ngược lại. Khi doanh nghiệp nhận người giới thiệu sẽ phải có trách nhiệm đối với người lao động được giới thiệu đó.

Người được giới thiệu cũng nhận được sự tin tưởng, sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp trong khoảng thời gian làm việc. Do người được giới thiệu là người được đơn vị đánh giá và có khả năng hoàn thành công việc cũng như học hỏi tại doanh nghiệp.

Nên có được được giấy giới thiệu làm việc tại một doanh nghiệp tốt cũng là cơ hội vô cùng tốt đối với sinh viên mới ra trường, người lao động.

3. Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là cách thức một đơn vị/cá nhân hay tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình.

Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

4. Các loại mẫu giấy giới thiệu:

4.1. Mẫu giấy giới thiệu làm việc ở công ty, doanh nghiệp

Mẫu giấy giới thiệu

CÔNG TY …………..

Số………/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

~~~~o0o~~~~

Tp…………, ngày …… tháng …… năm 20…...

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………

Công Ty chúng tôi trân trọng giới thiệu:……………………

Ông (bà): ………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………

Được cử đến: …………………………………………………

Về việc: …………………………………………………………

…………………………………………………………………..

Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà)…………………………………. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày ……/……/20……

GIÁM ĐỐC/ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

Nguyễn Văn A

4.2. Mẫu giấy giới thiệu ở cơ quan

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT- .... (3)......... (4).... , ngày ..... tháng ..... năm 20...
GIẤY GIỚI THIỆU

........................(2)........................... trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):..................................... (5).........................

Chức vụ:....................................................................

Được cử đến: ..............................(6).........................

Về việc:.......................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày........................./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

4.3. Mẫu giấy giới thiệu chuyển chức vụ

Chuyển chức vụ được ban hành theo quyết định của cơ quan, nhưng trước khi người được chuyển cần có mẫu giấy giới thiệu gửi đến đơn vị, nơi mà người được chuyển làm việc. Khi đó thì cơ quan, đơn vị biết về thông tin người đảm nhiệm chức vụ mới. Mời bạn đọc tham khảo mẫu dưới đây.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
Số: …/…

Vv:........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............, ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:.............................................................

Giới thiệu ông, bà: ……………….......…………

Chức vụ: ……………………………………………..

Được cử đến: …………………………………..

Về việc: ………………………………………………

Mong ….......… giúp đỡ ông, bà ………...........….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày……………………

Giám đốc/Thủ trưởng đơn vị

(Ký đóng dấu)

5. Một số mẫu giấy giới thiệu thường gặp

5.1. Mẫu giới thiệu con dấu, chữ ký

Mẫu giấy giới thiệu con dấu, chữ kýlà mẫu NA16 được an hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

Mẫu giới thiệu con dấu, chữ ký
Mẫu giới thiệu con dấu, chữ ký

..........................................(1) ............. ngày ....... tháng ..... năm .....
Trụ sở tại:
Điện thoại:
Số: ...............
v/v giới thiệu con dấu, chữ ký

Kính gửi:............................................................(2)

....………(3) ……………...được thành lập theo ……(4) …… ...cấp ngày....../....../.......

Xin giới thiệu con dấu của .............(5) ................. và chữ ký của người có thẩm quyền để làm các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại quý cơ quan, cụ thể:

1- Mẫu con dấu:

2- Người đại diện theo pháp luật: Ông (bà): ……………............................................

- Quốc tịch:......... ....... ...........CMND/Hộ chiếu số: ……….......................…................

- Địa chỉ thường trú/tạm trú: ………………….....................………...............................

- Mẫu chữ ký:

Xin giới thiệu để quý cơ quan phối hợp công tác./.

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

5.2. Mẫu giấy giới thiệu làm việc với ngân hàng

Trong quá trình kinh doanh thì doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, cơ quan phải làm việc thường xuyên với ngân hàng về các vấn đề như: Xin sao lưu sổ phụ; rút tiền từ tài khoản của công ty, tổ chức; mở tài khoản ngân hàng; thay đổi mẫu chữ ký chủ tài khoản; bổ sung thêm thông tin người đồng sở hữu tài khoản...

Về nguyên tắc thì khi giao dịch với ngân hàng người có thẩm quyền thường giới thiệu nhân viên cấp dưới đi thay mặt công ty để làm một số công việc nêu trên. Hoatieu xin chia sẻ mẫu giấy giới thiệu dưới đây.

CÔNG TY.....

Số: …/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------

…….., ngày …. tháng …. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần ..................................

Giới thiệu bà: ..................... Chức vụ: Phó Giám Đốc

Được cử đến: Ngân hàng thương mại cổ phần ...........................

Về việc: Xin sao lưu toàn bộ sổ phụ của Công ty .................... (Mã số thuế: .............) trong năm tài chính 20..... kể từ ngày 01/01/20........ đến hết ngày 31/12/20.............

Mong Ngân hàng thương mại cổ phần .......................... giúp đỡ bà .............. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày 05/01/20.....

TM. CÔNG TY .......................
GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

5.3. Mẫu giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập

Mẫu giới thiệu sinh viên thực tập là mẫu thông dụng và được sử dụng nhiều nhất do những sinh viên sẽ được nhà trường hỗ trợ tìm đơn vị thực tập đúng với ngành học. Mỗi sinh viên đều có giấy giới thiệu dành cho riêng mình đến cơ quan thực tập. Sau khi thực tập xong sẽ nhận được ý kiến của đơn vị thực tập.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường...................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Số:..........................., ngày......tháng.......năm...........

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:...............................................................................

Nhằm giúp cho sinh viên trường............................................... có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa................................., Trường............................... giới thiệu:

Sinh viên:................. MSSV:.......................... Lớp:................... Khóa:..........................

Được giới thiệu đến:.....................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Về việc:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

Kính mong..................................... giúp đỡ cho sinh viên.............................................. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày

....../......../.........

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(Ký tên và đóng dấu)

5.4. Mẫu Giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng

Tên cơ quan, tổ chức (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./…

….ngày ..... tháng ..... năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Giới thiệu ông, bà: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Kế toán

Được cử đến: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Về việc: Rút tiền mặt

Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà Nguyễn Văn A hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày..................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

5.5. Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ………….......….

Hiệu trưởng Trường …………….......................................................…...................……..

Em:..........................................................………………………….………………………......

Ngày sinh:.............................................…………………………………………………….…...

Nơi sinh:.................................................………………………………………………….........

Là học sinh lớp …….....………................…............ năm học ………........………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ………………………..…….................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………..………........................…………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

............, ngày .......tháng .......năm 20...

HIỆU TRƯỞNG

5.6. Giấy giới thiệu đi đăng ký xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Công an quận ....................................................

ĐẠI HỌC..............................................

Trân trọng giới thiệu

Anh (chị) .............................................................................................

Ngày sinh:……......……./…...........……../…........…….Giới tính: Nam/Nữ

CMND số:............................... ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp:................................

Hiện là sinh viên năm lớp .......... Khoa: ...................................

Khóa học..............................hệ đào tạo .............................................

Đến liên hệ: tại Công an Quận .....................để làm thủ tục đăng ký xe..........

Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ...................để sinh viên:.......................hoàn thành nhiệm vụ.

............, ngày ....... tháng ......... năm .......

HIỆU TRƯỞNG

6. Cách viết giấy giới thiệu

Cách viết giấy giới thiệu được dùng trong các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác... Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

7. Giấy giới thiệu khác biệt như thế nào so với giấy ủy quyền?

Nội hàm của hai khái niệm này có những điểm tương đồng nhưng nó có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Thứ nhất, Giấy giới thiệu thường được sử dụng với mục đích liên hệ, đại diện cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để làm việc, làm rõ, thực thi một công việc cụ thể. Trong khi đó giấy ủy quyền được sử dụng trong trường hợp bên ủy quyền trao quyền thực hiện (quyền của chính mình) cho người được ủy quyền thay mặt mình để thực hiện một công việc cụ thể. Người được ủy quyền có thể nhân danh người ủy quyền để thực hiện công việc trong phạm vi công việc đã được ủy quyền.

Thứ hai, Dưới góc độ pháp lý giấy giới thiệu có tính pháp lý thấp hơn giấy ủy quyền. Bởi lẽ: Theo giấy ủy quyền thì người được ủy quyền có quyền dùng mọi biện pháp hợp pháp để thực hiện công việc được ủy quyền. Trong đó, người được ủy quyền có thể thay mặt để khởi kiện, tố cáo, giải trình, thực hiện các công việc khác một cách hợp pháp, không trái luật. Còn người được giới thiệu chỉ thực hiện các phạm vi nhỏ hoặc chung chung hơn như tiếp nhận thông tin, làm rõ thông tin không thể thay mặt bên giới thiệu để quyết định vấn đề trong nội dung giới thiệu.

Thứ ba, Giấy giới thiệu là văn bản mang tính đối ngoại (chào hỏi, trao đổi, tương tác) của tổ chức, đơn vị hoặc công ty, còn giấy ủy quyền là một văn bản mang tính pháp lý được đại diện, thay mặt, thực hiện, đưa ra phương án bảo vệ người được ủy quyền (Ví dụ trường hợp uy quyền cho luật sư) trong một phạm vi ủy quyền rộng lớn hơn nhiều. Tức là, người được ủy quyền có thể chủ động đưa ra quyết định, còn người giới thiệu bản chất là người làm theo hướng dẫn.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn các Mẫu giấy giới thiệu cùng hướng dẫn cách viết chi tiết nhất cho từng trường hợp cụ thể.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
76 782.092
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn đức Thi
    Nguyễn đức Thi Bài viết quá hay
    Thích Phản hồi 30/06/20